Balita - Ako Ay Filipino

Ano na ang nangyari sa integration agreement (accordo di integrazione), italian language test para sa carta di soggiorno at  bayarin sa permit to stay.

Roma – August 6, 2010 – Halos isang taon na ang nakakaraan nang aprubahan ang bagong batas sa seguridad, ipinangaladakan ng gobyerno, ipinagmayabang ng mga makakanan bilang isa sa kanilang pangunahing layunin. Ang sentro ng mga atas na ito ni Maroni at ng kaniyang mga kaalyansa ay ang hindi nila pagsang-ayon sa illegal na paninirahan ng mga dayuhan, pagtigil ng mahabang panahon sa shelter o pagbabawal na magpakasal ang mga non-documented na dayuhan. May mga bagong kautusan rin para sa mga legal na dayuhan, subalit hanggang sa kasalukuyan, ang mga pagbabagong ito ay tungkol lamang sa carta di soggiorno. 

Sa mga kautusang binago, nahuhuli ang integration agreement sapagkat hanggang sa ngayon, wala pang malinaw na proseso sa mga binagong batas at isa na dito ay ang pagpapatupad sa pagkuha ng pagsusulit sa wikang italyano, edukasyong sibika , at iba pa, usap-usapan rin ang tungkol sa point system ng permit to stay. Ang reglamento na magtitiyak sa pagpapatupad ng mga pagbabago ay inaprubahan na ng gobyerno. Subalit sapagkat ito’y pag-aaralan ng Konseho at Komisyon, mahihirapan itong ipatupad bago sumapit ang taong 2011.

Italian language test ang umuugong na balita sa ngayon. Uubligahin ang sinumang nagnanais magkaroon ng carta sdi soggiorno. Nangangahulugan na ang reglamento ay ipinatutupad na para sa italian test. Ito ay uumpisan sa ika-9 ng Disyembre 2010.

Ang bayarin naman sa permesso di soggiorno ay nanatili pa rin ang halaga hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa batas ng seguridad, ang permesso di soggiorno ay magkakahalaga ng minimum na 80 euro hanggang maximum of 200 euro, subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa nagtatakda ng kaukulang halaga ang Ministero dell’Interno at ang Ministero dell’Economia.

Marahil ay naghihintay sila ng tamang panahon at tapusin ang mga naunang nag-aplay at nag-renew ng nasabing permit to stay. (Liza Bueno Magsino)

 

Ang aplikasyon ay hihingin sa Questura o Main Office ng Questura, ang entry visa ay hihilingin sa Italian consulate. Narito ang pamamaraang dapat sundin:

Roma – Sa pagpasok sa Italya para sa self-employment ay natatag sa pamamagitan ng article 39 of  D.P.R. 349/99. Kung ang dayuhan ay naninirahan sa bansang Italya for other reasons (halimbawa, turism or business) maaari silang mag-aplay sa mga tanggapan ng Questura, o kaya naman ay maaari itong isagawa ng kanilang kinatawan o representative. Kung ang aplikasyon ay isasagawa ng inyong representative, sapat magpakita ng “letter of authorization”.   

Ang mahahalagang kondisyon upang magsagawa ng business ay ang mga sumunod:
- maghanda ng sapat na resources para sa isasagawang hanap-buhay sa Italya (bawat kategoriya ay may katumbas na halaga na makikita sa Chambers of Commerce o 
  sa listahan ng mga propesyunal)
- tumupad sa hinihinging requirements na ipinag-uutos ng Italian Law upang magsagawa ng business (halimbawa: pagpapalista sa listahan ng propesyunal, registry,
  katungkulan, at iba pa);
- tirahan (ihanda ang certificate of housing suitability)
- pagkakaroon ng sapat na taunang kita, halagang higit sa minimum na itinatag ng batas na nagpapatunay sa kakayahang magbayad ng medical expenses  
  (nagkakahalaga ng 9,000 euro).

Kapag natugunan ang mga kondisyong nabanggit, ang dayuhan o ang kinatawan ay pwedeng humingi sa Questura ng nulla osta sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento. Matapos alamin ng Questura na walang krimen na kinasangkutan ang aplikante tulad ng expulsion, kaagad nila itong aaprubahan.
Ang nulla osta ay dapat dalhin sa Italian Consulate na matatagpuan sa sariling bansa ng dayuhan upang mag-aplay ng entry visa for self-employment.

Sa oras na makapasok na sa bansang Italya, ang dayuhan, sa loob ng 8 araw mula sa araw ng pagdating sa bansa ay dapat magpunta sa Sportello Unico upang mag-request ng issuance of permit to stay at pagkatapos na maibigay ang Kit na naglalaman ng application form, dapat itong ipadala sa Post Office. (Liza Bueno Magsino)

Ministero dell’Interno pumayag na magpalista sa Servizio sanitario nazionale ang mga dayuhan kahit hindi pa nakakamit ang permit to stay. Guaranteed assistance mula sa voluntary contribution.

Roma – Pwede ng magpalista sa Servizio sanitario nazionale ang sinumang dayuhang naghihintay ng regularization sapagkat sa ibinayad na 500 euro (F24) na ibinayad ng mga employers ay kasama  ang expenses sa health assistance.

Base sa circular na ipinalabas at inaprubahan ng minstero dell’interno, ang Regioni Emilia – Romagna at ang independyenteng probinsya ng Trento ay nagpahintulot na sa mga dayuhang colf at badanti na naghihintay ng permesso di soggiorno na magpalista sa SSN. Ayon pa sa Ministero dell’Interno, ito ay isasagawa at ang circular ay dapat sundin ng lahat na bayan sa Italya.

Ang halagang 500 euro ay pondo upang pinansyahan lalo’t higit ang Servizio Sanitario Nazionale. Sa circular na ipinalabas noong ika-23 ng Disyembre 2009 mula sa Viminale, ang mga colf at badanti na sa pamamagitan ng regularization ay ma-legalize ang paninirahan sa bansa, dapat lamang na magkaroon ng karapatan upang makapagpalista sa Servizio Sanitario Nazionale. 

Ang nasabing registration ay pansamantala lamang. Magbibigay ang SSN ng STP Code (Straniero temporaneamente presente). Matapos pumirma ang worker at employer sa contratto di soggiorno, ang worker ay bibigyan ng codice fiscale. Sa oras na matapos ang proseso hanggang sa makapag-aplay ng permesso di soggiorno ang worker, kailangan itong ipaalam sa SSN upang ang registration ay maging depenitibo tulad ng lahat na dayuhang manggagawa na may permesso di soggiorno. (Liza Bueno Magsino)

Viminale: "Hindi na kailangan ang magpakita pa ang kontrata ng bahay o deed of ownership”. Subalit ang idoneità alloggiativa ay kailangan pa rin.

Roma – Usapin sa kasalukuyan ang masyadong pagpapahirap ng mga Sportelli Unici sa mga dayuhan dahil ang walang kontrata ng bahay o deeds of ownership ay hindi makakapag-aplay ng permesso di soggiornio. Ayon sa Viminale, sapat na umano ang comunicazione di ospitalità o ang cessione di fabbricato na isinagawa sa tanggapan ng mga pulis.

Ito ay malinaw na nakasaad sa isang circular ng ipinalabas ng Ministero dell’Interno. Kailangang pigilan ng mga Sportelli Unici sa iba’t ibang probinsya na nagpapahirap at ginagawang komplikado ang buhay ng mga employers at workers na tinawag upang pumirma sa contratto di soggiorno.

“Tungkol sa tirahan ng isang worker, - paliwanag sa circular – kung ang tirahang ito ay bahay ng employer o kaya’y tirahan ng ibang tao, sapat na ipakita sa Sportello Unico ang kopya ng “cessione di fabbricato” na ginawa sa karampatang awtoridad (Police Station), ang mga Sportelli Unici ay walang karapatang humingi ng deeds of ownership o kaya’y kontrata ng bahay, ecc…”

Sa teksto ng circular, maaari mong isipin na hindi na kinakailangan ang patunay na ang worker ay nakatira sa isang maayos na bahay, pahirap na kinakahirap ng mga dayuhan. Subalit ang mga eksperto ng Dipartimento Libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno ay tahasang nagsabi na ang “certificazione sull’idoneità alloggiativa” ay kailangan pa rin. Di umano’y ang walang sertipikasyon ay pwedeng gamitin ang request na naggaling sa Comune o Asl.  (Liza Bueno Magsino)

Sa taong 2010 ang sweldo ng mga household service workers ay bahagyang nadagdagan.

Roma – Bahagyang binago at pinataas ang minimum salary at food and housing allowance para sa colf (domestic helper)at badanti (caregiver), baby sitter at lahat ng mga nagtatrabaho sa bahay. Ang nasabing pagbabago ay ipinatupad mula noong ika-1 ng Enero, 2010.

Ang klasipikasyong ito ay base sa National Collective Contract of Domestic Workers, ang  liv. A ay una sa classification ng household service workers hanggang liv. DS – level na may adequate professional formation tulad ng mga caregivers na nag-aalaga ng mga matatandang may kapansanan.

May pagkakaiba sa sweldo ng mga stay-in (pwedeng part-time) at mga workers na hindi nakatira sa bahay ng employers at mga workers na nagtatrabaho sa gabi.

Paalala: Upang malaman ang iyong level, narito ang reference na pwede mong maging gabay upang mas maintindihan ang nilalaman ng iyong kontrata. (Liza Bueno Magsino)

TABLE A
STAY-IN HSW        MONTHLY SALARY  ALLOWANCE
LEVEL
A                           572.71   
AS                         676.84   
B                           728.91   
BS                         780.97   
C                           833.04   
CS                         885.10   
D                          1041.30              153.98
DS                        1093.36              153.98 

TABLE B
HOUSEHOLD WORKERS SA ILALIM NG  ART.15 2°C. 
LEVEL                 MONTHLY SALARY
A   
AS   
B                       520.65
BS                     546.68
C                       603.95
CS   
D   
DS    
 
TABLE C
LIVE-OUT HOUSEHOLD WORKERS 
LEVEL                PER HOUR SALARY

A                       4.16
AS                     4.90
B                       5.21
BS                     5.52
C                       5.83
CS                     6.13
D                       7.08
DS                     7.39 

TABLE D
CAREGIVER NIGHT SHIFT 
LEVEL        MONTHLY SALARY
                AUTOSUFFICIENT      NON AUTOSUFFICIENT
BS             898.12   
CS                                           1017.87
DS                                          1257.37 

TABLE E 
LEVEL               MONTHLY SALARY (NIGHT SHIFT)
LIVELLO UNICO   601.36
 
 
TABLE F
ALLOWANCE  - TOTAL OF HOUSING FOOD ALLOWANCE

Tanghalian at/o Umagahan - 1.72   
                     
Hapunan   1.49
Tirahan   4.93

Roma – Nalalapit na ang pagpapatupad ng kasunduan sa integrasyon para sa lahat ng mga dayuhan sa Italya, ang dagdag na atas sa bagong batas sa seguridad na hanggang sa kasalukuyan ay hanggang papel pa lamang.

Ilang buwan na ang nakakaraan, ipinahayag ni Minister of Labor Maurizio Sacconi ang layuning ilunsad ang kasunduan sa intergrasyon: ito ay isang kasunduan na kung saan ang bawat mamamayang dayuhan ay pipirma upang manirahan sa bansa, dito ay may mga series of requirements at may nakatalagang points. Ang mga panuntunan ay may kaugnayan sa points na pwedeng maubos.

Sa batas sa seguridad (legge sulla sicurezza), na ipinatupad noong Agosto 2009, sinasabing ang kahulugan ng integrasyon ay ang “itaguyod ng maayos ang relasyon ng mga italyano at mga dayuhan bilang pagrespeto sa pinagtibay na mga atas sa Italian Constitution at pagtupad sa tunay na partisipasyon sa buhay pang-ekonomiya, pangsosyal ay kultura ng lipunan”.

Pinagtibay rin na ang bawat dayuhan kung mag-aaplay ng permesso di soggiorno (permit to stay) ay “lalagda” sa “kasunduan”, na may pagtitiwala, may pangakong susundin ang mga layunin ng integrasyon habang valid ang permesso di soggiorno”. Sa ganitong paraan ang mga dayuhan ay may makukuhang points samantala maaari naman maubos ang points kung hindi makakasunod sa kasunduan hanggang sa posibilidad na bawiin ng permesso di soggiorno at mawalan ito ng bisa.

Malinaw na ang sistemang ito ay nakabase sa criteria na kung saan ay papasok ang beripikasyon sa integrasyon. Subalit paano nga ba ang tamang pakikiisa sa buhay pang-ekonomiya, pangsosyal at pangkultura? Paano irerespeto ang kahalagahang konstitusyunal? Ito ay isa lamang universal judgement, paghihiwalay sa masama sa mabuti na nasa mga kamay nina Maurizio Sacconi at Roberto Maroni. (Liza Bueno Magsino)

 

Sinisikap ng Munisipyo na bawasan ang problema ng mga communitarians at mga dayuhan. Hindi na umano kailangan ang appointment. 

Roma – August 2, 2010 – May anim na bagong sportelli ang bubuksan sa Roma upang mag-process ng aplikasyon para sa residensya ng mga mamamayang kasapi sa European Union at extraue (dayuhan). Maglalagay umano ang task force upang pabilisin ang proseso.

Ito ang magiging kasagutan ng Municipality sa lumalalang kalagayan ng mga aplikanteng dayuhan upang magparesidensya. Tulad sa 19th Municipality sa Roma, kailangan pang magrequest ng appointment upang magparesidensya at kung mag-aaplay ngayon, ang ibibigay na appointment umano’y sa Nobyembre at walang resibo na ibibigay ang munisipyo.

Mula sa araw na ito, maaari nang magpunta ng direkta sa “anagrafe centrale” sa Via Petroselli 50 ang mga dayuhang naninirahan sa mga munisipyong may pinakamaraming bilang ng nagpaparehistro. Sa “anagrafe centrale” o registry office ay nagbukas ng anim na “sportelli” at bukas ito para sa publiko mula Lunes hanggang Biyernes, magmula sa oras na 8:30 ng umaga hanggang 12:30, sa araw ng Huwebes ay mula 8:30 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon.

“Lumulubha ang kalagayan ng registry office sa ilang tanggapan ng Munisipyo. Ang sitwasyong ito sa Roma ay hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Isang Capital na may international level tulad ng ating bayan ay hindi dapat magpabaya nang ganito sa mga dayuhan lalo’t higit sa mga mamamayang mula sa Schengen countries na may pantay na karapatan at responsibilidad tulad ng mga italyano” - ang pahayag ng Mayor sa Roma na si Gianni Alemanno.  

Ayon pa kay Alemanno, ang sportelli sa Via Petroselli at tatanggap ng application for residence kahit walang appointment. Dito’y aalamin agad ang mga kailangang dokumento sa pagpaparesidensya. Sa ganitong paraan, ang 200 applications for registry bawat linggo ay posibleng maisagawa ng maayos at 10 beses na mabilis sa taong 2010 sa !8th Municipality. (Liza Bueno Magsino)


 

 

 

 

 

 

More Articles...