Balita - Ako Ay Filipino

Nakatala ito sa form RW kahit hindi kumikita. Magmumulta ang hindi makakatupad.

Roma – Sa deklarasyon ng taunang kita, dapat itala ng residenteng dayuhan sa Italya ang kanilang bahay na sa sariling bansa. Ito’y isang atas para din sa mga bahay na hindi pinaninirahan o pinamamahayan ng kamag-anak na kung saan ang may-ari ay walang kinikita mula sa nasabing bahay.

Noong Hunyo ipinahayag ng Sole 24 ang daily newspaper ang tungkol sa magiging komplikasyon ng bagong kautusan na iminungkahi ng Agenzia delle Entrate  (Internal Revenue). Naging partikular ang pagdedeklara ng bahay na makikita sa Form RW Section II ng Modello Unico 2010, “kahit ito’y walang kinikita”, at ang sinumang hindi susunod sa atas ay tatanggap ng malubhang parusa tulad ng pagkumpiska sa katumbas na halagang hindi idineklara.

Kung ang bahay sa labas ng bansa ay may kinikitang salapi, dapat magbayad ng karagdagang buwis o maaaring walang dagdag na kabayaran, gayunpaman kailangang ipaalam sa Internal Revenue na siya’y may bahay sa country of origin. Ang mga accountants (commercialisti) at Tax Assistance Centers (Centro Assistenza Fiscale o CAF) ay may kaalaman sa pagbabagong ito at dapat itong isaalang-alang at ipaalam sa mga kliyenteng dayuhan sa oras na sila’y magfile ng annual income tax declaration. 

Dagdag itong pahirap sa mga tax payor. Ang bahay na hindi kumikita ng salapi ay hindi naman makakadagdag ng income sa bansa. Ayon sa Sole 24 Ore, magiging mahirap para sa Internal Revenue ang magsagawa ng control sa mga Dayuhang Bansa sapagkat sa ngayon wala namang sukat ng bahay na pinaghahawakan ang mga dayuhan. “Kung kailangan naming ipaalam ang aming bahay sa Tirana – pahayag ng isang Albanian – mas mabuti pang ilipat na lang namin ang aming ari-arian sa iba upang wala kaming alalahanin, okey na kami”.

Karapatan ng manggagawang italyano at dayuhan ang makakuha ng allowance. Ang talahanayan ay makikita online

Roma – Ang halaga ng income para sa assegno familiare ay nagbago na at ito’y inilathala ng Inps na ipatutupad mula ika-isa ng Hulyo 2010 hanggang Hunyo 2011.

Ang allowance para sa pamilya ay karapatan ng mga manggagawa, pensyunado na sudordinate employee na may kaukulang kondisyon, mga parasubordinate workers (tulad ng collaborators at freelance professionals na rehistrado sa gestione separata ng Inps) kung ang total income ng buong pamilya ay mababa sa kaukulang halaga.

Ito ay karampatang tulong pinansyal para sa pamilya ng mga manggagawang italyano at dayuhan.

Ang application ay kailangang isumite sa employer kung ang pinaglilingkuran ay kompanya at kung ang trabaho naman ay sa bahay o magsasaka, ang request at kailangang isagawa sa tanggapan ng Inps. Ang allowance ay pwedeng idagdag sa buwanang sweldo na nakatala sa pay slip (busta paga) ng company workers samantala ang mga domestic workers at farmers ay direktang binabayaran ng Inps.

Ang talahanayan ng kaukulang income at halaga ng allowance ay makikita online sa website na:

http://www.stranieriinitalia.it/news/tabella27mag2010.xls

Ang sinumang darating sa Italya ay kailangang lumagda, may verification matapos ang dalawang paninirahan sa bansa. Sa panahong maubos ang puntos at umabot sa zero, pauuwiin sa sariling bansa

Roma – Noong ika-20 ng Mayo, ibinaba na ng gobyerno ang unang deliberasyon sa kasunduan sa integrasyon, na magpapagulo sa buhay ng mga dayuhan, mapipilitang sundin ang mahigpit na batas ng Italya. Ang final version ay hinihintay na lamang, samantala malinaw ang ideya at paano ito ipapatupad na nahayag sa draft.  

Ang kasunduan ay pipirmahan o lalagdaan ng dayuhan mula edad na labing-anim (16) hanggang animnapu at lima (65) sa Sportello Unico per L’Immigrazione o sa Questura, hindi pipirma ang dati nang naninirahan sa bansa. Ang kasunduang ito ay para lamang sa mga papasok at bagong dating sa bansa matapos bigyang bisa at ipatupad ang alituntunin at mag-aplay ang dayuhan ng permesso di soggiorno na may bisa atleast isang taon. 

Sa paglagda sa kasunduan, mangangako sila na mag-aaral ng wikang italyano sa loob ng dalawang taon  (level A2) elementary level, at ang “sapat” na kaalaman sa “pangunahing prinsipyo ng Saligang Batas”, kaalaman sa “institusyong pampubliko” at “wastong pamumuhay sa Italya”, partikular ang tungkol sa kalusugan, paaralan, social services, trabaho at fiscal obligation. Mangangakong ipapasok ang mga anak “scuola dell’obbligo” (obligatory schooling) at magpapahayag ng kusang pagsali sa “Charter of values of citizenship and integration” ng Ministry of Interior.  

Sa loob ng isang buwan mula sa araw ng paglagda dapat sumunod sa isang maigsing libreng kurso na “edukasyong sibika at impormasyon sa wastong pamumuhay” na aabot lamang sa lima hanggang sampung oras, ngunit sa draft, hindi pinag-usapan ang kurso sa wikang italiano. Habang kumukuha ng obligatory corse, ang dayuhan ay tuturuan ng mga “inisyatiba at kung paano isasagawa ang proseso ng integrasyon” na mayroon sa provincia. 

Ang integrasyon ay masusukat sa pamamagitan ng mga puntos (o credits) na may kinalaman sa kaalamang pangwika, pagpasok sa isang kurso at pinag-aralan ng bawat isang dayuhan, gayundin ang pag-uugali, pagpili ng doktor, pagpaparehistro ng kontrata ng inuupahang bahay at pagnenegosyo o pagbo-boluntaryo. Ang mga puntos ay maaaring mawala kung nahatulan sa korte kahit ito ay hindi pa malinaw, mga panuntunan sa pansariling kaligtasan at administrative and tax offenses.

Mag-uumpisa sa 16 points, ibibigay sa lahat, at pagkatapos ay may addition at subtraction. Ilan sa mga halimbawa ng puntos: Ang basic knowledge sa wikang italyano ay katumbas ng 24 points, ang kursong propesyunal, 120 oras na pag-aaral ay may katumbas na 5 points, pagnenegosyo ay 4 points, gayundin ang mga volunteers. May parusa na: tatanggalin ang 10 points sa sinumang gumawa ng krimen at mahatulan, kahit ito ay hindi pa malinaw, hanggang 3 buwang pagkakulong, o less 2 points para sa sinumang magremedyo ng multa sa halagang sampung libong euro.

Makalipas ang dalwang taon mula sa paglagda, pag-aaralan ng Sportello Unico per L’Immigrazione ang mga dokumentasyong isinumite ng dayuhan (course attendance certificate, diploma etc.) o, kung wala nito, kumuha ng eksamin. Alinman sa dalawa, matapos ang verification, bibigyan ka ng puntos mula 30 points pataas, sa ganitong paraan ang kasunduan ay maituturing na naisakatupran, mula isa hanggang dalawampu at siyam, maibabalik ang puntos hanggang 30 sa loob ng isang taon. Ngunit kung ang puntos ay zero o negatibo pa, maparurusahan ka ng expulsion.        

Ang Ministry of Interior ay siyang mangangalaga sa registry ng mga signatories sa kasunduan sa integrasyon, kung saan ay nakatala ang lahat ng puntos, na maaaring magbago at unti-unting mabawasan. Ito ay ipaaalam mismo sa kinauukulan. Maaari silang magtanong sa registry upang malaman ang kanilang posisyon.

Kailan nga ba mag-uumpisa ang revolution na ito? May panahon pa. Kailangan lamang maghintay sa opinyon ng Conferenza Unificata e Consiglio di Stato, ang definite approval mula sa gobyerno at pagpapahayag sa Official Gazzette. Matapos na ito ay ilathala, maghihintay pa ng apat na buwan bago ipatupad ang kasunduan sa integrasyon.

Una sa Questura, tapos sa consulate. Narito ang pamamaraang dapat sundin:

Roma – Sa pagpasok sa Italya para sa self-employment ay natatag sa pamamagitan ng article 39 of D.P.R. 349/99.

Kung ang dayuhan ay naninirahan sa bansang Italya for ather reasons (halimbawa, turism or business) maaari silang mag-aplay sa iba’t ibang tanggapan, o kaya naman ay maaari itong isagawa kanilang kinatawa o representative with letter of authorization.

Ang mahahalagang kondisyon upang magsagawa ng business ay ang mga sumunod:

-maghanda ng sapat na resources para sa isasagawang hanap-buhay sa Italya (bawat kategoriya may amount na makikita sa Chambers of Commerce o sa listahan ng mga propesyunal)

- pagkakaroon ng mga requirements na ipinag-uutos ng Italian Law upang magsagawa ng business (halimbawa: pagpapalista sa listahan ng propesyunal, registry, katungkulan, at iba pa);

- pagkakaroon ng sapat na annual income na nagmula sa regular na hanap-buhay, halagang higit sa minimum na itinatag ng batas na nagpapatunay na kayang magbayad ng medical expenses (nagkakahalaga ng 9,000 euro).
- kapag natugunan ang mga kondisyong nabanggit, ang dayuhan o ang kinatawan ay pwedeng humingi Questura ng nulla osta sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento. Matapos alamin ng Questura na walang krimen na kinasangkutan ang aplikante tulad ng deportation, kaagad nila itong aaprubahan.

 

- maghanda ng suitable housing;

Ang nulla osta ay dapat dalhin sa Italian Consulate na matatagpuan sa sariling bansa ng dayuhan upang mag-aplay ng entry visa for self-employment.

Kapag nakapasok na sa bansang Italya, ang dayuhan, sa loob ng 8 araw mula sa date arrival ay dapat magpunta sa Sportello Unico upang mag-request ng issuance of permit to stay at pagkatapos na maibigay ang Kit na naglalaman ng application form, dapat itong ipadala sa Post Office. (Sa pangangalaga ni Mascia Salvatore)

Tatapusin namin ang unang appointment bago magtag-init. Bagong orari sa Sportello Unico

Roma – May tinatayang labintatlong libong colf at badanti na ang nakakuha na ng permesso di soggiorno at matiwasay na ang kalooban ng mga pamilya na ang kanilang kasama sa bahay ay legal nang naninirahan sa bansa habang nagtatrabaho sa bahay at nag-aalaga ng kanilang mga mahal sa buhay.

Ito ang pansamantalang datus ng regularization sa Roma na ibinigay ng Sportello Unico per l’Immigrazione sa Prefettura noong buwan ng Mayo. Noong nakaraang Setyembre, umabot sa 32,000 application for regularization ang isinumite sa lahat ng mga probinsya at hanggang sa ngayon, halos 23,000 na ang naisagawang appointment na umano’y tatapusin hanggang ika-21 ng Hunyo.

Hanggang kailan ito matatapos? Ito ang tanong ng marami. “Bago magtag-init tatapusin namin ang naunang appointment”, pahayag ng pamunuan ng Prefettura. Kabilang na umano dito ang 2000 na hindi sumipot sa araw ng appointment at may kulang na dokumentong  dapat idagdag tulad ng housing suitability (idoneità alloggiativi), income declaration o medical certificate para sa mga disable employer.

Samanatala, halos 1,500 naman ang binigyan ng bagong appointment upang iwasto ang maling personal data na ipinasok noong mag-aplay. Wala pang alinlangan ang Sportello Unico sa isinumiteng aplikasyon subalit kung mapanutayan na ang request ay may katiwalian na lumalabag sa batas, ang employer at worker ay maaaring magkaroon ng malubhang problema.  

Upang malaman ang sitwasyon ng inyong application, pwedeng alamin ito sa website na www.prefettura.it/roma at i-insert ang application code at birth of date ng employer. Tuwing Martes at Huwebes mula 10:00 am hanggang 1:00 pm ay pwedeng magtanong ng personal sa Sportello Unico sa Via Ostiense 131/L. (Liza Bueno Magsino)

 

Maaaring ibawas sa income ang kontribusyon sa insurance. Mas makakatipid kung ang isang badante ay nag-aalaga ng invalid.

Roma – Kalimitan, para sa mga colf at badante ang contract of employment (contratto di lavoro) at contributi ay isang pangarap. Karamihan sa mga employer ay walang alam na kung sila’y hindi nagbabayad ng insurance, maaari silang pagmultahin tulad ng isinasaad sa batas. Ang hindi nila alam, maaari nila itong ibawas sa buwis na kanilang babayaran.

Ang bentahe ng employer na nagbabayad ng contributi para sa kanilang colf at badante ay ang deduction sa taxable income na kung saan ay kinukwenta ang tax na babayaran, ang contributi inps na binayaran para sa colf o badante hanggang sa maximum of 1549,37 euro. Ito’y pwedeng patunayan sa pamamagitan ng pinagbayarang bill tuwing tatlong buwan.

Ang karagdagang savings ay nakatalaga kung ang badante ay nag-aalaga ng isang invalid, naninirahang mag-isa at pinatunayan ng doktor na hindi na niya kayang alagaan ang sarili, maglinis ng katawan, maglakad, magbihis o kinakailangan ang tuloy-tuloy na pagbabantay. Sa kasong ito, ang employer ay may karapatang makakuha ng discount sa tax na 19% na inasto para sa isang badante hanggang 2100 euro, ngunit ito ay kung ang income ng contributor ay hindi lalampas sa 40 libong euro.

Ang discount ay karapatan ng sinumang nagbabayad sa badante, taong invalid o kaniyang kamag-anak. Sa pagdi-deklara ng income, kinakailangang magpakita ng resibo, pay slip o ibang dokumento na nagpapatunay sa pinagbayaran. Kailangan ang codice fiscal at personal data ng badante, ng sinumang nagbabayad. (Sa pangangalaga ni Elvio Pasca)

Nakatutok sa election 2010 ang mga Pilipino sa buong mundo, sa facebook, e-mail, text messages at kung anu-ano pang pamamaraan upang maging updated lamang sa naging resulta ng halalan.

Nangunguna sa listahan ng presidential dashboard si Noynoy Aquino. Mga kabataang bumoto, mga OFWs sa buong mundo, mga mamamayang Pilipino sa bansa ay umaasang may malaking pagbabago sa bansang Pilipinas.

Naghahanda na, ayon sa mga balita ang Malacañang para sa bagong presidente. Nagbubuo na transition team na siyang magbibigay ng daan upang maupo ang bagong presidente ng bansa sa oras na matapos ang termino ni President Gloria Macapagal Arroyo sa June 20, 2010.

Napabalita na rin na inatasan ni Arroyo si Executive Secretary Leandro Mendoza na mamuno sa Presidential Transition Coordination Team. Ang magiging trabaho ng nasabing transition team ay maghanda sa pagpasok ng bagong presidente, baogn Congress at bagong local government officials, ayon pa ka President Arroyo.

Sinabi rin ni Arroyo na si Mendoza at ang team ay kailangang magtrabaho closely kasama ng mga kinatawan ng bagong presidente upang masiguro ang matahimik, maayos at effective transition sa ika-30 ng Hunyo.

Aniya (GMA) inihahanda na ni Mendoza ang unang draft of the transition team, umaasahang ang susunod na administrasyon ay magmamana ng isang malakas na bansa at may 37 na magkakasunod na quarters of economic growth.

Ayon pa kay Mrs. Arroyo, ibibigay rin ng mga militar ang suporta at koopersayon ng militar tulad ng suporta at pakikiisa ng mga ito sa kaniya. "We are committed to doing what is required during this transition to give the next team the support they need to keep our country moving forward," she said.

Ganap 4:07 ng hapon Martes, nangunguna si Benigno Aquino III sa presidential race sa bilang na 13,036,271 votes, pumapangalawa si Estrada na may botong 8,345,828.

Graceful exit naman ang ipinakita nina Manuel Villar Jr., Gilberto Teodoro Jr., Richard Gordon, John Carlos delos Reyes at Eduardo C. Villanueva. Isinuko na ng mga rivals ni Aquino ang posisyong pagiging prisidente ng bansang Pilipinas. Ito ay pagpapakita lamang na may tunay pa ring leadership sa bansa at handa naman sila diumano na makipagkaisa kay Aquino. (Liza B. Magsino)

 

 

 

More Articles...