Gabay - Ako Ay Filipino

17
Tue, Oct

Masakit ba o makati ang iyong lalamunan? Nahihirapan ka bang lumunok? Maaaring may sore throat ka. Ang sore throat o pamamaga ng lalamunan ay hindi isang sakit. Isa lamang itong senyales ng iba pang sakit na nagdudulot nito.

Paano ba tayo makakaiwas sa Chikungunya? Ano ang mga sintomas nito at plano ito maiiwasan? 

Ang REI 2018 ay ang Reddito di Inclusione, isang tulong pinansyal na nakalaan sa mga pamilya na nasa kahirapan. Narito kung paano mag-aplay nito at ang mga kwalipikado dito.

Ang 15,000 entries ng inaprubahang dekreto ay kailangang mayroong student o internship visa sa pagpasok sa Italya. Narito ang proseso. 

Ang family reunification visa ay nagpapahintulot sa mga miyembro ng pamilya ng dayuhan na mayroong regular na permit to stay, ang magpunta at manirahan sa Italya.

Ano ang mangyayari kung hindi natin mapupunan ang mga tubig na nawawala sa ating katawan?

Mayroong mga bagong panuntunan ukol sa mga Balikbayan boxes, ang Customs Administrative Order (CAO) 05-2016 na simulang ipinatupad nitong August 1, 2017. Narito ang nilalaman.

Ang Carta Acquisti Ordinaria ay ang nakalaang tulong pinansyal ng gobyerno para sa mga may edad na 65 anyos pataas at mga magulang na may anak na menor de edad na 3 taon pababa. Alamin kung kwalipikado at paano mag-aplay nito. 

Ang hindi pagkaka-unawaan ng employer at colf ukol sa ferie ay bagay na hindi naman sinasadya ng pareho ngunit makakabuting ito ay maiwasan. Narito ang gabay.

Ang tingkad ng sikat ng araw at ang init ng temperatura ay maaaring makasira sa dulo ng buhok na magreresulta sa panunuyo, split ends o pagiging marupok nito. Narito ang ilang tips upang mapangalagaan ng wasto ang buhok tuwing tag-araw. 

Kahit ang mga mamamayan sa kanilang mumunting paraan ay malaki ang maitutulong upang maiwasan ang maaksaya ang tubig. Tipid tubig tips mula sa Cittadinanzattiva at Ako ay Pilipino. 

Sa website ng INPS ay matatagpuan ang isang software na nakalaan para sa mga employer at workers, kung saan maaaring kalkulahin, bago magpatuloy sa hiring, ang halaga ng kontribusyon.