Gabay - Ako Ay Filipino

22
Fri, Sep

Ang family reunification visa ay nagpapahintulot sa mga miyembro ng pamilya ng dayuhan na mayroong regular na permit to stay, ang magpunta at manirahan sa Italya.

Ano ang mangyayari kung hindi natin mapupunan ang mga tubig na nawawala sa ating katawan?

Mayroong mga bagong panuntunan ukol sa mga Balikbayan boxes, ang Customs Administrative Order (CAO) 05-2016 na simulang ipinatupad nitong August 1, 2017. Narito ang nilalaman.

Ang Carta Acquisti Ordinaria ay ang nakalaang tulong pinansyal ng gobyerno para sa mga may edad na 65 anyos pataas at mga magulang na may anak na menor de edad na 3 taon pababa. Alamin kung kwalipikado at paano mag-aplay nito. 

Ang hindi pagkaka-unawaan ng employer at colf ukol sa ferie ay bagay na hindi naman sinasadya ng pareho ngunit makakabuting ito ay maiwasan. Narito ang gabay.

Ang tingkad ng sikat ng araw at ang init ng temperatura ay maaaring makasira sa dulo ng buhok na magreresulta sa panunuyo, split ends o pagiging marupok nito. Narito ang ilang tips upang mapangalagaan ng wasto ang buhok tuwing tag-araw. 

Kahit ang mga mamamayan sa kanilang mumunting paraan ay malaki ang maitutulong upang maiwasan ang maaksaya ang tubig. Tipid tubig tips mula sa Cittadinanzattiva at Ako ay Pilipino. 

Sa website ng INPS ay matatagpuan ang isang software na nakalaan para sa mga employer at workers, kung saan maaaring kalkulahin, bago magpatuloy sa hiring, ang halaga ng kontribusyon. 

Ano ito? Ang bato (kidney) ang nagtatanggal ng sobrang tubig at basura sa katawan,  nagsasaayos ng likido at mga kemikal na kailangan sa ating katawan, sumusupil sa presyon ng dugo, at sumusupil sa mga hormone ng katawan na gumagawa ng pulang mga selula ng dugo. Inilalabas ng bato ang sobrang tubig at basura mula sa dugo at iniiwan lamang ang mga sangkap na kinakailangan nito.

Ang Bonus Nido ay isang uri ng tulong pinansyal na nakalaan para sa pagbabayad ng nursery fees. Narito ang mga dapat malaman ukol sa benepisyo. 

Ang stress o minsa’y tinatawag na tensiyon sa Pilipino ay isang sitwasyon na kung saan ay dumadaan sa pakiramdam na ikaw ay nahihirapan, nababahala, labis na kapaguran at tila nawawalan ng pag-asa.  

Narito kung paano ipatutupad ang bagong uri ng voucher, libretto famiglia para sa mga colf.