Gabay - Ako Ay Filipino

Naririto po ang mga FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) TUNGKOL SA MINISTRY OF INTERIOR CIRCULAR NO. 29.

1. Ano ang Circular 29?

Ang Circular 29 ng 07 Oktobre 2010 ay isang paguutos mula sa Ministero dell’ Interno ng Italya na naglilinaw ng pag-rerehistro ng pangalan ng mga Pilipino at paggamit ng iisang modo ng pagkilala sa kanila.  Ang isang mamamayan ng Pilipinas ay dapat nakarehistro sa Italya na gamit lamang ang kanyang pangalan (nome o given name) at apelyido (cognome o surname).

2. Kailan ang effectivity date ng Circular 29?

Ang Circular 29 ay isang batas na ipinalabas ng Ministero dell’Interno mula pa  noong   7 Oktobre 2010.

3. Aling mga dokumentong Italyano ang apektado ng Circular 29?

Lahat ng dokumentong Italiano ay apektado ng Circular 29, tulad ng permesso di soggiorno, carta di soggiorno, carta d’identita, codice fiscale, INPS, tessera sanitaria, patente di guida, etc.

4. Matatanggal ba ang aming mga middle name sa passport?

Ang pasaporteng Pilipino kasama na ng lahat pang mga dokumento buhat sa ating bansa ay hindi apektado ng Circular 29.  Hindi matatanggal ang mga middle name sa Philippine passports.

5. Bakit kailangan tanggalin ang middle name sa ating mga dokumentong Italyano?

Dahil ang “middle name” ay hindi maituturing na first name o kaya surname.  Dito sa Italya ang gitnang pangalan o “middle name” ay hindi ginagamit.  Ang ating mga middle name ay naglikha ng kaguluhan sa mga empleyadong nagrerehistro ng isang Pilipino.  May mga ilang Pilipino na ang middle name ay nakarehistro bilang pangalawang pangalan (second given name) samantalang may ibang Pilipino naman ay nakarehistro ang middle name bilang pangalawang apelyido (second surname). Bukod pa rito, mayroong mga rehiyon na sinunod ang Italyanong pamamaraan ng pagkilala; pangalan at apelyido lamang (walang middle name).

Ang malimit at patuloy na paghingi ng iba’t-ibang awtoridad ng Italya ng consular certificate na naglilinaw sa paggamit ng middle name ay isa rin naging basehan upang bigyan ng linaw sa wakas ang tamang pamamaraan ng paggamit o pagsulat ng pangalang Pilipino.

Samakatuwid ang Circular 29 ay ipinalabas ng Ministero dell’Interno upang maging pare-pareho ang sistema ng pagsusulat ng pangalan na mga Pilipino sa lahat ng dokumentong italyano.

6. May bayad ba ang consular certificate na galing sa Embahada?

Walang bayad ang consular certificate na galing sa Embahada kung ito ay tumutukoy sa pagbibigay linaw ukol sa identity ng isang Pilipino dahil sa kanyang middle name.

7. Paano ba nagkaroon ng Circular 29?

Nagmula ang Circular 29 buhat sa isang Note Verbale ng Ministero degli Affari Esteri noong 20 Hulyo 2010, na humihingi ng klaripikasyon mula sa Embahada ng Pilipinas sa Italya ng paglilinaw ukol sa kumpletong pangalan ng isang Pilipino.

Sa masusing pag-aaral ng Embahada sa pagkakaiba sa pagsusulat ng mga Italyano sa mga pangalan ng Pilipino at upang maiwasan ang pagkalito ukol sa “middle name”, ang Embahada ay humiling sa mga awtoridad ng Italya ng sumusunod:

given name at surname lamang ang dapat na isulat na pangalan ng bawat Pilipino,
huwag ng ipagpatuloy ang iba’t ibang pamamaraan ng pagsusulat ng pangalan ng Pilipino
- ipaalam sa lahat ng mga opisinang pampublikong Italyano ang iisang tamang paraan ng pagsusulat ng pangalan ng Pilipino.

PAALALA:
SA LAHAT PO NG ATING MGA KABABAYAN NA MAGPAPADALA NG APLIKASYON SA DIRECT HIRE 2011 AY PINA-AALALAHANAN NA HUWAG NG MAGLAGAY NG MIDDLE NAME.

 

Ang mga employer na nagnanais na mag-aplay ng working permit para sa isang colf o babysitter ay dapat magkaroon ng isang taunang kita, tulad ng iniaatas ng Circular ng Ministry of Labour No. 1 ng 2005, ‘ng isang taunang kita o sahod na doble kumpara sa halaga ng taunang suweldo ng manggagawa, kasama ang anumang mga kaugnay na kontribusyon’.

Para sa mga employer ng mga care givers naman ay kinakailangan lamang ang medical certification ng kondisyong pisikal, at hindi kinakailangan pang ipakita ang kanyang pang-ekonomiyang kapasidad.

Upang magsumite ng aplikasyon para sa ‘nulla osta’ o working permit sa pamamagitan ng direct hire 2011, ang employer ay sisiguraduhin ang isang buwanang suweldo na hindi bababa sa minimum wage na itinatag ng batas at hindi bababà sa buwanang social allowance ng 417.30 euros.

Dapat ding isa alang alang ang kabuuang oras ng 20 oras bawat linggo at pagbibigay ng isang angkop na tirahan na na-aayon sa mga parameter ng isang public heath office sa pamamagitan ng isang sertipikasyon.

Ang buwanang obligadong suweldo ay kasamang kinakalkula ang 13th month pay at separation pay. Gayun din, kung ang colf ay naka live-in sa employer, kailangang idagdag ang sustento sa tirahan na kinakalkula ayon sa mga kolektibong kasunduan (contratto collettivo).

Sa full-time job, ang minimum wage ay sinasaad sa isang ‘table’ sa ibaba at nag-iiba ayon sa iba't ibang antas ng kontarto at kung ang trabahador ay naka live-in sa employer.

Ang ‘table’ ay tumutukoy, sa isang full-time na trabaho.

LIVE-IN JOB  (LAVORATORI CONVIVENTI)

TABELLA A
valori mensili in €  
A 572,71   
AS 676,84    
B 728,91    
BS 780,97   
C 833,04   
CS 885,10   
D 1.041,30 153,98
DS 1.093,36 + indennità 153,98

FULL TIME JOB
LAVORATORI NON CONVIVENTI

TABELLA C
valori orari in €
A 4,16
AS 4,90
B 5,21
BS 5,52
C 5,83
CS 6,13
D 7,08
DS 7,39

Sa sahod ay idadagdag din ang 13th month pay, separation pay at allowance sa tirahan (para sa mga naka live-in).

Sa wakas ay pinagtibay ng Gobyerno ang pinakahihintay na "direct hiring" na pinapahintulutan ang 98,080 mga bagong papasok na manggagawa sa Italya mula ibang bansa.

Sa Italya, sa katunayan, ay maaaring kumuha ng isang dayuhan bilang trabahador kung may permit to stay lamang na naaangkop sa pagtanggap ng trabaho, tulad ng isang permit to stay para sa pamilya, permit to stay na para sa trabaho na hindi seasonal, pag aaral (hanggang sa 20 oras bawat linggo at hindi lalampas sa 1040 oras bawat taon), isang pulitikal na refugee, humanitarian, at iba pa. Sa natitirang mga kaso (tulad ng turismo at pag bisita) ang employer ay dapat hintayin ang direct hiring at mag apply, at pagkatapos magkaroon ng ‘nulla osta’ o approval, ay ang ‘hiring’ o pagtanggap ng trabaho. Ang dayuhan na inaplay ay dapat na nasa ibang bansa o legal na naninirahan sa Italya na may ibang dahilan o motibo ng pananatili.

Ang decree ay nagbibigay din ng posibilidad ng convertion ng ilang permit to stay (ng pag-aaral, internship, training, seasonal job, atbp.) sa permit to stay para sa trabaho o self-employment.

Ang mga aplikasyon ay maaaring ipadala sa mga araw na itinakda lamang. Hindi tatanggapin ang mga aplikasyon isinumite bago sa araw na iyon.

Tatanggapin ang mga aplikasyon ayon sa pagkakasunud-sunod ng dating ng mga ito, mahalaga na ipadala agad, sa takdang araw, ang mga aplikasyon upang makapasok sa quota bago ito maubos. Noong 2007, halimbawa, ang quota ay naubos 15 minuto matapos ang umpisa ng schedule na oras ng pagsumite ng mga aplikasyon (8.00).

Deadline para sa pagsusumite ng mga aplikasyon

Ang mga employer na nagnanais na kumuha ng mga manggagawa mula sa mga bansa na may kasunduan sa Italya mula 08:00, simula 31 Enero 2011.
Ang mga employer na nagnanais na kumuha ng domestic workers mula sa mga bansa na walang kasunduan sa Italya ay maaaring magsumite ng aplikasyon mula 08:00, simula 2 Pebrero 2011.
Ang mga employer na nagnanais na kumuha ng mga manggagawa sa ibang mga sektor, mula sa mga bansa na walang kasunduan sa Italya , ay maaaring magsumite ng aplikasyon mula 08:00, simula 3 Pebrero2011.

Hindi malinaw kung kailan ang click day sa mga maga apply ng conversion ng isang residence permit para sa isang working permit. Ayon sa dekreto ay dapat isumite ang mga aplikasyon sa Enero 31, 2011 kung sila ay mula sa bansa na nakalista sa  Decree, o 2 Pebrero 2011 sa isang kaso. Lalong lohikal, gayunpaman, na ipadala ang application mula 08:00 simula 3 Pebrero 2011.
Hintayin ang mga paglilinaw mula sa Ministry.

Tanggap ang mga aplikasyon na isinumite sa loob ng anim na buwan mula sa petsa ng paglalathala ng batas sa Official Gazette.

MGA NILALAMAN NG DIRECT HIRING 2011

QUOTA para sa subordinate jobs at domestic jobs ng mga bansang may kasunduan sa Italya

Ayon sa dekreto, may  quota na 52,080 para sa subordinate jobs, na riserbado lamang sa mga sumusunod na bansa:
4500 Albania, 1000 Algeria, 2400 Bangladesh, 8000 Egypt, 4000 Pilipinas, 2000 Ghana, 4500 Morocco, 5200 Moldova, 1500 Nigeria, 1000 Pakistan, 2000 Senegal, 80 Somalia, 3500 Sri Lanka, 4000 Tunisia, 1800 Indya, 1800 Peru, 1800 Ukraine, 1000 Niger, 1000 Gambia, 1000 iba pang bansang di kasama sa EC (European Community) na pasok sa kasunduan sa Italya.

Babala: sa sandaling maubos na ang quota na nakalaan para sa bawat  bansa ng mga nakalistang bansa sa dekreto, hindi maaaring gamitin ang quota para sa iabng bansa.

Para sa mga domestic jobs (bansang walang kasunduan sa Italya)

Nakalaan ang quota ng 30,000 para sa mga dayuhan mula sa mga bansang wala sa listahan (tulad ng Russia) para sa mga trabahong tulad ng domestic helpers, care givers at baby sitters.

Para sa mga manggagawang dumaan sa isang formation sa sariling bansa

Bilang huli ay nakalaan ang quota na 4,000 para sa mga manggagawang dumaan sa isang formation sa sariling bayan at 500 para sa mga manggagawa at self employed mula sa lahing Italyano (magulang at mga ninuno ay Italians) tulad ng Argentina, Uruguay, Venezuela o Brazil at sa mga nasa listahan ng mga manggagawa ng mga Italian Embassy.

CONVERSION NG MGA PERMIT TO STAY

Liban sa mga papasok na manggagawa, nasasaad din sa dekreto ang conversion ng 11.500 na mga permit to stay para sa trabaho ng ganito:
Maaaring i convert sa subordinate jobs:
-    3.000 permit to stay para sa pag aaral
-    3.000 permit to stay para sa formation o internship
-    4.000 permit to stay para sa seasonal job
-    1.000 residence permit EC long term (carta di soggiorno) na inisyu sa ibang bansa ng EC
Maaaring i convert sa self employment:
-    500 residence permit EC long term na inisyu sa ibang bansa ng EC sa mga dayuhang non EC nationals.

Mga kinakailangan sa pag aaply
Ang employer, Italyano man o migranteng regular na naninirahan sa Italya ay maaaring mag apply para sa dayuhang nasa ibang bansa, o sa dayuhang nasa Italya na, na hindi makakuha ng trabaho dahil walang permit to stay, o maaatrng mayroong permit to stay na hindi maaaring i convert para sa dahilan o motibo ng trabaho.
Ang employer ay nararapat na may sapat na kakayahang ekonomikal na iba’t iba ayon sa tipo ng trabaho; bilang domestic o hindi, bilang employee at iba pa.

Salaries Required

Para sa domestic jobs (colf, care givers at baby sitters)

Ang employer ay dapat na magpakita ng taunang kita na mas malaki o doble ng halaga na kailangan sa pagbabayad ng taunang suweldo ng manggagawa na kinukuha kasama ang mga kaugnay na mga kontribusyon.

Halimbawa, sa pag kuha ng isang domestic worker ng 25 oras bawat linggo na may buwanang suweldo ng 600 €, ang kontribusyon sa INPS quarterly ay € 318.50.

Ang pagkalkula ay ang sumusunod: taunang kita, kasama ang bonus, ay aabot ng 7800 €, na kung saan ay idinagdag ang gastos ng mga kontribusyon sa Inps ng (318.50 x 4 ) na mga halaga sa 1274 €. Ang buong gastos ay 9074 €.

Kaya ang employer na nagnanais na isumite ang aplikasyon para sa trabahor ay dapat na may dobleng yearly salary ng 18,150 €.

Sa mga kukuha naman ng caregiver para sa sarili o sa isang miyembro ng pamilya dahil may malubhang kapansanan ay hindi na kailangan ng patunayan ang pagkakaroon ng kitang kinakailangan.
Kinakailangan lamang ang isang sertipikasyon na inisyu ng isang public health facilities na nagpapatunay ng karamdaman.
Dapat tandaan na ang batas ay nagbibigay ng pagkakataon, kung ang employer ay walang kita o pagkakaroon ng hindi sapat na kinikita upang kumuha ng care giver, na pagsama samahin ang kinikita ng mga kapamilyang kapisan o hindi (hanggang first degree).


Para sa hindi domestic jobs

Para sa pagkuha ng isang empleyado, ang batas gayunpaman, ay hindi nagtatag ng kaukulang basihan at ang pagsiyasat sa ekonomikal na sitwasyong ng kumpanya ay nasa desisyon ng opisinang susuri ng application.

Sa imbestigasyon, sa katunayan,ay isasaalang-alang: ang bilang ng mgaaolikasyon, ang pagsunod sa kaukulang kolektibong kasunduan para sa isang ganap na trabaho, mga gastusin, ang suweldo at mma obligatory insurance sa ilalim ng umiiral na batas, ang pangangailangan ng kumpanya at ang mga operating expenses/taxes at ang pagbalik puhunan, ang bilang ng mga empleyado atbp. Kung ang kumpanya ay kabubukas lamang kamakailan at samakatuwid ay hindi pa na isinusumite ang isang income tax return, ng  budget, at iba pang mga valutation ang sinusuri, tulad ng mga umano'y benta o mga accounting ng mga pinansiyal na yaman ng kumpanya.

Mga requirements para sa trabahador

Ang manggagawa, upang makapasok sa Italya matapos matanggap ang awtorisasyon,ay hindi dapat napa deport bago ang pagsusumite ng aplikasyon o hindi dapat ay nahatulan ng mga paglabag sa batas ng immigration. Kasama dito ang lahat ng pakikipag sabwatan sa pagpasok ng bansa ng iligal, prostitusyon, pagpupuslit ng bawal na gamot, pagbebenta ng mga pekeng kalakal, pagnanakaw at pananakit.

Kasunduan

Ang kontrata ay dapat na 20 oras lingguhan at nag-gagarantiya ng buwanang minimum wage na itinatag ng pambansang kolektibong kasunduan na nag-iiba ayon sa uri ng trabaho ng empleyado.
Ang employer ay obligado siguraduhin ang pagkakaroon ng angkop na tirahan(kasama sa bahay), sa pamamagitan ng sertipiko ng tirahan (certificato d’alloggio) na inisyu ng city hall office.
Mangyaring tandaan na ang application ay maaaring gawin din para sa mga
kapamilya. Halimbawa, ang employer ay maaaring mag sumite ng aplikasyon èara sa asawa o mga kapatid.

PROCEDURES

Para sa subordinate jobs

Ang employer ay dapat magsumite ng isang application sa Sportello Unico para sa Immigration sa prefecture na sumasakop ng tinitirahan o, kung isang Company, ang address ng kumpanya o kung saan ang lugar ng trabaho.
Ang aplikasyon ay isusumite on line ngunit kailangang maghintay ng mga instructions mula sa Ministry of Interior.

Ito ay magpadala ng isang espesyal na form, ipi fill-up ito online, na naglalaman ng proposed contract to stay (contratto di soggiorno) kung saan nakasaad ang mga detalye ng trabaho (kita, suweldo, mga naaangkop na kolektibong kasunduan, tirahan at iba pa).

Kasunod ng pagtanggap ng application, ang Sportello unico ay magpapadala ng request sa Police department (Questura) upang beripikahin ang pagpapatunay ng anumang deportation o anumang kundana ng manggagawa.

Sa kasong positibo ang resulta, ay ipadadala ang aplikasyon sa lokal na Labour Office para masiguro ang availability ng quota, ang economical capacity ng employer at ang pagsunod sa minimum na kondisyon ng trabaho. Pagkatapos ay maaaring hiniling ang karagdagang documentations.

Kapag matagumpay na natapos ang paunang imbestigasyon, ang employer ay tatawagin na para sa pagpirma sa kontrata at bibigyan na ng isang ‘work permit’ (nulla osta), balido sa 6 na buwan mula sa petsa ng isyu. Ang employer ay dapat ayusin ang pagpadala ng awtorisasyon sa banyagang manggagawa na dapat pumunta, dala ang ‘working permit’ at ang orihinal na pasaporte sa Italian Embassy sa sariling bansa upang mag-aplay para sa working visa.

Matapos lamang ang pagkuha ng visa, ang non-EC nationals ay maaaring pumasok ng Italya at sa loob ng 8 araw matapos na dumating, ay dapat na mag report sa Immigration Office para primahan ang kontrata upang maipadala ang request ng first issuance ng permit to stay sa Questura sa pamamagitan ng paggamit ng Postal kit.

Conversion of permit to stay

Ang mga mayroong permit to stay para sa pag-aaral, internship/formation at EC long term residence permit na inisyu sa ibang bansa ng EC ay maaaring humiling sa conversion sa isang permit para sa trabaho. Kahit ang mga may hawak ng permit to stay for seasonal job ay maaaring humiling sa conversion ngunit mula lamang sa pangalawang araw ng pananatili bilang seasonal worker.

Para sa conversion ay kinakailangan una sa lahat na ang permit to stay ay hindi pa pasò at dapat na magsumite ng aplikasyon. Ang application ay isusumite on line at dapat na gamitin ang angkop na Form.

Sa aplikasyon ay dapat isulat ang detalye ng permit to stay, ang data ng aplikante at ng employer.

Kapag naisumite na ang application, ang lokal Labour Office ay aalamin ang availability ng quota, at kungpositibo, ang ayuhan ay tatawagin sa Sportello Unico para pirmahan ang kontrata at ang kasunod ay ang pagpapadala ng request para sa first issuance ng permit to stay sa pamamagitan ng mga Post Office.

Mahalaga: Ang mga mag-aaral na non-EC nationals na humahawak ng permit to stay sa pag-aaral ng isang degree sa Italya, maikli at specialized ay exempted sa quota at hindi dapat mag-aplay.
Upang mai convert ang permit to stay ng pag-aaral sa permit to stay ng trabaho ay dapat i-fill up ang ibang form kung saan isusulat ang parehong mga data.

Ang dekreto ay malinaw nagbibigay lamang ng pagkakataong mai convert sa self employmant ang CE long term residence permit na inisyu sa ibang bansa ng EC sa mga non-EC nationals.ANO ANG MUTUO O LOAN
Ang mutuo o pautang o loan ay financing na maaaring makamit upang gamitin sa pagpapaayos o magpapatayo ng sariling bahay (unang bahay) o upang bumili o ipagawa ang bahay-bakasyunan (pangalawang bahay).
Ang pautang o loan ay gawain ng mga Bangko, Credit Institution and Financing Company. Ang loan ay nakukuha nay may fix rate, kasama dito ang buwanang hulog sa kapital at itinakdang interes (fixed interest) o pagbabà at pabago-bagong interes (variable rate).
Ang panahon na iginugugol sa loan kalimitan ay mula 5 hanggang 30 taon, ang ilan sa mga bangko ay nagbibigay rin ng 40 at 50 taong hulog. Karaniwan ang loan ay ibinibigay hanggang 80% ng halaga ng bahay; ang iba naman ay nagpapautang hanggang 100%, subalit ang kondisyon generally ay mahigpit o may mga karagdagang garantiya.

ANG IBA’T IBANG TIPO NG MUTO/LOAN
Ang bawat kontrata ay may tatlong pangunahing elemento: ang napiling interest rate, haba ng panahon at tipo ng karagdagang garantiya bukod pa ang “mortgage”. Ang interest rate na inaaaplay sa pautang ay siyang nagdedetermine sa tipo ng kontrata. Ito ay maaaring:
- Kontrata na may fixed rate: ang halaga ng hulog sa loan ay hindi nagbabago.
- Kontrata na may pabago-bagong interest: ito ay kung ang hulog sa loan ay nagbabago dipende sa napagkasunduang parameters na kung saan ay ibinabase sa market rate at nagpapautang. Sa pangunahing kasunduan, puwedeng iaplay ang isang “spread” (increase o dagdag) upang tumaas ang kita.  
- Joint contract: dito ay iniaaplay ang kaukulang panahon at mga susunod pang panahon, gayun din ang interest rate at variable rate.
- Kontrata na may flat rate: ito ay nangangahulugan na sa unang buwan o itinakdang mga unang panahon, iniaaplay ang reduced rate. Sa expiration ng nasabing panahon, iniaaplay ang fixed rate/o adjustable rate sa oras ng expiration date.

PLANO SA PAGBABAYAD (REPAYMENT PLAN)
Ang plano sa pagbabalik-bayad ay isang paraan upang ang loan ay tuluyang mabayaran. May iba’t ibang tipo ng pagbabayad sa loan. Ang kilalang plano ay ang “ammortamento alla francese”: Sa bawat hulog kasama na ang kapital at interest. Ang halaga ng kapital at interest ay bumababa, kaya’t sa umpisa pa lamang na magbayad ay may interest na dapat bayaran, habang nalalapit ang expiration, unti-unti ring nababayaran ang kapital na inutang. Ang iba pang pamamaraan ay kumakatawan sa mga plano na may tumataas na rate (ang hulog na binabayaran ay hindi fixed subalit tumataas ang halaga nito bawat hulog), sa free amortization naman (ang hulog ay mayroon lamang na share of interest and capital na binabayaran sa loob ng panahong itinakda), o ang fixed rate at adjustable duration (ang hulog ay nananatili samantalang ang pagbabago ay may nakatakdang interest sa pamamagitan ng pagpapaiksi o pagpapahaba ng plano sa pagbabayad).

ANG HULOG O INSTALLMENT
Ang hulog ay kumakatawan sa paraan ng pagbabayad at hinahati sa halaga ng interest at kapital na inutang, ito’y may nakatakdang patlang at sa magkaparehong panahon: buwanang hulog, kada tatlong buwan at animang buwan. Ang pagbabayad ng tama sa takdang araw o on time ay mahalaga proseso ng loan, sapagkat ang pagkaantala (late) o hindi pagbabayad ay may dagdag na interest. Ang bangko ay maaaring mag-apela na dahilan upang i-terminate ang kontrata kung ang delayed payment ay napatunayang ginawa nang pitong beses kahit ito’y hindi magkakasunod.
Itinuturing na “delayed payment” kung ang hulog ay binayaran sa 30th  at 180th  na araw mula sa huling araw ng hulugan.    

ANG SANGLA O MORTGAGE
Upang makakuha ng loan kailangan ang garantiya: ang sangla o mortgage ay malaki ang naitutulong sa pag-utang. Ang kasulatan sa pagsangla ay isinasagawa sa harap ng isang notary public (notaio) at nagbibigay ng kasiguraduhan sa isang lending company sakaling walang ibabayad sa oras ng bayaran. Ang bagay na pwedeng isangla ay bahay lamang; ito’y nagbibigay ng karapatan sa nagpapautang ng kasiguraduhan na kung wala ng kakayahang magbayad ang umutang ay may maaaring kapalit sa halaga ng loan.
Ang karapatan ng may-ari sa bahay na isinangla ay maaari pa rin siyang manirahan dito subalit hindi niya ito maaaring ituring na parang sariling tahanan.  

FACILITATION
Ang passive interest na binayaran sa mortgage loan upang ibili ng bagong bahay ay deductible sa IRPEF. Ang deduction ay 19% ng halagang umaabot sa 3.615,20 euro.
Deductible sa IRPEF kahit ang interest sa loan na kinuha upang gastusan ang pagpapagawa ng unang bahay. Sa kasong ito, ang pinakamataas na halaga ay laging umaabot sa 19% sa halagang 2.582 euro (halagang hindi puwedeng baguhin ng Legge Finanziaria 2007).

Ayon sa batas, patas na karapatan sa mga pinsalang dulot ng aksidente sa daan para sa mga dayuhan at sa kanilang pamilya

Pantay na proteksyon para sa mga miyembro ng pamilya ng mga biktima ng aksidente sa daan, Italians man o imigrante.

Ang miyembro ng pamilya ng mga dayuhang nasa Italya na naging biktima ng aksidente sa kalsada sa bansa ay dapat na bayaran kahit na nakatira pa ito sa sariling bansa.

Sa paghahayag kahapon ng Korte Suprema ayon sa isang apila ng isang imigranteng ina mula Albania na noong Disyembre 1996, ay nasagasaan ng kotse malapit sa Caserta at tinanggihan ang kompensasyon ng pinsala sa kanyang anak.

Para sa Korte Suprema, ‘ang karapatan sa kalusugan at pisikal na integridad, ay ginagarantiyahan ng Saligang Batas’ at dapat ay tumbasan ito ng naaayong kundisyon.

Nilinaw din ng Korte Suprema na ang mga ka pamilya ay may karapatan, kahit na nasa ibang bansa sa oras ng aksidente, at may karapatan sa pinsala hindi lamang ukol sa salapi kundi pati sa pinsalang moral.

Ang naging desisyong ito ay nilampasan din ang pilit na pagbibigay bisa ng Batas 40 ng 1998, na kung saan ay maaaring hingin ang danyos para sa ka-pamilya ng mga biktima ng aksidente sa kalsada kung residente sa Italya lamang.

Sa wakas ang huling pangungusap ng Hukuman, kung ang aksidente ay nangyari dahil sa kasalanan isang unidentified driver, ang mga ka pamilya ng biktima ay may parehong karapatan ng mga Italians na lumapit sa ‘guaranteed fund for road victims’ o Fondo di garanzia per le vittime di strada para sa anumang kabayaran.

Ang Consulting body ay hindi sang ayon sa artikolong inilabas sa ‘security act’

Hindi maaaring hatulan ang sinumang na deport (o sa sinumang nabigyan ng foglio di via) dahilan sa sobrang hirap ng buhay o may isang makatwirang dahilan.

Ito ay kinumpirma sa Constitutional Court at binigyang diin sa Artikulo 14, talata 5C, sa Batas ng Immigration, ngunit binago sa  isang susog sa ‘security act’ ng gobyerno ni Berlusconi. Partikular, hindi malinaw at kulang ang parteng ‘ang paglabag sa batas ng deportation ay paparusahan lamang kung ito ay walang makatwirang dahilan’.

Nilinaw kung ano ang tama ayon sa konstitusyon sa korte ng Voghera, tinawag sa isang paglilitis ng hukom ang isang dayuhang mamamayan na pinapa deport ng apat na beses at apat na beses na natagpuang  muli sa Italya. Hindi siya kaylanman hinatid o sinamahan sa airport, ngunit binigyan lamang ng foglio di via o  order ng pagpapatalsik o deportation kung saan sinasaad ang pag alis sa Italya sa loob ng limang araw lamang.

Noong nakaraang Enero 3, sa sentensyang pinasok sa koret, ang babae ay nabigla  "ang babae ay nagulat ng biglang hinuli habang nasa silong ng isang abandonadong gusali, kulang sa anumang mga mahahalagang serbisyo at heater habang ang temperatura ay mababa sa zero degree." Ayon sa hukuman ng Voghera, ang matinding kahirapan ng mga babae ay itinuturing na "makakatwirang dahilan" upang maiwasan ang kanyang pag alis sa Italya sa kanyang sariling kakayanan.

Isang posisyon na tinanggap ng ‘Consulting body’. ‘ito ay hindi makatwiran’ - paliwanag sa naging sentensya -. isang sitwasyong itinuring ng batas na tamang tanggalin ang kaparusahan sa nagkasala, s unang hindi pagsunod, ay mawawalan ng bisa sa paglipas ng panahon"

May umiiral na "isang makatwirang basehan- ayon sa Consulting body-. kasama ang publikong interes sa pagtalima sa mga probisyon ng mga may kapangyarihan, sa mga tuntunin ng pagkontrol ng mga iligal na migrasyon at ng pangangalaga ng mga karapatang hindi dapat ipagkait sa tao"

Hindi man laganap ito sa Italya, ito ay maaring gabay sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas na maaring pagusapan at ipagbilin tuwing sila’y makakausap o maka-chat. Importante ito sapagka’t laganap ang sakit na ito sa ating bayan ngayon. Nitong Setyembre, 84,000 na kaso na ang naitala sa iba’t-ibang parte sa Pilipinas.

Ang lagnat ng dengue (dengue fever) ay isang uri ng impeksiyon na sanhi ng isang virus na dinadala ng mga lamok. Ang sakit na ito ay nakikita sa mga tropikal na rehiyon sa mundo katulad ng sa mga bansa sa  Timog Silangan ng Asya. May apat na klase ng virus na dengue, ang bawat isa ay maaaring magdulot ng lagnat (dengue fever) at lagnat na may pagdurugo (dengue hemorrhagic fever).

 Ang mga sintomas ng lagnat ng dengue (dengue fever) ay ang pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit sa likod ng mata, sakit ng laman at kasu-kasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Ang mga bata ay maaaring kakitaan lamang ng sinat at pamamantal.

Ang pagdurugo (dengue hemorrhagic fever) ay isang malala at nakakamatay na komplikasyon ng lagnat ng dengue (dengue fever). Sa simula, maoobserbahang nagkakaroon ng mataas na lagnat na tumatagal mula dalawa hanggang pitong araw at maaaring umabot hanggang sa 40-41 sentigrado ang taas ng temperatura, pamumula ng mukha at ilan pang mga sintomas ng dengue fever. Sa kalaunan, maaari itong masundan ng mga pasa sa balat, pagdurugo sa ilong at gilagid o kaya ay pagdurugo sa loob ng katawan. Sa higit sa malalang mga kaso, maaaring umabot ito sa pagbagsak ng sirkulasyon ng dugo, pagkaubos ng dugo at pagkamatay.

Kapag ang isang tao ay nagkaroon na ng impeksiyon mula sa isa sa apat na klase ng virus ng dengue, hindi na ito muli pang maiimpeksiyon nito. Ngunit, hindi pa rin siya ligtas sa impeksiyon mula sa tatlo pang klase ng virus nito.

Ang lagnat ng dengue ay naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na siyang nagdadala ng virus. Hindi ito naipapasa mula sa isang tao papunta sa ibang tao. Ang pangunahing klase ng lamok na nagdadala ng dengue, ang Aedes aegypti, ay hindi matatagpuan sa Asya ngunit ang Aedes albopictus na makikita rito ay maaari ring magdala ng sakit na ito.

Ang pamumuo  ng impeksiyon ay tumatagal ng tatlo hanggang labing–apat na araw, ngunit kadalasang mula apat hanggang pitong araw.

Walang ukol na gamot para sa lagnat ng dengue fever o dengue hemorrhagic fever. Ang lagnat ng dengue ay karaniwang gumagaling nang kusa. Nilalapatan lamang ng lunas ang lagnat at pananakit na dulot nito. Ang mga pasyenteng may pagdurugo ay nangangailangan ng maagap na paggamot. Ang pinakamahalagang paraan ng paggagamot nito ay ang pagpapanatili ng sapat na daloy ng dugo sa katawan. Kung may tama at maagap na paggamot, kulang sa 1% lamang ang namamatay mula sa sakit na ito.

Wala pang bakuna laban sa lagnat ng dengue sa kasalukuyan. Kaya’t ang pinakamahusay na paraan upang ito ay mapuksa ay ang pagtatapon ng mga nakaimbak na tubig na maaaring pamahayan ng mga lamok. Dapat ding iwasan ang makagat ng lamok.

Mga paraan ng pagiwas na maari nating ibahagi: 1) magsuot ng damit na mahahaba ang manggas at pantalon, maglagay ng pamahid laban sa lamok na naglalaman ng DEET (N,N-Diethyl-meta-toluamide) sa mga bahagi ng katawan na hindi nababalutan o natatakpan. 2) gumamit ng kulambo o screen sa mga kuwartong walang aircon. 3) maglagay ng katol / pamatay ng lamok malapit sa mga maaaring  pasukan, tulad ng mga  bintana upang maiwasan ang kagat ng lamok. 4) iwasan ang pag-iimbak ng tubig at itapon ang lahat ng basyong lata at bote sa basurahang may takip. 5) palitan ang tubig sa halaman nang higit sa isang beses sa loob ng isang linggo, at huwag mag-iwan ng tubig sa mga plato sa ilalim ng paso ng halaman. 6) takpan ng mahigpit ang lahat ng sisidlan ng tubig, balon at tangke. 7) tiyaking walang bara sa daluyan ng tubig. 8) tabunan ang mga lubak sa lupa upang di pag-ipunan ng tubig.

Kapag may napansin kang bagay sa mga pampublikong lugar na maaaring pamahayan ng lamok, inaabisong isangguni kaagad ito sa barangay o lokal na pamahalaan. (Loralaine R. (FNA Adviser)
 

 

More Articles...