Gabay - Ako Ay Filipino

Marami ang nabago sa mga alituntunin ng daan at halos may 80 na artikulo ang binago, katumbas ng isakatlo sa pangkalahatang kodigo.

Sa mga pagbabagong ito, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng alak at paggamit ng droga, paghihigpit sa mga bagong drayber, mas mahigpit na kontrol sa may edad na higit sa otsenta anyos, karagdagang garansiya sa nagmamaneho ng minicar. Isaisahin natin ang nilalaman ng “code”. 

PARA SA NAIS MAGKAROON NG LISENSIYA SA PAGMAMANEHO (DRIVER’S LICENSE)

Ayon sa binagong “road code”, ang sinumang may nais magkaroon ng driver’s license ay kailangang magpakita ng “medical certificate” na siyang magpapatunay sa hindi paggamit ng alak at droga. Ang sertipikasyong ito ang magpapatunay na walang naging sakit at maaari itong gamitin sakaling magpapanibago ng lisensiya. 

Ang sinumang umaangkat, bumibili o tumatanggap ng droga ay hindi kaylanman magkakaroon ng driver’s license. Mahalaga ang magsanay sa pagmamaneho upang isyuhan ng driver’s license at hindi ito maaaring isagawa kung walang awtorisasyon upang makapagmaneho. Ang pagsasanay ay dapat ulitin bago matapos ang “validity” ng nasabing awtorisasyon. 

Bukod sa issuance ng awtorisasyon upang magmaneho, ang sinumang may kakayahang pampisikal at silohikal ay kailangang dumaan sa pagsusulit upang alamin ang kaniyang kakayahan sa pakikinig at paningin, dapat mapasahan ang eksamin at ito’y isinasagawa sa loob ng anim na buwan mula sa araw ng aplikasyon. Hanggang dalawang beses na lamang ang ibibigay na pagkakataon upang mapasahan ang pagsusulit.     

Kung magpapanibago (renewal) o hihingi ng duplicate ng lisensiya, ang registration stickers (tagliando adesivo) ay hindi na tinatanggap upang mag-renew, ang kailangan ay ang duplicate ng driver’s license document na may bagong petsa ng expiration.

Ang baguhang driver’s license holder na may kategoriyang B ay hindi puwedeng magmaneho ng mga sasakyang higit sa 55 kW/t sa unang taon mula sa araw na makuha ang lisensya.
 
Para sa mga over 80, kailangang magpa-medical check-up sa tuwing ikalawang taon upang makapag-renew ng lisensiya.

MGA ABISO AT PAGBABAYAD NG MULTA
Ang abiso sa paglabag sa road code ay dapat ipaabot sa loob lamang ng 90 na araw (hindi lalampas sa 150 days). 
Ang posibilidad na magbayad ng multa mula sa halagang 200 euro sa paraang “installment basis” ay idinagdag rin sa mga pagbabago, halagang 100 euro bawat buwan, may hanapbuhay at nagriresulta sa huling deklarasyon na hindi lalampas sa 10.628,16 euro.
 
SPEED LIMIT
Mga bagong parusa (penalty) para sa mga taong hindi sumusunod sa patakaran ng “speed limit”. Magbabayad ng karampatang multa mula 500 euro hanggang 2000 euro ang sinumang lalampas ng higit sa 40 Km/h at sususpendihin ang driver’s license mula isa hanggang tatlong buwan. Maaari lamang magpatakbo ng sasakyan ang isang nagsasanay magmaneho hanggang 150 Km/hr sa kalsadang na may tatlong lane kung may kasamang tagapagturo. Tatanggalin ang “8 points” sa lisensiya ng drayber kung ang taong tumatawid sa pedestrian lane ay hindi patatawirin, ang parusang ito ay ipapataw rin kung ang tumatawid na invalid o bata ay wala sa pedestrian lane.
Maaaring magmulta ng 1.559 euro kung ang “domestic animal” ay nasagasaan at hindi tumigil upang ito’y iligtas. Kung ang takbo ng sasakyan ay higit sa 60 Km/hr ay magbabayad ng 779 hanggang 3.119 euro.

BAYAD SA REGISTRATION STAMP
Sa mga pagbabago ay idinagdag rin na ang sinumang hindi magbabayad ng buwis ng sasakyan sa loob ng tatlong taong magkakusunod ay tuluyang kakanselahin sa Pubblico Registro Automobilistico) PRA archive at hindi na papayagang makapagmaneho ng kaniyang sasakyan.

POINTS NG LISENSIYA
Ang taong madalas lumalabag sa alituntunin ng pagmamaneho at matanggalan ng 15 points sa loob ng isang taon at dapat dumaan sa eksaming teknikal upang makita kung ito’y may kakayahang pang magmaneho.

Ang patuloy na pagdalo sa mga kursong isinasagawa ng mga driving schools o awtorisadong tao sa motorization ay mabibigyang ng 6 points, 9 na puntos naman para sa may professional driver’s license.  
Samantala, ang sinumang sumusunod sa “road code” sa unang tatlong taon mula nang makamit ang lisensiya ay makakatanggap ng isang puntos bawat taon, sa kasaluyang batas, ang nasabing puntos ay magiging dalawang puntos bawat taon hanggang 10 points for 2 years kung walang violation na nagawa.
Karagdagang pagbabago ay para sa nakamkaman ng lisensiya. Maaaring mabigyan ng pahintulot sa pagmamaneho per hour hanggang tatlong oras araw-araw mula sa “prefect” (prefetto) kung may patunay na gagamitin ito sa trabaho o kadahilanang pangsosyal.

Ang batas ng conversion sa comma 6 dell’art. 136 C.d.S. (comma 6 of art. 136 Highway Code) ay binago rin, ito’y ang tungkol sa conversion ng lisensiya na inisyu sa labas ng bansa at mga bansang kaanib ng European Community.

Ipinasok ang art. 6-bis na may dawalang panukalang parusa: ang una ay parurusahan ang sinumang magmamaneho na ang lisensiya o ibang tipo ng dokumento sa pagmamaheno ay hindi na valid na inisyu sa labas ng bansa, o may residente ng higit sa isang taon sa bansang Italya at may lisensiyang issued sa sariling bansa subalit patuloy na nagmamaneho.   

Sa unang ipotesis, iaaplay ang criminal penalty para sa mga nagmamaneho na walang lisensiya at papatawan ng multa na nagkakahalaga ng 2.257 hanggang 9.032 euro at may parusang aksesorya upang hindi magamit ang sasakyan sa loob ng tatlong buwan, o kung mauulit ang violation, kukumpiskahin ang sasakyan bilang karagdagang administrative accessory sanaction.

Kapag ang administrative detention o pagkumpiska ng sasakyan ay hindi puwedeng isakatuparan, iaaplay ang parusang aksesorya sa suspensyon ng lisensiya sa loob ng tatlo hanggang 12 months.

Ang pangalawang ipotesis ay ang adminsitrative sanction sa paraang pagbabayad ng halagang 155 euro hanggang 624 euro bilang parusang aksesorya at suspension ng sasakyan sa loob ng 60 na araw.

Sinusugan ng lehislatura ang art. 6-ter batas Hunyo 27, 2003, n. 51 at napalitan ng mga pagbabago sa batas n. 214/2003, na ang lahat ng mga may lisensiyang nakuha sa labas ng bansa ay susunod sa sistema ng pagtanggal sa mga puntos,  samantala, sa kasalukuyang batas, ito’y ipinatutupad lamang sa mga drivers ng mga Estadong hindi nagpapatupad ng point system. 

PARA SA MGA NAGMAMANEHO NG BISEKLETA
Ang sinumang nagmamaneho ng bisekleta sa labas ng bayan ay kailangang magsuot ng vest at reflective jackets kalahating oras bago sumikat ang araw at kalahating oras bago lumubog ang araw at dapat isuot ang naturang jackets kung dadaan sa loob ng gallerie.    

Driving under the influence of alcohol and drugs
Ang mga pagbabago sa alituntunin ay upang mapangalagaan ang kaligtasan sa kalsada, ang layunin nito ay upang supilin at parusahan ang sinumang magmamaneho na uminom ng alak at gumagamit ng droga.

Ang art. 186 sa cds, pagmamaneho na may inom na alak, binago ang ilang puntos nito: ang pagkalasing ay hinati sa tatlong kategoriya na may mahigpit na parusa dahil sa pagtaas ng bilang sa aksidente.

Ang parusang ipapataw ng lehistratura sa mga nagmamaneho ng lasing ay papasok sa unang kategoriya, ang pinakamababa ay ang “alcoholic volume” na hindi lalampas sa 0,5 gl at hindi bababa sa 0,8 gl, kung nasa ilalim nito, ang ipapataw na multa ay 500 hanggang 2.000 euro at suspensyon ng lisensiya mula tatlo hanggang anim na buwan.

Ang ikalawang kategoriya sa pagmamaneho na uminom ng alak na may “alcoholic volume” na higit sa 0,8 gl at hindi lalampas sa 1,5 gl ay mananatili ang multang 800 euro hanggang 3200 euro at aarestuhin hanggang anim na buwan.

Bilang karagdagang parusa, sususpendihin ang lisensiya mula isa hanggang dalawang taon.

Kung mahuli na uminom ng alak na higit sa 1,5 gl, magbabayad ng 1500 hanggang 6000 euro, aarestuhin ng anim hanggang isang taon, sa dating teksto ng batas, ang pag-aresto ay mula tatlo hanggang isang taon. Ayon sa mga bagong batas babawiin  ang lisensiya at hindi na mabibigyan pa ng bagong lisensiya sa unang tatlong taon mula sa araw na nagsagawa ng krimen.

Ang nagiging dahilan kalimitan ng aksidente sa daan ay ang pag-inom ng alak at paggamit ng droga kaya’t ang parusa ay nadagdagan at dahilan upang ipatupad ang pagsamsam sa sasakyan ng 180 days sa halip na 90 days tulad ng dating nakasaad sa batas.

Idinagdag rin ng lehislatura ang bagong artikulo, ang 186 bis, na kung saa’y mahigpit na parurusahan sa paraang partikular ang ilan sa mga kategoriya ng mga drayber, kaya’t ipinagbawal na ng tuluyan ang pag-inom ng alak, nangangahulugang zero ang “alcohol volume”.

Ang mga atas na ito ay para sa mga bagong driver (para sa mga baguhan na may lisensya na kategoriya “8” ng tatlong taon), sa may edad na 21, at mga drayber na nagmamaneho ng mga sasakyang pampasahero at may dalang mga bagay (Nagmamaneho ng trak na naglalaman ng higit sa 3.5 tonelada – sasakyan na may sakay na hindi hihigit sa walo hindi kasama ang drayber, articulated car at buses).

Kung mapatunayan na sa mga kategoriyang ito ang “alcolohol volume” ay 0,0 at 0,5 gl, ang multang ipapataw ay 155 euro hanggang 624 euro, kung makaaksidente naman, ang parusa ay doble at tatanggalan ng 5 points ang lisensiya. Kung lumampas sa 0,5 gl, ang multa ay katulad sa ibang kategoriya ng mga drayber. At kung mahuling ang “alcohol volume” ay higit sa 1,5 gl at noon pa man ay nahatulan na ng dalawang taon dahil sa ginawang krimen, ang lisensiya ay babawiin at maaari lamang magkaroon ng bagong lisensiya makalipas ang tatlong taon.

Upang maiwasan ang paggamit ng alak, ipinatutupad rin ang mahigpit na pagbabawal sa pagtitinda ng mga alak sa mga higways mula ika-10 hanggang ika-6 ng umaga sa mga lugar na tinitgilan ng mga sasakyan sa highway. Sa lugar ding ito, ipinagbabawal ang pagami at alcoholic drink mula alas-dos hanggang alas siete: ang hindi susunod sa batas ay magmumulta ng halagang 3,500 hanggang 10.500 euro. Kung sa loob ng dalawang taon ay muling inulit ang isa sa mga violation na ito, sususpendihin ng prefecture ang lisensiya dahilan sa paggamit ng alak.

Kahit ang mga nahuling nagmamaneho under the influence of drugs or psychotropic substances ay hinati ang kategoriya at kung ang drayber ay nagdroga, ang multa ay 1500 hanggang 6000 at aarestuhin ng anim na buwan at suspension ng lisensiya isa hanggang dalawang taon.

Para sa mga baguhang drayber na nagnamamaneho bilang propesyunal na hanapbuhay ay pagmumultahin. Ang pagbawi sa lisensiya ay isasagawa sa loob ng dalawang taon at paparusahan ng higit sa parusang ipinapataw sa ibang drayber. Ang pagbawi sa lisensiya ay isinasagawa kung sa nakaraang dalawang taon ay nahatulan dahil sa magkaparehong kasalanang ginawa. Maaari lamang mabigyang muli ng lisensya makalipas ang tatlong taon mula nang isagawa ang krimen. Ang imbestigasyon sa isinasagawa ng mga pulis sa tulong nga mga tauhan sa kagawarang pangkalusugan.  (Liza Bueno Magsino)

 

Ano ang panganib na haharapin ng employer sakaling mag-empleyo ng isang COLF na walang permesso di soggiorno?

Ayon sa Testo Unico per L’Immigrazione, ang D.lgs. 286/98, ang employer na nag-empleyo ng isang manggagawang dayuhang walang permesso di soggiorno (kailanman ay ‘di pa nagkaroon ng permesso, na-revoke, o kaya’y na-expire at hindi nagrenew) ay paparusahan ng 6 na buwan hanggang 3 taon at may multa na 5,000 euro kada isang worker na nagtatrabaho ng illegal. 

Noong nakaraang Hulyo, ang L. 125/87 art. 5 na dating art. 22 ng testo unico ay lalong naghigpit sa kondisyon ng mga employer, binigyang diin ang parusa na pagkakulong ng 3 buwan hanggang isang taon.

Paalala!! Ang kaparusahan ito ay iniaaplay rin sa isang dayuhan na may permesso di soggiorno (permit to stay) na ang motibo ay turismo subalit nagtatrabaho. Hindi pinahihintulutan ng batas na magtrabaho ang sinuman na may ganitong tipo ng permesso  (hal. Ang dichiarazione di presenza na pumalit sa permesso di soggiorno per turismo).

Para maiwasan ang anumang problema, mahalagang alamin kung ang household worker ay may permesso di soggiorno at ang motibo nito. Sa dahilang ang motibo ng permesso di soggiorno elettronico ay hindi na nakasulat ditto, ang employer ay may karapatan magtanong kung anong motibo ang iyong permesso di soggiorno.
Ang prinsipyong ito ay maraming beses na pinag-uusapan sa Hukuman, na binanggit na rin ang Suprema Corte di Cassazione.

Kung ang household worker ay illegal, ang employer ay dapat pa rin tumugon at i-aplay ang pangunahing prinsipyo na patungkol sa karapatan sa trabaho. Sa “assunzione” (employment), dapat i-formalize ang oras ng pagtatrabaho na siyang magiging ugnayan sa tunay na working relation, kasama ang lahat ng obligasyon at karapatan ng worker.

Ang employer ay dapat magbayad ng thirteen month pay (tredicesima), vacation at higit sa lahat, ang kabayaran base na minimum wage na itinatatag ng Inps kada taon. Kung matapos ang working relationship, ang household worker ay puwedeng makakuha ng halagang na-accumulate at hindi pa nakukuha dahil hindi ka sang-ayon sa employer, mayroon kang karapatan na umapela sa Giudice del Lavoro upang i-claim ang karampatang halagang dapat mong makuha mula sa iyong employer.

Kung matatandaan na noong nakaraang Pebrero, inaprubahan ng European Parliament ang isang direktiba na may mabagsik na parusa, sibil at kriminal, na ang kabayaran ay magmumula sa employer kung dayuhan ay pinagtatrabaho nang walang sapat na dokumento.

Ang direktiba ay nagbabawal sa mga nationals na mag-empleyo ng mga illegal extraUE at magtatalaga ng pinakamababang pamantayan na may kaugnayan sa kaparusahan para sa mga tagapag-empleyo na lumalabag sa pagbabawal na ito. Sinasabi sa batas ba ang mga tagapag-empleyo ay kailangang magbayad ng halagang katumbas ng buwis at insurance contribution na dapat ay kaniyang ibabayad sa worker kung ito ay legal na kaniyang kinuha bilang trabahador, may multa at parusang ipapataw sa sinumang hindi makakatupad sa pamantayan. Existing rin ang tutela sindacale o proteksiyon mula sa labor union para sa mga undocumented workes tulad halimbawa ng pang-aabuso (biktima ng prostitusyon o sexual violence, na kung saan ang mga ito ay puwedeng magrequest ng permesso di soggiorno kung magrereklamo ang ang mga employer sa mga pulis. (Liza Bueno Magsino)

Ang Batas 94, 2009 ay batas na kung tawagin ay security package. Ito ay may hanay ng mga pagbabago sa field of migration na makakaapekto sa maraming institusyon na pumapailalim sa “Testo Unico”, ang saligang batas na kung tawagin ay Law 286 of 1998. Kabilang sa maraming pagbabago ay tungkol sa bilang ng mga pamilya. Dito ay makikita ang mga detalye sa nasabing  pagbabago.  

Mga pagbabago sa art. 116 of civil code

Sa mga pagbabagong isinagawa ng kongreso, nangunguna ang pagpigil sa marriage of convenience between Italian citizens and foreigners. Ito’y maituturing na hindi pangkaraniwan sapagkat ito’y ginagawa ng marami sa dahilang nais nilang magkaroon ng permit to stay for family reason (permesso di soggiorno per motivi familiare) na sa kabila nito ay may kapalit na halaga na dapat bayaran mula sa illegal migrant na nagpakasal sa isang italyano upang takasan ang illegal na paninirahan sa bansa.

Isa sa artikulo ng art. 116 of civil code sa ngayon, na naging resulta sa ipinakilalang mga pagbabago ay ang kagustuhan ng isang dayuhan na magkaroon ng valid residence permit, upang magkaroon ng marriage contract at nang sa ganun ay kilalanin ang kaniyang status sa teritoryo ng bansa. Hindi nangangahulugan na ang pagkakaroon ng balidong dokumento upang manirahan ng legal sa bansa  ay pagkakaroon ng permit to stay (permesso di soggiorno), ito’y paraan upang sumunod sa batas ng legal na paninirahan at pagpasok sa bansa.

Kaya’t malinaw na ang sinumang may valid residence permit o visa ay maaaring manirahan sa bansa sa maigsing panahon lamang (ang dayuhan ay hindi na pwedeng mag-aplay ng permesso di soggiorno kung ang motibo ng entry visa ay tourist), may visa bilang patunay sa legal na pagpasok sa bansa, o kaya’y may “dichiarazione di presenza” – isang form na kukumpilahan ng dayuhan at isusumite sa police station, o kaya’y may permesso di soggiorno na nasa proseso ng renewal o may permesso di soggiorno na ipinagkaloob ng isa sa mga bansa ng European Union. 
 
Mga pagbabago sa coesione familiare
Isa sa mga binago ay ang tungkol sa katayuan ng dayuhang kamag-anak ng italian citizens na naninirahan sa bansa at pwedeng mag-aplay ng coesione familiare. Ang articolo 19 del Testo Unico, bago ang reporma, ipinagbabawal ang pagpapauwi sa kapamilyang extraUe ng isang italian citizen hanggang ikaapat na grado (kasama ang pinsan). Ang nasabing atas ay binago at sa ngayon, isinasaad sa batas na hindi mapapauwi ang dayuhang kamag-anak sa ikalawang grado ng isang italiano at maaari silang mag-aplay ng permesso di soggiorno per coesione familiare na nakasaad sa sa ilalim ng art. 28 of DPR 394/99 at ss.mm.
        
Mga pagbabago sa ricongiungimento familiare
Maraming naganap na pagbabago sa regulasyon ng petisyon(ricongiungimento familiare) nitong nakaraang taon (legislative decree. no. 5 of 2007, Legislative Decree no. 160, 2008, at ang law 94 of 2009), na kung saan ay naapektuhan ang mga dayuhang nais maparating sa bansa ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang pwedeng i-petisyon sa ngayon ay:
- ang asawa (walang legal separation)
- mga anak na menor de edad, kahit ang mga magulang ay hindi kasal sa kondiyong ang isa sa mga magulang ay magbibigay ng pahintulot na mapetisyon ang bata.
- mga anak na may kapansanan o invalid kahit ang edad ay higit sa 18 na may
- mga magulang, walang anak na kasama sa sariling bansa at mga magulang na higit sa edad na 65 at walang kakayahang suportahan ang pang-araw-araw na buhay, sakaling may anak na kasama sa sariling bansa kailangang magbigay ng patunay (medical certificate) na ang mga ito ay may malubhang karamdaman.

May ilan sa mga kaso na ang konsulado ay humihingi nga DNA test upang patunayan ang relasyon sa aplikante.

Isa sa pangunahing dokumento na kailangang ipakita upang magpetisyon ng kapamilya ay ang “certificato di idoneità allogiativa (housing suitability). Ito ay maaaring hingin sa inyong munisipyo o asl. Kung ang kukunin ay anak na wala pa sa edad na 14, kailangan lamang ang pahintulot ng may-ari ng bahay. (Liza Bueno Magsino)

Matatandaan na ang pachetto sicurezza, (law 94 of 2009) ay inaprubahan at intensyon na isakatuparan lalo’t higit ang tungkol sa kinikilalang krimen ng mga illegal migrants at pagsasagawa sa pamamaraan kung paano ikukulong at pauuwiin ang isang dayuhan. Ang pasiya sa execution ng pagpapauwi ay ipapaalam ng Chief of Police sa Judge at ang hatol ay hindi na bibigyan pa ng pagkakataon na umapela.

Ang pamamaraan

Pinagtibay ng art. 14 sa Testo Unico sull’immigrazione d.lgs. 286 del 1998 ang pagpapatupad sa mga pamamaraan ng deportation. Ito ay nasa nakapaloob sa unang talata ng artikulong nabanggit na kung hindi maaari ang agarang pagsasagawa sa pagpapaalis ng dayuhan, ang dayuhan ay dadalhin at ikukulong sa Identification and Deportation Center. Ganunpaman ang pagkukulong sa loob ng CEI ay dapat may patunay ng Hukom sa hangaring magbukas ng dalawang kautusan laban sa dayuhan. Isa dito ay ang pag-iimbestiga sa kasong krimen at isa para patunayan ang pagkakakulong.   

Sa oras na mapatunayan ang dahilan ng pagkakulong, ang dayuhan ay mananatili sa CIE sa loob ng tatlumpung araw, ito ay panahong kailangan upang alamin ang identity ng dayuhan at maihanda ang
pagpapauwi sa sariling bansa. Kung sakali man na may kahirapan sa pangangalap ng mga dokumentong kailangan, maaaring ma-extend pa ng higit sa 30 days ang pananatili sa CIE, ayon sa request ng Chief of Police sa pamamagitan ng opinyon mula sa Judge.

Sa mga napabalitang batas na pacchetto sicurezza, ipinabatid ang karagdagang hakbang na extension sa deadline sakali man na ang Country of origin ng dayuhan ay hindi nakipagtulungan. Inaasahan rin na kung hindi makipagtulungan ang gobyerno, maaaring humiling ng extension na 60 days kung ang third country ay walang intensiyong alamin ang pagpapauwi sa illegal na dayuhan sa kabila ng lahat na pagsisikap ng Italian Autority.

May posibilidad na ipatupad ng Chief of Police ang pagpapauwi sa illegal na dayuhan kahit walang
authorization ng hukuman (kung malinaw na ang isang dayuhan ay prosecuted at hindi pwedeng mapangalagaan sa bilangguan), kung ang kaso ay pagiging illegal stay. Kung sa loob ng CIE ay walang available na pwesto para ikulong ang illegal na dayuhan at walang dahilan pa upang ituloy ang pagpapauwi, ang Chief of Police ay magbibigay ng written notice na nag-uutos sa dayuhan na umalis sa Italian territory sa loob ng limang araw.  

Mga katanungan

Ang mga tuntuning itinatag ay nagdulot ng nakahanay na katanungan sa konstitusyon, tulad ng extension na hinihiling ng Chief of Police sa Judge na handang magpatunay sa pagkakakulong ng dayuhan na maaaring magpigil sa kaniyang kalayaan sa loob ng anim na buwan dahil lamang sa kaniyang pagiging clandestine sa italian territory o kaya’y ang pananatili sa bansa matapos ang expiration date ng permesso di soggiorno.

Ang terminong 180 days ay parang hindi tumutugma kahit sa nakasaad sa batas, tulad ng unang talata sa artikulo 14 na nagsasabing ang pagkakulong ay para alamin ang identity o nationality, magkaroon ng travel document o kawalan ng sasakyan o ibang pamamaraan sa ligtas na pagpapauwi.

Ang napabalitang batas ay nagpagulo sa tunay na kahulugan ng atas lalo’t higit sa pagpapatupad ng anim na buwang pagkakulong na ibinatay lamang sa extension na hiniling ng Chief of Police sa hukuman. Kaya nga, ang tanong namin, hindi nga ba dapat na may patunay mula sa hukuman upang maipangtanggol muna ang sarili?

Hindi nga ba’t dapat na igalang ang batas pantao, human dignity at isinasaad ng batas na karapatan ng tao ay makisalamuha sa kapwa tao at lipunan na kung saan ay may magkaibang kultura. (Liza Bueno Magsino)

Kinikilala sa Italya ang prinsipyong di-paglabag sa usaping karapatan sa pagtatanggol. Nakasaad sa Italian Constitution ang karapatan sa katarungan at sa pagtatanggol sa lahat ng tao nang walang pinipiling lahi, kasarian at nasyunalidad, kahit pa siya’y dayuhan, naninirahan ng legal o illegal.

Upang ipagtanggol sa isang paglilitis na saklaw sa inihatol na parusa, upang ipagtanggol ang sarili ng sinumang inakusahan saginawang krimen, maaari siyang pumili ng pinagkakatiwalaang abogado sapagkat kung hindi siya pipili, ino-nomina ang isang obogado mula mismo sa Hukuman.  

Ang serbisyo ng abogado ay babayaran ng akusado subalit may mga kaso na kung walang sapat na kita, ang assistance ng abogado ay babayaran ng gobyernong Italyano (patrocinio a spese dello Stato).

Mga taong may karapatan nito

Upang makakuha ng “patrocinio a spese dello Stato”, ang aplikante ay hindi dapat kumita sa loob ng isang taon na mahigit sa €10.628.16. Ang halagang ito ay hindi dapat nagre-resulta sa kaniyang huling income tax declaration. Kung ang aplikante ay kasamang naninirahan ng asawa o ibang miyembro ng pamilya, upang makatanggap ng nasabing benepisyo, kailangang pagsamasamahin ang income ng lahat ng kasapi ng pamilya na nakapaloob sa family composition subalit dapat naman idagdag ang halagang €1.032,91 para sa bawat isang kasapi. Kung napagsama na ang lahat ng kita ng pamilya at lumampas sa halagang 10.628,16 euro, walang karapatan na maka-avail ng patrocinio a spese dello Stato. 

Walang karapatan sa patrocinio ang mga sumusunod: 
Ang patrocinio a spese dello Stato ay hindi pinapayagan:
- sa paglilitis dahil siya’y tax evader;
- kung ang aplikante ay assisted ng higit sa isang tagapagtanggol;
- kung nakondenahan dahil sa pagkasangkot sa grupong mafiosa, at may koneksyon sa drug trafficking.

Paano mag-aplay

Ang aplikasyon ay dapat ipresenta ng personal sa Hukuman na kung saan ay nakalakip ang valid identity document, o kaya’y maaaring ipresenta ng pinagkakatiwalaang tagapagtanggol o ng nominate dna abogado mula sa opisina ng Hukuman.

Ang aplikasyon, pirmado ng aplikante, at dapat ipresenta sa carta semplice at dapat malinaw na nakasulat ang:

- request sa paghingi ng patrocinio;
- ang personal information at tax code (codice fiscale) at kasapi ng pamilya;
- sertispikasyon ng kinitang salapi noong nakaraang taon (seldeclaration)
- sertipikasyon (para sa income na natanggap mula sa labas ng bansa) na nagmula sa consulate na nagpapatunay ng katotohanan sa nakadeklarang aplikasyon.
- pagbibigay garantiya na makikipag-ugnayan sakaling magkaroon ng mga pagbabago tungkol sa income upang makatanggap ng benepisyo.

MAHALAGANG ABISO: kahit ang isang dayuhang hindi regular, may expired na permesso di soggiorno, na-revoke o kaya’y isang dayuhang pumasok ng illegal sa Italya, ay may karapatan magrequest ng patrocinio na walang bayad (gratuito patrocinio), kahit siya’y walang codice fiscale. 

Kahit ang isang nakakulong na tao sa kulungan ay maaaring magpresent ng application sa pinuno ng institution na siyang magpaparating sa hukom na nag-aasikaso ng proseso.

Sa loob ng sampang araw mula nang ipresenta ang aplikasyon sa paghiling ng libreng assistance, aalamin at pag-aaralan ng Hukom kung maaaprubahan ito at siya’y magdedesisyon kung tanggap o hindi ang nasabing request, ipaalam niya ito sa abogado na nagpasok ng aplikasyon o ibibigay mismo sa aplikante.
Ang mga taong nakapasà  sa patrocinio ay maaaring kontrolin ng Guardia di Finanza sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga bangko at lending company.
Ang false declaration at kakulangan sa pagbibigay ng komunikasyon sa anumang pagbabago sa dagdag na income ay paparusahan ng pagkakulong ay magmumulta mula 309,87 hanggang 1.549,37 euro, bukod pa sa lahat ng kabuuang bayad para sa Estado.  (Avv. Mascia Salvatore/ABM)

 

Ang hypertension o mataas na presyon ng dugo o kadalasang tinatawag ng mga Pinoy na alta presyon o high blood ay isang malubhang sakit na pumipinsala sa marami nating kababayan. Sa outreaches na ginagawa ng Filipino Nurses Association sa Roma, isa ito (kabilang ang diabetes) sa mga madalas na karamdaman ng middle-aged Filipino. Ayon sa mga eksperto sa Pilipinas, higit sa walong milyong Pilipino ang may sakit nito. Dahil sa alta presyon nagsisimula ang heart disease o sakit sa puso, ito ay isa sa mga pangunahing problemang pangkalusugan kasalukuyang hinaharap ng bansa. Isa at kalahating bilyon naman ang may sakit nito sa buong mundo kaya’t ito ay tinatawag na global health problem.

Ang alta presyon ay tinaguriang silent killer dahil maraming tao ang mayroon nito subali’t hindi nila alam. (Alam niyo ba na isa pang tinatawag na silent killer ay ang asin?). Paglipas ng panahon, ang mga taong hindi nagagamot para rito ay maaring lubhang magkasakit o magkakumplikasyon tulad ng sakit sa bato, atake sa puso, pagkabulag o di kaya ay namamatay.

Sinuman ay maaring magkaroon ng mataas na presyon ng dugo. Marahil nababalitaan niyo na ring pabata nang pabata na ang mga nabibiktima nito. Ngunit may mga taong sadyang mas maaring magkaroon ng alta presyon. Kabilang rito ang mga taong may edad na higit sa 55 at mga taong may kasaysayan ng sakit na ito sa pamilya (family history). Mas malaki naman ang pagkakataon na magkasakit nito kung: sobra ang timbang (overweight), madalas na pagkain ng maaalat na pagkain, hindi nag-e-ehersisyo ng regular, naninigarilyo at malakas na paginom ng alak.  Karaniwan ding nagkaka-alta presyon ang mga babaeng nagbubuntis.

Kung di kayo tiyak kung may sakit na kayo nito, tandaan na ang tanging paraan upang makatiyak ay ang pagpapakuha ng inyong presyon ng dugo sa inyong doktor o sa iba pang propesyonal. Base sa inyong presyon at iba pang nararamdaman, kanilang maitatakda kung kayo ay mangangailangan ng regular na gamot para rito. 

Tandaan din na importanteng susi sa ating kalusugan ang makontrol ang mataas na presyon ng dugo. Magagawa ito sa pamamagitan ng regular na pagkuha o pag-monitor ng presyon, regular na pag-inom ng gamot kung ito ay naireseta at naitakda ng doktor, madalas na pag-ehersisyo, sapat na pamamahinga, pagiwas sa paggamit ng maraming asin o maalat na pagkain (tulad ng patis, prosciutto, tuyo, atbp), pagbawas ng timbang (kung overweight) o pag-maintain ng ideal weight, pagtigil ng paninigarilyo, paglimita sa iniinom na alkohol at madalas na pagsangguni sa doktor.

Nais pasalamatan muli ng kabuuan ng FNA ang mga sumusuporta sa programang pangkalusugan nito  sa pamamagitan ng kanilang mga donations: Ambassador Lhuillier (€500), RCBC (€30), BPI (€50), Pag-Ibig Fund (€100), City Travel (€150), Jeepney Travel (two blood sugar apparatus), Amy dela Cruz (one BP apparatus) at Rachelle Matubis (trolley bag). Maraming salamat at mabuhay po kayo! (Loralaine J. Ragunjan - FNA)   

Ito ay isang dokumentong kinikilala ng Estado na nagsasaad ng mga impormasyon tungkol sa kabuuang kinita sa loob ng isang taon at nagtatatag sa kaukulang halaga ng babayarang buwis.

Ang declaration of income (dichiarazione dei redditti) ay pwedeng isagawa ng sinuman na kumita ng salapi noong nakaraang taon; samantala, obligado ang mga self-employed na may partita IVA at mga negosyante kahit ang mga ito ay walang income.
Bawat taon, ang Agenzia dell’Entrate o ang Bureau of Internal Revenue ay naghahanda ng mga forms na gagamitin para sa deklarasyon ng kinikita, na kung saan ito ay nag-iiba depende sa pinagkakakitaan ng indibidwal o kompanya. Ang pinakakilalang form na ginagamit ay ang Modello 730 at ang mga Modello Unico

Ano ang tinatawag na CUD
Ang CUD (certificazione unica dei redditi) ay isang dokumento na ibinibigay taunan sa mga dependent wokers ns kumita mula sa iba’t ibang trabaho (tulad ng casual workers) at mga pensyunado.
Ang mga household workers kahit hindi sila nakakatanggap ng pay slip (busta paga), ang mga bollettini INPS ay tumutukoy sa halaga ng sweldo at contributi na binayran. Sila ay may karapatang humingi sa employer ng tinatawag na CUD.

Sa CUD makikita ang mga sumusunod:
- ang income noong nakaraang taon;
- Withholding Tax, deductions at mga karagdagang fiscal deduction para sa mga dependants;
- halaga ng binayarang kontribusyon sa insurance o babayaran sa mga local offices ng insurance;

Ang CUD ay nagsasaad ng halagang kinikita bawat taon, makikita dito ang sweldo o pensyon ng mga katauhang nabanggit sa itaas at mahalaga ito para sa income tax declaration.

Paalala!
Ang sinuman na makakatanggap ng CUD ay hindi kailangang magdeklara ng income kung ang taunang kinita ay nagmula sa subordinate job, assimilated o pension.

Ang Modello 730
Ang modello 730 ay maaaring ipresenta ng mga dependent workers at ng mga pensyunado; makakabuti na ipresenta ito ng sinuman na may dependants kahit ang mga ito ay hindi residente sa Italya. Madali itong kumpilahan at hindi nangangailangang magsagawa ng calculation. 
Ang isang indibidwal na noong nakaraang taon ay nagbayad ng sobra sa inaasahang buwis ay may karapatang makakuha ng reimbursement, ito ibabalik na kabayaran ay nasa pay slip o busta paga o sa pensyon na tinatatanggap kada buwan. Samantala ang nagbayad ng menos ay magbabayad sa pamamagitan ng pagkaltas sa pay slip sa pensyon na tinatanggap.

Alin sa income ang dapat ideklara;
Ang modello 730 ay pwedeng gamitin upang magdeklara ng:
- income ng dependent workers;
- compensation
- income ng lupa at mga gusali;
- income mula sa puhunan;
- kinita sa pagiging self-employed na walang partita IVA;
- kinitang interest mula sa buwis

Sino ang maaaring gumamit ng Modello 730
Maaaring gamitin ang Modello 730/2009 ng mga sumusunod na taxpayer:
- pensyunado o mga empleyado;
- Mga taong tumanggap ng pinansyal na tulong bilang kahalili sa sweldong mula sa pagiging empleyado (halimbawa: indennità di disoccupazione);
-kasosyo sa kooperatiba;
- mga pari sa Simbahang Katolika;
- huradong pangkonstitusyunal; pambansang parliamentarians at iba pang  nangangasiwa ng pampublikong elektibo tanggapan (rehiyonal na direktor, panlalawigan, munisipyo, atbp.)
- mga taong nakatutok sa pagtulong socially para sa kaayusan ng lipunan;
- mga magsasaka na hindi obligado magpresenta ng deklarasyon ng withholding tax (Form 770), IRAP at VAT.

Ano ang mga documentary requirements na dapat ihanda
Ang mga dokumentong kailangan para sa deklarasyon ng income ay ang mga sumusunod:
- Income declaration noong nakaraang taon;
- CUD
- personal information at TIN o ang tinatawag na Codice Fiscale ng mga dependants;
- sukat ng tinitirahang bahay kung mayroon nito;
- resibo at invoice (fatture) o voucher na may kinalaman sa gastos at pwedeng kaltasin sa tax na babayaran ( hal. medical expenses, resibo mula sa mga pharmacy, invoice mula sa dentista, mga gastos sa pangkalusugan, boluntaryong pinagbayaran sa insurance, mga tickets sa sasakyang pampubliko, naging interest sa loan, etc.).

Takdang panahon o deadline
Noong ika-30 ng Abril ang huling araw upang magsumite ng modello 730 na ginawa mismo ng employer o institusyon subalit posible pa rin magsubmit nito (modello 730) sa mga tanggapan ng CAF (centri di assistenza fiscale na tumutulong sa pagkumpila ng form) o kaya’y sa mga kwalipikadong propesyunal (hal. Accountants) bago mag-ika-1 ng Hunyo 2009.

Modello Unico
Ang modello Unico ay isang form na ginagamit upang magdeklara ng buwis, ito’y pwedeng gamitin ng:
- mga tao na walang CUD at hindi pwedeng magsumite ng modello 730;
- Mga tao na may higit sa isang trabaho (nagtrabaho sa iba’t ibang employers o nagtrabaho ng ilang  
  buwan lamang sa loob ng isang taon sa isang kompanya at lumipat sa ibang kompanya)
- mga indibidwal na may kinitang salapi noong nakaraang taon mula sa lupa, mga gusali, kolaborasyon,
  occassional job o maaaring continious na trabaho, negosyo, pagiging empleyado o mula sa pensiyon;
- May atleast dalawang bagay ang dapat ideklara taunan ng taxpayer: ang Value added tax o VAT ang 
  IRAP;
- Mga domestic helpers o ang tinatawag na household service workers.

Anong dokumento ang dapat ipakita
- Income tax declaration noong nakaraang taon
- pangalan at codice fiscale ng kapamilya
- CUD noong nakaraang taon
- mga dokumentasyong may kinalaman sa pinagkakitaan (hal. lahat ng isinagawang trabaho na ginamitan
  ng partita IVA);
- mga dokumentasyong may kaugnayan sa katungkulan at pinagkagastusang pwedeng kaltasin
  (hal. resibo ng biniling gamot, pinagbayaran sa contributi at insurance, ticket sa pampublikong sasakyan, interest ng pinagbayaran sa loan, etc.)

Deadlines
Ang deadline sa pagsumite ng Modello Unico 2009 ay sa:
- bago sumapit ang ika-30 ng Setyembre 2009 kung ang deklarasyon ay isusumite sa pamamagitan ng   telematic na isinagawa ng taxpayer o sa pamamagitan ng isang recognized agency o sa mismong Agenzia delle Entrate.
- mula ika-2 ng Mayo hanggang ika-30 ng Hunyo 2009 kung ang deklarasyong isinumite ay sa pamamagitan ng isang promularyo sa post office o bangko (ang paraang ito ay para lamang sa partita IVA holder). (ABM) 

More Articles...