Gabay - Ako Ay Filipino

Matatandaan na ang pachetto sicurezza, (law 94 of 2009) ay inaprubahan at intensyon na isakatuparan lalo’t higit ang tungkol sa kinikilalang krimen ng mga illegal migrants at pagsasagawa sa pamamaraan kung paano ikukulong at pauuwiin ang isang dayuhan. Ang pasiya sa execution ng pagpapauwi ay ipapaalam ng Chief of Police sa Judge at ang hatol ay hindi na bibigyan pa ng pagkakataon na umapela.

Ang pamamaraan

Pinagtibay ng art. 14 sa Testo Unico sull’immigrazione d.lgs. 286 del 1998 ang pagpapatupad sa mga pamamaraan ng deportation. Ito ay nasa nakapaloob sa unang talata ng artikulong nabanggit na kung hindi maaari ang agarang pagsasagawa sa pagpapaalis ng dayuhan, ang dayuhan ay dadalhin at ikukulong sa Identification and Deportation Center. Ganunpaman ang pagkukulong sa loob ng CEI ay dapat may patunay ng Hukom sa hangaring magbukas ng dalawang kautusan laban sa dayuhan. Isa dito ay ang pag-iimbestiga sa kasong krimen at isa para patunayan ang pagkakakulong.   

Sa oras na mapatunayan ang dahilan ng pagkakulong, ang dayuhan ay mananatili sa CIE sa loob ng tatlumpung araw, ito ay panahong kailangan upang alamin ang identity ng dayuhan at maihanda ang
pagpapauwi sa sariling bansa. Kung sakali man na may kahirapan sa pangangalap ng mga dokumentong kailangan, maaaring ma-extend pa ng higit sa 30 days ang pananatili sa CIE, ayon sa request ng Chief of Police sa pamamagitan ng opinyon mula sa Judge.

Sa mga napabalitang batas na pacchetto sicurezza, ipinabatid ang karagdagang hakbang na extension sa deadline sakali man na ang Country of origin ng dayuhan ay hindi nakipagtulungan. Inaasahan rin na kung hindi makipagtulungan ang gobyerno, maaaring humiling ng extension na 60 days kung ang third country ay walang intensiyong alamin ang pagpapauwi sa illegal na dayuhan sa kabila ng lahat na pagsisikap ng Italian Autority.

May posibilidad na ipatupad ng Chief of Police ang pagpapauwi sa illegal na dayuhan kahit walang
authorization ng hukuman (kung malinaw na ang isang dayuhan ay prosecuted at hindi pwedeng mapangalagaan sa bilangguan), kung ang kaso ay pagiging illegal stay. Kung sa loob ng CIE ay walang available na pwesto para ikulong ang illegal na dayuhan at walang dahilan pa upang ituloy ang pagpapauwi, ang Chief of Police ay magbibigay ng written notice na nag-uutos sa dayuhan na umalis sa Italian territory sa loob ng limang araw.  

Mga katanungan

Ang mga tuntuning itinatag ay nagdulot ng nakahanay na katanungan sa konstitusyon, tulad ng extension na hinihiling ng Chief of Police sa Judge na handang magpatunay sa pagkakakulong ng dayuhan na maaaring magpigil sa kaniyang kalayaan sa loob ng anim na buwan dahil lamang sa kaniyang pagiging clandestine sa italian territory o kaya’y ang pananatili sa bansa matapos ang expiration date ng permesso di soggiorno.

Ang terminong 180 days ay parang hindi tumutugma kahit sa nakasaad sa batas, tulad ng unang talata sa artikulo 14 na nagsasabing ang pagkakulong ay para alamin ang identity o nationality, magkaroon ng travel document o kawalan ng sasakyan o ibang pamamaraan sa ligtas na pagpapauwi.

Ang napabalitang batas ay nagpagulo sa tunay na kahulugan ng atas lalo’t higit sa pagpapatupad ng anim na buwang pagkakulong na ibinatay lamang sa extension na hiniling ng Chief of Police sa hukuman. Kaya nga, ang tanong namin, hindi nga ba dapat na may patunay mula sa hukuman upang maipangtanggol muna ang sarili?

Hindi nga ba’t dapat na igalang ang batas pantao, human dignity at isinasaad ng batas na karapatan ng tao ay makisalamuha sa kapwa tao at lipunan na kung saan ay may magkaibang kultura. (Liza Bueno Magsino)

Ito ay isang dokumentong kinikilala ng Estado na nagsasaad ng mga impormasyon tungkol sa kabuuang kinita sa loob ng isang taon at nagtatatag sa kaukulang halaga ng babayarang buwis.

Ang declaration of income (dichiarazione dei redditti) ay pwedeng isagawa ng sinuman na kumita ng salapi noong nakaraang taon; samantala, obligado ang mga self-employed na may partita IVA at mga negosyante kahit ang mga ito ay walang income.
Bawat taon, ang Agenzia dell’Entrate o ang Bureau of Internal Revenue ay naghahanda ng mga forms na gagamitin para sa deklarasyon ng kinikita, na kung saan ito ay nag-iiba depende sa pinagkakakitaan ng indibidwal o kompanya. Ang pinakakilalang form na ginagamit ay ang Modello 730 at ang mga Modello Unico

Ano ang tinatawag na CUD
Ang CUD (certificazione unica dei redditi) ay isang dokumento na ibinibigay taunan sa mga dependent wokers ns kumita mula sa iba’t ibang trabaho (tulad ng casual workers) at mga pensyunado.
Ang mga household workers kahit hindi sila nakakatanggap ng pay slip (busta paga), ang mga bollettini INPS ay tumutukoy sa halaga ng sweldo at contributi na binayran. Sila ay may karapatang humingi sa employer ng tinatawag na CUD.

Sa CUD makikita ang mga sumusunod:
- ang income noong nakaraang taon;
- Withholding Tax, deductions at mga karagdagang fiscal deduction para sa mga dependants;
- halaga ng binayarang kontribusyon sa insurance o babayaran sa mga local offices ng insurance;

Ang CUD ay nagsasaad ng halagang kinikita bawat taon, makikita dito ang sweldo o pensyon ng mga katauhang nabanggit sa itaas at mahalaga ito para sa income tax declaration.

Paalala!
Ang sinuman na makakatanggap ng CUD ay hindi kailangang magdeklara ng income kung ang taunang kinita ay nagmula sa subordinate job, assimilated o pension.

Ang Modello 730
Ang modello 730 ay maaaring ipresenta ng mga dependent workers at ng mga pensyunado; makakabuti na ipresenta ito ng sinuman na may dependants kahit ang mga ito ay hindi residente sa Italya. Madali itong kumpilahan at hindi nangangailangang magsagawa ng calculation. 
Ang isang indibidwal na noong nakaraang taon ay nagbayad ng sobra sa inaasahang buwis ay may karapatang makakuha ng reimbursement, ito ibabalik na kabayaran ay nasa pay slip o busta paga o sa pensyon na tinatatanggap kada buwan. Samantala ang nagbayad ng menos ay magbabayad sa pamamagitan ng pagkaltas sa pay slip sa pensyon na tinatanggap.

Alin sa income ang dapat ideklara;
Ang modello 730 ay pwedeng gamitin upang magdeklara ng:
- income ng dependent workers;
- compensation
- income ng lupa at mga gusali;
- income mula sa puhunan;
- kinita sa pagiging self-employed na walang partita IVA;
- kinitang interest mula sa buwis

Sino ang maaaring gumamit ng Modello 730
Maaaring gamitin ang Modello 730/2009 ng mga sumusunod na taxpayer:
- pensyunado o mga empleyado;
- Mga taong tumanggap ng pinansyal na tulong bilang kahalili sa sweldong mula sa pagiging empleyado (halimbawa: indennità di disoccupazione);
-kasosyo sa kooperatiba;
- mga pari sa Simbahang Katolika;
- huradong pangkonstitusyunal; pambansang parliamentarians at iba pang  nangangasiwa ng pampublikong elektibo tanggapan (rehiyonal na direktor, panlalawigan, munisipyo, atbp.)
- mga taong nakatutok sa pagtulong socially para sa kaayusan ng lipunan;
- mga magsasaka na hindi obligado magpresenta ng deklarasyon ng withholding tax (Form 770), IRAP at VAT.

Ano ang mga documentary requirements na dapat ihanda
Ang mga dokumentong kailangan para sa deklarasyon ng income ay ang mga sumusunod:
- Income declaration noong nakaraang taon;
- CUD
- personal information at TIN o ang tinatawag na Codice Fiscale ng mga dependants;
- sukat ng tinitirahang bahay kung mayroon nito;
- resibo at invoice (fatture) o voucher na may kinalaman sa gastos at pwedeng kaltasin sa tax na babayaran ( hal. medical expenses, resibo mula sa mga pharmacy, invoice mula sa dentista, mga gastos sa pangkalusugan, boluntaryong pinagbayaran sa insurance, mga tickets sa sasakyang pampubliko, naging interest sa loan, etc.).

Takdang panahon o deadline
Noong ika-30 ng Abril ang huling araw upang magsumite ng modello 730 na ginawa mismo ng employer o institusyon subalit posible pa rin magsubmit nito (modello 730) sa mga tanggapan ng CAF (centri di assistenza fiscale na tumutulong sa pagkumpila ng form) o kaya’y sa mga kwalipikadong propesyunal (hal. Accountants) bago mag-ika-1 ng Hunyo 2009.

Modello Unico
Ang modello Unico ay isang form na ginagamit upang magdeklara ng buwis, ito’y pwedeng gamitin ng:
- mga tao na walang CUD at hindi pwedeng magsumite ng modello 730;
- Mga tao na may higit sa isang trabaho (nagtrabaho sa iba’t ibang employers o nagtrabaho ng ilang  
  buwan lamang sa loob ng isang taon sa isang kompanya at lumipat sa ibang kompanya)
- mga indibidwal na may kinitang salapi noong nakaraang taon mula sa lupa, mga gusali, kolaborasyon,
  occassional job o maaaring continious na trabaho, negosyo, pagiging empleyado o mula sa pensiyon;
- May atleast dalawang bagay ang dapat ideklara taunan ng taxpayer: ang Value added tax o VAT ang 
  IRAP;
- Mga domestic helpers o ang tinatawag na household service workers.

Anong dokumento ang dapat ipakita
- Income tax declaration noong nakaraang taon
- pangalan at codice fiscale ng kapamilya
- CUD noong nakaraang taon
- mga dokumentasyong may kinalaman sa pinagkakitaan (hal. lahat ng isinagawang trabaho na ginamitan
  ng partita IVA);
- mga dokumentasyong may kaugnayan sa katungkulan at pinagkagastusang pwedeng kaltasin
  (hal. resibo ng biniling gamot, pinagbayaran sa contributi at insurance, ticket sa pampublikong sasakyan, interest ng pinagbayaran sa loan, etc.)

Deadlines
Ang deadline sa pagsumite ng Modello Unico 2009 ay sa:
- bago sumapit ang ika-30 ng Setyembre 2009 kung ang deklarasyon ay isusumite sa pamamagitan ng   telematic na isinagawa ng taxpayer o sa pamamagitan ng isang recognized agency o sa mismong Agenzia delle Entrate.
- mula ika-2 ng Mayo hanggang ika-30 ng Hunyo 2009 kung ang deklarasyong isinumite ay sa pamamagitan ng isang promularyo sa post office o bangko (ang paraang ito ay para lamang sa partita IVA holder). (ABM) 

Ang kanser sa suso ang nangungunang uri ng kanser sa Pilipinas. Padami ng padami ang natutuklasang kaso nito kaya’t marami ang nababahala.

 

Ang mga selula ng kanser (cancer cells) ay di-pangkaraniwan. Mas mabilis na tumutubo at nahahati ang mga ito kaysa malusog na mga selula. Maaaring maging tumor ang ibang mga selula ng kanser. Ang lahat ng mga tumor ay lumalaki, ngunit may tumor na mas mabilis na tumubo kaysa iba. Maaaring kumalat ang mga selula sa ibang mga bahagi ng katawan sa pamamagitan ng dugo at sistemang limpatika. Ang tawag dito ay metastasis.

 

Maaaring matuklasan ang kanser sa suso sa pamamagitan ng mammogram, kapag nakakapa ang isang babae ng bukol, o sa pamamagitan ng pagsusuri ng isang doktor. Upang matuklasan ang kanser sa suso, mahalagang: (i) Suriin buwan-buwan ang sariling mga suso. (ii) Magpasuri sa iyong doktor taun-taon, kung ikaw ay lampas 40. Ang mga pagsusuri ay mas madalang para sa mga naka-babata.

 

Ang mga suso ng isang babae ay maaaring maging mas matigas at mabukol bago mag-menopause. Mas kakaunti ang estrogen ng isang babae pagkatapos ng menopause, kung kaya’t ang mga suso nito ay mas malambot at hindi masyadong mabukol.  Ang matigas at mabukol na himaymay ay maaaring magtago ng maliit na bukol na mahirap makapa. Sa pamamagitan ng buwan-buwang pagsusuri ng iyong mga suso, magiging pamilyar ka sa iyong himaymay ng suso at makakapansin ng mga pagbabago. Ang maliit na mga bukol ay maaari ring matuklasan sa pamamagitan ng mammogram o habang nagpapasuri sa iyong doktor. Ang ibang mga bukol ay sobrang liit na tanging mammogram lamang ang makatutuklas.

 

Kapag nakatuklas ng bukol, ang mammogram o ultrasound ay isinasagawa. Madalas na ginagawa ang biopsy upang malaman kung ang bukol ay kanser. Kung ito ay positibo, inaalam naman ang uri nito. Ang biopsy ay isang pamamaraan upang tanggalin ang maliit na mga piraso ng himaymay. Ang mga muwestra ay pinasusuri sa doktor. Kapag natuklasan ang kanser sa pamamagitan ng biopsy, maaaring magpagawa ng mas marami pang mga pagsusuri upang malaman kung ang kanser ay kumalat na sa ibang mga bahagi ng iyong katawan.

 

Mga Uri ng Lunas: Base sa resulta ng iyong biopsy at uri ng kanser, ikaw at ang iyong doktor ay magpapasiya kung ano ang pinaka-mainam na lunas. Kabilang dito ang siruhiya (surgery) upang tanggalin ang kanser hangga’t maaari. Kapag tinanggal ang buong suso, ang tawag dito ay mastectomy. Kapag bahagi lamang ng suso ang tinanggal, ang tawag dito ay lumpectomy. Sa parehong paraan, ang mga lymphatic nodes sa ilalim ng kili-kili ay sinusuri kung may kanser. Maaari ka ring makipag-usap sa iyong doktor ukol sa reconstruction surgery kung saan ang espesyalista ay bubuo ng kahawig ng tunay na suso.

 

Maaari ka pa ring mangailangan ng iba pang mga lunas. Ang pagkakaroon ng mastectomy o lumpectomy ay hindi garantiya na nawala na ang kanser sa suso sa buong katawan sapagka’t ang sobrang liit na mga cancer cells na mahirap mahanap ay maaaring manatili sa katawan. Kaya’t 4 hanggang 6 na linggo matapos isagawa ang lumpectomy, kadalasang sinusundan ito ng teraping radyasyon (radiation therapy) upang gamutin ang buong suso. 

 

Maaaring mangailangan ng lunas upang maasinta ang mga selula ng kanser na naiwan sa katawan. Ito ay maaaring gawin bago ang operasyon upang paliitin ang tumor, o pagkatapos upang patayin ang mga selula ng kanser na maaaring kumalat na o nanatili pa sa katawan. Ang hormone therapy ay gamot na iniinom upang manlaban sa estrogen na nasa katawan. Ang pangkaraniwang masamang epekto ay mga tanda ng pagmemenopause.

 

Ang chemotherapy ay gamot na binibigay sa pamamagitan ng paggamit ng tubong IV (sa ugat) o bilang isang tableta. Pinapatay ng gamot na ito ang mga selula ng kanser. Ang pangkaraniwang mga masamang epekto ay ang panghihina, paglagas ng buhok at pagkahilo. Ang mga masamang epekto na ito ay madalas na panandalian lamang.

 

Mangyaring makipag-usap sa iyong doktor o nars kung mayroon kang mga tanong o mga pag-aalala. Napagalaman namin mula sa website na www.iobenessereblog.it na ilan sa mga kwalipikadong institusyon sa Italya para sa prevention at treatment ng breast cancer ay ang sumusunod: (i) Centro interdipartimentale di Senologia del Policlinico Gemelli di Roma Tel: 06-30156328 (7); (ii) Struttura complessa di senologia della Fondazione IRCCS dell’ Istituto Nazionale dei tumori di Milano Tel: 02-23902659; (iii) Divisione di senologia dell’ Istituto Oncologico Europeo di Milano Tel: 02-574891111; (iv) Divisione di senologia dell’ Istituto Nazionale dei tumori Fondazione G. Pascale di Napoli Tel: 081-5903111; (v) Servizio di Senologia presso la Asl 2 Umbria di Perugia
Tel: 075-5412670; (vi) Dipartimento di oncologia sperimentale A.R.N.A.S. dell’ Ospedale civico Benefratelli di Palermo Tel: 091-666344.

 

Maari naming mag-download at mag-stampa ng tamang paraan ng pagsusuri ng suso mula sa internet tulad ng matatagpuan sa sa web address na:  http://ihea.info/multicultural_health_education/files/filipino-tagalog_b03-07_cancer_info.pdf

(Loralaine R. / FNA)

Ipinahayag mula sa tanggapan ng INPS na ang ordinary unemployment (disoccupazione ordinaria) ay pwede nang isagawa online sa pamamagitan ng website nito mula ika-4 ng Marso taong kasalukuyan.

Upang magpresenta ng aplikasyon sa website ng inps, ang unang dapat gawin ay magrequest ng Pin, ito ay isang personal code of recognition na pwedeng makuha lamang sa website ng INPS. I-click sa link ang richiesta Pin online” (request pin online), i-insert ang hinihinging data, makikita ang unang bahagi ng PIN (8 characters). Ang pangalawang bahagi ay napakahalaga upang kompletuhin ang code at maka-access sa telematic service, isang sulat ang matatanggap sa inyong tirahan kalakip ang nasabing code matapos magverify sa pamamagitan ng tawag mula sa Contact Center ng INPS.

Binigyang diin ng Inps na ang pwede lamang isumite sa kasalukuyan ay ang aplikasyon sa ordinary non-agricultural unemployment na may tamang requirements, subalit sa mga susunod na linggo, maaari na rin magsumite ang iba pang job sector.

Kapag makakuha ng Pin, hanapin ang section “Servizio al cittadino” at i-click ang section na “Indennità di disoccupazione”, sa puntong ito, mag-aappear ang identifiable information ng manggagawa at employment history at kung ang impormasyon ay hindi kompleto, pwedeng idagdag ang kulang na data.

Makikita dito ang huling apat na taong contribution period, subalit ang useful contribution period para magkaroon ng karapatang makakuha ng unemployment allowance ay may kinalaman sa tinatawag na “biennio mobile”, may iba pang proposal na ibibigay upang magkaroon ng kompletong picture tungkol sa mga kontribusyon. 

Ang ibig sabihin ng biennio mobile ay ang dalawang huling taon mula sa petsa na pinaalis sa trabaho, ang minimum weekly contribution upang magbenepisyo sa unemployment allowance ay mula 52 weeks o higit pa sa loob ng huling dalawang taon. 

Malalaman lamang ang halaga ng allowance matapos marebisa ang data.

Kung sakaling hindi posibleng matukoy ang retribuzione ng huling quarter, tulad halimbaw,  hindi makita ang data sa sistema, ang request for unemployment allowance ay isasantabi pansamantala upang isailalim ang imbestigasyon mula sa mga inspector ng INPS.

Matapos isagawa ang mga pamamaraang nabanggit sa itaas, hihilingin sa kliyente ang iba pang mahahalagang impormasyon upang kumpilahan ang unemployment application: halimbawa, kung ang CAP (area code) ng tirahan ay isinulat ng worker, may higit sa isang tanggapan ng INPS ang makikita upang makapili ang kliyente ng pinakamalapit na opisina

Obligatory ang pag-specify ng isa sa mga numero ng telepono at e-mail address. Ang impormasyon tungkol sa pinag-aralan at huling employer ay hihilingin din upang sakaling mangailangan ang Employment Center (Centro per L’Impiego) at authorized offices na maka-access sa collocamento ay may nakahandang impormasyon.

Ito ang mga impormasyong kalimitan ay hinihingi sa worker: Ang deklarasyon sa karapatang magkaroon ng allowance para sa buong pamilya. Ang deklarasyon sa karapatang makukuha ng tax deduction, ang deklarasyon sa karapatang makatanggap ng advance notice, ang deklarasyon na pagpapatunay na pinaalis dahilan sa labis na panahong inilaban sa trabaho o kaya naman ay dahil sa pagkakasakit.  

Ang worker ay may posibilidad na pumili sa dalawang pamamaraan sa pagtanggap ng allowance, ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyong account number o tseke na matatanggap sa iyong bahay subalit kailangang pumunta sa post office na pinakamalapit sa inyong tirahan upang ito ay mapapalitan. 

Sa pagtatapos ng pamamaraan, ang worker ay dapat magpasok ng Immediate Declaration.

Willingness ng worker, at pagbibigay ng otorisasyon tungkol sa pangangalaga ng personal information sa ilalim ng privacy law. 

Sa puntong ito, sa oras na maisagawa ang lahat ng mga pamamaraan, makikita ang lahat ng application, at may posibilidad pan na mamodify ang ilang data.

Matapos ipadala ang application, pwedeng i-print ang iyong kopya at pagkatapos ay iisyuhan ka ng patunay sa maayos na application online mula sa INPS.

 

Sa batas ng seguridad n. 94/2009, ipinatupad noong ika-8 ng Agosto, ipinakilala ang pinakamahahalagang pagbabago tungkol sa citizenship (n. 91/1992), mas komplikadong proseso sa pag-acquire nito. Narito ang mga pagbabago:                                                                  

Italian Citizenship sa pamamagitan ng kasal
                                                                                        
Ang isang dayuhan o refugee na magpapakasal sa isang mamamayang italyano ay maaaring mag-acquire ng italian citizenship kung matapos ang kasal ay legal na naninirahan sa Italya sa loob ng dalawang taon o kaya’y makalipas ang 3 taon mula sa araw ng kasal kung ang residensya ay sa labas ng bansa. Ang grant entitlement for citizenship ay tatanggapin kung ang mag-asawa ay napatunayang legal na nagsasama at walang patlang ang panahon ng pagsasama. Pinapayagan ayon sa bagong batas na paiigsiin ang panahon kung ang mag-asawa ay may anak o may ampon.  
                                       
Ang bagong nilalaman ng art. 5 Law 91/1992 ay nagsasaad na:
 
- ang pagpapahaba sa panahon ng legal residency in Italy na mula sa anim na buwan hanggang dalawang taon mula sa petsa ng kasal; 
                                                                                         
- ang pananatiling kasal hanggang sa maaprubahan ang grant entitlement for citizenship. Kung sa panahon na pinag-aaralan ang aplikasyon, ang mag-asawa ay naghiwalay o mawalan ng bisa ang kasal (annullment or divorce), ang dayuhang asawa ay mawawalan ng karapatang maka-acquire ng italian citizenship at ang application ay mari-reject. 

- ang pagbawas sa panahon na nabanggit sa itaas ay kung ang mag-asawa ay may anak o ampon (isang taong legal residency at isang taon at kalahati kung resident sa labas ng bansa).                                                                                                                                                                                

Alituntunin na dapat ipatupad sa pag-aaplay ng italian citizenship subalit hindi pa inaaprubahan                  
 
Simula nang ang batas ay isakatuparan, naging problema kung alin sa mga atas ang dapat na ipatupad, hanggang sa kasalukuyan ay ipinatutupad pa rin ang dati ng alituntunin sa pamamagitan ng isang circular na ipinalabas ng Ministero dell’Interno noong ika-6 ng Agosto 2009, nagbigay ito ng paglilinaw na:      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - dapat na ipatupad ang dating alituntunin  (ang mag-acquire ng italian citizenship matapos ang anim na buwan na legal residency in Italy matapos ang kasal) sa pag-aaplay ng italian citizenship sa pamamagitan ng kasal hanggang sa pagpapatupad ng batas (Agosto 8, 2009), na kung saan ang application ay nakapasok na ng dalawang taon at naghihintay na lamang ng approval. Ayon sa batas, ang aplikante ay may karapatang mabigyan ng itilian citizenship kung natugunan ang dalawaang taon mula sa araw ng request.

- dapat na ipatupad ang bagong alituntunin sa pag-acquire ng italian citizenship sa pamamagitan ng kasal kung ang application ay hindi pa umaabot sa two year term. Nangangahulugan na ang aplikante ay dapat sumunod sa iniuutos ng bagong batas (dalawang taong legal residency matapos ang kasal o isang taon kung may anak o ampon), base sa verification ng mga dokumento na isinumite.

Mga dokumentong hindi pwedeng patunayan sa pamamagitan ng sulat

Sa bagong batas na ipinatutupad (art. 9 bis) tungkol sa acquisition of citizenship, kasal man o residency, dapat na ilakip ang lahat ng mga dokumentasyong hinihiling tulad ng family composition, residence certificate, ecc.

Ang mga ito’y hindi maaaring  i-self-certify kahit mismo ng mga europeans (ayon sa dating atas ng citizenship law).                                                                                    

Acquisition of italian citizenship sa pamamagitan ng permanenteng residensya                                                                      

Sa circular noong ika-6 ng Agosto 2009, tiniyak ng Minsitero dell’Interno na:
- kung ang application for italian citizenship sa pamamagitan ng permanenteng residensya ay kasalukuyang nakaproseso, at kung ang aplikante ay hindi pa tinatawag para sa isang interview (ito’y kailangan para maverify ang kakayan sa kaniyang paninirahan sa Italya), kapag siya’y tinawag na para sa nasabing interview, dapat isumite ang mga orihinal na dokumento.   
- kung ang aplikante ay tinawag na para sa isang interbiyu, bago pa ang notice na nagsasaad ng grant entitlement for citizenship, dapat ipakita ang mga original documents.                                                                                            

Kontribusyong 200 euro
                                                                                                     
Isa sa mga bagong atas na may kinalaman sa batas 94 of 2009 ay ang pagbabayad ng kontribusyong 200 euro. Ito ay kasalukuyang ipinatutupad na para sa application for italian citizenship. Para sa pagbabayad, ang gobyerno ay nagbukas ng account number sa post office (conto corrente postale n. 809020) sa pangalan ng Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”. Ang mga bollettini na gagamitin para sa pagbabayad ay makukuha sa Prefetture UTG at sa mga post office (poste italiane) na may Sportello Amico.
                                                                                                              
Mga dokumentong kailangan at kalakip sa bagong application                                                                  

In base alle predette disposizioni, quindi, per le nuove domande e per quelle pendenti per le quali ne è prevista la necessità, dovranno essere verificati i requisiti di legge acquisendo, oltre ai tradizionali documenti originali (certificato di nascita e certificato penale debitamente tradotti e legalizzati) la relativa documentazione riguardante:
Ayon sa mga nasabing mga kautusan, ang mga dokumentong isusumite ay dapat orihinal at ito’y pag-aaralan kung ang aplikante ay nakatupad sa inaasahan ng batas. Bukod sa sa original traditional documents na live of birth certificate at NBI clearance translated and legalized, ang mga sumusunod ay dapat na ipresenta:  

Requirements para sa pag-aplay ng italian citizenship sa pamamagitan ng kasal
- Regular legal residency (registration sa anagrafe at permesso di soggiorno) patunay na naninirahan ng legal sa Italian territory matapos ang kasal;
- NBI clearance and current charges (certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti);
- Family composition na nagpapatunay na kasama ng mag-asawa ang anak o ampon

Requirements para sa pag-aplay ng italian citizenship sa pamamagitan ng residensya
- Regular legal residency (registration sa anagrafe at permesso di soggiorno) sa loob ng panahong panukala ng batas;
- Family composition
- NBI clearance and current charges (certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti).

(Liza Bueno-Magsino)
Source:
www.stranieriinitalia .it

Ang pagkawala ng pwesto sa trabaho, sa anumang kadahilan ay hindi kailanman dahilan para pawalang bisa ang permesso di soggiorno ng isang dayuhang regular na naninirahan sa Italya.
Katunayan, kinikilala ng batas ang posibleng paninirahan ng isang dayuhan sa national territory hanggang sa siya’y makakita ng bagong trabaho.
Ang dayuhang may balidong permesso di soggiorno (o may ricevuta postale bilang patunay na nagrenew ng permesso di soggiorno), kung siya’y mawawalan ng trabaho sa dahilang siya’y kusang umalis, pinaalis sapagkat tapos na ang kontrata maaring: 

- maghanap ng bagong trabaho (self-employed o subordinate);

- magpalista sa collocamento sa Centro Per L’Impiego, alalahaning dapat valida ng permesso di soggiorno na hindi bababa sa anim na buwan.

Paano ang magpalista
Ang dayuhan ay dapat pumunta sa Centro Per L’Impiego, sa loob ng 68 araw mula sa huling araw ng trabaho, magpalista sa listahan ng mga naghahanap ng trabaho, ipaalam ang dating trabahong isinagawa at ang kahandaan sa bagong trabaho.
N.B.
Mahalagang dalhin ang orihinal na permesso di soggiorno (valid) o ang ricevuta postale na patunay na nagrenew ng permesso at ang original na permesso si soggiorno sapagkat ito’y kailangang makita ng staff ng Centro per l’Impiego.
 
Matapos magpalista, ang pangalan ng worker ay masusulat sa data base ng Centro Per L’Impiego sa loob ng panahong valida ng permesso di soggiorno. Sa pagpapalista, bibigyan ng pagkakataon ang sinumang dayuhan na makasama sa listahan kahit nag-expire na ang permesso subalit kailangang magpunta agad sa Centro Per L’Impiego sa loob ng isang buwan mula sa araw ng expiration. Pansamantalang makakasama sa listahan at sa oras na mag-renew kailangang bumalik sa CPI upang ipakita ang ricevuta postale. Kung hindi ito maipapakita, tatanggalin ang iyong pangalan sa listahan.  

Ang permit to stay sa panahong naghihintay ng bagong trabaho

Kung malapit ng mag-expire ang permesso di soggiorno at wala ka pang nakikitang trabaho, kailangang mag-aplay ng renewal sa Questura sa pamamagitan ng kit postale, sa loob ng kit ay dapat ilakip ang kopya ng certificato di iscrizione nelle liste di collocamento, na inisyu ng Centro per l’impiego, lahat ng pages ng passport at codice fiscale. Bibigyan ka ng Questura ng permesso di soggiorno per attesa occupazione at balido lamang ng anim na buwan at matapos ito, hindi na pwedeng irenew ulit sa pangalawang pagkakataon kung wala pang trabahong nakikita. 

Ano ang mangyayari sa expiration date ng permesso

Kung sa loob ng anim na buwan, ang dayuhan ay nakakita ng bagong trabaho, dapat kumpilahan agad at pirmahan ang contratto di soggiorno (Modello Q) at ipadala sa Sportello Unico per l’Immigrazione na matatagpuan sa inyong lugar sa pamamagitan ng raccomandata A/R, pagkatapos, dapat magrequest ng renewal ng permesso di soggiorno sa Questura na malapit sa inyong tirahan, sa pamamagitan ng kit postale. Ang motibo ng renewal ay lavoro subordinato. 
Kung sa halip naman, sa oras ng expiration date ng inyong permesso di soggiorno per attessa occupazione (6 months) ang dayuhan ay hindi pa nakakakita ng bagong employer upang siya’y i-hire, hindi na siya maaari pang manirahan sa Italya ng hihigit sa authorized period at dapat na siyang bumalik sa sariling bansa. Ang Questura ay hindi nagbibigay ng temporary permit to stay.

Ang permesso di soggiorno per motivi familiare
Ang dayuhang may permesso di soggiorno per motivi familiari ay may karapatang magtrabaho at kung siya’y nawalan ng trabaho, pwede siyang magpalista sa CPI. Kung ang permesso ay mag-e-expire na, pwede mo itong irenew na ang motibo ay familiari sa pamamagitan ng kit postale. Para mapatunayan na may karapatan siya sa renewal, kailangang ipakita ang ibang dokumento, ang dokumentong nagpapatunay na may income at dichiarazione di presa a carico ng kapamilya na nagcarico sa iyo.  

Dayuhang may carta di soggiono
Kung nawalan ng trabaho ang isang dayuhang may carta di soggiorno, hindi ito magiging dahilan upang i-revoke ang permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), pwedeng ma-revoke ito kung:
 - ipagagamit sa iba;
 - mapapauwi sa sariling bansa sa kadahilanang siya’y magiging panganib sa kaligtasan ng publiko at seguridad ng lipunan;
 - hindi na naninirahan sa mga bansang kaanib ng European Union sa loob ng 12 buwan;
 - binigyan ng Permesso di soggiorno CE sa ibang bansang kaanib ng EU;
 - hindi na naninirahan sa bansang Italya ng higit sa 6 na taon.

Karapatang laan sa worker
Ang dayuhang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng compensation kung nawalan ng trabaho tulad ng karapatan ng isang mamamayang Italyano. Ito’y tatanggapin kung siya’y tuloy-tuloy na ipinagbayad ng contributi. Karapatan niyang tumanggap ng sweldong hindi pa niya nakukuha, vacation indemnity, liquidation, thirteen month pay. Ang mga karapatang ito ay maaari din ma-avail ng isang manggagawang walang permesso di soggiorno. (www.stranieriinitalia.it)

ni Liza Bueno Magsino

Karapatan ng manggagawang italyano at dayuhan ang makakuha ng allowance. Ang talahanayan ay makikita online

Roma – Ang halaga ng income para sa assegno familiare ay nagbago na at ito’y inilathala ng Inps na ipatutupad mula ika-isa ng Hulyo 2010 hanggang Hunyo 2011.

Ang allowance para sa pamilya ay karapatan ng mga manggagawa, pensyunado na sudordinate employee na may kaukulang kondisyon, mga parasubordinate workers (tulad ng collaborators at freelance professionals na rehistrado sa gestione separata ng Inps) kung ang total income ng buong pamilya ay mababa sa kaukulang halaga.

Ito ay karampatang tulong pinansyal para sa pamilya ng mga manggagawang italyano at dayuhan.

Ang application ay kailangang isumite sa employer kung ang pinaglilingkuran ay kompanya at kung ang trabaho naman ay sa bahay o magsasaka, ang request at kailangang isagawa sa tanggapan ng Inps. Ang allowance ay pwedeng idagdag sa buwanang sweldo na nakatala sa pay slip (busta paga) ng company workers samantala ang mga domestic workers at farmers ay direktang binabayaran ng Inps.

Ang talahanayan ng kaukulang income at halaga ng allowance ay makikita online sa website na:

http://www.stranieriinitalia.it/news/tabella27mag2010.xls

More Articles...