Gabay - Ako Ay Filipino

Sa ilalim ng art.9 batas noong ika-5 ng Pebrero, 1992, no. 91, paragraph 1, ang dayuhang nais mag-aplay ng Italian citizenship (naturalization), bukod sa requirement na residensya, dapat ay makapagpakita ng sapat na taunang income.   

Kahit sa batas ng citizenship ay hindi tinukoy ang kinikitang salapi, sa decree of November 22, 1994 na binago noong 2002, pinagtibay ng Ministero dell’Interno ang taunang kita ng aplikante sa loob ng tatlong taon sapamamagitan ng pagsusumite ng Cud, Unico o 730 upang patunayan ang kakayahan ng isang dayuhan na mamuhay sa bansa. Ang mga household service worker (Colf) na hindi nagdideklara ng kanilang taunang income ay maaaring mag-provide ng dichiarazione sostitutiva del cud na maaaring hingin sa employer. Ito ang magiging patunay s buwanan at taunang kita at dapat ilakip ang kopya ng contributi I.N.P.S. na binayaran sa loob ng huling tatlong taon at kopya ng dokumento ng employer (carta di identità).

Ang pagkakaroon ng italian citizenship by naturalization ay resulta ng masusing pagsisiyasat mula sa administrasyon na kung saan ay pinag-aralang mabuti ang kakayahang pinansyal ng aplikante, o kung ang aplikante ay hindi magiging pabigat sa lipunan.  

Upang aprubahan ng Ministero dell’Interno ang application for italian citizenship sa ilalim ng masusi nitong pagsisiyasat, ginawang basehan ang kakulangan ng income ng Konseho, kaya’t ipinasya na ang sinumang aplikante ay dapat magkaroon ng taunang kita na hindi bababa sa halagang 8,300 euro.  

Sa oras na magsumite ng application for Italian citizenship, dapat ilakip ang kopya ng declaration of income at electronic receipt na ipinadala sa Agenzia delle Entrate

Kung hindi sapat ang annual income ng aplikante sapagkat walang hanapbuhay o ang income ay hindi umabot sa halagang inaasahan ng batas, maaaring pagsamahin ang kinikita ng miyembro ng pamilya. Kailangang ilakip ang declaration of income ng bawat isang miyembro ng pamilya.

Paalala: Isinasaad sa batas ng italian citizenship by naturalization, sakali man na nakasunod sa lahat ng kondisyon, dapat tumanggap ng kasagutan sa loob ng 735 days mula sa araw ng aplikasyon kung  positibo man o hindi . Mahalagang magpadala ng annual income declaration bawat taon sa pamamagitan ng registered mail sa Preffetura. Sa pangangalaga ni Atty. Mascia Salvatore

Ilang taon ang hihintayin upang maging italian?

Ilang taon ako dapat manirahan sa Italya upang mag-aplay ng citizenship? Ito ba ay sa oras na dumating ako sa bansa o kung matanggap ko na ang aking permesso di soggiorno?

Isinasaad sa Batas – February 5, 1992, n. 91 na ang mamamayang “non-italian”, ay maaaring mag-acquire ng Italian citizenship sa pamamagitan ng “naturalizzazione” bukod pa sa pagkakaroon ng marriage contract sa isang italyano.

Ang panahon ay nag-iiba-iba, halimbawa:
- dayuhang mamamayan (atleast 10 taon);
- mamamayang mula sa European community   (atleast 4 taon);
- political refugees o stateless (atleast 5 taon);
- mga kabaatang nasa hustong gulang na inampon ng italian (atleast 5 taon mula nang ampunin)

Ang dayuhan, kung saan ang isa sa mga magulang o isa sa mga kamag-anak na nasa ikalawang grado (grandparents) ay ipinanganak sa Italia ay pwedeng magkaroon ng italian citizenship sa ika-18 taong gulang, at naninirahan sa Italya ng dalawang taon. Sa kasong tulad nito, dapat mag-aplay bago maging 19 year old.

Ang dayuhang ipinanganak sa Italya ay makakakuha ng citizenship kung siya’y residente, walang patlang na paninirahan sa bansa hanggang  umabot sa hustong gulang (18 year old) subalit dapat itong isagawa bago sumapit ang kaniyang ika-18 taong gulang, dapat ipahayag na nais niyang maging italyano. (Atty. Mascia Salvatore)

 

Kung ikaw ay worker dapat mong ipaalam bawat taon ang iyong kinita sa pamamagitan ng deklarasyon ng taunang kita (dichiarazione dei redditi) (Modello 730 o Modello Unico).

Gayon pa man, pwedeng hindi na magpresenta ng deklarasyon kung kumita ka lamang ng halagang 8000,00 euro mula sa trabahong subordinate sa loob ng 365 days.

 

Paano ideklara ang income

Para sa pagdeklara ng income pwede mong kumpilahan ang Modello 730 kung:

 • ikaw ay dependent worker o pensyunado;
 • may kinita ka sa indemnity ng iyong sweldo tulad ng indemnity ng paglilipat sa trabaho
 • ikaw ay sosyo sa isang kooperatiba na nagpoproduce ng trabaho, serbisyo, pansakahan, transportasyon ng mga produkto at pangingisda;
 • ikaw ay isang pari;
 • ikaw ay hukom, deputy o may katungkulan sa tanggapang pampubliko;
 • ikaw ay may trabahong may kinalaman sa social work;
 • ikaw ay magsasaka.

Ang form na ito ay pwede  mong ipresenta sa tulong ng iyong employer o sa tulong ng isang ahensiya (within 30th of April) o kaya’y sa mga Centri di Assistenza Fiscale (CAF) para sa mga subordinate worker na itinayo ng mga asosasyon ng Labor Union o ng mga employers. Ang mga subordinate worker ay dapat magpresenta within 31st of May. Pwede ka ring magpatulong sa mga propesyunal (job consultant (consulente di lavoro) o accountant (commercialisti, ecc).

Ang modello 730 ay dapat ipakita sa employer o sa tanggapan na nagbibigay ng contribution tulad ng Inps, Inpdap etc.) Kalakip ng Mod. 730 dapat na ipakita ang mga dokumentong sumusunod:

 • huling deklarasyon na naipresenta na noong mga nagdaang taon;
 • ang CUD
 • mga invoice, resibo,voucher na nagpapakita na ikaw ay may sinusustentuhan upang bawasan ang dapat mong bayaran halimbawa ay mga gamot;
 • Resibo na nagpapatunay na ikaw ay nagpagawa ng iyong bahay at mga gamit sa bahay.

 

Sa Modello 730 maaari mong ideklara ang sumusunod na income:

 • income mula sa subordinate job
 • income mula sa mga lupain o pagawaan;
 • income mula sa kapital ng negosyo;
 • income sa pansariling trabaho na kung saan di hinahanapan ng partita IVA;
 • income na dapat ibayad ng separated na tax.

 

 

Modulo Unico

 

Dapat mong ipresenta ang Modello Unico sa pamamagitan ng nabanggit na modello, ito ay inilalathala bawat taon at maaari mong matagpuan sa mga tanggapan ng Agenzie delle Entrate.

 

Ang Modello Unico ay dapat ipresenta kung noong 2009 ikaw ay may:

 • income mula sa trabahong pansarili na kailangan ang partita IVA;
 • income mula sa sariling business;
 • income na nagmula sa pagbitiw sa isang hanapbuhay na may kasosyo;
 • kinita na nanggaling sa pribado para sa mga drivers, gardeners, domestic helpers at iba pang worker sa loob ng bahay.

Ang deklarasyong ito ay maaari mong ipresenta directly sa mga post office mula sa ika-2 ng Mayo hanggang ika-30 ng Hunyo 2008. Sa loob ng ika-30 ng Hulyo naman kung ang presentasyon ay sa pamamagitan ng internet (sa CAF, accountant etc.)

 

Pamilya na carried ng aplikante

 

Kung ikaw ay may kapamilya at ikaw ang nagsusustento, may bawas ang iyong tax na babayaran. Asawa at mga anak lamang (kahit ang mga ito ay ampon o ipina-alaga lamang) ang tinutukoy dito kahit ang mga ito ay kumikita ng di hihigit sa 2,840.51 euro kahit na sila ay residente sa labas ng bansa.

Upang makamtan ang ganitong karapatan, dapat magpakita ng isang katibayan mula sa sariling bansa na nagpapatunay na sila ay miyembro ng pamilya (sa pamamagitan ng family composition) at dapat itong translated at legalized sa Italian Embassy na nasa sariling bansa.

Maaaring ituring na familiari a carico kahit ang mga magulang, lolo at lola, kahiwalay na asawa, manugang, biyenan, kapatid na lalaki at babae, anak ng iyong mga anak na naninirahan kasama mo o nakakatanggap sila ng tseke o sustento upang mabuhay.    

Alamin natin ang mangyayari matapos ipadala ang “domada”

 

Mula noong unang araw ng Oktubre 2009, ang “domande di emersione” ay ipinadala online sa mga competent offices (Sportelli Unici per l’Immigrazione at Questure) upang pag-aralan ang mga requirements na itinalaga ng batas.

 

Aalamin  ng Questura ang identity ng migrant worker kung may magiging hadlang sa issuance ng permesso di soggiorno. Upang mapasahan ang requirements ay ang mga sumusunod:

-         ang isang dayuhan ay hindi dapat napauwi sa sariling bansa dahilan sa siya’y mapanganib sa kaligtasan ng lipunan o itinuturing na terorista;

-         ang isang dayuhan ay hindi nabilanggo dahil sa crime na nakasaad sa art. 380 at 381 c.p.p. (halimbawa nito ay pandaraya, kidnapping, pagnanakaw, ecc.)

-         Ang isang dayuhan ay hindi dapat “blocked listed” sa sistema informativo Schengen (SIS). 

 

Ang expulsion na may kinalaman sa paglabag sa batas ng paninirahan ay hindi sagabal sa application for regularization at ito’y hindi nakikitang problema kung ang mga dayuhan ay pinaalis sa Italya dahil sa kawalan ng permesso di soggiorno o may expired o hindi na-renew na permesso di soggiorno.

 

PAALALA:

Ang batayan ng Questura para tiyakin ang pangalan ng dayuhang manggagawa na naka-indicate sa application for regularization ay pangalan, apelyido, lugar at petsa ng kapanganakan, nasyunalidad, kasarian. Ang mga ito ay nakasulat ng tama sa pormularyong ipinadala online. Kung hindi naisulat ng tama, mahalaga na ipaalam ang maling impormasyon sa Sportello Unico Per L’Immigrazione na kung saan ay naninirahan at hilingin na itama ang nasulat na mali sa pamamagitan ng raccomandata A/R.

 

Kung walang nakitang problema sa katauhan ng dayuhan, magbibigay ng positibong opinyon ang Questura. Kung ang opinyon ng Questura ay negatibo, ang application for regularization ay marireject.

 

Sa oras na matanggap ang positibong opinyon, tatawagin ng Sportello Unico ang employer sa pamamagitan ng isang sulat na nagsasaad ng appointment at mga dokumento na dapat ipresenta.

 

Narito ang detalye na nilalaman ng sulat:

 

- Marca da bollo na ginamit sa application for regularization (kung ito ay nawawala, sumulat ng autocertification bilang patunay na nawawala at magsubmit ng na nagkakahalaga ng 14,62);

- documento d‘identità (identity card) ng employer at dalawang kopya nito (ang dayuhang employer ay dapat magpakita ng kopya ng carta di soggiorno o Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o ricevuta della richiesta);

- dalawang kopya ng valid passport

- kopya ng annual income tax declaration (modello Unico o modello 730)

- kopya ng medical certificate mula sa family doctor o ASL  (certificato del medico o dell’ASL), kung sa application for regularization, ang trabaho ng worker ay tagapag-alaga o badanti;

- original copy ng modello F24 na nagpapatunay ng kabayaran sa kontribusyong 500 Euro;

- original certificate of family composition ng employer

- original certificate of housing suitability (certificato d’idoneità alloggiativa) na makukuha sa Ufficio Tecnico ng Comune o Parere igienico-sanitario mula sa ASL na matatagpuan malapit sa inyong tirahan). Sakaling hindi pa naibibigay ang original nito, pwedeng ipakita pansamantala ang request slip ng nasabing sertipikasyon.

- kopya ng kontrata ng bahay na inuupahan o deklarasyon na nagpapatunay ng paninirahan sa pamamagitan ng cessione di fabbricato o contract of deeds (dalawang kopya ang kailangan).

 

Mga patunay na kailangan ayon sa batas

Bago pirmahan ang contratto di soggiorno (contract of employment), rirebisahin ng kawani ng Sportello Unico at direktor ng Direzione Provinciale del Lavoro (Head Department of Labor) ang mga requirements na isinumite ng employer upang siguraduhin na kompleto ang mga ito na tulad ng inaasahan ng batas, lalo’t higit ang:

-         taunang kita ng employer para sa isang colf na ang minumum ay 20,000 euro kung mag-isa lamang siyang kumikita sa pamilya at 25,000 euro kung sa pamilya ay may dalawa o higit sa dalawang miyembro na naghahanapbuhay.  Tandaan: Kung ang isang employer ay kumikita ng higit sa 20,000 Euro, hindi na kailangang idagdag ang taunang kita ng kasambahay. Kailangan lamang ang joint income kung ang employer ay hindi umabot sa taunang income tulad sa nakasaad sa FAQ ng Ministero Interno n. 31.

 

-         Ang sinumang nag-empleyo ng isa o dalawang badanti ay dapat na magpakita ng medical ceriticate na nanggaling sa family doctor o ASL. Kung mapatunayan nang employer na siya’y invalid, hindi na hihingin pa ang minimum annual income.

 

Maliban sa mahahalagang requirements na nabanggit, ibi-verify din ang bayad na kontribusyong 500 euro at housing suitability na kung saan ay naninirahan ang worker.

 

Firma contratto - Richiesta permesso soggiorno e assunzione lavoratore

Pagpirma sa kontrata – Request ng permesso di soggiorno at employment

Sa oras na makompleto ang requirements, ang employer at worker ay pipirma ng contract of employment (contratto di soggiorno), pagkatapos ay ibibigay sa worker ang modello 209 para sa request ng permesso di soggiorno na siyang ipapadala sa Questura sa pamamagitan ng kit postale.

Ipapadala ng worker ang kit sa Post Office (Ufficio Postale) na may Sportello Amico para sa request ng unang issuance ng permesso di soggiorno. Tandaan na ang marca da bollo na nagkakahalaga ng 14,62 euro ay dapat ikapit sa modello 209 at ilakip ang mga sumusunod na dokumento:  

 

- original modello 209 issued ng Sportello Unico per L’Immigrazione

- kopya ng lahat ng pahina ng passport;

- kopya ng contratto di soggiorno na pinirmahan sa Sportello Unico;

- kopya ng carta di identità ng employer (carta di soggiorno o permesso CE kung ang employer ay dayuhan);

- kopya ng codice fiscale na nanggling sa SUI

- payment slip ng 27,50 euro pera sa issunce ng permesso di soggiorno elettronico;

- halagang babayaran sa pagpapadala ng kit postale ay 30 euro.

 

Mapatos ipadala ang kit, ang opisyal ng post office at mag-iisyu sa worker ng ricevuta na patunay na siya’y nag-aplay ng permesso di soggiorno at ibibigay rin  ang appointment sa Questura para sa  fotosegnalamento. Ang mga post office sa buong ay Italya ay inatasan na magbigay ng appointment sa Questura para isumite ang picture at magfinger print.

                                 

Dapat ireport ng employer sa INPS ang kaniyang working relationship sa worker sa loob ng 24 oras sa pamamagitan ng form na Comunicazione Obbligatoria di Assunzione mula sa araw na pirmahan ang kontrata.

Karapatang magbakasyon ay hindi pwedeng ipagpaliban: walang saysay ang kasunduan between employers na ipagpaliban ang bakasyon. Ang employer ang nagdidetermine kung kelan magbabakasyon ang kaniyang worker at ito’y dapat kaagad ipapaalam:
karapatan ng worker na magbaksyon ng apat na linggo sa loob ng isang taon;
ang karapatang magbakasyon ng 2 linggo sa loob ng isang taon (kung ito’y hihilingin ng worker dapat magkasunod na linggo);
karapatang gamitin ang natirang susunod na 18 months sa katapusan ng taon
aplikasyon ng administrative sanction para sa pagsuway sa mga nasabing obligasyon, (magbabayad ng 130 euro hanggang 780 euro sa bawat isang worker)
ipinagbabawal ang pagbabayad ng pera kapalit ng 4 na linggong bakasyon, maliban na lamang kung tapos na ang pagtatrabaho. Ang mga araw ng ferie na humigit sa 4 na linggo ay maaaring gamitin kahit pagkatapos ng 18 buwan o kaya’y babayaran na lamang. Ang kaukulang araw ng ferie ay ibinabase sa maternity leave, pagkakasakit at aksidente, kung may katungkulan sa panahon ng election, kung binawasan ang oras ng trabaho. Samantala, hindi kasama sa kwenta ang panahon ng pagtigil sa trabaho kung ang dahilan ng pagliban sa trabaho ay nagkasakit ang anak, panahon na nagrequest of absence para kumadidato sa election. May karapatan ang worker na pahabain ang bakasyon kung sa panahong ito ay may holiday. Kung ang worker ay hindi nagbakasyon, bukod sa bayad na sweldo sa mga araw na kaniyang ipinagtrabaho, may karapatan pa siyang makatanggap ng halagang katumbas ng kaniyang baksyon. Kung ang pagtatrabaho ay natapos within the year, tatanggap ang worker ng karampatang halaga para sa mga araw ng ferie hanggang sa huling araw ng pagtatrabaho.

Bakasyon at sick leave
Ang pagkakasakit ay dapat ipaalam ng worker sa kompanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng medical certificate. Sa abisong ito, dapat nakaindicate ang tunay na address para sa oras ng pagbisita ng doctor sa kaniya (mula 10:00 am – 12:00 noon at mula 5:00 om hanggang 7:00 pm) na ipadadala ng Inps at ng Asl. Sa pagkakasakit isususpende ang ferie kung hindi siya natagpuan sa bahay sa oras ng pagbisita ng doctor at napatunayan na hindi totoo na may sakit, maaari siyang tanggalin sa trabaho.

Bakasyon para sa colf at badanti

Ang mga domestic helpers ay may karapatang magbakasyon at ang maturation period ng kanilang bakasyon ay itinatakda ng employer, base sa mga pangangailangan ng mga ito. Ang minimum period ng bakasyon kung magtatrabaho sa loob ng isang taon ay 8 days para sa mga nagtatrabaho ng per hour; 15 days para sa mga workers na nagtrabaho nang 5 taon; 20 days para sa nagtrabaho ng higit sa 5 years; 26 days para sa mga worker na nagtatrabaho ng full time o stay-in. Kung ang pagtatrabaho ay di humigit sa isang taon, ang worker ay may karapatan sa 12th month pay sa panahon ng ferie.

Ang isang dayuhang may balidong dirver’s license issued sa sariling bansa ay maaaring magmaneho sa Italian territory hangga’t hindi pa residente ng higit sa isang taon. Upang makapagmaneho kailangang ang driver’s license ay may kalakip na official translation sa wikang Italiano. Ang translation ay maaaring gawin ng isang translator na kung saan, ang pagsasalin sa wikang italyano ay sinumpaan sa harap ng cancelliere giudiziario o notaio, o kaya’y isinagawa sa Consulate at pinirmahan ng Consul at legalized sa Prefecture (Prefettura).  


Makaraan ang isang taong residensiya sa Italian territory, hindi na pinapayagang magmaneho ang isang dayuhang may driver’s license issued sa sariling bansa bagkus dapat ito ay naconvert na sa Italian driver’s license.

Pwede rin itong ipagawa sa mga autoscuole o  sa mga Studi di Consulenza Automobilistica. Ang dayuhan ay dapat magbigay ng Pinagbayarang Euro 29,24; sa pamamagitan ng bollettini na may c./c. 4028 , (Hindi pwedeng gamitin ang ibang bollettini kung hindi ito printed at walang Medical certificate na may stamp at picture (may petsa na hindi bababa sa na buwan), issued mismo ng isang doctor na nanggaling sa “Ufficio della Azienda Sanitaria Locale "ASL", at xerox copy nito.

·        dalawang picture na puti ang background, bago, malinaw, kamukha. Hindi tatanggapin ang picture na printed sa carta termica (ginawa sa computer).

·        Original na lisensiya issued sa sariling bansa at xerox copy nito at translation ng driver’s license.  

·        Zerox copy ng codice fiscale


Sa oras na ibigay ang italian driver’s license, ang lisensyang issued sa sariling bansa ay dapat i-surrender at ipapadala sa Consulate.

Kung ang isang dayuhan ay naninirahan na sa Italya ng higit sa isang taon mula sa petsa ng registration sa Anagrafe at nagmamaneho na ang lisensiyang issued sa sariling bansa ay expired na  tatanggap siya ng administrative sanction, multa na ipinapataw sa mga driver na walang lisensya. Ang administrative sanction ay nagkakahalaga ng 155,00 euro hanggang 624,00. Bukod pa rito, babawiin ang lisensiya bilang parusa. Bawal ang magmaneho ng walang driver’s lincense o ito’y binawi o hindi nag-renew, ang multa ay mula €2.257,00 hanggang €9.032,00. Hahatulan din ng pagkakulong hanggang isang taon.  

Ang bansang Italya ay pumirma na sa bilateral agreement at ang may social security insurance sa Italya at sa labas ng bansang Italya ay pinapayagan na pagsama-samahin ang mga panahong iginugol sa trabaho.

 

Pwedeng pagsama-samahin ang panahong ipinagtrabaho ng isang dayuhan sa Italya o sa labas ng bansa upang makuha ang karapatan sa pension.

Ito ay ang tinatawag na “totalizzazione” (totalization). Ang bansang Italya ay pumirma na sa bilateral agreement at ang may social security insurance sa Italya at sa labas ng bansang Italya ay pinapayagan na pagsama-samahin ang mga panahong iginugol sa trabaho.

Ang kasunduang “sicurezza sociale” (social security) na pinirmahan ng bansang Italya sa ilang mga bansang hindi miyembro ng European Union ay nagsasaad ng pagsang-ayon na makuha ang pension mula sa trabahong isinagawa sa Italya. Ang mga bansang may kasunduan sa bilateral agreement ay ang mga sumusunod:

Argentina, Australia, Brazil, Canada, Cape Verde, Croatia, Jersey, Channel Islands, Ex-Yugoslavia, Israel, Mexico, Monaco, San Marino, United States, Tunisia, Turkey, Uruguay, the Holy See, Serbia, Venezuela and the states of former Federal Republic People of Yugoslavia (Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro).

 

Isinasaad sa international agreement na ang request para sa pension ay dapat isumite sa Istituzione competente dello Stato di residenza (competent institution ng Estado na kung saan ay naninirahan). Ang application ay kailangang nagsasaad ng mga impormasyon tungkol sa trabahong isinagawa sa iba’t ibang bansa upang kwentahin ang halaga ng pension na makukuha. Ang request ay balido kahit sa ibang bansa na pumirma sa kasunduan.

Kung ang worker ay residente sa Italya, ang application ay dapat isumite sa INPS, may akmang pormularyo na dapat gamitin base sa tipo ng pension na hinihingi kalakip ang mga sumusnod na dokumento:

-          auto certification, ito ay kapalit ng residence certificate at nasyunalidad;

-         questionnaire, sakaling hilingin sa mga foreign countries at application form kung sa bilateral agreement ang paghiling ng tulong pampinansyal ay responsabilidad ng mga foreign countries.

-         mga dokumentasyon na may kinalaman sa panahong iginugol sa pagtatrabaho sa mga kaanib na bansa;

-          Akmang pormularyo para sa tax deduction. 

 

Mga bansang walang pinirmahang kasunduan

Kung ang country of origin ay walang pinirmahang kasunduan sa Italya, ang tinatawag na “totalizzazione” sa social security ay hindi pwedeng makamtam ng isang dayuhan. Noong mga nakaraang panahon, ang sinuman na nagtrabaho sa sariling bansa kahit “walang pinirmahang kasunduan” at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho sa ibang bansa, sakaling iwan niya ang bansang Italya, maaari siyang magrequest ng riembursement sa pinagbayarang contributi sa INPS. Ang posibilidad na ito ay tinanggal sa batas 189/2002 (Bossi/Fini).