Gabay - Ako Ay Filipino

Ang bansang Italya ay pumirma na sa bilateral agreement at ang may social security insurance sa Italya at sa labas ng bansang Italya ay pinapayagan na pagsama-samahin ang mga panahong iginugol sa trabaho.

 

Pwedeng pagsama-samahin ang panahong ipinagtrabaho ng isang dayuhan sa Italya o sa labas ng bansa upang makuha ang karapatan sa pension.

Ito ay ang tinatawag na “totalizzazione” (totalization). Ang bansang Italya ay pumirma na sa bilateral agreement at ang may social security insurance sa Italya at sa labas ng bansang Italya ay pinapayagan na pagsama-samahin ang mga panahong iginugol sa trabaho.

Ang kasunduang “sicurezza sociale” (social security) na pinirmahan ng bansang Italya sa ilang mga bansang hindi miyembro ng European Union ay nagsasaad ng pagsang-ayon na makuha ang pension mula sa trabahong isinagawa sa Italya. Ang mga bansang may kasunduan sa bilateral agreement ay ang mga sumusunod:

Argentina, Australia, Brazil, Canada, Cape Verde, Croatia, Jersey, Channel Islands, Ex-Yugoslavia, Israel, Mexico, Monaco, San Marino, United States, Tunisia, Turkey, Uruguay, the Holy See, Serbia, Venezuela and the states of former Federal Republic People of Yugoslavia (Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro).

 

Isinasaad sa international agreement na ang request para sa pension ay dapat isumite sa Istituzione competente dello Stato di residenza (competent institution ng Estado na kung saan ay naninirahan). Ang application ay kailangang nagsasaad ng mga impormasyon tungkol sa trabahong isinagawa sa iba’t ibang bansa upang kwentahin ang halaga ng pension na makukuha. Ang request ay balido kahit sa ibang bansa na pumirma sa kasunduan.

Kung ang worker ay residente sa Italya, ang application ay dapat isumite sa INPS, may akmang pormularyo na dapat gamitin base sa tipo ng pension na hinihingi kalakip ang mga sumusnod na dokumento:

-          auto certification, ito ay kapalit ng residence certificate at nasyunalidad;

-         questionnaire, sakaling hilingin sa mga foreign countries at application form kung sa bilateral agreement ang paghiling ng tulong pampinansyal ay responsabilidad ng mga foreign countries.

-         mga dokumentasyon na may kinalaman sa panahong iginugol sa pagtatrabaho sa mga kaanib na bansa;

-          Akmang pormularyo para sa tax deduction. 

 

Mga bansang walang pinirmahang kasunduan

Kung ang country of origin ay walang pinirmahang kasunduan sa Italya, ang tinatawag na “totalizzazione” sa social security ay hindi pwedeng makamtam ng isang dayuhan. Noong mga nakaraang panahon, ang sinuman na nagtrabaho sa sariling bansa kahit “walang pinirmahang kasunduan” at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho sa ibang bansa, sakaling iwan niya ang bansang Italya, maaari siyang magrequest ng riembursement sa pinagbayarang contributi sa INPS. Ang posibilidad na ito ay tinanggal sa batas 189/2002 (Bossi/Fini).

 

Karapatang magbakasyon ay hindi pwedeng ipagpaliban: walang saysay ang kasunduan between employers na ipagpaliban ang bakasyon. Ang employer ang nagdidetermine kung kelan magbabakasyon ang kaniyang worker at ito’y dapat kaagad ipapaalam:
karapatan ng worker na magbaksyon ng apat na linggo sa loob ng isang taon;
ang karapatang magbakasyon ng 2 linggo sa loob ng isang taon (kung ito’y hihilingin ng worker dapat magkasunod na linggo);
karapatang gamitin ang natirang susunod na 18 months sa katapusan ng taon
aplikasyon ng administrative sanction para sa pagsuway sa mga nasabing obligasyon, (magbabayad ng 130 euro hanggang 780 euro sa bawat isang worker)
ipinagbabawal ang pagbabayad ng pera kapalit ng 4 na linggong bakasyon, maliban na lamang kung tapos na ang pagtatrabaho. Ang mga araw ng ferie na humigit sa 4 na linggo ay maaaring gamitin kahit pagkatapos ng 18 buwan o kaya’y babayaran na lamang. Ang kaukulang araw ng ferie ay ibinabase sa maternity leave, pagkakasakit at aksidente, kung may katungkulan sa panahon ng election, kung binawasan ang oras ng trabaho. Samantala, hindi kasama sa kwenta ang panahon ng pagtigil sa trabaho kung ang dahilan ng pagliban sa trabaho ay nagkasakit ang anak, panahon na nagrequest of absence para kumadidato sa election. May karapatan ang worker na pahabain ang bakasyon kung sa panahong ito ay may holiday. Kung ang worker ay hindi nagbakasyon, bukod sa bayad na sweldo sa mga araw na kaniyang ipinagtrabaho, may karapatan pa siyang makatanggap ng halagang katumbas ng kaniyang baksyon. Kung ang pagtatrabaho ay natapos within the year, tatanggap ang worker ng karampatang halaga para sa mga araw ng ferie hanggang sa huling araw ng pagtatrabaho.

Bakasyon at sick leave
Ang pagkakasakit ay dapat ipaalam ng worker sa kompanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng medical certificate. Sa abisong ito, dapat nakaindicate ang tunay na address para sa oras ng pagbisita ng doctor sa kaniya (mula 10:00 am – 12:00 noon at mula 5:00 om hanggang 7:00 pm) na ipadadala ng Inps at ng Asl. Sa pagkakasakit isususpende ang ferie kung hindi siya natagpuan sa bahay sa oras ng pagbisita ng doctor at napatunayan na hindi totoo na may sakit, maaari siyang tanggalin sa trabaho.

Bakasyon para sa colf at badanti

Ang mga domestic helpers ay may karapatang magbakasyon at ang maturation period ng kanilang bakasyon ay itinatakda ng employer, base sa mga pangangailangan ng mga ito. Ang minimum period ng bakasyon kung magtatrabaho sa loob ng isang taon ay 8 days para sa mga nagtatrabaho ng per hour; 15 days para sa mga workers na nagtrabaho nang 5 taon; 20 days para sa nagtrabaho ng higit sa 5 years; 26 days para sa mga worker na nagtatrabaho ng full time o stay-in. Kung ang pagtatrabaho ay di humigit sa isang taon, ang worker ay may karapatan sa 12th month pay sa panahon ng ferie.