Komunidad - Ako Ay Filipino

19
Tue, Sep

Pinamunuan ng mga inducting officers mula sa Konsulado ang panunumpa ng isangdaan at tatlumpu’t anim (136) na mga opisyal at miyembro ng sampung (10) komite kasama ang ehekutibo ng Federation of Filipino Associations in Piedmont.

More Articles...