Komunidad - Ako Ay Filipino

Mga katutubong sayaw, sabay-sabay na pagwagayway ng bandilang pilipinas at oath taking ng Ilocano Community Officers ang tampok sa pagdiriwang ng 118th Phil Independence Day Celebration sa South Italy. 

More Articles...