Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

Ano ang dapat gawin kung ang tredicesima o 13th month pay ay hindi natanggap?  

Ano ang dapat gawin sa sitwasyong kailangang agahan o ipagpaliban sa ibang petsa ang appointment sa Questura para sa permit to stay. 

Ang notification ay isang mahalagang dokumetasyon at hindi dapat ipagsawalang bahala. Ang hindi nagbibigay halaga dito at hindi pagtugon ng tama ay maaaring maging dahilan sa pagpapaalang-bisa sa permit to stay.  

Bahagi ng kontribusyong ibinabayad ng employer sa Inps ay nakalaan sa Inail para sa anumang uri aksidente. Narito ang kasalukuyang panuntunan at obligasyon ng employer sa kaso ng aksidente ng colf.


Magandang umaga, nais ko pong mag-sumite ng aplikasyon para sa citizenship by residency. Ako ay nag-18 anyos kamakailan at kasalukuyang nag-aaral sa unibersidad. Wala akong trabaho at tinutustusan ng aking magulang ang lahat ng aking pangangailangan. Sa pag-aaplay ng cittadinanza, maaari ko bang ilahad ang sahod ng aking mga magulang bilang dokumentasyon ?

Nais kong petisyunin ang aking asawa sa pamamagitan ng ricongiungimento familiare. Ako ay kasalukuyang nangungupahan sa isang apartment. Anu-ano ang mga  dokumento na aking dapat ihanda?

Kadarating ko pa lamang sa Italya at nais ko pong magtanong kung magkano ang dapat sahurin ng isang colf. Mayroon bang itinalaga ang batas ukol sa halagang dapat sahurin ng mga colf? 

Magandang araw po. Ako ay isang colf at nais kong magpalit ng trabaho. Ang bagong employer ay gustong magsimula agad ako ngunit hindi pa ako nakakapag-paalam sa aking dating employer. Dapat ba akong magbigay ng abiso?  

Ako ay isang colf at ako po ay agarang tinanggal sa trabaho ng aking employer. Maaari ba akong tanggalin at sabihan na huwag ng pumasok sa susunod na araw? 

Magandang araw po. Ako ay isang colf at nais ko pong itanong kung kailan ko makukuha ang tax refund sa 730 na aking ginawa noong nakaraang Hunyo. 

Ang scatti d’anzianità ay isa sa mga dahilan ng pagtaas ng sahod batay sa panahong ipinag-trabaho ng colf sa parehong pamilya. Gaano ang itinataas ng sahod? Paano ito matatanggap?  

Ang carta di soggiorno ay maaaring ibigay sa kapatid na undocumented ng naturalized italian. Narito kung paano gawin ang family reunification process.