Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino


Magandang umaga, nais ko pong mag-sumite ng aplikasyon para sa citizenship by residency. Ako ay nag-18 anyos kamakailan at kasalukuyang nag-aaral sa unibersidad. Wala akong trabaho at tinutustusan ng aking magulang ang lahat ng aking pangangailangan. Sa pag-aaplay ng cittadinanza, maaari ko bang ilahad ang sahod ng aking mga magulang bilang dokumentasyon ?

More Articles...