Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

Ako ay isang Filipina at nalalapit na ang expiration date ng aking permit to stay.  Nawalan ako ng trabaho. Ano ang maaari kong gawin upang manatili sa Italya, maaro ko bang i-renew ang aking permit?

altDisyembre 15, 2011 – Ayon sa artikulo. 22 talata 11 ng T.U.sull'immigrazione ay hayagang nasasaad na ang pagkawala ng trabaho ay hindi dahilan sa pagpapawalang-bisa ng permit to stay. Ito ay sumasaklaw hindi lamang sa may-hawak ng permit to stay para sa trabaho, kundi pati na rin sa mga miyembro ng pamilya na kapisan at legal na naninirahan sa Italya na may permit to stay para sa dahilang pamilya.

Ang lahat ay depende kung paano irerehistro sa Registrar ang mangagawa. Mga paglilinaw ng iba’t ibang kaso na ibinigay ng Assindatcolf

altRome - Kapag sinagutan ko ang questionnaire ng Census, paano ko ihahayag ang aming care giver? Ang babysitter na nakatira sa amin ay sa listahan A o B ba kabilang? Dumating sa aming bahay ang dalawang questionnaires, ang isa ay para sa amin at ang isa ay para sa colf , ano ang aking gagawin?

Ako ay isang employer at isang taon nang nagta-trabaho sa akin ang isang Filipina bilang care giver ngunit walang permit to stay. Anu-ano ang mga panginib na aking haharapin?

altRome - Ang batas sa Italya ay hayagang nagbibigay ng parusang penal o administrative action, sa mga employer na tumatanggap sa mga manggagawang dayuhan na walang permit to stay.

Ako ay isang Filipina nakatira sa Italya sa maraming taon na. Ang aking anak na lalaki ay 16 na taong gulang sa kasalukuyan at ipinanganak dito sa Italya, maaari ba syang mag-aplay para sa citizenship?
 
altAyon sa batas ng Italya, ang mga ipinanganak sa bansa ng dayuhang magulang ay hindi awtomatikong nagiging Italian citizen sa halip ay gamit pa rin ang citizenship ng kanyang mga magulang.

Sa edad na 18 taong gulang, ang mga non-EU nationals na ipinanganak sa Italya at regular na residente ay maaaring mag-aplay ng Italian citizenship, sa pamamagitan ng registrar office, sa loob ng isang taon matapos ang pagsapit ng18 taong gulang.

Ako ay isang dayuhan at ako ay pinitisyon ng aking asawa. Ang aking permit to stay ay pang-pamilya upang makasama ang aking asawa dito sa Italya. Ngunit kami, sa kasalukuyan, ay nagkakaroon ng mga problema. Sa kasong kami ay magkahiwalay, maaari ba akong manatili sa Italya?

altAng permit to stay na pang-pamilya (per motivi familiari) tulad ng lahat ng klase ng permit to stay na nauugnay sa ganitong motibo, ay ipinagkakaloob upang magkasama-sama ang pamilya.

Ang elementong ito ay implicit bilang katangian ng permit to stay, at ang pagkakaloob nito ay bilang pamilya at ka-pamilya na nabibigkis ng pagmamahalan.

Magandang umaga, ako ay isang regular na dayuhan dito sa Italya. Ako ay palaging nanirahan kasama ang aking kaibigan, ngunit ngayon ay nakakita na ako ng apartment na uupahan. Sa kontrata ay nakasulat na ako rin ang magbababayad ng ‘oneri accessori’. Pwede ko po bang malaman kung ano ito? Tama po ba na ako ang magbayad nito?

Ang kontrata sa upa ng bahay (mas karaniwang tinatawag na affitto) ay naaayon sa Civil Code at Saligang Batas no. 392 ng 1978.

Ang Kontrata sa Upa

Sa kontrata sa Upa, ang dalawang parte ay parehong pumapayag na ang una (may-ari) ay paupahan ang kanyang apartment sa ibang tao (ang nangungupahan) para sa isang panahong itinakda, na karaniwan ay 8 taon (4 + 4 o ang ikalawang apat ay ang renewal). Sa ilang mga kaso at para sa mga partikular na pangangailangan, ang kontrata ay maaaring mas maikling panahon lamang. Sa pamamagitan ng pagpirma o pagkakaroong bisa ng kontratang ito, ang may-ari ay maaaring ipagamit ang apartment sa ibang tao (o nangungupahan) , na may kaukulang bayad o renta (na tinatawag din na canone).

Ang Oneri accessori

altBukod sa pagbabayad ng buwanang upa, ayon sa batas, ay responsibilidad ng mga taong umuupa ng bahay, ang mga karagdagang bayarin.
Ang mga ito ay tinatawag na "oneri accessori" detalyado sa Artikulo 9 ng Batas no. 392 ng 1978.

Ang artikulong ito ay naglilinaw na bukod sa renta, ay dapat bayaran ng umuupa ang gastusin sa paglilinis, elevator maintenance, tubig, koryente, heater o air condition kabilang din ang iba pang karaniwang serbisyo. Kung sa gusali ay mayroong tagapangasiwa (o portiere), ang gastos sa serbisyo nito ay sasagutin ng nangungupahan hanggang 90 porsyento, ngunit maaaring pagkasunduan ang mas mababang porsyento at mas maayos na hatian.

Maliwanag mula sa mga nakasulat na tuntunin, ang nangungupahan ay magbabayad ng mga serye ng serbisyo, na siya mismo ang tumatanggap.

More Articles...