Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

Magandang umaga po, gusto kong malaman kung ano ang dapat gawin pag namultahan sa paglabag sa mga alituntunin ng kalsada. Kung sakaling ang multa ay hindi karapat dapat, may karapatan bang ipaglaban ito?

altKapag lumabag sa Street Rules and Regulations (Pambatasan atas 285 ng 1992) ang mga  nagpapatupad ng batas (munisipal na pulis, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, o mga indibidwal na may partikular na kapangyarihan – ausiliare di traffico ) ay ipinapaalam ang paglabag sa pamamagitan ng isang ‘notification’. Ito ay maaaring madalian (hal ay ang No Parking) o maaaring hindi naman madalian (hal. ang hindi pagsunod sa red light) at maaaring ipadala ang notification sa tahanan ng may-ari ng sasakyan o motorsiklo.

Paalala: Dapat na maabisuhan sa loob ng 90 araw mula sa petsa ng paglabag ang multa. Kapag tinanggihan ang isang paglabag sa Rules and Regulations sa kalsada, maaaring magkaroon ng ilang mga alternatibo. Maaaring bayaran sa loob ng 60 araw ang abiso ng multa. O kung ang multa ay inaakalang hindi makatarungan ay maaaring mag-apila sa Prefect o sa Justice of the Peace (.Giudice di Pace).


Ano ang mangyayari kung magbabayad ng multa?

Kung nagpasyang hindi ito babayaran, dapat malaman na sa loob ng 60 araw ng abiso, ang multa ay madodoble ang halaga. At ito ay hindi na maaaring itanggi pa at ang verbal o rapport  nito ay maaaring ipadala ng City hall sa kinauukulang local entity o collection agency upang singilin ang pagkakautang sa batas. Ang local entity ang magpapadala ng kabuuang halagang dapat bayaran, doble ng multang dapat bayaran gayun din ang mga extra charges nito kabilang ang interes at gastos sa notification. Nangyayari rin ito kahit sa isang simpleng delay lamang ng pagbabayad o makalipas ang 60 araw mula sa araw ng notification.

Paano at kailan dapat magbayad?

Kung nais itong bayaran, dapat sundin ang mga tuntunin ng batas, sa loob ng 60 araw ng abiso (ibig sabihin, pag dating ng registered mail sa naglalaman ng abiso). Tulad ng nabanggit, sa katunayan, kung nagbayad makalipas ang 60 araw na palugit, ang halaga ay awtomatikong madodoble at ang multa ay ibibigay ng Comune o Munisipyo sa collection agency para sa mga receivables.
Ang pagbabayad ay maaaring gawin sa mga post office at ilang mga tobacconists.
Pagkatapos magbayad, ay dapat itago ang resibo ng pinagbayaran ng limang taon. Maaaring mangyari ang isang pagkakamali mula sa  tagapangasiwa at ang pinagbayaran ay hindi magrisulta kahit na binayaran na at maaaring makatanggap ng notification mula sa collection agency. Sa pamamagitan ng pagtatago ng resibo ng pinagbayaran ay maaaring mapatunayan na ang multa ay bayad nà ng naaayon sa panahon ng palugit nito.

Kung ang multa ay maituturing na hindi makatarungan

Kapag ang multa ay itinuturing na di-makatarungan, ay maaaring pumili sa dalawang paraan. Ang mag apila sa Prefect o sa Justice of the Peace (Giudice di Pace). Ang dalawang ito ay maaaring pagpipilian at nangangahulugan na kung sa prefect mag-aapila ay na hindi maaaring mag-apila pa sa Giudice di Pace.

Ang apila sa prefect (prefetto)

Ang apila ay dapat na isumite sa tanggapan ng Prefecture kung saan ang paglabag ay naganap. Maaari din itong iprisinta sa opisina o command na hurisdiksyon na kumakatawan sa nagpadala ng registered mail ng nasabing multa.
Dapat na ibigay, kasama ng apila, ang lahat ng mga detalye ng multa (numero ng verbal, petsa at lugar ng paglabag) at dapat tukuyin ang mga dahilan kung bakit ang paglabag ay itinuturing na hindi makatarungan.
Ang mga dahilan ng apila ay maaaring pormal (halimbawa, bakit ang notifcation ay dumating pagkatapos ng deadline na ibinigay ng batas, o maaaring bakit hindi nabanggit sa ulat ang mga paglabag) o maaring hinihingi ng pagkakataon (halimbawa – pagkakasira ng sasakyan na naging dahilan ng wrong parking nito o ang speed limit dahil sa isang emergency).

Mainam na ilakip ang lahat ng dokumento na kailangan upang linawin ang katotohanan at tanggihan ang mataas na multa. Maaari din  humiling ng pagkakataong mapakinggan ng Authority.
Kung kinakailangang marinig ng kinauukulan, ay bibigyan ng takdang araw ang humiling nito upang malaman ng Prefecture ang kanyang mga dahilan.

Ang prefect, pagkatanggap ng apila at ng lahat ng mga dokumento sa mga katawang gumawa ng verbal ay mayroong 120 araw upang magdesisyon kung tatanggapin o tatanggihan ito. Sa kasong tanggapin ito at pakinggan ang kanyang mga paliwanag, ang bilang ng araw ay masususpinde hanggang sa araw na nakatakdang pakinggan ang paliwanag. May karagdagang 150 na araw upang ipagbigay-alam ang naging desisyon.

Ang kawalan ng tugon sa loob ng panahong itinakda, apila ay itinuturing na tanggap.

Kung, gayunpaman, ang prefect ay nagpasiya na huwag tanggapin ang mga paliwanag, mag-iisyu ito ng isang order (ordinanza-ingiunzione) na nangangailangan ng pagbabayad ng doble ng multa. Kung laban sa order na ito ay maaari pa ring humingi ng tulong sa hustisya (Giudice di Pace) sa loob ng 30 araw mula sa araw ng abiso.Kung kinakailangang marinig ng kinauukulan, ay bibigyan ng takdang araw ang humiling nito upang malaman ng Prefecture ang kanyang mga dahilan.

Ang pag-aapila sa prefect ay exempted sa mga buwis. Kung isusumite ito sa pamamagitan ng registered mail, ito lamang ang magiging gastusin. Inirerekomenda na ipadala ang apila sa pamamagitan ng registered mail.

 

(Ipagpapatuloy: Paano ang mag-apila sa Giudice di Pace)

 

Kanino dapat makipag-ugnay para sa stage?

Ang Batas ay nagtakda ng mga promoters:

- Employment Centers (Centri per l’impiego)                                                                            alt

- Unibersidad at mga public o private institutes na nagbibigay ng diploma

- local education authority

- public centers or public vocational schools

- accredited centers ng Regione at Provincia

- comunità terapeutiche

- Cooperative na nabibilang sa official list ng Regione

- mga public center  for professional integration para sa mga disable

- non-profit private institutions

Sa stage, ang kumpanya ay obligadong ikuha ang dayuhan ng insurance, laban sa aksidente sa trabaho at para sa third party liability at maaaring hingin ang pagsasauli ng mga nagastos. Ang kumpanya ay dapat ding sagutin ang board ang lodging kung saan ang dayuhan ay manunuluyan at gaganapin ang nasabing stage at ang gagastos sa pagbabalik sa sariling bansa ng dayuhan.

Pagkapirma ng kasunduan at ng proyekto ng pagsasanay, ang promoter ay hihiling ng isang espesyal na awtorisasyon sa rehiyon, na syang mag beberipika ng kawastuhan, legalidad at katumpakan ng proyekto na may kaugnayan sa kurikulum ng dayuhan na nagnanais ng internship.
Kung ang Rehiyon ay naniniwala na aangkop ang proyekto ay lalapatan ng entry visa ang aplikante at bibigyan ng isang authenticated copy ang kumpanya.

Ang dayuhan ay dapat, sa puntong ito na magtungo sa Italian Consulate sa sariling bansa na dala ang training program na nasuri nà ng rehiyon at hingin ang isang entry visa para sa mga kadahilanang propesyonal na pagsasanay.

Sa Italya

Sa parehong mga kaso, sa sandaling nasa Italya nà, ang mga dayuhan ay dapat magtungo sa Sportello Amico ng Post Office sa loob ng 8 arawat ipadala ang Kit para sa aplikasyon ng permit to stay. Ang postal operator ay ang mag-iisyu ng registered mail na nagkukumpirma ng pagsumite ng request at ng isang komunikasyon (convocazione) ng appointment sa Questura centrale para sa issuance ng permit to stay, at pagkatapos ay ang fingerprint.

Ang Permit to Stay

Kung walang partikular na mga hadlang, tulad ng isang lumang deportasyon  para sa mga non-EU nationals sa pagbibigay ng isang mali o pekeng pangalan, ang Police ay mag-iisyu ng permit to stay para sa pag-aaral o pagsasanay katumbas ng tagal ng stage na nasasaad sa proyekto. Ang permit to stay ay nagbibigay-daan sa pagpaparehistro sa National Health Service at sa registry office. Ang nasabing permit to stay ay maaari ring mai-convert bago ang deadline nito sa isang permit to stay para sa trabaho, o self-employment sa pamamagitan ng itinakdang bilang ng ‘direct hire’.

 

Ang aking Philippine passport ay pasò na. Nagtungo ako sa Phil. Embassy upang i-renew ito at pagkatapos ay sinabi sa akin na hintayin ko na lamang ang paglabas ng aking ePassport.

Ano po ba ang ibig sabihin ng ePassport? Bakit kailangang ito ang ibigay sa akin sa halip na nomal na pasaporte.

altAng ElectronicPassport o ang “ePassport”ay isang pasaporte na mayroong integratedchip sa pahina nito.   

Ang ‘chip’ ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tulad ng personal na datos, biometrics, at digital signature ng may-ari ng ePassport. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng may-ari ngePassport.

Ang chip ay interoperable, o maaaring basahin ng standard border controlmachine sa buong mundo. Ang chip ay nagbibigay-daan upang mabasa ng chip reader ang mga taglay na impormasyon ng ePassport sa malapitang distansya. Ito ay napapaloob sa pasaporte na may mataas antas ng seguridad upang maiwasan ang anumang uri ng  pagkuha, panggagaya o pagbabasa ng mga impormasyong napapaloob dito.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) tungkol sa ePassport.

Ano ang ibig sabihin ng Biometrics?

Ang Biometrics ay isang katangi-tanging paraan na kilalanin ang pisikal na anyo ng tao tulad ng mukha, ng fingerprints at iris ng mata. Maaari ring kilalanin nito ang DNA at palmprint (guhit ng palad) ng isang tao.

Ang ePassport ay gumagamit ng digital image ng may-ari nito upang makilala ang kanyang mukha sa pamamagitan ng face recognition technology.

Ito ay ginagamit din upang makilala ang fingerprints ng may-ari ng pasaporte sa pamamagitan ng AFIS (o Automated Fingerprint Verification System).

Anu-ano ang mga katangian ng ePassports?

Ang ePassport ay nagtataglay ng isang chip na mayroong mga importanteng impormasyon at nagpapahintulot itong ihambing ang mga ito sa mga impormasyong nakasulat sa pahina ng pasaporte.

Ito ay gumagamit ng contactless microchip technology na mababasa lamang ng partikular na chip reader sa malapitang distansya, at hindi na kailangan ng anumang pin number o lagda.

Ang ePassport ay mayroon ding karagdagang larawan, isang digital photo at electronic print ng lagda o pirma ng nagmamay-ari ng pasaporte.

Bukod sa kitang-kitang security features nito, ang ePaasport ay nagtataglay din ng mga natatagong katangian para sa seguridad nito tulad ng Invisible Personal Information (IPI), letterscreen, microprinting, at UV reactive ink.

Ano ang pagkakaiba ng MRP o machine readable passport at ng ePassport?

Ang MRP ay isang uri ng pasaporte na nagtataglay ng machine-readable zone (MRZ) na nababasa lamang ng particular na makina ayon sa International Civil Aviation Organization (ICAO) standard.

Ang ePassport naman ay nagtataglay ng IC chip kung saan matatagpuan ang larawan at mga personal na impormasyon ng may-ari nito.  Ito ay naaayon din sa ICAO standard. Ang mga impormasyong taglay ng ePassport ay maaari lamang basahin ng chip readers sa malapitang distansya. Bukod ditto, ang ePassport ay mayroon din machine-readable zone (MRZ).

Anu-ano ang kahalagahan ng ePassport?

Ang ePassport sinisigurong maiiwasan ang pagkopya, paggaya o pamemeke sa passport. Ang data base ng ePassport ay pinangangalagaan ng isang computer technology na sinisigurong mayroon lang iisang ePassport ang iisang tao, kung kaya’t malalaman kaagad kung may ibang taong nagtangkang gumamit ng pagkakakilanlan ng isang tao.

Pinadadali rin nito ang clearance ng mga manlalakbay at pagsusuri sa mga Immigration window

Ang ePassports ay nagbibigay kakayahan sa isang tao na gumamit ng mga automated border clearance or “E-gates” sa mga paliparan, madaliang issuance ng boarding pass, at mas-mabilis na pagproseso ng mga flights sa iba’t ibang mga airlines.

Ang paggamit ng ePassports ay naghahatid din ng mas mabisang proteksyon at seguridad sa maraming bansa.

Bakit kailangang gamitin ang ePassports sa ngayon?

Mas mababang ICAO standards ang gamit ng MRP bilang dokumento sa pangingibang bansa. Samantala, ang ePassports naman ay ang world standard travel documents. Bilang miyembro ng ICAO, ang Pilipinas ay may obligasyong internasyunal upang pangalagaan ang mga travel documents.

Ang pagbibigay ng ePassports sa mga mamamayang Pilipino ay nagpapahintulot bigyan ang mga ito ng serbisyong world-class.

Ang mga bansa ay higit na panatag tanggapin ang mga ePassports dahil sa pagtataglay ng biometric technology nito.  

Animnapung (60) bansa na sa buong mundo ang gumagamit ng ePassports. Samantala, may limang bansa na sa ASEAN ang nagbibigay nito tulad ng Singapore, Brunei, Malaysia, Thailand at Cambodia.

Sa darating na panahon, ang lahat ng mga bansa ay dapat ng mag-isyu ng ePassports sa pangangailangan ng higit na seguridad ng bawat bansa sa mga borders nito.

Ano ang logo ng ePassport at ano ang ibig sabihin nito? 

Ang logo sa cover ng ePassport ay ang simbolong internasyunal ng ePassport. Ito’y nangangahulugang may nilalamang chip ang isang passport, na nagtataglay ng mahahahalang impormasyon ukol sa pasaporte at sa may-ari nito. Ang logo nito ang magbibigay senyales sa mga border inspection lanes at mga transit ports na ang pasaporte ay isang ePassport.

Ako ay mayroong isang pasaporte ngunit hindi pa ito ePassport. Maari ko pa bang gamitin ito habang balido pa?

Oo. Ang pasaporteng naisyu na (MRP o hindi) ay balido hanggang sa expiry date nito. Ugaliing alamin ang expiration ng pasaporte, at ayon sa Bureau of Immigration, dapat na balido ng anim na buwan ang pasaporte bago mag-biyahe upang maiwasan ang anumang aberya.

Mayroon bang karagdagang mga requirements sa pagpo-proseso ng ePassports?

Wala. Ang mga kinakailangang dokumentasyon ay nananatiling tulad ng sa MRP, at kinakailangan ang personal appearance ng aplikante para sa pagkuha ng biometrics tulad ng fingerprints, picture at signature. (source: Phil. Embassy Rome)

 

 

 

 

 

Ako ay isang Pilipina at nagta trabaho bilang isang colf para sa isang pamilya. Obligado ba akong gawin ang income tax return dichiarazione dei redditi ?

altRome - Bawat domestic worker (colf, care giver etc..) ay tumatanggap ng isang net salary mula sa employer ayon sa kontribusyon na binabayaran ng quarterly period sa INPS.

Sa mga kontribusyong ito ay hindi kasama ang bahagi na bawat mamamayan ay kinakailangang bayaran bilang buwis upang makatanggap ng serbisyo mula sa mga pampublikong tanggapan (mga paaralan, ospital, munisipyo, atbp.).

Sa ilalim ng batas sa Italya, sa katunayan, ang sinumang manggagawa na tumatanggap ng kita o sahod sa Italya, bilang isang empleyado o self-employed ay nararapat bawat taon ang gumawa ng income tax return, kung saan sa pamamgitan nito ay inihahayag sa Estado ang kabuuang kita sa isang taon. Kaugnay sa naging kabuuang sahod sa isang taon ay may buwis na dapat bayaran alinsunod sa itinaguyod ng batas. Malinaw na mas mataas ang kinita ay mas mataas din ang halaga na babayaran ng Estado.

Ang alituntunin sa pagbabayad ng buwis ay nagsasaad na hindi na kinakailangan na magsumite ng tax return ang sinumang hindi aabot o lalampas sa halagang itinakda ng batas.

Samakatwid, ang isang colf o care giver na nagta trabaho ng 365 araw sa isang taon, ayon sa batas, ay may ‘discount’ o diskwento  na katumbas ng buwis hanggang sa isang taxable income na € 8,000.00, sa kasong ito ay walang dapat bayaran sa Estado at samakatuwid walang dapat na isinumiteng income tax return. Mayroon ding iba pang anyo ng ‘discount’ tulad ng sustentadong mga bata, mga medikal na gastos, atbp. Samakatuwid, kung ang kabuuang kita ng isang empleyado, ay lumampas sa limitasyon o sa itinakda, kailangang alaming mabuti dahil isang obligasyon ang pagsusumite ng deklarasyon o ang maaring exemption sa deklarasyon.

Dapat alamin ng mga manggagawa bawat taon kung kinakailangan o hindi ang paggawa ng income tax return at magbayad ng kaukulang buwis. Ang deklarasyong ito ay tinatawag na “Modello Unico” at nararapat na kumpilahan sa buwan ng Mayo at Hunyo. Ito ay para rin sa mga manggagawang italyano sa loob at labas ng bansa.

Upang maberipika ng mabuti, ay kinakailangang sumangguni sa mga  commercialisti (accountant) o CAF (Public Service Assistance), at dalhin ang mga sumusunod na dokumento:
 

1) CUD (certification na ibinibigay ng mga employer kung saan nasasad ang kinita sa taong 2010).
<span title="Infatti, il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico prevede che " datore="datore" di="di" lavoro,="lavoro," a="a" richiesta="richiesta" del="del" lavoratore,="lavoratore," è="è" tenuto="tenuto" rilasciare="rilasciare" una="una" dichiarazione="dichiarazione" dalla="dalla" quale="quale" risulti="risulti" l'ammontare="l'ammontare" complessivo="complessivo" delle="delle" somme="somme" erogate="erogate" nell'anno"."="nell'anno" .""="" ""="">Sa katunayan, ang National Collective Contract (Contratto Collettivo Nazionale) para sa domestic  jobs ay nagsasaad na ang mga employer, kung hihilingin ng manggagawa, ay kinakailangang mag- isyu ng isang <a _cke_saved_href="images/stories/dichiarazione.pdf" target="_blank">pahayag</a> na nagpapakita ng kabuuang halagang ipinasahod ng buong taon. </span>Ang employer, samakatuwid, ay dapat gawin ang deklarasyon kung saan tinutukoy ang taunang suweldo kung hihingin ng manggagawa.</p> <p> <span title="La norma fiscale prevede che non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma questo solo se non si supera una soglia stabilita.">2) Tax code (codice fiscale) ng manggagawa, ng asawa at sustentado mga bata. </span><span title="Per le lavoratrici extra-comunitarie occorre essere in possesso dello stato di famiglia se i figli sono residenti in Italia, oppure di equivalente documentazione rilasciata dal paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano presente nel Paese di origine">Para sa mga dayuhang manggagawa ay sapat na ang pagkakaroon ng ‘family composition statement’ (stato di famiglia) kung ang mga anak ay naninirahan sa Italya o alinmang katumbas na dokumentasyon na ibinigay ng sariling bansa, isinalin sa wikang Italyano at authenticated ng  konsulado ng Italya sa sariling bansa</span>.<br> <br> <span title="3) Eventuali spese sanitarie sostenute nel 2010 (visite specialistiche, farmaci etc.), spese mutuo prima casa, spese ristrutturazione, spese per attività sportive dei figli, etc.">3) Anumang gastusing para sa pangangalaga ng kalusugan sa taong 2010 (medical check up, mga gamot, atbp.), bayarin sa housing loan, reconstruction expenses, gastos para sa sport ng mga anak.</span></p> <p> <span title="La norma fiscale prevede che non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma questo solo se non si supera una soglia stabilita.">Ang consultant o ang operator ng CAF, sa pamamagitan ng pagsusuri ng lahat ng mga dokumento, ay maaring matukoy kung ang colf ay dapat na magsumite ng deklarasyon at magbayad ng mga buwis (income tax).</span></p> <p><a _cke_saved_href="images/stories/dichiarazione.pdf" target="_blank"> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUD</a></p> <p>  </p> <p>  </p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>

Paano makakapasok sa Italya sa pamamgitan ng vocational course at stage? Nabasa ko na ang pamahalaan ay inaprubahan ang 10,000 mga bagong entries ng mga dayuhan.

altRome - Bago pa man ang taong 2004, ang pagpasok sa Italya para sa pag-aaral at mga vocational courses ay hindi napapailalim sa quota. Sapat ng magpatala sa isang public school para sa mga vocational course at magsumite ng aplikasyon sa Konsulado/Embahada para sa entry visa. Isang nahahawig na pamamaraan para sa mga stages o internships sa mga kumpanya na matatagpuan sa bansa.

Matapos ang mga pagbabago sa pamamagitan ng batas, "Bossi-Fini" noong 2002 na ipinagtibay noong 2004, ang entry visa para sa pag-aaral at bokasyonal na pagsasanay ay maaari lamang na ibigay sa ilalim ng mga quota na ipinagtitibay taun-taon ng Ministry of Labour at Foreign Affairs at sa ilalim lamang ng ilang mga kundisyon.

ENTRIES PARA SA VOCATIONAL COURSE MULA SA MGA ACCREDITED ENTITIES  Ang mga may edad na higit sa 18 ay maaaring magtuloy ng isang full-time vocational course at fixed term hanggang 24 buwan, kung ang pagsasanay na inumpisahan sa kanyang sariling bansa ay pareho ng uri ng kursong nais na kunin sa Italya.Ang mga kurso ay dapat ding ipinagkaloob ng mga publiko o pribadong institusyon na accredited ng Ministry at may ipagkakaloob na certification sa pagtatapos ng kurso na kinikilala naman ng Gobyerno.
Sa pag-apply para sa student visa, ay nararapat na isumite sa Konsulado ang certificate of enrollment at ang pasaporte gayun din ang mga katibayan ng pagkakaroon ng isang angkop na tirahan at ang pagkakaroon ng mapagkukunang pinansyal sa buong panahon ng kurso.

ENTRIES PARA SA STAGES SA MGA PRIVATE COMPANIES (Artikulo 27 talata 1 sulat. F) Pinahihintulutan  ang pagpasok ng mga dayuhan sa kahilingan ng isang Italyanong kumpanya na may tanggapan o ang operasyon ay nasa Italya, sa isang pansamantalang pagsasanay o ang tinatawag na stage.
Ang nasyonal at rehiyonal na kautusan, na may kaugnayan sa pagsasanay at paggabay, ay sumasaklaw rin sa mga dayuhang mamamayang residente sa ibang bansa, na may ilang mga eksepsiyon na itinatag sa pamamagitan ng kautusan ng Ministry of Labour at Social Patakaran noong 22 Marso 2006.
Ang mga forms na dapat gamitin ay ang mga naka-attach sa dekreto, ngunit ipinapayo ang direktang pakikapag-ugnayan sa Regional Office dahil ang mga modelo ay maaaring maglaman ng mga pagbabago mula sa mga ipinahiwatig sa kautusan ng Ministry of Labour.

ANG PAMAMARAAN PARA SA STAGE Ang mga kumpanyang interesado para sa stage ng isang dayuhan na nakatira sa ibang bansa ay dapat na makipag-ugnay sa isang agency para sa isang kasunduan ng proyekto ng pagsasanay.
Ang mga employer na mayroong limang permanenteng mga empleyado ay maaaring mag-aplay para sa isang stage  lamang. Ang mga kumpanya na mayroon namang mga permanenteng empleyado mula anim hanggang 19 ay maaaring mag-apply para sa 2 trainees ng sabay.
Ang mga kumpanya na may higit sa dalawampung permanenteng empleyado ay maaaring mag-apply ng mga trainees sa hindi hihigit sa 10% ng bilang ng kanyang mga empleyado. (end first part)

 

altAng sentensya n. 4151 ng Konseho ng Estado (Consiglio d’Stato) noong nakaraang ika- 11ng Hulyo ng taong kasalukuyan ay binigyang diin na ang isang manggagawang dumating sa Italya sa pamamagitan ng ‘Direct Hire’ay may karapatang magkaroon ng ‘Permit to stay’ o Permesso di soggiorno lamang, kung ang employer na nagsumite ng aplikasyon ay ipagpapatuloy ang ‘hiring’.

Rome - Kung ang isang employer ay nagsumite ng aplikasyon para sa isang dayuhang manggagagawa sa pamamgitan ng ‘direct hire’, ang Sportello Unico ang magbibigay ng tinatawag na ‘nulla osta’ o pahintulot upang makapag-trabaho, na sya namang ipadadala sa mangagagawa upang makapag-request ng ‘entry visa’ mula sa Konsulado o Embahada ng Italya sa sariling bansa.

Sa sandaling ang entry visa ay ipagkaloob sa mangagawa, ay maaari na itong pumasok ng legal sa Italya at mag-request sa Sportello Unico ng permit to stay o permesso di soggiorno bilang manggagawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang ‘kit’ sa Post Office.

Sa puntong ito, ang employer ay mayroong anim na buwan mula sa araw ng pagpapadala ng request ng first issuance ng permit to stay, upang i-hire o tanggapin sa trabaho ang mangagagawa at gawin ang komunikasyon nito sa mga tanggapan ng Inps o Employment Center o Centri per l’Imiego.

Ano ang mangyayari kung ang employer ay hindi na tatanggapin bilang trabahador ang dayuhan?

Madalas mangyari na ang employer, sa kabila ng pagdating sa Italya ng dayuhang manggagawa at nakapag-request na ng permit to stay ay hindi na interesado pang tanggapin bilang manggagawa ang dayuhan. Minsan naman ay ang manggagawa mismo ang tumatangging magtrabaho para sa kanya o nag-umpisa sa trabaho ngunit nahihinto bago pa man gawin ng employer ang komunikasyon ng hiring.

Isa sa mga sitwasyong ito ay malaki ang magiging epekto sa request ng permit to stay. Ang Police Department o Questura na susuri ng application sa katunayan, ay maaaring tanggihan ang pagbibigay ng permit to stay sa trabaho at maaaring sabihan ang dayuhan na bumalik sa kanyang  bansang pinanggalingan.

Ang katotohanan ay hindi palaging ganito ang mga pangyayari. Depende pa rin sa interpretasyon ng responsable ng tanggapang sumusuri ng request at sa ‘swerte’ ng dayuhang maaaring makatanggap ng pagtanggi sa releasing ng permit to stay. Kaya bilang pag-iwas sa panganib ng pagtanggi o refusal ng permit to stay, ang dayuhan ay dapat na tanggapin bilang manggagawa ng employer na nagsumite ng aplikasyon sa pamamagitan ng direct hire.

Ang prinsipyong  ito ay pinatunayan sa pamamagitan ng kamakailan lamang na sentensya ng Konseho ng Estado, bilang 4151 Hulyo 11, 2011, kung saan ang Hukom ay tinanggihan ang isang apila mula sa isang dayuhan na regular na pumasok sa Italya sa pamamagitan ng direct hire, ngunit ibang employer ang tumanggap dito bilang manggagawa.
Ang Questura ay tinanggihan ang permit to stay dahil sa kakulangan ng komunikasyon mula sa employer na gumawa ng aplikasyon sa direct hire. Ang dayuhan ay nag-apila sa TAR laban sa naging desisyon ng Questura at hindi naman inayunan nito na naging sanhi ng pag-aapila sa Konseho ng Estado.

Ayon sa naging sentensya ay hindi dapat na isaalang-alang ang katunayan na ang manggagawa ay nakahanap ng isang bagong trabaho at hindi maaaring gawin ang aplikasyon ng art. 5 talata 5 bilang 286 ng 1998 na nagbibigay solusyon sa mga bagong sitwasyon.

Ang sentensya

altAko ay nagsumite ng aplikasyon para sa isang colf na Pilipina sa nakaraang direct hire 2010. Ako ay nag-aalala na hindi pahintulutan ang aplikasyon dahil sa hindi sapat ang aking kinikita. Anu-ano  po ba ang mga pamantayan upang ang aking aplikasyon ay maaprubahan? Anu ano ang mga bagay na aking dapat isa-alang-alang upang hindi managnib na tanggihan ang aking aplikasyon sa susunod na direct hire?

Roma - Ang isang employer  na naghahangad na magha-hire ng isang colf o care giver ay nararapat na mayroong dobleng sahod ng taunang ipapasahod sa colf o caregiver kasama ang kontribusyon sa Inps. Gayunpaman, ang employer na may karamdaman ay hindi obligadong ilahad ang kanyang taunang kita.

Ang pagbibigay ng pahintulot sa trabaho o nulla osta sa isang dayuhan mula sa Sportello Unico ng imigrasyon ay resulta ng isang komplikadong pagsusuri , kung saan ilang tanggapang ‘institusyunal’ ay naghahayag ng kanilang opinyon base sa mga kundisyung itinakda ng batas. Ang Questura at ang DPL ay ang mga pangunahing tanggapan na sumusuri ng mga aplikasyon at sa kanila naka dipende ang magiging resulta ng aplikasyon. Ang Questura ay sumusuri sa katauhan ng dayuhan tulad ng pagkakaroon ng hatol o sentensya sa ilang mga paglabag sa batas na  itinatag sa pamamagitan ng Batas sa imigrasyon (hal, pagnanakaw, sekswal na karahasan, pakikipagsabwatan  sa mga ilegal na imigrasyon) at / o mga nakaraang deportasyon. Kung ang resulta ng pagsusuri ay mapapatunayang  walang ganitong uri ng hadlang ay ibibigay ang positibong opinyon .Bukod dito, ang Provincial Department of Labour o DPL ay magsusuri naman sa kaukulang kita o sahod ng aplikante o ng employer.

Ayon sa batas, sa katunayan,  ang employer  upang pagkalooban ng nulla osta o pahintulot, ay dapat na magkaroon ng isang sapat na kita upang makapag-hire ng isang dayuhan. Ang DPL ay magsusuri ng ayon sa kahilingan ng employer, bilang isang colf o bilang isang salesman o bilang isang construction worker. Kung isang kumpanya naman ang nag-aplay para sa nulla osta, ang kalkulasyon ay ayon naman sa aktwal na sitwasyong pang- ekonomiya ng kumpanya, na isinasaalang-alang ang mga sales, income at deficit ng kumpanya .


Paano kinakalkula kung may sapat na kakayahang ekonomikal ng employer?

Sa form na ipinadala on line ng mga employer  noong “click day", isang seksyon ay sumasaklaw sa mga kondisyon na ibinibigay sa empleyado, tulad ng ang antas ng uri ng trabaho at mga oras ng pagtatrabaho. Ang minimum na buwanang suweldo na dapat ay palaging isinasa-alang-alang,  ang DPL ay kinakalkula ayon sa mga table na nilalaman ng contratto collettivo ng mga colf, na ayon sa antas ng uri ng trabaho na nakasulat sa aplikasyon. Kapag ang DPL ay nakumpirma na ang employer ay hindi nagtataglay ng sapat na pang-ekonomikal na kapasidad para sa mga kondisyon na dapat ibigay sa empleyado, ito ay magbibigay ng isang negatibong opinyon.Ngunit ito ay hindi nangangahulugan na ang aplikasyon o ang request para sa nulla osta ay tinanggihan. Ang Sportello Unico, sa puntong ito, ay magpapadala ng isang opisyal na abiso sa employer upang ipaalam na ang aplikasyon o request para sa nulla osta ay may negatibong opinyon dahil sa hindi sapat na kita o sahod nito, at hihilingan ito na magsumite ng mga karagdagang dokumento sa loob ng sampung araw, ayon sa Artikulo. 10 muli ng 241/90 Batas.

Ang employer ay dapat na magpadala ng registered mail with return card ng kopya ng lahat ng mga dokumento upang patunayan ang pagkakaroon ng sapat na kita na hinihingi ng batas. Ang DPL ay susuriin muli ang aplikasyon kasama ang karagdagang dokumentasyon kung ang kinikita ay aabot o lalagpas sa itinakda at pagkatapos ay magbibigay ng isang positibong opinyon sa pamamagitan ng pagpayag sa pag-iisyu ng nulla osta o pahintulot. Kung ang mga karagdagang dokumentasyon ay hindi maisumite sa loob ng itinakdang panahon, ang Sportello Unico ay maglalabas ng isang komunikasyon ng negatibong opinyon bilang kumpirmasyon sa naunang komunikasyon, na maaaring tutulan ng employer sa pamamagitan ng pag-apila sa Hukuman ng Regional Administrative.

Maipapayo samakatuwid, para sa susunod na ‘direct hire’ na dapat na mag-ingat sa mga kina-kailangang ‘numbers’.  Para sa mga walang gaanong kalakihang kita, ipinapayo ang pagbibigay ng trabahong part time lamang sa kukuning dayuhan, dahil sa pagbaba ng oras ng trabaho bawat linggo, ay mababawasan rin ang halaga ng kontribusyon na babayaran sa Inps (para sa 25 hrs/wk, ang kontribusyon ay halos 1,200 euro). Gayunpaman, dapat ding pag-ukulan ng pansin na ang epektong negatibo sa kapasidad na ekonomikal ng aplikante ay may karagdagang mga kadahilanan, tulad ng pagkakaroon iba pang dayuhang manggagawa. Ang  employer na hindi maaabot ang required minimum wage  sa pagsusumite ng  application ay maaaring isama o idagdag ang kita ng first-degree na kapamilya (magulang at mga anak) kahit na hindi kasamang naninirahan o ang indibidwal na ipinagkaloob ng legal bilang assistance.  

Samakatuwid, kung sa aplikasyon ay inilahad lamang ang kita o sahod ng employer,  na binigyan ng negatibong opinion ng DPL, ay maaaring idagdag habang pinoproseso ang kita ng ilang miyembro ng pamilya para sa isang taon 2010 (ibig sabihin ay anglo sa panahon nang ipinadala on linea ng aplikasyon).

 

More Articles...