Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

Magandang umaga, ako ay isang regular na dayuhan dito sa Italya. Ako ay palaging nanirahan kasama ang aking kaibigan, ngunit ngayon ay nakakita na ako ng apartment na uupahan. Sa kontrata ay nakasulat na ako rin ang magbababayad ng ‘oneri accessori’. Pwede ko po bang malaman kung ano ito? Tama po ba na ako ang magbayad nito?

Ang kontrata sa upa ng bahay (mas karaniwang tinatawag na affitto) ay naaayon sa Civil Code at Saligang Batas no. 392 ng 1978.

Ang Kontrata sa Upa

Sa kontrata sa Upa, ang dalawang parte ay parehong pumapayag na ang una (may-ari) ay paupahan ang kanyang apartment sa ibang tao (ang nangungupahan) para sa isang panahong itinakda, na karaniwan ay 8 taon (4 + 4 o ang ikalawang apat ay ang renewal). Sa ilang mga kaso at para sa mga partikular na pangangailangan, ang kontrata ay maaaring mas maikling panahon lamang. Sa pamamagitan ng pagpirma o pagkakaroong bisa ng kontratang ito, ang may-ari ay maaaring ipagamit ang apartment sa ibang tao (o nangungupahan) , na may kaukulang bayad o renta (na tinatawag din na canone).

Ang Oneri accessori

altBukod sa pagbabayad ng buwanang upa, ayon sa batas, ay responsibilidad ng mga taong umuupa ng bahay, ang mga karagdagang bayarin.
Ang mga ito ay tinatawag na "oneri accessori" detalyado sa Artikulo 9 ng Batas no. 392 ng 1978.

Ang artikulong ito ay naglilinaw na bukod sa renta, ay dapat bayaran ng umuupa ang gastusin sa paglilinis, elevator maintenance, tubig, koryente, heater o air condition kabilang din ang iba pang karaniwang serbisyo. Kung sa gusali ay mayroong tagapangasiwa (o portiere), ang gastos sa serbisyo nito ay sasagutin ng nangungupahan hanggang 90 porsyento, ngunit maaaring pagkasunduan ang mas mababang porsyento at mas maayos na hatian.

Maliwanag mula sa mga nakasulat na tuntunin, ang nangungupahan ay magbabayad ng mga serye ng serbisyo, na siya mismo ang tumatanggap.

Gamit ang isang tourist visa ako ay nakarating sa aking asawa sa Italya at ngayon ay isisilang ang aming magiging anak. Dalawang buwan na akong nahandito sa Italya at ako ay dapat ng bumalik sa aking sariling bansa matapos ang huling buwan ng validity ng aking visa. Siya ay mayroong permit to stay para sa trabaho. Nais kong manatili sa Italya at makasama sya. Ano ang aking dapat gawin?

altAng mga non-EU nationals ay maaaring magsama-sama ang pamilya sa Italya ngunit mayroong takdang palatuntuning dapat sundin ayon sa batas.

Ito ay ang tinatawag na ‘coesione familiare’ na magpapahintulot sa mga miyembro ng pamilya ng mga non-EU nationals na legal na naninirahan sa Italya upang maikuha ng residence permit o permit to stay para sa dahilan ng pamilya. Ang mga kinakailangan para sa ‘coesione familiare’ ay ang parehong mga requisites para sa ‘ricongiungimento familiare’. Ang ‘coesione familiare’ ay isang pamamaraan ng pagsama-sama ng pamilya na ang mga kapamilya ay nasa Italya nà, samantala sa pangalawang kaso naman, ang mga kapamilya ay nagmumula sa sarili bansa.

Ang ‘coesione familiare’,ayon sa art. 30 talata 1 sulat c) ng Immigration Law ay ang conversion ng unang inisyung permit to stay sa isang permit to stay para sa pamilya at maaari lamang gawin sa loob ng isang taon matapos ang expiration date nito.

Nangangahulugang, sinumang dumating sa Italya, halimbawa para mag-aral at mayroong student visa, ay maaaring i- convert ang kanyang permit to stay (para sa pag-aaral) sa isang permit to stay para sa pamilya kahit ito ay expired nà ngunit hindi pa nakakalipas ang isang taon o 12 buwan.

Sa kasong ito, maaaring pumili sa dalawang paraan.

1) Ang maybahay ay pumasok ng Italya para saturismoat kasalukuyang nagdadalang tao, maaaring humiling ng permit to stay para sa pag-papagamotsa Questura, lakipang medical certificate mula sa isang public health assistance kung saan nasasaad ang pagdadalang tao nito. Ang Questura ay maaaring mag isyu ng isang permit to stay na valid hanggang ika-anim na buwan ng bata. Pag natanggap ang hiniling na permit to stay ay maaari namang  i-prisinta ang request para sa coesione familiare upang mai-convert ang permit to stay para sa pag-papagamot sa isang permit to stay para sa pamilya.

Ang Ministry of Interior bilangtugon(sa isang circular noong Pebrero 5, 2009) sa isang katanungan ngQuestura saRomeay sinabina kahit naang dayuhannamayroong isangpermitto stay para sapag-papagamot na inisyu batay sapagbabawalngpagpapaaliso pagpapa deport ng mga nagdadalang-tao ayon sa batas (para rin sa asawa) ay maaaring humiling ng conversionpara sa isang permit to stay para sapamilyakung ang mga itoay nagtataglay ng mga requisites na hinihingi ng batas  (tulad ngregular napaninirahansa Italya ng asawa atangpagkakaroon ngaplikantengmga kinakailangang dokumento  para sa ricongiungimento familiare.

2) Ang maybahay, ay maaaring humiling ng coesione familiarsa loob ng isang taon matapos ang expiration ng kanyang permit to stay para sa turismo. Sa katunayan, ang batas sa kasalukuyan, ay hindi na kailangan pang mag-request ng permit to stay sa maikling panahon (hanggang 3 buwan) ng pananatili sa Italya (hal. Turismo at Business) gayunpaman, isang obligasyon na ideklara ang pagpasok  sa bansa. Sa ganoong kaso, para sa hangarin ng conversion, alamin ang expiration ng deklarasyon ng presensya na tumatagal ng: mula sa timbro Schengen sa pasaporte (kung nanggagaling sa nonEU contries); kopya ng statement na ibinigay ng Questura sa loob ng 8 araw ng pagdating sa Italya (kung nagmumula sa mga bansang Schengen)

 

 

Nais ko po sanang malaman kung ano ang garansya o ang mga karapatan ng mga bumili ng isang bagay at hindi gumana matapos itong bilhin. Ano ang dapat gawin at sino ang dapat kong lapitan?

altAng Consumer Code ay nag-garantiya at pinoprotektahan ang mga consumer sa pagbili ng mga produkto na hindi umaangkop sa mga advertisement ng dealer o kung hindi man ay nagpapakita ng mga depekto matapos itong bilhin.

Sino ang consumer?

Ang mga mamimili o consumer ay ang mga taong bumibili ng mga kalakal, produkto o mga benepisyo ng isang serbisyo mula sa isang kumpanya o sa isang negosyante (consumer ang tawag sa mga nagpupunta sa mga supermarket upang mamili, ang mga bumibili ng brand new o secondhand car sa mga dealer, ang mga bumibili ng cellular phones o computer at marami pang iba). Ang mamimili ay protektado lamang ng pakikipag-ugnayan sa negosyante. Hindi protektado, gayunpaman, kung ang pakikipag-ugnayan ay sa ibang pribadong entidad. Ang mamimili ay hindi rin protektado kung ang produkto o serbisyo na binili ay gagamitin sa sariling kumpanya.


Pagsunod, kalidad at kaligtasan

Dapat malaman na ang isang produkto, ay dapat na ibinebenta alinsunod sa mga regulasyong kinakailangan, kalidad at kaligtasang hinihingi ng bansa at ng Europa. Ang isang produkto ay angkop kung tumutugma ng maayos sa advertisement ng nagbebenta, kung nagtataglay ng mga elemento at mga katangian na inilarawan (ng advertising o ng etiketa). Ang kalidad ng mga produkto ay nararapat na angkop sa layunin kung bakit ito nilikha. Ito rin ay dapat na nilikha ayon sa mga patakaran upang hindi  malagay sa panganib ang kalusugan ng consumer.

Sa Italya ang proteksyon at karapatan ay napapaloob sa Consumer Code (Pambatasan atas No 206 ng 2005), na syang namamagitan sa consumer o customer, vendor, at manufacturer.

Ang Warranty

Kapag ang isang produktong binili ng mamimili ay may depekto at hindi ito mapapanginabangan ng buo, sa Consumer Code ay nasasaad ang tinatawag na Warranty, ito ay may-bisa ng dalawang taon o nangangahulugan ng posibilidad na mapalitan o mapa-repair ang produkto ng walang gastos ang mamimili.

Ang lahat ng mga produkto ay may Warranty maliban lamang sa gas at tubig (kung ito ay hindi naka-pack), sa koryente at sa ari-arian na sapilitang ibinebenta. Ito ay hindi angkop sa mga produktong binili sa pagitan ng pribadong indibidwal. Ang warranty ay hindi sumasaklaw kung ang depekto, bagaman bahagi lamang, ay naging sanhi ng mamimili.

Ito ay naaangkop din sa mga second hand o slightly used na produkto  (halimbawa,ang second hand car. Sa kasong ito ang warranty ay bahagi lamang)

Ang produkto ay itinuturing rin na depektibo kapag ito ay hindi napapakinabangan para sa gamit nito tulad ng ibang produktong may parehong gamit: hindi angkop kung hindi tumutugon sa pagkakalarawan ng nagbenta nito at walang kwalidad tulad ng inaasahan ng consumer tulad ng nasasaad sa mga advertisement  at sa etiketa nito.

Ang mga depekto ay maaari ding matagpuan sa mga produktong binubuo o ina-assemble. Kung ang isang produkto ay nangangailangan ng instalation o dapat i-assemble, ang warranty ay balido lamang kung ang produkto ay binuo ng tauhan ng vendor o ginawa o binuo ng consumer ng mali dahil sa kakulangan o hindi sapat na instructions.

Ang Garansya ay may-bisa ng dalawang taon na nagsisimula mula sa petsa ng pagbili o paghahatid ng produkto (mabuting itago ang resibo o invoice). Ang ilang mga kumpanya ay nagbibigay rin ng mga garantiya na conventional, na tumatagal ng higit sa dalawang taon.

 

Kanino dapat makipag-ugnay para sa stage?

Ang Batas ay nagtakda ng mga promoters:

- Employment Centers (Centri per l’impiego)                                                                            alt

- Unibersidad at mga public o private institutes na nagbibigay ng diploma

- local education authority

- public centers or public vocational schools

- accredited centers ng Regione at Provincia

- comunità terapeutiche

- Cooperative na nabibilang sa official list ng Regione

- mga public center  for professional integration para sa mga disable

- non-profit private institutions

Sa stage, ang kumpanya ay obligadong ikuha ang dayuhan ng insurance, laban sa aksidente sa trabaho at para sa third party liability at maaaring hingin ang pagsasauli ng mga nagastos. Ang kumpanya ay dapat ding sagutin ang board ang lodging kung saan ang dayuhan ay manunuluyan at gaganapin ang nasabing stage at ang gagastos sa pagbabalik sa sariling bansa ng dayuhan.

Pagkapirma ng kasunduan at ng proyekto ng pagsasanay, ang promoter ay hihiling ng isang espesyal na awtorisasyon sa rehiyon, na syang mag beberipika ng kawastuhan, legalidad at katumpakan ng proyekto na may kaugnayan sa kurikulum ng dayuhan na nagnanais ng internship.
Kung ang Rehiyon ay naniniwala na aangkop ang proyekto ay lalapatan ng entry visa ang aplikante at bibigyan ng isang authenticated copy ang kumpanya.

Ang dayuhan ay dapat, sa puntong ito na magtungo sa Italian Consulate sa sariling bansa na dala ang training program na nasuri nà ng rehiyon at hingin ang isang entry visa para sa mga kadahilanang propesyonal na pagsasanay.

Sa Italya

Sa parehong mga kaso, sa sandaling nasa Italya nà, ang mga dayuhan ay dapat magtungo sa Sportello Amico ng Post Office sa loob ng 8 arawat ipadala ang Kit para sa aplikasyon ng permit to stay. Ang postal operator ay ang mag-iisyu ng registered mail na nagkukumpirma ng pagsumite ng request at ng isang komunikasyon (convocazione) ng appointment sa Questura centrale para sa issuance ng permit to stay, at pagkatapos ay ang fingerprint.

Ang Permit to Stay

Kung walang partikular na mga hadlang, tulad ng isang lumang deportasyon  para sa mga non-EU nationals sa pagbibigay ng isang mali o pekeng pangalan, ang Police ay mag-iisyu ng permit to stay para sa pag-aaral o pagsasanay katumbas ng tagal ng stage na nasasaad sa proyekto. Ang permit to stay ay nagbibigay-daan sa pagpaparehistro sa National Health Service at sa registry office. Ang nasabing permit to stay ay maaari ring mai-convert bago ang deadline nito sa isang permit to stay para sa trabaho, o self-employment sa pamamagitan ng itinakdang bilang ng ‘direct hire’.

 

Kapag ang produkto ay may depekto ang consumer ay dapat magbigay abiso sa nagbenta, mas mabuti ang isang registered mail with return card (bilang patunay ng komunikasyon at sa kaso ng pagtanggi kung sakaling aabot sa hukom).

altAng consumer ay dapat na ipaalam sa vendor ang depekto sa loob ng dalawang buwan matapos matuklasan ito. Kung ang depekto ay natuklasan naman sa loob ng 6 na buwan mula sa araw ng pagkakabili o pagkakahatid ng produkto, ipinapalagay na ito ay isang factory defect at ang consumer ay hindi dapat magbigay ng anumang ebidensiya. Ngunit kung ang depekto ay natuklasan pagkalipas ng 6 na buwan, ang consumer ay dapat na patunayan na ang depekto ay nasa produkto pagkabili o pagka deliver pa lamang nito.

Kapag ang produkto ay nagpakita ng mga depekto, ang consumer may karapatan sa pagkumpuni o palitan ang produkto ng libre o, sa mga partikular na kaso, isang pagbabawas presyo hanggang sa pagtatapos ng kontrata.

Kung magiging mabigat para sa vendor ang anumang naging desisyon ng consumer (o masyadong magiging malaki ang gastos para sa vendor) o hindi, ay maaaring humiling ng pagkakansela ng kontrata (halimbawa ang kotse na may depekto na sanhi ng hindi na paggamit dito).

Ang pagkumpuni o ang palitan ang produkto ay dapat na ginagawa sa loob ng takdang panahon, na karaniwang depende sa uri ng produkto. Ito ay maaari ring pagkasunduan ng dalawang parte. Kung ang vendor ay hindi ipakukumpuni o papalitan ang produkto sa loob ng panahong napagkasunduan, o kung ang kapalit o pagkumpuni ng produkto ay nagdulot ng abala sa consumer, ito ay maaaring humiling ng kanselasyon ng kontrata.

Sa kaso ng pagtanggi ng vendor, maaari lamang lumapit sa awtoridad ng hukuman pagkatapos ng pagkumpuni, pagpalit ng produkto o pagbabawas presyo ng produkto.
Inirerekomenda sa mga ganitong kaso na makipag-ugnay sa isang abogado o isang asosasyon ng mga consumer.

 

 

Magandang umaga po, gusto kong malaman kung ano ang dapat gawin pag namultahan sa paglabag sa mga alituntunin ng kalsada. Kung sakaling ang multa ay hindi karapat dapat, may karapatan bang ipaglaban ito?

altKapag lumabag sa Street Rules and Regulations (Pambatasan atas 285 ng 1992) ang mga  nagpapatupad ng batas (munisipal na pulis, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, o mga indibidwal na may partikular na kapangyarihan – ausiliare di traffico ) ay ipinapaalam ang paglabag sa pamamagitan ng isang ‘notification’. Ito ay maaaring madalian (hal ay ang No Parking) o maaaring hindi naman madalian (hal. ang hindi pagsunod sa red light) at maaaring ipadala ang notification sa tahanan ng may-ari ng sasakyan o motorsiklo.

Paalala: Dapat na maabisuhan sa loob ng 90 araw mula sa petsa ng paglabag ang multa. Kapag tinanggihan ang isang paglabag sa Rules and Regulations sa kalsada, maaaring magkaroon ng ilang mga alternatibo. Maaaring bayaran sa loob ng 60 araw ang abiso ng multa. O kung ang multa ay inaakalang hindi makatarungan ay maaaring mag-apila sa Prefect o sa Justice of the Peace (.Giudice di Pace).


Ano ang mangyayari kung magbabayad ng multa?

Kung nagpasyang hindi ito babayaran, dapat malaman na sa loob ng 60 araw ng abiso, ang multa ay madodoble ang halaga. At ito ay hindi na maaaring itanggi pa at ang verbal o rapport  nito ay maaaring ipadala ng City hall sa kinauukulang local entity o collection agency upang singilin ang pagkakautang sa batas. Ang local entity ang magpapadala ng kabuuang halagang dapat bayaran, doble ng multang dapat bayaran gayun din ang mga extra charges nito kabilang ang interes at gastos sa notification. Nangyayari rin ito kahit sa isang simpleng delay lamang ng pagbabayad o makalipas ang 60 araw mula sa araw ng notification.

Paano at kailan dapat magbayad?

Kung nais itong bayaran, dapat sundin ang mga tuntunin ng batas, sa loob ng 60 araw ng abiso (ibig sabihin, pag dating ng registered mail sa naglalaman ng abiso). Tulad ng nabanggit, sa katunayan, kung nagbayad makalipas ang 60 araw na palugit, ang halaga ay awtomatikong madodoble at ang multa ay ibibigay ng Comune o Munisipyo sa collection agency para sa mga receivables.
Ang pagbabayad ay maaaring gawin sa mga post office at ilang mga tobacconists.
Pagkatapos magbayad, ay dapat itago ang resibo ng pinagbayaran ng limang taon. Maaaring mangyari ang isang pagkakamali mula sa  tagapangasiwa at ang pinagbayaran ay hindi magrisulta kahit na binayaran na at maaaring makatanggap ng notification mula sa collection agency. Sa pamamagitan ng pagtatago ng resibo ng pinagbayaran ay maaaring mapatunayan na ang multa ay bayad nà ng naaayon sa panahon ng palugit nito.

Kung ang multa ay maituturing na hindi makatarungan

Kapag ang multa ay itinuturing na di-makatarungan, ay maaaring pumili sa dalawang paraan. Ang mag apila sa Prefect o sa Justice of the Peace (Giudice di Pace). Ang dalawang ito ay maaaring pagpipilian at nangangahulugan na kung sa prefect mag-aapila ay na hindi maaaring mag-apila pa sa Giudice di Pace.

Ang apila sa prefect (prefetto)

Ang apila ay dapat na isumite sa tanggapan ng Prefecture kung saan ang paglabag ay naganap. Maaari din itong iprisinta sa opisina o command na hurisdiksyon na kumakatawan sa nagpadala ng registered mail ng nasabing multa.
Dapat na ibigay, kasama ng apila, ang lahat ng mga detalye ng multa (numero ng verbal, petsa at lugar ng paglabag) at dapat tukuyin ang mga dahilan kung bakit ang paglabag ay itinuturing na hindi makatarungan.
Ang mga dahilan ng apila ay maaaring pormal (halimbawa, bakit ang notifcation ay dumating pagkatapos ng deadline na ibinigay ng batas, o maaaring bakit hindi nabanggit sa ulat ang mga paglabag) o maaring hinihingi ng pagkakataon (halimbawa – pagkakasira ng sasakyan na naging dahilan ng wrong parking nito o ang speed limit dahil sa isang emergency).

Mainam na ilakip ang lahat ng dokumento na kailangan upang linawin ang katotohanan at tanggihan ang mataas na multa. Maaari din  humiling ng pagkakataong mapakinggan ng Authority.
Kung kinakailangang marinig ng kinauukulan, ay bibigyan ng takdang araw ang humiling nito upang malaman ng Prefecture ang kanyang mga dahilan.

Ang prefect, pagkatanggap ng apila at ng lahat ng mga dokumento sa mga katawang gumawa ng verbal ay mayroong 120 araw upang magdesisyon kung tatanggapin o tatanggihan ito. Sa kasong tanggapin ito at pakinggan ang kanyang mga paliwanag, ang bilang ng araw ay masususpinde hanggang sa araw na nakatakdang pakinggan ang paliwanag. May karagdagang 150 na araw upang ipagbigay-alam ang naging desisyon.

Ang kawalan ng tugon sa loob ng panahong itinakda, apila ay itinuturing na tanggap.

Kung, gayunpaman, ang prefect ay nagpasiya na huwag tanggapin ang mga paliwanag, mag-iisyu ito ng isang order (ordinanza-ingiunzione) na nangangailangan ng pagbabayad ng doble ng multa. Kung laban sa order na ito ay maaari pa ring humingi ng tulong sa hustisya (Giudice di Pace) sa loob ng 30 araw mula sa araw ng abiso.Kung kinakailangang marinig ng kinauukulan, ay bibigyan ng takdang araw ang humiling nito upang malaman ng Prefecture ang kanyang mga dahilan.

Ang pag-aapila sa prefect ay exempted sa mga buwis. Kung isusumite ito sa pamamagitan ng registered mail, ito lamang ang magiging gastusin. Inirerekomenda na ipadala ang apila sa pamamagitan ng registered mail.

 

(Ipagpapatuloy: Paano ang mag-apila sa Giudice di Pace)

 

Paano makakapasok sa Italya sa pamamgitan ng vocational course at stage? Nabasa ko na ang pamahalaan ay inaprubahan ang 10,000 mga bagong entries ng mga dayuhan.

altRome - Bago pa man ang taong 2004, ang pagpasok sa Italya para sa pag-aaral at mga vocational courses ay hindi napapailalim sa quota. Sapat ng magpatala sa isang public school para sa mga vocational course at magsumite ng aplikasyon sa Konsulado/Embahada para sa entry visa. Isang nahahawig na pamamaraan para sa mga stages o internships sa mga kumpanya na matatagpuan sa bansa.

Matapos ang mga pagbabago sa pamamagitan ng batas, "Bossi-Fini" noong 2002 na ipinagtibay noong 2004, ang entry visa para sa pag-aaral at bokasyonal na pagsasanay ay maaari lamang na ibigay sa ilalim ng mga quota na ipinagtitibay taun-taon ng Ministry of Labour at Foreign Affairs at sa ilalim lamang ng ilang mga kundisyon.

ENTRIES PARA SA VOCATIONAL COURSE MULA SA MGA ACCREDITED ENTITIES  Ang mga may edad na higit sa 18 ay maaaring magtuloy ng isang full-time vocational course at fixed term hanggang 24 buwan, kung ang pagsasanay na inumpisahan sa kanyang sariling bansa ay pareho ng uri ng kursong nais na kunin sa Italya.Ang mga kurso ay dapat ding ipinagkaloob ng mga publiko o pribadong institusyon na accredited ng Ministry at may ipagkakaloob na certification sa pagtatapos ng kurso na kinikilala naman ng Gobyerno.
Sa pag-apply para sa student visa, ay nararapat na isumite sa Konsulado ang certificate of enrollment at ang pasaporte gayun din ang mga katibayan ng pagkakaroon ng isang angkop na tirahan at ang pagkakaroon ng mapagkukunang pinansyal sa buong panahon ng kurso.

ENTRIES PARA SA STAGES SA MGA PRIVATE COMPANIES (Artikulo 27 talata 1 sulat. F) Pinahihintulutan  ang pagpasok ng mga dayuhan sa kahilingan ng isang Italyanong kumpanya na may tanggapan o ang operasyon ay nasa Italya, sa isang pansamantalang pagsasanay o ang tinatawag na stage.
Ang nasyonal at rehiyonal na kautusan, na may kaugnayan sa pagsasanay at paggabay, ay sumasaklaw rin sa mga dayuhang mamamayang residente sa ibang bansa, na may ilang mga eksepsiyon na itinatag sa pamamagitan ng kautusan ng Ministry of Labour at Social Patakaran noong 22 Marso 2006.
Ang mga forms na dapat gamitin ay ang mga naka-attach sa dekreto, ngunit ipinapayo ang direktang pakikapag-ugnayan sa Regional Office dahil ang mga modelo ay maaaring maglaman ng mga pagbabago mula sa mga ipinahiwatig sa kautusan ng Ministry of Labour.

ANG PAMAMARAAN PARA SA STAGE Ang mga kumpanyang interesado para sa stage ng isang dayuhan na nakatira sa ibang bansa ay dapat na makipag-ugnay sa isang agency para sa isang kasunduan ng proyekto ng pagsasanay.
Ang mga employer na mayroong limang permanenteng mga empleyado ay maaaring mag-aplay para sa isang stage  lamang. Ang mga kumpanya na mayroon namang mga permanenteng empleyado mula anim hanggang 19 ay maaaring mag-apply para sa 2 trainees ng sabay.
Ang mga kumpanya na may higit sa dalawampung permanenteng empleyado ay maaaring mag-apply ng mga trainees sa hindi hihigit sa 10% ng bilang ng kanyang mga empleyado. (end first part)

 

More Articles...