Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

Ang aking asawa ay napa deport isang taon bago kami kinasal. Maaari ba syang makabalik ng Italya through petition?

Ayon sa kasalukuyang batas, maaaring makasama ng dayuhang legal na naninirahan sa Italya ang pamilya, pati ang asawa na pinatalsik sa Italya sa dahilang walang visa o permit to stay.

Noon, ang mga nag sumite ng aplikasyon para sa family reunification para sa isang miyembro ng pamilya na nabigyan ng isang order ng deportation, ay nakakatanggap mula sa Immigration Office o Sportello Unico na sumisiyasat ng aplikasyon ng isang sukdulang pagtanggi.
Mula 2007, sa ilalim ng isang European Directive na binigyang bisa din ng Italya, para sa mas higit na proteksyon sa pagsasama sama ng pamilya, maging ang mga dayuhang pinatalsik mula Italya, ay maaaring pumasok muli ng bansa bago pa man matapos ang sampung taong parusa ng hindi dapat na pagpasok dito.

Ang mga dayuhan na legal na nakatira sa Italya ay maaaring mag-aplay para sa family reunification kasama ang mga sumusunod na dokumentasyon:

- Ang pagkakaroon ng permit to stay at may bisa na hindi bababa sa isang taon at renewable (halimbawa: permit to work, to study o petition);

- Sapat na kita upang sustentuhan ang pamilya na proporsyon sa bilang ng miyembro ng pamilya na nais papuntahin ng Italya;

- Angkop na tirahan na may certificate mula sa munisipyo

Sinuman ang may mga dokumentasyong ito ay maaaring magsumite ng aplikasyon para sa family reunification sa mga Immigration Office, kahit na ang kapamilyang nais na papuntahin ng Italya, tulad ng isang asawa o magulang, ay napa deport ng minsan. Ang isang dayuhan na kinukuha sa pamamagitan ng family reunification ay hindi lamang pinapayagan na pumasok sa Italya kung ito ay mapanganib at magiging sanhi ng takot at kawalang seguridad ng ibang mamamayan, at gagawing batayan ang krimeng ginawa sa Italya.

Ang pamamaraan
Kapag naisumite na ang aplikasyon on line sa website ng Ministry of Interior www.interno.it, ang aplikasyon ay ililipat sa Police Department o Questura kung saan ay susuriin ang anumang expulsions. Kung, sa kabila ng pagpapatalsik, ay hindi naman nagpapakita ng isang tunay na panganib sa pampublikong kaayusan at seguridad, ang Police Station ay nagbibigay ng isang positibo ngunit pansamantalang opinyon.

Matapos matanggap ng Sportello Unico ang opinyon ng mga pulis (Questura), ipapadala ang isang sulat sa aplikante, kung saan nasasaad ang pagbisita o pagpunta sa Italian Embassy ng kapamilyang pine petisyon upang ipakita ang kahit anumang dokumentasyong magpapatunay ng relasyon sa aplikante. Ang asawa, halimbawa,ay ang marriage certificate.

Ang kapamilya, samakatuwid, ay dapat na dalhin ang sulat mula Immigration Office at mga sertipiko na patunay ng relasyon sa Italian Embassy at pagkatapos ay gagawing legal certificates ng Konsulado ang mga dokumentasyon. Magpapadala din sa Police department at sa Immigration Office ng OK upang magpatuloy sa clearance.

Ang Police Department ay ikakansela ang pagpapatalsik ng kapamilya at ang Immigration Office ay ipapaalam naman sa aplikante na walang hadlang sa aplikasyon ng family reunification. Pagkatapos, nararapat sundin ang proseso hanggang sa paglabas ng permit (visa) para sa family reunification,

Ako ay isang migrante at kailangan kong i renewa ang aking permit to stay. Ilang taon na ang nakaraan, ako ay nagkaroon ng isang krimen at takot ako na maaaring tanggihan ng mga pulis ang renewal ng akng permit to stay. Ano ang dapat kong gawin?

Ayon sa Immigration Act ang mga migrante ay hindi maaaring magrenew ng permit to stay kung sila ay hinatulan ng pagkakasala sa batas.

Partikular, ang artikolo 4 ng batas sa immigration, sinasabi na ang sinumang nahatulan ng krimen, tulad ng binanggit sa artikolo 380 ng Criminal Procedure Code, tulad ng nakawan o ang pagbebenta ng mga pekeng bagay ay hindi maaaring i-renew ang permit to stay, kahit na may kontrata ng trabaho at kita.

Samakatuwid mahalagang suriin ang mga pamamaraan para sa kanselasyon  
(riabilitazione penale) upang ma i renew ang permit to stay.

Ang mga migrante na nahatulan pagkatapos ng isang sentensya ay may karapatang mag apply ng criminal cancelation o kanselasyon ng pagkakasala na parang hindi kaylanman ito ginawa.

Sa bawat hukuman ay may isang electronic archive kung saan ipinapasok ang lahat ng mga naging hatol ng hukom, maging ang mga hinatulan pati ang mga na absuwelto, pagkatapos ng isang proseso kung saan inaakusahan ng isang krimen ang isang tao.

Ang mga nahatulan ay maaaring pumunta sa hukuman at humingi ng sertipikasyon mula sa mga talaan ng hukuman, naka-link ito sa electronic archive, kung saan sinusuri ang mga posibleng krimen ng aplikante.

Ang Criminal Cancelation  (riabilitazione penale) ay nagpapahintulot sa pagkakansela ng mga krimen at ang hindi paglabas nito sa sertipikasyon tulad ng NBI clearance ng Pilipinas.

Para sa batas ay posible ang kanaselasyon  kung  ang nahatulan ay magpapakita lamang ng katibayan ng mabuting pag-uugali, na hindi nasangkot sa iba pang mga krimen at nagbayad ng mga gastusin na may kinalaman sa paglilitis o ang anumang kabayaran sa napinsala.

KUNDISYON SA PAGHINGI NG KANSELASYON
Ang isang dayuhan ay maaaring mag-apply ng kanselasyon para sa pagpapanibagong-buhay  ayon sa mga sumusunod na kondisyon:
1) makalipas ang tatlong taon mula sa pagsuko sa mga parusang ipinataw.
Ang hinatulan, na may mga benepisyo sa suspension ng parusa, ang tatlong taon ay magsisimula sa petsa kung kailan iginawad ang huling sentensya at hindi na maaari pang mag apila.
Ang mga madalas magkasala, o ang mga nahatulan  sa iba't ibang krimen, ang batas ay nagbibigay ng 8 o 10 taon para sila ay mag-aplay  sa rehabilitasyon (pagpapanibagong-buhay), ngunit dipende pa rin sa mga naging kaso nito.
2) Hindi na dapat nasangkot ulit sa krimen
3) Dapat bayad sa parteng sibil ng kaso, o bayad sa  mga pinsala na naging resulta ng naging kasalanan.Tanging sa pamamagitan ng mga patunay ng pangangailngang pinansyal ay maaaring mag-aplay para sa rehabilitasyon.
4) Dapat bayad sa mga gastosin bago pa man umpisahn ang paglilitis.
5) Hindi dapat na sumailalim sa security measures.

ANG APLIKASYON
Ang application ay maaaring direktang isumite ng nahatulan o ng abugadong kanyang pinagkakatiwalaan, sa Criminal Court lugar kung saan ginanap ang paglilitis.

Walang bayad o selyo, dahil ayon sa batas ang ganitong uri ng pamamaraan ay hindi dapat binabayaran.

Ang mga dokumentong dapat ilakip sa application ay ang mga sumusunod :
1) Residence Certificate;
2) Sertipiko ng sentensya na may petsa ng paglilitis;
3) Sertipiko ng sentensya sa kaso ng pagkabilanggo;
4) Sertipiko ng pagbabayad ng mga gastos sa hukuman;
5) katibayan ng kabayaran sa naging pinsala, o pahayag na walang kinalaman o reklamo ang napinsala.

Mahalagang ipakita sa mga application o sertipikasyon na may kaugnayan sa motibo ng pag-apply sa rehabilitation, halimba wa sa negosyo o para sa pagre renew ng permit to stay.

ANG PAMAMARAAN
Ang Korte ay magsisimula ng pagsusuri ng aplikasyon at magtatakda ng hearing makalipas ang ilang buwan at ipapaalam ito sa aplikante na dapat samahan o asistihan ng isang abugado.

Ang Korte ay magpapasya ng rehabilitation at, kung papasa ito, ay papawiin ang krimen sa talaan ng electronic archive.

Ang kanselasyon, matapos ipinagkaloob, ay maaaring pawalang-bisa kung ang migrante ay muling magkakasala sa batas sa loob ng pitong taon mula sa araw ng pagbibigay nito kung saan ang batas ay nagbibigay ng isang parusang hindi bababa sa dalawang taon.

Totoo bang bukod sa aking kumpletong mga requirements upang maka kuha ng Permesso di Soggiorno CE ay dapat pa akong kumuha ng exam ng Italian language?

Mula 9 Disyembre 2010 ay uumpisahan ang aplikasyon ng Dekreto ng Hunyo 4, 2010, na nagtatag ng mga bagong alituntunin para sa issuance ng permit to stay CE o ng dating carta di soggiorno.

Sa katunayan, inilatag ang mga pamamaraan o procedures para sa pagkuha ng Italian language exam, sa ilalim ng Artikulo 9 ng National Decree July 25 1998, n 286, ng Artikulo 1, talata 22, letter i) ng Act No 94/2009.

Mula sa 9 Disyembre 2010, ang mga dayuhan na mag-a aply ng carta di soggiorno ay dapat sumailalim sa pagsusulit na ito ng Italian language. Ayon sa batas dapat magkaroon ng antas ng kaalaman ng wikang Italyano na mauunawaan ang mga pangungusap na madalas na ginagamit, ito ay tumutukoy sa ‘A2’ na karaniwang antas na inaprobahan ng Konseho ng Europa para sa kaalaman ng iba’t ibang wika.
Kaya bago mag aply ng permit to stay CE o carta di soggiorno ay  kailangan na humingi ng schedule upang maisagawa sa pagsusulit na ito sa Italian language.

Hindi lahat ay kinakailangan na magsagawa ng pagsusulit na ito, sa katunayan, ay hindi kasama ang mga bata under 14 yrs old, (mga legittimate o illegittime man), ang mga may  limitasyon sa kakayahan ng pag-aaral ng isang language tulad ng 'edad', ang mga may sakit o may kapansanan, sa kasong ito ay nararapat ang isang sertipikasyon mula sa isang public health center.

Exempted din ang mga nag-aaral sa Italya at nagtapos ng mataas na paaralan, sa unibersidad o nagma master o nagdo doctorate.

Kahit ang mga migrante na nagtatrabaho at nag attend ng kursong pang gabi ng Italian language sa mga CTP o Permanent Territorial center, at may antas na di bababà sa tinatawag na level A . Kahit ang mga lecturers, mga professors, interpreters at journalist ay accredited ayon sa Artikulo 1 letter c 27 cm q.

Ang paghingi ng schedule para sa nasabing exam ay dapat na isumite sa Prefecture, on line, base sa home address.

Ang Prefecture ay magbibigay ng schedule sa aplikante. Tinatantsa ang pagitan ng 60 araw mula booking sa araw  ng exam. Isang abiso ang ipapadala kung saan nakatala ang oras at lugar kung saan isasagawa ang Italian exam.

Ang pagsubok ay maaaring gawin sa pamamagitan ng on line exam o written exam, sa anumang kaso, ang mga nilalaman ng mga test at ang oras na ibinigay ay patas at pati araw ng pagsusuri ng mga ito. Sa araw ng test ang migrante ay kikilalanin sa pamamagitan ng dalang abiso.

Ipa aalam ng Prefecture sa migrante kung positibo o negatibo man ang resulta nito at ilalagay ang mga resulta bilang impormasyon sa sistema ng Dipartimento per le libera civili e l’immigrazione at Ministero dell’Interno, upang gawing basihan din ng mga Questura sa pagi issue ng mga carta di soggiorno.
Kung sakaling bigo o negatibo ang resulta nito, ang aplikante ay muling hihingi ng panibagong schedule sa Prefecture upang ulitin ang nasabing test.

Sa pagkakataong hindi dapat magsagawa ng anumang pagsubok ang aplikante, ito ay ibe-verify sa pamamagitan authenticated copy ng diploma o mga sertipikasyong magpapatunay ng hindi pagsasailalim sa test.


 

 

 

 

 

 

AKO AY ISANG TURISTANG PILIPINO, MAAARI BA AKONG MANATILI NG ITALYA UPANG MAGPAGAMOT?

Ako ay isang Pilipino, dumating sa Italya bilang isang turista sa loob ng tatlong buwan. Malapit ng matapos ang aking legal na pananatili dito sa Italya, ngunit sa kasalukuyan ako ay may sakit sa bato na patuloy ang paglala. Ako ay naka confine ngayon sa isang ospital dito sa Italya at nararapat na operahan sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, sa aking bansa ay di pa maaaring gamutin ang ganitong uri nga karamdaman. Maaari ba akong manatili ng legal dito sa Italya upang magpatuloy ng pagpapagamot at mapalitan ang deklarasyon ng aking pananatili sa Italya bilang isang turista?

ANG DEKLARASYON NG PANANATILI BILANG ISANG TURISTA SA BANSA AY DI MAAARING PALITAN O MAAARING PAHABAAN (O I RENEW). NGUNIT ANG BATAS AY NAGBIBIGAY NG PAGKAKATAON NA MAPAHABA ANG PANANATILI SA BANSA SA MGA PILI AT MABIBIGAT NA KADAHILANAN LAMANG TULAD NG KARAMDAMAN.

Ngunit ang pahintulot na ito ay nasa kamay lamang ng 'QUESTURA' na iyong kinasasakupan.

Sa iyong klagayan, maaaring mapahaba ang iyong pananatili sa bansa kung kumpleto ang mga kasulatan o mga dokumentasyon ng iyong kasalukuyang kalagayan.

NARARAPAT NA MAPATUNAYAN NA ANG IYONG KARAMDAMAN AY NANGANGAILANGAN NG MABILISANG GAMUTAN AT SA KASAMAANG PALAD AY WALA PA SA IYONG BAYAN.

Ang ospital o doktor ay maaaring gumawa ng mga kasulatan kung saan nasasad ang iyong kalagayan.

Ang sinumang dumarating bilang isang turista dito sa Italya ay walang karapatanng magpatala sa SSN (SISTEMA PARA SA KALUSUGANG NASYONAL) at kinakailangan ang 'POLIZZA SANITARIA' O HEALTH INSURANCE bago pa man siya dumating ng bansa. Sa ganitong pagkakatan dapat ay veripikahing mabuti sa kontrata kung sinasakop nitpo ang pagbabayad sa mga gastusin sa pagpapagamot.

Aking maipapayo sa iyo na lamani ang nilalamn ng kontrata: maaaring nasasaad na ikaw mismo ang dapat na magbayad ng lahat ng gastusin ng iyong pagpapagamot.

Maaari rin naman ang hindi pagbabayad ng mga gastusin o ang pagbabayad lamang tiket kung ang iyong bansa at Italya ay may kaukulang kasunduan.

Tungkol naman sa posibilidad ng pagpalit ng deklarasyo mula TURISMO sa MEDIKAL ( O PAGPAPAGAMOT) para sa akin, ito ay may kahirapan dahil iba ang ang mga requirements ng ganitong uri ng deklarasyon.

Partikular lalo na ang pagpasok dito sa Italya, kinakailangan ang isang 'VISA' para lamang sa pagpapagamot. Nararapat ang isang kasunduan mula sa ospital na syang gagamto at sa pasyente ang pag dedeposito ng kaukulang halaga na syang gagamitin sa pagpapagamot gayun din ang isang sapat na tirahan.

Ayon sa mga nagiging kasalukuyan kaso, ipinagkakait ng 'QUESTURA' ang pagpapalit ng deklarasyong ito.

Maaari rin ang iyong pananatili sa Italya, dahil ayon sa batas, dapat na ibigay sa sinumang nangangailangan ang isang mabilisan at mga pangunahing gamutan.

Gusto kong malaman kung ano dapat gawin ng isang domestic worker na hindi kapisan sa employer o hindi naka live in. May karapatan ba syang sumahod?

Ayon sa mga alituntunin ng mga domestic worker ay dapat na abisuhan agad ng kanyang pagliban ang trabaho at, kung may sakit, dapat na ipadala sa employer ang isang medical certificate (ito ay para sa mga hindi naka live in lamang sa employer).
Ang employer ay kinakailangang bayaran ang kalahati ng suweldo na napagkasunduan sa unang tatlong araw at ang buong suweldo para sa mga susunod na araw, hanggang sa maximum ng:

- 8 araw, para sa mga nasa serbisyo na ng  hanggang anim na buwan;
- 10 araw, ang haba mula sa anim na buwan hanggang dalawang taon;
- 15 araw para sa higit sa dalawang taon na serbisyo.

Kung ang sakit ng worker ay magtatagal ng higit  sa nararapat, ang employer ay hindi obligadong bayaran ang suweldo pati  mga kontribusyon sa INPS.

Sa mga kasong ganito, ang manggagawa ay may karapatan na manatili sa kanyang  trabaho depende sa panahon ng haba ng karanasan sa pamilyang pinaglilingkuran.

- Hanggang sa anim na buwan ng 10 araw
- Hanggang dalawang taong serbisyo 45 araw
- Higit sa dalawang taon 180 araw

Matapos ang pagpapanatili sa pagtatrabaho, kung ang worker ay hindi babalik sa serbisyo, nasa employer ang desisyon kung magpapatuloy sa trabaho o paaalisin ang worker.
Malinaw, ganun pa man, na ang mga domestic worker ay may karapatan na makatanggap ng mga benepisyo na naipon sa tagal ng serbisyo, tulad ng separation pay, permiso at bakasyon na hindi nagamit at pati ang 13th month pay.


Babala: Mahalaga ang komunikasyon sa pagliban sa trabaho o ng pagkakasakit. Sa katunayan, ang mga pagliban na hindi makatwiran na lalampas ng limang araw,
na walang sapat na kadahilanan ay itinuturing na sanhi ng pagsesante.

Sa ikaanim na araw ng unexcused na pagliban, ang employer ay maaaring ipagbigay alam ang pagtigil ng trabaho sa INPS.



Magandang umaga po, ako ay isang Pilipina, nagsisilbi bilang isang care giver (badante) sa isang matanda. Ang kontrato ko ay nagsasaad ng 26 hrs per week. Hindi ako nakapisan sa aking amo ngunit nagiging madalas ang paghingi nya sa akin ng karagdagan oras ng trabaho o over time. Paano po ang pag kalkola ng aking magiging sahod?

Nararapat ang karagdagang kabayaran sa labis na oras ng iyong paglilingkod bukod sa oras na nakalahad sa iyong kontrata.

Nasasad sa batas, tinatawag na over time ang dagdag na oras sa loob ng isang linngo o isang buwan ang labis na oras ng paglilingkod bukod sa oras na nakasaad sa pinirmahang kontrato. Pwera na lamang kung ito’y isang kolektibong kontrato, maaaring mapagkasunduan na ang ‘over time’ ay  pagbawi ng mga oras na napagkasunduan. Sa ganitong kaso, di ito matatawag na over time.

Ang kolektibong kontrato ay nagsasaad ng 10 oras na hindi tuloy tuloy na trabaho sa loob ng isang araw, kung ang nagtatrabaho ay naka pisan sa amo at ito ay umaabot ng 54 oras sa loob ng isang linggo. Samantala, kung hindi naman naka pisan sa amo ang trabahador, umaabot ng 8 oras na di tuloy tuloy at may tutal na 40 oras sa isang linggo na pwedeng gawing 5 hanggang 6 na araw.

Ang amo ay nararapat na magbigay ng isang araw na abiso kung ikaw ay hihingan ng over time sa araw man o sa gabi, dahil kung ikaw ay may check up sa doktor, isang halimbawa, ikaw ay may karapatang hindi pumasok ng araw na iyon.

Ngunit kung ang amo ay humingi ng over time dahil sya ay may lagnat o karamdaman, o sa mga kadahilanang di maiiwasan, ang over time sa araw man o sa gabi ay tinuturing na normal sa tipo ng iyong trabaho at tamang bigyan ka lamang ng mas mahabang oras o araw ng pahinga.

Dapat sabihin sa mga part timer bilang ‘badante’, ang lahat ng over time, kung papasok sa  40 oras per week, ay babayaran bilang ordinaryong oras ng trabaho. Samantala, sa kolektibong kontrata, ang mga di naka pisan sa amo na lalampas mula 40 hanggang 44 na oras per week, na nagtrabaho mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, nararapat ang 10% na dagdag sa sweldo.

Ang over time ay dapat bayaran at may karagdagang sahod ito  dipende sa iba’t ibang kaso:

-         dagdag na 25% kung ang trabaho ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi.

-         dagdag na 50% kung mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga.

-         dagdag na 60% kung lingo at holidays (jan 1 & 6; lunes after ng Pasko ng Pagkabuhay,  apr 25, may 1, june 2, aug 15, nov 1, dec 8, dec 25 & 26)

Sa iyong kalagayan, kung ang iyong trabaho ay 26 na oras per week at ikaw ay binabayaran ng 7,00 per hour at ang iyong amo ay humihingi ng 36 hrs., ang 10 karagdagang oras ay kinikilalang ordinaryo lamang, bali, 7,00 X 36 = 252.

Ngunit kung sa 1 linggo ay 45 hrs ang iyong trabaho, ang 40 hrs ay babayarang bilang ordinario lamang at ang 4 ay may dagdag na 10% at ang 1 oras ay may dagdag na 25%. Bali

7,00 X 40 = 280

7,00 X 10% = 0,7 X 4 = 30,80

7,00 X 25 % = 8.75 X 1 = 8.75

Bali may sumatutal na 289,30 and sahod sa isang linggo

Ito ay kalkolasyon kung ang overtime ay bihira lamang.

Ngunit kung ang over time ay palagi na lamang nagyayari, dapat lamang na ayusin at palitan ang kasalukuyang kontrato at ipaabot sa ‘Inps’ ang mga pagbabagong ito.

 

Isa po akong dayuhan at empleyado ako ng isang kompanya, habang ako ay nakabakasyon, nabalian po ang aking isang binti, maaari ko po ba isuspende ang aking bakasyon? 

Roma – August 4, 2010 – Ang bakasyon ay pahinga mula sa mahabang pagtatrabaho upang mag-ipon muli ng lakas ng katawan at isipan. Subalit kung ikaw ay nasa panahon ng bakasyon at nagkasakit na siyang dahilan upang pigilan ang pagpapahinga, ang bakasyon ay maaaring isuspende at mag-sick-leave. 

Ang pagkakasakit sa panahon ng bakasyon ay hindi palagiang dahilan upang isuspende ang bakasyon.
Subalit sa iyong sitwasyon, maaari mong isuspende ang bakasyon at sa halip ay mag-aplay ka ng sick-leave. Ito ay isa sa uri ng pagkakasakit na pinapayagan ang pagsuspende sa bakasyon na hindi kalimitan nangyayari tulad ng pagsakit ng ulo.

Obligasyon mo ang mag-abiso sa iyong employer o amo at sa Inps sa oras na mapatunayan ang iyong pagkakasakit.
Kung nais ng amo na malaman ang tunay na kalagayan ng kanyang empleyado, maaari niyang hilingin sa Inps na magpadala ng doktor sa tirahan ng maysakit, ito ay upang alamin kung totoong maysakit ang empleyado.