Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

altAng sentensya n. 4151 ng Konseho ng Estado (Consiglio d’Stato) noong nakaraang ika- 11ng Hulyo ng taong kasalukuyan ay binigyang diin na ang isang manggagawang dumating sa Italya sa pamamagitan ng ‘Direct Hire’ay may karapatang magkaroon ng ‘Permit to stay’ o Permesso di soggiorno lamang, kung ang employer na nagsumite ng aplikasyon ay ipagpapatuloy ang ‘hiring’.

Rome - Kung ang isang employer ay nagsumite ng aplikasyon para sa isang dayuhang manggagagawa sa pamamgitan ng ‘direct hire’, ang Sportello Unico ang magbibigay ng tinatawag na ‘nulla osta’ o pahintulot upang makapag-trabaho, na sya namang ipadadala sa mangagagawa upang makapag-request ng ‘entry visa’ mula sa Konsulado o Embahada ng Italya sa sariling bansa.

Sa sandaling ang entry visa ay ipagkaloob sa mangagawa, ay maaari na itong pumasok ng legal sa Italya at mag-request sa Sportello Unico ng permit to stay o permesso di soggiorno bilang manggagawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang ‘kit’ sa Post Office.

Sa puntong ito, ang employer ay mayroong anim na buwan mula sa araw ng pagpapadala ng request ng first issuance ng permit to stay, upang i-hire o tanggapin sa trabaho ang mangagagawa at gawin ang komunikasyon nito sa mga tanggapan ng Inps o Employment Center o Centri per l’Imiego.

Ano ang mangyayari kung ang employer ay hindi na tatanggapin bilang trabahador ang dayuhan?

Madalas mangyari na ang employer, sa kabila ng pagdating sa Italya ng dayuhang manggagawa at nakapag-request na ng permit to stay ay hindi na interesado pang tanggapin bilang manggagawa ang dayuhan. Minsan naman ay ang manggagawa mismo ang tumatangging magtrabaho para sa kanya o nag-umpisa sa trabaho ngunit nahihinto bago pa man gawin ng employer ang komunikasyon ng hiring.

Isa sa mga sitwasyong ito ay malaki ang magiging epekto sa request ng permit to stay. Ang Police Department o Questura na susuri ng application sa katunayan, ay maaaring tanggihan ang pagbibigay ng permit to stay sa trabaho at maaaring sabihan ang dayuhan na bumalik sa kanyang  bansang pinanggalingan.

Ang katotohanan ay hindi palaging ganito ang mga pangyayari. Depende pa rin sa interpretasyon ng responsable ng tanggapang sumusuri ng request at sa ‘swerte’ ng dayuhang maaaring makatanggap ng pagtanggi sa releasing ng permit to stay. Kaya bilang pag-iwas sa panganib ng pagtanggi o refusal ng permit to stay, ang dayuhan ay dapat na tanggapin bilang manggagawa ng employer na nagsumite ng aplikasyon sa pamamagitan ng direct hire.

Ang prinsipyong  ito ay pinatunayan sa pamamagitan ng kamakailan lamang na sentensya ng Konseho ng Estado, bilang 4151 Hulyo 11, 2011, kung saan ang Hukom ay tinanggihan ang isang apila mula sa isang dayuhan na regular na pumasok sa Italya sa pamamagitan ng direct hire, ngunit ibang employer ang tumanggap dito bilang manggagawa.
Ang Questura ay tinanggihan ang permit to stay dahil sa kakulangan ng komunikasyon mula sa employer na gumawa ng aplikasyon sa direct hire. Ang dayuhan ay nag-apila sa TAR laban sa naging desisyon ng Questura at hindi naman inayunan nito na naging sanhi ng pag-aapila sa Konseho ng Estado.

Ayon sa naging sentensya ay hindi dapat na isaalang-alang ang katunayan na ang manggagawa ay nakahanap ng isang bagong trabaho at hindi maaaring gawin ang aplikasyon ng art. 5 talata 5 bilang 286 ng 1998 na nagbibigay solusyon sa mga bagong sitwasyon.

Ang sentensya

Ako ay isang Pilipina at nagta trabaho bilang isang colf para sa isang pamilya. Obligado ba akong gawin ang income tax return dichiarazione dei redditi ?

altRome - Bawat domestic worker (colf, care giver etc..) ay tumatanggap ng isang net salary mula sa employer ayon sa kontribusyon na binabayaran ng quarterly period sa INPS.

Sa mga kontribusyong ito ay hindi kasama ang bahagi na bawat mamamayan ay kinakailangang bayaran bilang buwis upang makatanggap ng serbisyo mula sa mga pampublikong tanggapan (mga paaralan, ospital, munisipyo, atbp.).

Sa ilalim ng batas sa Italya, sa katunayan, ang sinumang manggagawa na tumatanggap ng kita o sahod sa Italya, bilang isang empleyado o self-employed ay nararapat bawat taon ang gumawa ng income tax return, kung saan sa pamamgitan nito ay inihahayag sa Estado ang kabuuang kita sa isang taon. Kaugnay sa naging kabuuang sahod sa isang taon ay may buwis na dapat bayaran alinsunod sa itinaguyod ng batas. Malinaw na mas mataas ang kinita ay mas mataas din ang halaga na babayaran ng Estado.

Ang alituntunin sa pagbabayad ng buwis ay nagsasaad na hindi na kinakailangan na magsumite ng tax return ang sinumang hindi aabot o lalampas sa halagang itinakda ng batas.

Samakatwid, ang isang colf o care giver na nagta trabaho ng 365 araw sa isang taon, ayon sa batas, ay may ‘discount’ o diskwento  na katumbas ng buwis hanggang sa isang taxable income na € 8,000.00, sa kasong ito ay walang dapat bayaran sa Estado at samakatuwid walang dapat na isinumiteng income tax return. Mayroon ding iba pang anyo ng ‘discount’ tulad ng sustentadong mga bata, mga medikal na gastos, atbp. Samakatuwid, kung ang kabuuang kita ng isang empleyado, ay lumampas sa limitasyon o sa itinakda, kailangang alaming mabuti dahil isang obligasyon ang pagsusumite ng deklarasyon o ang maaring exemption sa deklarasyon.

Dapat alamin ng mga manggagawa bawat taon kung kinakailangan o hindi ang paggawa ng income tax return at magbayad ng kaukulang buwis. Ang deklarasyong ito ay tinatawag na “Modello Unico” at nararapat na kumpilahan sa buwan ng Mayo at Hunyo. Ito ay para rin sa mga manggagawang italyano sa loob at labas ng bansa.

Upang maberipika ng mabuti, ay kinakailangang sumangguni sa mga  commercialisti (accountant) o CAF (Public Service Assistance), at dalhin ang mga sumusunod na dokumento:
 

1) CUD (certification na ibinibigay ng mga employer kung saan nasasad ang kinita sa taong 2010).
<span title="Infatti, il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico prevede che " datore="datore" di="di" lavoro,="lavoro," a="a" richiesta="richiesta" del="del" lavoratore,="lavoratore," è="è" tenuto="tenuto" rilasciare="rilasciare" una="una" dichiarazione="dichiarazione" dalla="dalla" quale="quale" risulti="risulti" l'ammontare="l'ammontare" complessivo="complessivo" delle="delle" somme="somme" erogate="erogate" nell'anno"."="nell'anno" .""="" ""="">Sa katunayan, ang National Collective Contract (Contratto Collettivo Nazionale) para sa domestic  jobs ay nagsasaad na ang mga employer, kung hihilingin ng manggagawa, ay kinakailangang mag- isyu ng isang <a _cke_saved_href="images/stories/dichiarazione.pdf" target="_blank">pahayag</a> na nagpapakita ng kabuuang halagang ipinasahod ng buong taon. </span>Ang employer, samakatuwid, ay dapat gawin ang deklarasyon kung saan tinutukoy ang taunang suweldo kung hihingin ng manggagawa.</p> <p> <span title="La norma fiscale prevede che non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma questo solo se non si supera una soglia stabilita.">2) Tax code (codice fiscale) ng manggagawa, ng asawa at sustentado mga bata. </span><span title="Per le lavoratrici extra-comunitarie occorre essere in possesso dello stato di famiglia se i figli sono residenti in Italia, oppure di equivalente documentazione rilasciata dal paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano presente nel Paese di origine">Para sa mga dayuhang manggagawa ay sapat na ang pagkakaroon ng ‘family composition statement’ (stato di famiglia) kung ang mga anak ay naninirahan sa Italya o alinmang katumbas na dokumentasyon na ibinigay ng sariling bansa, isinalin sa wikang Italyano at authenticated ng  konsulado ng Italya sa sariling bansa</span>.<br> <br> <span title="3) Eventuali spese sanitarie sostenute nel 2010 (visite specialistiche, farmaci etc.), spese mutuo prima casa, spese ristrutturazione, spese per attività sportive dei figli, etc.">3) Anumang gastusing para sa pangangalaga ng kalusugan sa taong 2010 (medical check up, mga gamot, atbp.), bayarin sa housing loan, reconstruction expenses, gastos para sa sport ng mga anak.</span></p> <p> <span title="La norma fiscale prevede che non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma questo solo se non si supera una soglia stabilita.">Ang consultant o ang operator ng CAF, sa pamamagitan ng pagsusuri ng lahat ng mga dokumento, ay maaring matukoy kung ang colf ay dapat na magsumite ng deklarasyon at magbayad ng mga buwis (income tax).</span></p> <p><a _cke_saved_href="images/stories/dichiarazione.pdf" target="_blank"> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUD</a></p> <p>  </p> <p>  </p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>

altNoong 1998, ang RH ay matamlay na programa na gustong ibuwelo ng 2 kalihim ng DOH sa buong sistemang pangkalusugan. Ngayon, ang RH o reproductive health ay bukambibig at tumimo na sa isipan ng publiko. Suportado ng mayorya ang RH sa walang katapusang mga survey, habang putok ang pagdebate nito sa Kongreso at sa nakaraang eleksyon ng pangulo. Bakit suportado ng mayorya ang RH? Maraming malalim at praktikal na dahilan. Narito ang 10 kadahilanan:

1Protektahan ang kalusugan at buhay ng mga nanay

Ayon sa WHO (World Health Organization), ang 15% ng pagbubuntis ay nauuwi sa komplikasyon na kayang magpaospital o pumatay sa babae. Mula lang sa higit 2 milyong pagluwal ng buhay na sanggol, may 300,000 komplikasyong nagaganap bawat taon. Ito’y 7 ulit na malaki sa nabilang ng DOH na nagka-TB, 19 ulit sa nagkasakit sa puso, at 20 ulit sa nagka-malaria na babae. Resulta, higit 11 babae ang walang saysay na namamatay bawat araw.

Subok nang solusyon sa mga komplikasyong maternal ang sapat na dami ng bihasang tagapaanak, at maagap na pagdala sa ospital na may pang-emerhensyang pangangalaga sa buntis. Sa mga ayaw nang manganak, family planning (FP) ang pinakamahusay na paraan ng pag-iwas. Lahat ng 3 ito’y bahagi ng RH.

2 Magligtas sa mga sanggol

Sa tamang agwat ng panganganak, mababawasan ang pagkamatay ng mga sanggol. Ayon sa WHO, dapat magpalipas ng hindi bababa sa 2 taon mula sa panganganak at sa susunod na pagbubuntis. Sa bansa natin, doble ang tsansang mamatay ng sanggol na kulang sa 2 taon ang agwat ng pagsilang kaysa doon sa umabot ng 3. Mas epektibo at akma ang gamit na FP, mas malaki ang tsansa na mabuhay ang susunod na anak.

3 Tumugon sa nakararami na gusto ng mas maliit na pamilya

Mas gusto na ngayon ng tao ang mas maliit na pamilya. Nang ma-survey sa gustong bilang ng anak, lampas nang kaunti sa 3 ang sagot ng mga babaeng nasa 40 pataas, pero halos 2 lang ang gusto ng mga teenager at nasa bandang 20 ang edad.

Higit pa, madalas mas malaki ang nabubuong pamilya kaysa sa gusto ng mag-asawa. Halos 2 anak lang ang nais ng karaniwang Pinay pero 3 ang kinalalabasan. Sa lahat ng pamilya at rehiyon—anuman ang katayuan nila—lampas sa gusto ang nabubuong laki ng pamilya, pero pinakamalala ang lampas sa hanay ng maralita.

4 Itaguyod and makatuwirang palakad para sa mahihirap

Sa mga sukatan sa RH, matindi ang lamang ng mayayaman sa mahihirap. Halimbawa sa pagsilang, 94% ng pinakamaya- mang mga babae ang may propesyonal o bihasa na tagapaanak, kumpara sa 26% lang sa mahihirap. Nasa 3 ulit ang mayayaman na nakapagpatali (tubal ligation) kumpara sa mahihirap. Bahagi ito ng paliwanag bakit halos eksakto sa gusto ang bilang ng anak ng mayayaman, habang sobra ng 2 ang sa mahihirap. Halos 3 ulit ang pagkamatay ng mga sanggol ng maralita kumpara sa maykaya. Isa ito sa mga dahilan bakit nagpaplano ng mas maraming anak ang mahihirap. Itataguyod ng batas sa RH ang makatuwirang palakad sa kalusugan sa pamamagitan ng mas malakas na pampublikong serbisyo na abot-kamay ng mahihirap.

5 Iiwas ang kababaihan sa aborsyon

Halos lahat ng aborsyon ay dumaan muna sa di-sinadyang pagbubuntis. Sa mga di-sinadyang pagbubuntis, 68% ay mula sa mga babaeng walang anumang gamit na FP, at 24% ang mula sa gumagamit ng tradisyonal na paraan tulad ng withdrawal o de-kalendaryo na pagtiyempo ng pagtatalik.

Kung lahat ng gustong mag-agwat o huminto sa panganganak ay gagamit ng modernong FP, mababawasan ng 500,000 ang aborsyon—halos 90% ng tantyang dami. Sa bansa natin na matindi ang pagtratong kriminal sa aborsyon, at kung saan 90,000 babae ang naoospital bawat taon dahil sa komplikasyon ng aborsyon, walang pakialam at walang pusong patakaran ang hindi pagtiyak na makaiwas ang kababaihan sa pamamagitan ng FP.

6 Sumuporta at magtalaga ng dagdag na pampublikong komadrona, nurse at doktor

Kailangan ng RH saanman may mga tao na nagbubuo ng kanilang pamilya. Halimbawa, ayon sa ulat ng UN MDG Task Force, kailangan ng 1 fulltime na komadrona para sa 100–200 na pagpapaanak bawat taon. Kailangan ang iba pang tauhan para sa ilang milyong serbisyong prenatal at postnatal, para sa mga sanggol na dapat serbisyuhan, at para sa paghatid ng FP. Magsisilbi sa araw-araw na pangangailangan ng maraming komunidad ang ganitong pagpundar ng mga tauhan para sa kalusugang pampubliko.

7 Tiyakin ang pondo para sa mga pasilidad sa kalusugan at patas na paggamit sa mga ito

Dahil kailangan sa RH, masusuportahan ang pagpapahusay sa iba’t ibang antas ng pasilidad. Mula ito sa mga barangay health station, para sa pangangalaga sa buntis, sa sanggol at sa gustong mag-FP; mga health centers, para sa ligtas na pagpapaanak, mas mahirap na serbisyong RH tulad ng pagpasok ng IUD, at paglunas sa mga impeksyong naihahawa sa pagtatalik; at mga ospital, para sa pang-emerhensyang pangangalaga sa buntis at kasisilang na sanggol, at FP na gumagamit ng operasyon. Ang malakas na pasilidad pang-RH ay magiging gulugod ng isang sistema ng pampublikong pasilidad na malakas at patas ang pagkakatalaga.

8 Magbigay sa kabataan ng tama at positibong edukasyon sa sekswalidad

Sa ngayon, karamihan ng kabataan ay pumapasok sa relasyon at maging sa pag-aasawa na walang napulot na siste- matikong gabay mula sa anumang institusyon ng lipunan. Dahil lang sa isang maling sekswal na desisyon, maraming kabataang babae at lalaki ang nawawalan ng kinabukasan, ng kalusugan o maging ng buhay. Magiit tayo na magbigay ng voters’ education sa bagong botante para sa isang aktibidad na nagaganap minsan sa 3 taon, pero hinahayaan natin na halos walang paghahanda ang kabataan na humarap sa malalaking yugto ng buhay gaya ng pagdadalaga, pagbibinata at sekswal na pagsibol.

9 Bawasan ang pagkamatay mula sa kanser

Ang pagpaliban sa sex, pag-iwas sa maraming katalik o pag-condom ay makakapigil sa kulugo sa ari o impeksyong HPV na sanhi ng kanser sa cervix. Ang pagkapa sa suso at Pap smear ay nakakatuklas ng maagang palatandaan ng kanser na kayang pagalingin kung maagang lulunasan. Lahat ng mga ito’y bahagi ng RH na edukasyon at pangangalaga. Hindi pinapatindi ng kontraseptibo ang panganib sa kanser; pinapababa nga ng combined pills ang tsansa ng kansersa obaryo at sa lining ng matris.

10 Magtipid ng pera na magagamit pa sa dagdag na pagpondo sa mga pangangailangang sosyal

Kung gagamit ng modernong paraan ang lahat ng nangangailangan nito, tataas ang gastos sa FP mula P1.9 B tungo sa P4.0 B, pero ang gastos medikal para sa di-sinadyang pagbubuntis ay babagsak mula P3.5 B tungo sa P0.6 B. Mga P0.8 B ang matitipid sa dulo. May ebidensya rin na mas malaki ang pinopondo sa kalusugan at edukasyon ng mga pamilyang mas kaunti ang anak..

 

Ang aking asawa ay napa deport isang taon bago kami kinasal. Maaari ba syang makabalik ng Italya through petition?

Ayon sa kasalukuyang batas, maaaring makasama ng dayuhang legal na naninirahan sa Italya ang pamilya, pati ang asawa na pinatalsik sa Italya sa dahilang walang visa o permit to stay.

Noon, ang mga nag sumite ng aplikasyon para sa family reunification para sa isang miyembro ng pamilya na nabigyan ng isang order ng deportation, ay nakakatanggap mula sa Immigration Office o Sportello Unico na sumisiyasat ng aplikasyon ng isang sukdulang pagtanggi.
Mula 2007, sa ilalim ng isang European Directive na binigyang bisa din ng Italya, para sa mas higit na proteksyon sa pagsasama sama ng pamilya, maging ang mga dayuhang pinatalsik mula Italya, ay maaaring pumasok muli ng bansa bago pa man matapos ang sampung taong parusa ng hindi dapat na pagpasok dito.

Ang mga dayuhan na legal na nakatira sa Italya ay maaaring mag-aplay para sa family reunification kasama ang mga sumusunod na dokumentasyon:

- Ang pagkakaroon ng permit to stay at may bisa na hindi bababa sa isang taon at renewable (halimbawa: permit to work, to study o petition);

- Sapat na kita upang sustentuhan ang pamilya na proporsyon sa bilang ng miyembro ng pamilya na nais papuntahin ng Italya;

- Angkop na tirahan na may certificate mula sa munisipyo

Sinuman ang may mga dokumentasyong ito ay maaaring magsumite ng aplikasyon para sa family reunification sa mga Immigration Office, kahit na ang kapamilyang nais na papuntahin ng Italya, tulad ng isang asawa o magulang, ay napa deport ng minsan. Ang isang dayuhan na kinukuha sa pamamagitan ng family reunification ay hindi lamang pinapayagan na pumasok sa Italya kung ito ay mapanganib at magiging sanhi ng takot at kawalang seguridad ng ibang mamamayan, at gagawing batayan ang krimeng ginawa sa Italya.

Ang pamamaraan
Kapag naisumite na ang aplikasyon on line sa website ng Ministry of Interior www.interno.it, ang aplikasyon ay ililipat sa Police Department o Questura kung saan ay susuriin ang anumang expulsions. Kung, sa kabila ng pagpapatalsik, ay hindi naman nagpapakita ng isang tunay na panganib sa pampublikong kaayusan at seguridad, ang Police Station ay nagbibigay ng isang positibo ngunit pansamantalang opinyon.

Matapos matanggap ng Sportello Unico ang opinyon ng mga pulis (Questura), ipapadala ang isang sulat sa aplikante, kung saan nasasaad ang pagbisita o pagpunta sa Italian Embassy ng kapamilyang pine petisyon upang ipakita ang kahit anumang dokumentasyong magpapatunay ng relasyon sa aplikante. Ang asawa, halimbawa,ay ang marriage certificate.

Ang kapamilya, samakatuwid, ay dapat na dalhin ang sulat mula Immigration Office at mga sertipiko na patunay ng relasyon sa Italian Embassy at pagkatapos ay gagawing legal certificates ng Konsulado ang mga dokumentasyon. Magpapadala din sa Police department at sa Immigration Office ng OK upang magpatuloy sa clearance.

Ang Police Department ay ikakansela ang pagpapatalsik ng kapamilya at ang Immigration Office ay ipapaalam naman sa aplikante na walang hadlang sa aplikasyon ng family reunification. Pagkatapos, nararapat sundin ang proseso hanggang sa paglabas ng permit (visa) para sa family reunification,

altAko ay nagsumite ng aplikasyon para sa isang colf na Pilipina sa nakaraang direct hire 2010. Ako ay nag-aalala na hindi pahintulutan ang aplikasyon dahil sa hindi sapat ang aking kinikita. Anu-ano  po ba ang mga pamantayan upang ang aking aplikasyon ay maaprubahan? Anu ano ang mga bagay na aking dapat isa-alang-alang upang hindi managnib na tanggihan ang aking aplikasyon sa susunod na direct hire?

Roma - Ang isang employer  na naghahangad na magha-hire ng isang colf o care giver ay nararapat na mayroong dobleng sahod ng taunang ipapasahod sa colf o caregiver kasama ang kontribusyon sa Inps. Gayunpaman, ang employer na may karamdaman ay hindi obligadong ilahad ang kanyang taunang kita.

Ang pagbibigay ng pahintulot sa trabaho o nulla osta sa isang dayuhan mula sa Sportello Unico ng imigrasyon ay resulta ng isang komplikadong pagsusuri , kung saan ilang tanggapang ‘institusyunal’ ay naghahayag ng kanilang opinyon base sa mga kundisyung itinakda ng batas. Ang Questura at ang DPL ay ang mga pangunahing tanggapan na sumusuri ng mga aplikasyon at sa kanila naka dipende ang magiging resulta ng aplikasyon. Ang Questura ay sumusuri sa katauhan ng dayuhan tulad ng pagkakaroon ng hatol o sentensya sa ilang mga paglabag sa batas na  itinatag sa pamamagitan ng Batas sa imigrasyon (hal, pagnanakaw, sekswal na karahasan, pakikipagsabwatan  sa mga ilegal na imigrasyon) at / o mga nakaraang deportasyon. Kung ang resulta ng pagsusuri ay mapapatunayang  walang ganitong uri ng hadlang ay ibibigay ang positibong opinyon .Bukod dito, ang Provincial Department of Labour o DPL ay magsusuri naman sa kaukulang kita o sahod ng aplikante o ng employer.

Ayon sa batas, sa katunayan,  ang employer  upang pagkalooban ng nulla osta o pahintulot, ay dapat na magkaroon ng isang sapat na kita upang makapag-hire ng isang dayuhan. Ang DPL ay magsusuri ng ayon sa kahilingan ng employer, bilang isang colf o bilang isang salesman o bilang isang construction worker. Kung isang kumpanya naman ang nag-aplay para sa nulla osta, ang kalkulasyon ay ayon naman sa aktwal na sitwasyong pang- ekonomiya ng kumpanya, na isinasaalang-alang ang mga sales, income at deficit ng kumpanya .


Paano kinakalkula kung may sapat na kakayahang ekonomikal ng employer?

Sa form na ipinadala on line ng mga employer  noong “click day", isang seksyon ay sumasaklaw sa mga kondisyon na ibinibigay sa empleyado, tulad ng ang antas ng uri ng trabaho at mga oras ng pagtatrabaho. Ang minimum na buwanang suweldo na dapat ay palaging isinasa-alang-alang,  ang DPL ay kinakalkula ayon sa mga table na nilalaman ng contratto collettivo ng mga colf, na ayon sa antas ng uri ng trabaho na nakasulat sa aplikasyon. Kapag ang DPL ay nakumpirma na ang employer ay hindi nagtataglay ng sapat na pang-ekonomikal na kapasidad para sa mga kondisyon na dapat ibigay sa empleyado, ito ay magbibigay ng isang negatibong opinyon.Ngunit ito ay hindi nangangahulugan na ang aplikasyon o ang request para sa nulla osta ay tinanggihan. Ang Sportello Unico, sa puntong ito, ay magpapadala ng isang opisyal na abiso sa employer upang ipaalam na ang aplikasyon o request para sa nulla osta ay may negatibong opinyon dahil sa hindi sapat na kita o sahod nito, at hihilingan ito na magsumite ng mga karagdagang dokumento sa loob ng sampung araw, ayon sa Artikulo. 10 muli ng 241/90 Batas.

Ang employer ay dapat na magpadala ng registered mail with return card ng kopya ng lahat ng mga dokumento upang patunayan ang pagkakaroon ng sapat na kita na hinihingi ng batas. Ang DPL ay susuriin muli ang aplikasyon kasama ang karagdagang dokumentasyon kung ang kinikita ay aabot o lalagpas sa itinakda at pagkatapos ay magbibigay ng isang positibong opinyon sa pamamagitan ng pagpayag sa pag-iisyu ng nulla osta o pahintulot. Kung ang mga karagdagang dokumentasyon ay hindi maisumite sa loob ng itinakdang panahon, ang Sportello Unico ay maglalabas ng isang komunikasyon ng negatibong opinyon bilang kumpirmasyon sa naunang komunikasyon, na maaaring tutulan ng employer sa pamamagitan ng pag-apila sa Hukuman ng Regional Administrative.

Maipapayo samakatuwid, para sa susunod na ‘direct hire’ na dapat na mag-ingat sa mga kina-kailangang ‘numbers’.  Para sa mga walang gaanong kalakihang kita, ipinapayo ang pagbibigay ng trabahong part time lamang sa kukuning dayuhan, dahil sa pagbaba ng oras ng trabaho bawat linggo, ay mababawasan rin ang halaga ng kontribusyon na babayaran sa Inps (para sa 25 hrs/wk, ang kontribusyon ay halos 1,200 euro). Gayunpaman, dapat ding pag-ukulan ng pansin na ang epektong negatibo sa kapasidad na ekonomikal ng aplikante ay may karagdagang mga kadahilanan, tulad ng pagkakaroon iba pang dayuhang manggagawa. Ang  employer na hindi maaabot ang required minimum wage  sa pagsusumite ng  application ay maaaring isama o idagdag ang kita ng first-degree na kapamilya (magulang at mga anak) kahit na hindi kasamang naninirahan o ang indibidwal na ipinagkaloob ng legal bilang assistance.  

Samakatuwid, kung sa aplikasyon ay inilahad lamang ang kita o sahod ng employer,  na binigyan ng negatibong opinion ng DPL, ay maaaring idagdag habang pinoproseso ang kita ng ilang miyembro ng pamilya para sa isang taon 2010 (ibig sabihin ay anglo sa panahon nang ipinadala on linea ng aplikasyon).

 

Ang Ombudsman (o Difensore civico)
Ang Saligang Batas ng Italya ay naglalayong magbigay sa mga ahensiya ng pamahalaan ng sigurado, tiyak at epektibong kahusayan at kawalang-pinapanigang administrasyon.

Sa katunayan, madalas hindi ito nangyayari at ang mga mamamayan na lumalapit sa ilang mga tanggapan ng pamahalaan upang isumite ang mga kahilingan, humingi ng mga sertipiko, tumanggap ng mga serbisyo, tumanggap din sa mga abala at gayun din ng kawalang katarungan.

Sa mga kadahilanang ito at upang masiguro ang paggalang sa prinsipyo ng saligang batas, ay itinaguyod, sampung taon na ang nakaraan, ng katauhan ng Ombudsman, ngunit sa ngayon, ang Ombudsman ay nagiging mas mahalaga.

Maraming mga rehiyon, probinsya at munisipalidad ay mayroon nang Ombudsman.
Sa mga palatuntunan ng mga regions, provinces at municipalities ay matatagpuan ang mga pamamaraan sa pagpili, ang tangal ng panununghulan at mga tungkuling kinikilala.

Kaya’t maipapayo na suriin sa kani-kanilang probinsya, munisipalidad o rehiyon ang mga kapangyarihan na ipinagkaloob sa Ombudsman.

Sino ang Ombudsman ?

Ang Ombudsperson ay hindi isang abogado o isang hukom o isang pulitiko, ngunit isang mamamayang eksperto sa mga gawaing legal at sa mga buwis na ibinibigay sa pagitan ng mga pribadong mamamayan at pampublikong administrasyon upang malutas ang isang problema o maiwasan ang isang depektong gawain, operasyon sa teritoryo sa lahat ng antas, sa munisipyo, sa probinsiya at maging sa rehiyon man.
Ito ay hindi isang hukom at hindi maaaring maglabas ng sentensya at hindi maaaring mag-multa.

Kanyang gawain ang mapuksa ang pang-aabuso, pagkaantala, pagpapahirap sa serbisyo o diskriminasyon, na maaaring pagdaanan ng isang mamamayan mula sa opisina ng pamahalaan (munisipalidad, mga lokal na kalusugan, mga pulis, atbp. Atbp ..) at upang maiwasan ang anumang mga paghahabol sa hukuman.

Maaaring humiling ng impormasyon sa katayuan ng mga papeles, ngunit maaari ding humiling sa mga pampublikong tanggapan na magpatibay ng kaukulang panukala na magiging kapaki-pakinabang sa karamihan ng mga mamamayan.

May karapatang:
- hanapin at kumuha ng impormasyon, sa pinakamabilis na panahon;
- tingnan ang mga dokumento upang direktang beripikahin ang mga ito at gumawa ng kopya ng walang hihinging kabayaran
- magkaroon ng access sa mga pasilidad upang alamin ang sitwasyon at pangyayari kabilang ang paghahanap ng mga katibayan.

Paano makikipag-ugnayan sa Ombudsperson?

Ang mga mamamayan na nais humingi ng payo sa Ombudsman ay kailangang kumontak sa kanilang bayan, sa kanilang sariling mga lalawigan o rehiyon upang tanungin kung saan matatagpuan ang tanggapan ng defender.

Sa katunayan, ang katarungan ay tiyak, ayon sa uri ng problema ng mamamayan na nagnanais na malutas.

Sa kaso ng pang-aabuso o ng kabiguan sa isang opisina na sumusakop sa lungsod, nararapat na tawagan ang City hall, tulad ng exemption sa pagbabayad ng ICI.

Para makatanggap ng impormasyon, mag prisinta ng reklamo o ng petisyon o para humingi ng appointment ay maaaring:

- Sumulat ng liham sa tanggapan
- tawagan ang binigay na numero ng telepono
- Magpadala ng Fax

Kadalasan, sa website ay maaaring mag fill up ng form at magpadala ng email.

Mahalagang isulat o iwanan ang pangalan, address at numero ng telepono palagi, sa anumang paraan ng kominikasyon para sa gagawing pakikipag-ugnayan, kasagutan o pagpapaliwanag.

Ang paglilingkod sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay payo ay libre ngunit hindi maaaring mamagitan sa mga pribadong bagay, tulad ng problema sa condominium o lawsuits.

Matapos maihayag ang problema, ay hahanap ito ng mga pagpapatotoo at gagawa ng mga pagsisiyasat sa mga tanggapan ng pamahalaan. Kung mapapatunayan ang masamang pamamahala, pang-aabuso sa kapangyarihan o pagpapahirap sa serbisyo, hihingi ito sa tanggapan ng nanunungkulan na gumawa ng isang hakbang para sa mamamayan at sa kasong ipagkait ng nanunungkulan ay sapilitang kanyang isusulat ang mga pagtanggi nito. Laban sa pagtangging ito, ang mamamayan ay maaaring magharap ng kaso sa hukom upang humingi ng mga legal na kabayaran sa pinsala sa pagkakaroon ng katwiran.

Ang Ombudsman, bukod sa pagiging isang tagapamagitan sa mga partikular na kaso, maaari ring gumawa ng mga pagsisiyasat, at tanungin ang mga kinauukulan upang tiyakin ang maayos na pagpapatakbo ng pampublikong tanggapan.

Kadalasan ay ang asosasyon ng mamamayan ang naghahatid sa mga Ombudsperson ng mga pagkaantala o pang-aabuso ng ilang mga tanggapan.

Ako ay isang migrante at kailangan kong i renewa ang aking permit to stay. Ilang taon na ang nakaraan, ako ay nagkaroon ng isang krimen at takot ako na maaaring tanggihan ng mga pulis ang renewal ng akng permit to stay. Ano ang dapat kong gawin?

Ayon sa Immigration Act ang mga migrante ay hindi maaaring magrenew ng permit to stay kung sila ay hinatulan ng pagkakasala sa batas.

Partikular, ang artikolo 4 ng batas sa immigration, sinasabi na ang sinumang nahatulan ng krimen, tulad ng binanggit sa artikolo 380 ng Criminal Procedure Code, tulad ng nakawan o ang pagbebenta ng mga pekeng bagay ay hindi maaaring i-renew ang permit to stay, kahit na may kontrata ng trabaho at kita.

Samakatuwid mahalagang suriin ang mga pamamaraan para sa kanselasyon  
(riabilitazione penale) upang ma i renew ang permit to stay.

Ang mga migrante na nahatulan pagkatapos ng isang sentensya ay may karapatang mag apply ng criminal cancelation o kanselasyon ng pagkakasala na parang hindi kaylanman ito ginawa.

Sa bawat hukuman ay may isang electronic archive kung saan ipinapasok ang lahat ng mga naging hatol ng hukom, maging ang mga hinatulan pati ang mga na absuwelto, pagkatapos ng isang proseso kung saan inaakusahan ng isang krimen ang isang tao.

Ang mga nahatulan ay maaaring pumunta sa hukuman at humingi ng sertipikasyon mula sa mga talaan ng hukuman, naka-link ito sa electronic archive, kung saan sinusuri ang mga posibleng krimen ng aplikante.

Ang Criminal Cancelation  (riabilitazione penale) ay nagpapahintulot sa pagkakansela ng mga krimen at ang hindi paglabas nito sa sertipikasyon tulad ng NBI clearance ng Pilipinas.

Para sa batas ay posible ang kanaselasyon  kung  ang nahatulan ay magpapakita lamang ng katibayan ng mabuting pag-uugali, na hindi nasangkot sa iba pang mga krimen at nagbayad ng mga gastusin na may kinalaman sa paglilitis o ang anumang kabayaran sa napinsala.

KUNDISYON SA PAGHINGI NG KANSELASYON
Ang isang dayuhan ay maaaring mag-apply ng kanselasyon para sa pagpapanibagong-buhay  ayon sa mga sumusunod na kondisyon:
1) makalipas ang tatlong taon mula sa pagsuko sa mga parusang ipinataw.
Ang hinatulan, na may mga benepisyo sa suspension ng parusa, ang tatlong taon ay magsisimula sa petsa kung kailan iginawad ang huling sentensya at hindi na maaari pang mag apila.
Ang mga madalas magkasala, o ang mga nahatulan  sa iba't ibang krimen, ang batas ay nagbibigay ng 8 o 10 taon para sila ay mag-aplay  sa rehabilitasyon (pagpapanibagong-buhay), ngunit dipende pa rin sa mga naging kaso nito.
2) Hindi na dapat nasangkot ulit sa krimen
3) Dapat bayad sa parteng sibil ng kaso, o bayad sa  mga pinsala na naging resulta ng naging kasalanan.Tanging sa pamamagitan ng mga patunay ng pangangailngang pinansyal ay maaaring mag-aplay para sa rehabilitasyon.
4) Dapat bayad sa mga gastosin bago pa man umpisahn ang paglilitis.
5) Hindi dapat na sumailalim sa security measures.

ANG APLIKASYON
Ang application ay maaaring direktang isumite ng nahatulan o ng abugadong kanyang pinagkakatiwalaan, sa Criminal Court lugar kung saan ginanap ang paglilitis.

Walang bayad o selyo, dahil ayon sa batas ang ganitong uri ng pamamaraan ay hindi dapat binabayaran.

Ang mga dokumentong dapat ilakip sa application ay ang mga sumusunod :
1) Residence Certificate;
2) Sertipiko ng sentensya na may petsa ng paglilitis;
3) Sertipiko ng sentensya sa kaso ng pagkabilanggo;
4) Sertipiko ng pagbabayad ng mga gastos sa hukuman;
5) katibayan ng kabayaran sa naging pinsala, o pahayag na walang kinalaman o reklamo ang napinsala.

Mahalagang ipakita sa mga application o sertipikasyon na may kaugnayan sa motibo ng pag-apply sa rehabilitation, halimba wa sa negosyo o para sa pagre renew ng permit to stay.

ANG PAMAMARAAN
Ang Korte ay magsisimula ng pagsusuri ng aplikasyon at magtatakda ng hearing makalipas ang ilang buwan at ipapaalam ito sa aplikante na dapat samahan o asistihan ng isang abugado.

Ang Korte ay magpapasya ng rehabilitation at, kung papasa ito, ay papawiin ang krimen sa talaan ng electronic archive.

Ang kanselasyon, matapos ipinagkaloob, ay maaaring pawalang-bisa kung ang migrante ay muling magkakasala sa batas sa loob ng pitong taon mula sa araw ng pagbibigay nito kung saan ang batas ay nagbibigay ng isang parusang hindi bababa sa dalawang taon.

More Articles...