in

Self-employment: paano pumasok sa bansang Italya

Ang aplikasyon ay hihingin sa Questura o Main Office ng Questura, ang entry visa ay hihilingin sa Italian consulate. Narito ang pamamaraang dapat sundin:

Roma – Sa pagpasok sa Italya para sa self-employment ay natatag sa pamamagitan ng article 39 of  D.P.R. 349/99. Kung ang dayuhan ay naninirahan sa bansang Italya for other reasons (halimbawa, turism or business) maaari silang mag-aplay sa mga tanggapan ng Questura, o kaya naman ay maaari itong isagawa ng kanilang kinatawan o representative. Kung ang aplikasyon ay isasagawa ng inyong representative, sapat magpakita ng “letter of authorization”.   

Ang mahahalagang kondisyon upang magsagawa ng business ay ang mga sumunod:
– maghanda ng sapat na resources para sa isasagawang hanap-buhay sa Italya (bawat kategoriya ay may katumbas na halaga na makikita sa Chambers of Commerce o 
  sa listahan ng mga propesyunal)
– tumupad sa hinihinging requirements na ipinag-uutos ng Italian Law upang magsagawa ng business (halimbawa: pagpapalista sa listahan ng propesyunal, registry,
  katungkulan, at iba pa);
– tirahan (ihanda ang certificate of housing suitability)
– pagkakaroon ng sapat na taunang kita, halagang higit sa minimum na itinatag ng batas na nagpapatunay sa kakayahang magbayad ng medical expenses  
  (nagkakahalaga ng 9,000 euro).

Kapag natugunan ang mga kondisyong nabanggit, ang dayuhan o ang kinatawan ay pwedeng humingi sa Questura ng nulla osta sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento. Matapos alamin ng Questura na walang krimen na kinasangkutan ang aplikante tulad ng expulsion, kaagad nila itong aaprubahan.
Ang nulla osta ay dapat dalhin sa Italian Consulate na matatagpuan sa sariling bansa ng dayuhan upang mag-aplay ng entry visa for self-employment.

Sa oras na makapasok na sa bansang Italya, ang dayuhan, sa loob ng 8 araw mula sa araw ng pagdating sa bansa ay dapat magpunta sa Sportello Unico upang mag-request ng issuance of permit to stay at pagkatapos na maibigay ang Kit na naglalaman ng application form, dapat itong ipadala sa Post Office. (Liza Bueno Magsino)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Colf e badanti: bagong minimum salary

Tanging kardinal na Pilipino na humawak ng posisyong secretarial at prefectorial sa Roman Curia