in

Idoneità alloggiativa, kailangan pa rin

Ito ay kinakailangan sa petisyon o family reunification. Ang Ministry of Interior: “Hindi ito isang sertipiko tulad ng iba, ang mga munisipyo ay niri-release lamang ito matapos ang mga pagsusuri ng mga tekniko”.

altRoma – Mayo 21, 2012– Kakaunting Italians lamang marahil ang nakakakilala sa sertipikong angkop na tirahan (o attestato di idoneità alloggiativa). Ang dokumentong ito, ay ibinibigay ng munisipyo, at kilalang-kilala ng mga imigrante, dahil ito ay mahalagasa petisyon o family reunification o sa pagpunta ng pamilya para mamuhay sa Italya.

Ang batas sa imigrasyon (TU) ay nagsasaad na ang isang aplikante para sa family reunification at dapat na mayroong sapat nakita upang buhayin ang sinumang papupuntahin sa Italya, gayun din ay mayroong tirahang angkop batay sa pamantayan ng kalusugan. Ang mga ito ay dapat na mapatunayan sa pamamagitan ng mga concerned offices ng munisipyo.

Ang bagong patakaran sa self-certification ay naglikha, gayunpaman, ng pagkalito. MulaEnero1, angmgapampublikongtanggapanayhindi namaaaringmag-isyu ng sertipikopara saibapangpampublikongopisina, na maaaringang mga ito na lamangang humingi ng mga impormasyong kinakailangan. Ngunit paanonaman ang ‘idoneità alloggiativa’? Maaari ba itong gamitan ng self-certification?

 “Hindi”, ito ang kumpermasyon ng Ministry of Interior. “Ang sertipiko ng idoneità alloggiativa  sa ilalim ng Artikulo29 ng d.dls. ng Hulyo25, 1998, numero 286- paliwanag sa isang circular –ay nasasaad na “isang sertipiko na nagtataglay ng mga datos na teknikal alinsunod sa Cityhall, ito ay hindi isang sertipiko tulad ng iba, at samakatuwid ay hindi maaaring palitan ng self-certification”. Ang mga tanggapan ng munisipyo ay “gumagawa ng mga angkop na pagsusuri na pawang teknikal.”

Sa madaling salita, ang munisipyo lamang ang maaaring magsabi  kung angkop o hindi ang nasabing tirahan, at dapat itong isulat sa isang deklarasyon na isusumite sa Sportello Unico ng Immigration Office para sa family reunification. Sa mga ito,dagdag pa ng Interior, ay hindi dapat nakasulat ang mga salitang”Ang sertipikong ito ay hindi maaaring gawin para sa pampublikong administrasyon o pribado na nagbibigay ng​​pampublikong serbisyo”.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dordas Flower Shop, opens its second branch

Stop ang direct hire. Paano na ang kasunduan ng Italya sa ibang bansa?