in

Oct 10 deadline ng kontribusyon sa Inps, para lamang sa mga regulars

Ang Oct10 deadlineng Inps ay para lamang samga regulars. Samantala para sa mga workers na nag-aplay sa kasalukuyang Sanatoria, ang Inps ang magpapadala ng postal bills sa mga employer.

Roma – Oktubre 10, 2012- Ang mga employer na mayroong domestic workers na nag-aplay sa kasalukuyang sanatoria upang gawing regular ang mga ito ay hindi dapat magbayad hanggang ngayong araw na ito ng kontribusyon sa Inps. Ang deadline na ito ay para lamang sa mga domestic workers na regulars.

Higit sa 60,000 na ang mga employers ang nagbayad ng 1,000 euros na kontribusyon, isang mahalagang rekisito sa proseso ng sanatoria. Sa puntong ito, ang tanggapan ng Inps, matapos ang kalkulasyon base sa uri at antas ng trabaho at maging ng sahod, ay magpapadala ng postal bills para sa kontribusyon ng anim na buwan, tulad ng nabanggit sa dekreto.

Kahit ang ASSINDATCOLF, ang asosasyon ng mgaemployerng​​domestic jobs, ay ipinapa-alala na“ang mga employer na nagpadalangaplikasyon ay dapat hintayin ang pagdating ng bollettini MAV na ipadadala mula sa tanggapan ng Inps sa bahay mismo ng mga employers”.

"Ang mga bolletini–ayon sa asosasyon -hindi tulad ngmgaginagamitupang bayaran angkontribusyonsaINPSpara sa trabahong regular na, ang mga ito ay hind maaaring palitan at dapat bayaran sa loob ng 30 matapos itong matanggap. Ang mode ng pagbabayad ay naiiba rin. Ang mga bolletini MAV ay maaari lamang bayaran sa mga post offices o bangko.

Ang halagaay iba-iba base sa iba’t ibang sitwasyon. Ang ASSINDATCOLFay nggbigay ng ilang figures: “Karaniwang ang trimestral payment para sa mga colf, level B at 20 hrs/wk ay halos 364 euros, para sa mga baby sitters naman sa level BS at live-in-live-out at may 30 hrs/wk ay 397.80 euros, habang ang mga caregivers naman sa level CS, 54 hrs per week ay 716.04 euros.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Reyes, 16 na taong pagkakabilanggo

“Employers magmadali, pagkatapos ng sanatoria ang pamahalaan ay maghihigpit” – Riccardi