in

Citizenship: Ano ang ibig sabihin ng “il decreto di concessione è alla firma”

Ako ay nag-sumite ng application para sa citizenship dalawang taon na ang nakakaraan at sa website ng Ministry of Interior ay nakasulat ang “il decreto di concessione è alla firma”. Ano po ang kahulugan nito ?

Oktubre 14, 2013 – Matapos ang pagsusuri sa aplikasyon ng citizenhsip buhat sa mga tanggapang dapat pagdaanan sa proseso, sa kasong positibo ang opinyon ay gagawin ang dekreto o atas ng pagbibigay ng citizenship sa dayuhang nagsumite ng aplikasyon. Upang gawing pormal ang pagbibigay nito, ang dekreto ay pinipirmahan ng kaukulang awtoridad.

Matapos na pirmahan ang atas, ang Prefecture ay may 90 araw upang makipag-ugnay sa aplikante at ipagbigay alam ang pagkakaloob ng citizenship. Ang aplikante, matapos ang abiso ng pagbibigay ng citizenship, ay mayroong 180 na araw upang gawin ang panunumpa ng pagiging tapat sa Republika at pagsunod sa Saligang batas ng Italya sa Munisipyo kung saan naninirahan o sa Embahada ng Italya kung residente sa labas ng Italya.

Sa paglipas ng 180 araw, ang aplikante ay hindi na maaaring manumpa dahil ang atas o dekreto ay wala ng bisa at samakatwid ay hindi magiging ganap na Italyano. Sa ganitong kaso, upang magkaroon ng Italian citizenship ay kailangang gawin muli, mula sa simula ang proseso ng aplikasyon.

Gayunpaman, sa kasong matapos ang pagsusuri at bigyan ng negatibong opinyon sa aplikante ay ipapadala rin ang komunikasyon ng dekreto ng pagtanggi sa citizenship. Batay sa naging dahilan ng naging pagtanggi, ang dayuhan ay maaaring magsumite ng bagong aplikasyon matapos makalipas ang panahong itinakda ng batas.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ISEE, isang deklarasyon sa bawat 6 ay di-makatotohanan

Krisis, sanhi sa nabawasang bilang ng mga permit to stay