in

Amnesty sa bollo auto? Narito ang nasasaad sa tax decree

Nasasaad sa pinakahuling ‘tax decree’ ang pagkakaroon ng ‘sanatoria’ na magbibigay ng posibilidad na ayusin ang pending account ng bollo auto.

 

Pebrero 2, 2017 – Ang sinumang nakatanggap ng order of payment o abiso ng paniningil mula Equitalia sa hindi pagbabayad ng tinatawag na ‘bollo auto’ ay maaaring makahinga ng maluwag, dahil ang halagang ito ay nasasaad sa pinakahuling ‘tax decree’ at magkakaroon ng tila ‘amnesty’ na magbibigay ng posibilidad na ayusin ang pending account ng bollo auto. Ito ay inaasahang nakalaan sa buong bansa at hindi sa ilang rehiyon lamang ng Italya, ayon sa report ng laleggepertutti.it.

Kabilang sa nabanggit na ‘amnesty’ ang buong halagang dapat bayaran para sa bollo auto na ipinagkatiwala sa mga debt collector agency hanggang 2016. Samantala, para sa mga halagang hindi pa notified o nasisingil ng Equitalia sa pamamagitan ng ‘cartella di pagamento’ (ngunit ipinagkatiwala na sa collection agency) ay kailangang padalhan ng informative letter sa pamamagitan ng koreo hanggang February 2017 kung saan ipagbibigay alam sa magbabayad ang posibilidad na lumahok sa amnesty. 

Ang sinumang lalahok sa sanatoria ‘bollo auto’ ay matatanggalan ng multa at anumang interes sa delayed payment ngunit nananatili ang obligasyong bayaran ang kapital, ang interes ng collection agency at komisyon sa halagang dapat bayaran at mga gastusin sa notification.  

Hindi maaaring tanggalin sa kwenta ang halagang nabayaran bilang multa o interes ng delayed payment. Upang makalahok sa amnesty bollo auto, ang aplikante ay kailangang magsumite ng aplikasyon hanggang March 31, 2017 gamit ang form na available sa website ng Equitalia.

Kung sa parehong order of payment ng Equitalia ay huminging bayaran ang higit na halaga (hal: Irpef, bollo auto at ibang multa) ay maaari lamang bayaran ang ilan sa nabanggit dahil may amnesty ring nakalaan para dito sa parehong batas. 

Ang halaga ng installment sa pagbabayad ay batay sa nais ng dapat magbayad, maximum hanggang limang hulog, na may petsang July, September at November 2017 at mula April hanggang September 2018.   

Ang 70% ng kabuuang halaga ay dapat bayaran sa taong 2017. Sa pagsusumite ng aplikasyon, ang Equitalia ay magpapadala sa dapat magabyad ng isang komunikasyon na naglalaman ng halaga na dapat bayaran kada hulog. Sapat na ang isang araw ng delay payment upang mapawalang-bisa ang amnesty.  Sa kasong ito, ang Equitalia ay maaaring rematahin ang ari-arian para sa kabuuang halaga na dapat bayaran at ang naiiwang halaga ay hindi na maaaring ipagpaliban pa. 

Sa kaso lamang, na sa pagsusumite ng aplikasyon ay hindi pa lumalampas ang 60 araw mula sa order of payment notification ay maaaring hulugan ang halagang dapat bayaran, sa kabila ng amnesty, kung ang dapat magbayad ay hindi ito ginawa sa nakaraan.

Ang sinumang hindi lalahok sa amnesty bollo auto ay makakatanggap ng higit na posibilidad sa nakaraan na maremata ang ari-arain tulad. Sa katunayan, sa bagong tax decree, ang papalit na collection agency sa Equitalia o ang Agenzia dell Entrata-Riscossione ay may higit na kapangyarihan sa pagsusuri ng mga ari-ariang maaaring maremata. 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Deadline ng School Enrollment, malapit na!

Filipino Community Catania, may tanggapan na!