in

Self-employment: paano ang pumasok sa Italya

Una sa Questura, tapos sa consulate. Narito ang pamamaraang dapat sundin:

Roma – Sa pagpasok sa Italya para sa self-employment ay natatag sa pamamagitan ng article 39 of D.P.R. 349/99.

Kung ang dayuhan ay naninirahan sa bansang Italya for ather reasons (halimbawa, turism or business) maaari silang mag-aplay sa iba’t ibang tanggapan, o kaya naman ay maaari itong isagawa kanilang kinatawa o representative with letter of authorization.

Ang mahahalagang kondisyon upang magsagawa ng business ay ang mga sumunod:

-maghanda ng sapat na resources para sa isasagawang hanap-buhay sa Italya (bawat kategoriya may amount na makikita sa Chambers of Commerce o sa listahan ng mga propesyunal)

– pagkakaroon ng mga requirements na ipinag-uutos ng Italian Law upang magsagawa ng business (halimbawa: pagpapalista sa listahan ng propesyunal, registry, katungkulan, at iba pa);

– pagkakaroon ng sapat na annual income na nagmula sa regular na hanap-buhay, halagang higit sa minimum na itinatag ng batas na nagpapatunay na kayang magbayad ng medical expenses (nagkakahalaga ng 9,000 euro).
– kapag natugunan ang mga kondisyong nabanggit, ang dayuhan o ang kinatawan ay pwedeng humingi Questura ng nulla osta sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento. Matapos alamin ng Questura na walang krimen na kinasangkutan ang aplikante tulad ng deportation, kaagad nila itong aaprubahan.

 

– maghanda ng suitable housing;

Ang nulla osta ay dapat dalhin sa Italian Consulate na matatagpuan sa sariling bansa ng dayuhan upang mag-aplay ng entry visa for self-employment.

Kapag nakapasok na sa bansang Italya, ang dayuhan, sa loob ng 8 araw mula sa date arrival ay dapat magpunta sa Sportello Unico upang mag-request ng issuance of permit to stay at pagkatapos na maibigay ang Kit na naglalaman ng application form, dapat itong ipadala sa Post Office. (Sa pangangalaga ni Mascia Salvatore)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bagong presidente inihahanda na ng Malacañang

Mga employer tipid sa pagbabayad ng buwis kung regular ang colf at badante