in

Solidarity fund, handa na!!!

Magandang balita para sa mga nahihirapan sa kanilang housing loans. Salamat sa pagtatatag ng isang Solidarity Fund ng estado, mula sa kalagitnaan ng Nobyembre, ay maaaring magsumite sa bangko ng mga request na isuspinde ang hulog, ngunit ito ay para sa mga kwalipikado lamang. Ang kagaanang ito ay para sa unang housing loan lamang na hindi lalampas sa 250,000 € at may maximum ng € 30,000 Isee, ang indicator ng yearly income ng pamilya. Ito  ay magagamit sa  isa sa mga sumusunod na kondisyon: pagkawala ng trabaho, kamatayan ng isang miyembro ng pamilya na tumatanggap ng hindi bababà sa tatlumpung porsiyento ng kita o medical expenses o para sa reconstruction na aabot ng limang libong euros sa isang taon o ang pagtaas ng higit sa 20% ng buwanang hulog. Ang suspensyon ay maaaring hilingin ng dalawang beses sa loob ng labing walong buwan. Ang interes nito ay babayaran ng Fund, ngunit nananatiling babayaran pa rin ng may utang ang tinatawag na ‘spread’ o ang kita ng bangko sa bawat hulog. Ang mga kondisyon at application forms ay makukuha sa website ng Dipartimento del tesoro, www.dt.tesoro.it.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dec 14, vote of confidence

Italian language exam, kailangan na!