in

“Babalikan namin ang batas sa imigrasyon”

Sa programa ng paglago (o agenda per la crescita), ay nasasaad rin ang ilang panuntunan ukol sa mga dayuhang naninirahan sa Italya. Mula sa voluntary repatriation hanggang sa computerization, mula sa mga internasyonalnakasunduan hanggang sa mga bagongmgapanuntunanupang labananangrasismo.

Roma – Agosto31, 2012 -Mayroon ding mgabagonghakbangsaimigrasyonnanapapaloob sa  “agendaper la crescita” nalumabasmulaKonsehongmga Ministronoong nakaraang  Biyernes.

Sa dokumento, ang Gobyernoay ipinaalala ang mga puntos na nagawana hanggang sa kasalukuyan. Binanggit ang halimbawa ng pagpapatupad ng “accordo d’integrazione”,extension of validity ng mga permit to stay ng mga nawalan ng trabaho, ang aprubasyon ng Strategia Nazional Rom at ang mga bagong parusa sa sinumang magbibigay ng trabaho sa mga walang pemrit to stay, na nagbibigay daan para sa Regularization.

Pagkatapos nito ay ang list ng mga bagong programa, tulad ng:

• Pagpapatuloyngprograma ng Voluntary Repatriation at Reintegration

• pagpapalakassaSPRARnetwork (Sistema di protezioneper richiedenti asilo e rifugiati)

• Computerizationngmgapamamaraanukol saimigrasyon atpagkamamamayan
• pagpapalakas ngpakikipagtulungansamga bansangNorthAfricapartikular samgapagkilosukolsaLibyaatTunisia
• paglikha ng accordo di integrazione sabansang China atMorocco
• balikan ang TU o batas sa imigrasyon at ang kundisyon ng dayuhan sa integrasyon

• Pagbuongmga panukalaupang labananangrasismo
• ForumparasaInternationalCooperation

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Unang multi-ethnic grade 1 class sa Via Paravia

Philippines gold medal team in Milan for competition