in

Buwis sa mga bahay sa labas ng bansang Italya, makakaapekto sa 600,000 imigrante

Humanap ng agarang solusyon upang matanggal ang walang katarungang ito at humakbang paatras tungo sa isang patas na solusyon

altRoma, Abril13, 2012-” Isang bagong patakarang tahimik na naipasa na napapaloob sa dekreto “Save Italy”, isang bagong pabigat , retroactive, at ayon sa aming mga kalkulasyon ay makaka-apekto sa 600,000 mga imigranteng manggagawa na namumuhay at naninirahan sa Italya at mayroong ari-arian o property sa sariling bansa. Ang estimasyon ay aming ginawa sa pamamagitan ng mga panayam sa mga imigrante, sa kanilang pagpapadala ng pera sa sariling bansa.”

Ito ang nilalaman ng isang note mula kayGugliemoLoy, ang lider ng Uil.

“Sa atas(artikulo 19), ay nasasaad na simula 2011, isang ordinaryong buwis sa value ng property, anuman ang nakalaang gamit nito, na pag-aari sa ibang bansang mga indibidwal na naninirahan sa Italya- patuloy ni Loy. Ang halaga ng buwis ay katumbas ng 7.6 bawat isang libo ng tax base, na taglay na value ng property sa deed of sale o anumang katibayan ng value nito. Sa kawalan nito, ang tax base ay makukuha sa market value ng lugar kung saan matatagpuan ang property. Sa kabila ng mga“technical aspects” ukol sa aplikasyon ng bagong panuntunan, ay aming pinaniniwalaan, na ito ay nagnanais tumbukin ang mga malalaking assets sa ibang bansa. Sa kasamaang palad, tulad ng kadalasang nangyayari, ay hindi isinasaalang-alang ang libu libong mga dayuhang manggagawa na kinailangang talikuran ang kanilang sariling bansa”.

”Kailangang bigyang linaw ang puntong ito, at samakatuwid,ay manawagan sa Parliyamento para sa ‘kunsiderasyon’, hanggang ang mga susog na iniharap sa mga araw na ito, upang iwasto ang application ng IMU ay makahanap ng mga agarang solusyon upang tanggalin ang walang katarungang ito at humakbang paatras tungo sa isang patas na solusyon”, pagtatapos pa ni Loy.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Le Tour de Filipinas, sisimulan

Rocket launch ng North Korea, nabigo