in

Karagdagang kasagutan buhat sa Viminale

Muling nagbigay ng kasagutan ang Ministry sa ilang mga katanungan tatlong araw bago tuluyang matapos ang Regularization.

52 – Ako ang nagbayad ng F24 at pangalan ko ang aking inilagay sa detalye, habang ang aking asawa naman ang nagpadala ng aplikasyon, dahil dito ang fiscal code na matatagpuan sa form f24 ay hindi tumutugma sa employer sa aplikasyon ng form EM-DOM. Balido ba ang aking pinagbayaran?

Ang pinagbayaran ay maituturing lamang na balido kung ang fiscal code na isinulat sa F24 ay kaparehas ng fiscal code ng miyembro ng pamilya ng employer na tinukoy sa aplikasyon. Samakatwid, ay kailangang gumawa ng isang self-certification sa Sportello Unico per l’Immigrazione kung saan idedeklara ang antas ng relasyon.

53 – Isang employer ang nag-communicate ng hiring ng isang dayuhan sa Inps at nagbayad ng kontribusyon para dito, pagkatapos ay nalamang hindi regular ang permit to stay ng worker. Maaari bang magsumite ng aplikasyon sa regularization ang employer? Maaari bang gamiting patunay ang pinagbayaran sa Inps kung saan matatagpuan rin ang itinalagang code ng hiring?

Ang employer na gumawa ng communication ng hiring sa Inps kung saan naging regular ang posisiyon ng worker, ngunit hindi regular ang permit to stay, ay maaaring gawing regular sa pamamagitan ng sanatoria.

Tulad ng nabanggit sa circular n.113/2012, ang INPS ay gagawing muli ang registration ng provisory code, na magtataglay ng initial numbers na "8912" at susundan ng ilang numero bilang pagkilala sa registration sa regularization sa ilalim ng art. 5, D.Lgs 109/2012.

Ang mga kontribusyon na binayaran para sa 2nd at 3rd quarter ng 2012 para sa trabaho na nai-report nà sa nakaraan sa Inps ay maituturing na balido bilang katibayan ng pagbabayad sa kontribusyon sa pagpirma sa kontrata. Ngunit kung ang binayarang kontribusyon ay batay sa bilang ng oras ng pinagtrabahuhan ay mas mababa sa mga iniulat sa regularization, ay kailangang dagdagan ang binayaran, na nagreresulta sa website www.inps.it ang MAV – ukol sa naka-ulat ng trabaho (relativi al rapporto di lavoro già in essere)– upang bayaran ang kulang na kontribusyon sa pamamagitan ng Reti Amiche, on line at credit card.

Mangyaring tandaan na ang MAV ang maaaring gawin sa pamamagitan ng website, sa "Portale dei pagamenti” sa “Lavoratori domestici”, pagkapasok sa serbisyo, gamit ang fiscal code ng employer at code ng hiring. Ang serbisyo, matapos piliin ang panahon, ilagay ang oras at ang sahod, ay makukuha ang MAV na mahalaga sa pagbabayad. Ang employer, matapos gawin ang mga hakbang na nabanggit sa itaas, ay dapat bayaran ang ika-apat na trimestral payment ng 2012 gamit ang MAV na matatanggap sa pamamagitan ng liham kung saan matatagpuan ang provisory registration matapos ang regulariztaion.

54 – Ang kurso sa isang publiko o pribadong paaralan ay maaaring gamiting katibayan upang patunayan ang pananatili sa bansa noong Disyembre 31, 2011?

Oo, ang mga sertipiko o attestati di frequenza ng mga kurso at /o pagsasanay, sa isang paaralan publiko o pribado, ay itinuturing na balido bilang mga katibayan ng pananatili sa Italya sa petsang nabanggit.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

“Mga pets ang mga ito at hindi gamit sa sex” – AIDDA

EU nanalo ng Nobel Peace Prize