in

“Reporma ng citizenship, dapat harapin” – Bondi

“Kahit wala ito saagendangpamahalaanay hindi maaaringisantabi angpagharapsaParlamento. Sangayon ako kay Cancellieri, ang pagkamamamayannganakng mga imigranteay dapat naipagkaloob, ngunit hindi awtomatiko”

altRoma, Pebrero14, 2012-” Angisyungpagbibigayngcitizenshipsamgaanak ngimigrantenaipinanganakatlumaki sa Italyaayhindi dapat maging dahilan ng political instrumentalization. Ito ayisangsensitibongisyunanangangailangan ngtamangpagtalakay na walang halong poot sa politika buhat sa mga sumusuporta dito maging sa mga laban dito”

Ganito ang mganaging pahayag ng senadoratCoordinatorngPDL, SandroBondi, ukol sarepormangcitizenship at mayroong ibang pananaw na tila laban sa linya ngkanyangpartido. “Ito ay hindikabilang samgaisyuna pakayngbagongpamahalaan, ngunittiyakna hindi maaaring isangtabi ang isang political at parlamentary debate”.

” Akoay anakng mga migranteatisang miyembro ngisang demokratikongpulitikalnakilusan, moderate,repormista, layko ngunitnag-aangkinnghalagangKristiyanismona nagbibigay buhay sa  sibilisasyon. Dahil samga kadahilanang ito – puntospa ni Bondi –sa aking palagay itoay isangisyunadapat harapin, upang makatulong sapaglagongatingbansabilang pagtatanimngmgaprinsipyo ngsibilisasyonsa Europa”.

” Mula sapuntong ito, iginagalang namin angopinyonnaipinahayagniMinistroRiccardi, kami mismo ay nagharapsaisangbillnapirmado niSuadSbai, atpinahahalagahan kong personal ang impostasyon buhat kay Ministro Cancellieri, na nagsasaad na ang citizenship ng mga anak ng imigrante ay dapat ipagkaloob ang citizenship ngunit hindi awtomatiko”

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

5 programa ng ABS-CBN, nominado sa New York Festivals Int’l TV & Film Awards

Borghezio, ginaya si Wilders: “Isang website anti-immigrant”