in

Diskriminasyon, kilalanin!

Ito ay hindi isang opinyon, ito ay isang krimen na pinaparusahan ng batas. Narito kung paano ito makikilala at kung paano ito haharapin.


Ang paniniwala na ang lahi, kulay, lipi, relihiyon, kasarian, kulay, kapansanan, estado sa buhay, kinabibilangang pamilya, pinag-aralan, hitsura at marami pang ibabilang dahilan ng pagtanggi, pagsasaisang-tabi o hindi pantay na pagtrato sa mga indibidwal o mga grupo, ay isang diskriminasyon. Ito ay isang krimen na pinaparusahan ng batas.

Ang saligang batas ng Italya ay kino-kondana ang lahat ng uri ng diskriminasyon, at ayon sa Artikulo 3 ay matutunghayan: “Ang lahat ng mamamayan ay may pantay pantay na karapatan sa lipunan at sa harap ng batas, nang hindi tinitingnan ang pagkakaiba ng kasarian, lahi, wika, relihiyon, pampulitikang opinyon, personal at panlipunan kundisyon”. At para sa salitang mamamayan ay tinutukoy din ang mga dayuhan na nasa bansa.

Ang pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan ay ang pundasyon ng bawat demokratikong lipunan, na dapat magturo sa pamamagitan ng kanyang mga institusyon, upang maiwasan at maprotektahan ang buong komunidad mula sa anumang kilos o pag-uugali ng pagtanggi, pagbubukod o paghihiwalay sa hindi katulad o kalahi.

Ang paghahayag ng mga ito ay matatagpuan sa maraming mga batas pambansa, pang Europa at pang-internasyonal, na sa mga nakaraang taon ay inilatag ang mga batayan para sa higit pang labanan ang diskriminasyon at rasismo (Batas 654/1975, Batas bilang 215/2003 at 216/2003).

Dahil sa itinuturing na mabigat ang ganitong uri ng krimen, ay mayroong ilang mabibigat na kaparusahan para sa mga lumalabag dito.

Ayon sa batas n.654 ng 1975 ang maghasik sa anumang paraan – paniniwala o aksyon – ng pagiging iba o hindi katulad sa katangian, kakayahan at ang pagkakaiba ng kulay ng balat ay poot panlahi, o  ang mag-udyok na gumawa ng diskriminasyon laban sa lahi, etniko, o relihiyon ay dapat na parusahan sa pagkabilanggo hanggang isang taon at anim na buwan o isang multa ng hanggang sa € 6000.

Samantala ang sinumang magsagawa o mag-udyok upang magsagawa ng mga karahasan o kagalit-galit na bagay sa dahilan ng poot panlahi o rasismo, ay dapat na parusahan ng pagkabilanggo mula anim na buwan hanggang apat na taon.

Kilalanin ang diskriminasyonAng anumang pag-uugali, direkta man o hindi, na nagpapakita ng pagkakaiba, pagbubukod, paghihigpit o pagpabor batay sa lahi, kulay, pinagmulan o relihiyon ay itinuturing na diskriminasyon ng batas ng Italya (art.43 ng batas bilang 286/98).

Kahit hindi intensyonal, ito ay isang hindi tamang pag-uugali na sumisira o nagkukumpara sa katangian ng pagkakaiba at nagsasakatuparan ng hindi pantay na pagkilala sa karapatang pantao at sa kalayaan.

Uri ng diskriminasyon1) ang Public Official sa pagganap ng kanyang tungkulin at nagsagawa ng di kanais-nais na aksyon sa isang indibidwal dahil sa katayuan bilang dayuhan o dahil sa ibang relihiyon, lahi o nasyonalidad ay nagsasagawa ng diskriminasyon;

2) sinumang magpatupad ng mas mahirap na kondisyon o tumangging magbigay ng isang bagay o serbisyo sa isang mamamayan dahil sa  katayuan bilang dayuhan o dahil kabilang sa ibang relihiyon, lahi o nasyonalidad (iba’t ibang mga presyo sa mga coffee bar);

3) sinumang hindi makatarungang magpatupad ng mas mahirap na kondisyon o tumangging magbigay ng access sa trabaho, pabahay, edukasyon, pagsasanay at mga serbisyong panlipunan at panlipunang tulong sa mga dayuhan na regular na nananatili sa Italya, dahil sa kalagayan bilang dayuhan o dahil kabilang sa ibang relihiyon, lahi o nasyonalidad (house rental)

4) ang mga employer o mga empleyado na nagsagawa ng anumang aksyon o pag-uugali na nagiging sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay ng mga manggagawa dahil nabibilang sa ibang lahi, ibang etniko, ibang relihiyon o sekta.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pinoy na ayaw pumila sa shop ng sapatos, nagwala at nagbasag

Registered Voters na hindi natanggap ang balota by mail, makakaboto na!