in

Italian Citizenship ng mga ipinanganak sa Italya makalipas ang edad na 19

Makalipas ang edad na 19, ang mga dayuhang mamamayan na ipinanganak sa Italya na hindi gumawa ng dichiarazione di volontà, o ang deklarasyong nais maging italian citizen, sa Comune ay mayroong ibang proseso.

Ang mga kabataang ipinanganak sa Italya makalipas ang 19 anyos ay maaaring mag-aplay ng citizenship matapos ang 3 taong regular na paninirahan batay sa Artikulo. 9, talata 1, lett. a) ng Batas 91/92.
Ang requirement ng 3 taong residency, para sa sinumang palaging nanatili sa Italya, ay nakatugon na sa requirement na ito kung kaya’t hindi na kailangang maghintay pa ng 3 taong makalipas ang pagsapit ng 19 anyos.
Ang aplikasyon ay dapat isumite online sa website ng Ministry of Interior, sa pamamagitan ng pagpi-fill up ng form B at lakip ang mga kinakailangang dokumento.
Nananatiling kondisyon na ipinanganak sa Italya at ang pagkakaroon ng kita o sahod na hindi bababa sa halos a € 8500  kada taon sa huling tatlong taon bago ang pagsusumite ng aplikasyon. Mangyaring tandaan na ang tinutukoy na kita ay ang kabuuang kita ng pamilya. Kung isang mag-aaral, kailangang ipakita ang kita o sahod ng magulang.
Dokumento na dapat isinumite:
1. Resibo ng pagbabayad ng halagang € 250  sa account number  809020 sa Ministry of Interior
2. Balidong pasaporte;
3. Buong birth certificate ng aplikante
4. Permit to stay: sa kasong may patlang ang panahon ng pananatili sa permit to stay, ang aplikante ay maaaring magsumite ng mga patunay na dokumento ukol sa panantili sa Italya (hal: school certificate, medical certificate at iba pa..)
5. Historical residence permit. Sa kaso ng late registration ng menor de edad sa Munisipyo, ay kailangang magpakita ng patunay na dokumento ng pananatili sa Italya bago pa man ang pagpapatala (hal: medical certificate)
Maaaring humingi ng karagdagang dokumentasyon ang Ministry of Interior kung kinakailangan.
Sa kasong nagpalit ng address sa panahon ng pag-proseso ng citizenship ay kailangang ipagbigay alam sa Prefecture ang bagong tirahan at ilakip ang kopya ng protocol letter K/10 ng aplikasyon upang maiwasan ang pagkawala ng liham.
Ang panahon sa pagproseso ng aplikasyon ay apat na taon. Kung aprubado, ang Prefecture ay magpapadala ng abiso sa kinauukulan sa loob ng 90 araw mula sa pagkakatanggap ng dekreto ng pagkamamamayan. Kapag natanggap na ang naturang dekreto, ay kinakailangang magtungo sa Munisipyo na sumasakop sa tirahan sa loob ng 6 na buwan upang manumpa ng katapatan sa Republika batay sa Artikulo 10 ng Batas sa Pagkamamamayan (L. 91/1992). Kapag lumagpas sa nasabing palugit, ang dekreto ay mawawalan ng bisa at ang kinauukulan ay kinakailangang muling magsumite ng aplikasyon at kalakip muli ang mga kinakailangang dokumento.
Simula noong 2013, ang tanggapan ng Stato Civile ng mga Comune ay sinimulang magpadala ng liham sa mga mamamayang dayuhan na ipinanganak at tuluy-tuloy na nanatili sa Italya, kung saan nasasaad ang karapatang maging ganap na italyano sa pagsapit ng 18 anyos. Ang liham na ito ay matatanggap kung saan residente anim na buwan bago sumapit ang ika-18 taong gulang. Ang liham ay nagtataglay ng lahat ng impormasyong kinakailangan ukol sa karapatan (L. n. 98/2013)
Paalala! Kung ang liham ay hindi matatanggap sa pagsapit ng ika-18 taong gulang, ang deklarasyon ng hangaring maging italian citizen ay maaaring gawin isang taon makalipas ang ika-18 taong gulang o hanggang sa pagsapit ng ika-19 na taong gulang sa Comune kung saan residente. Makalipas ang palugit na ito, ang aplikante ay maaaring mag-aplay sa Prefecture gamit ang gabay na nabanggit sa itaas.
DUAL CITIZENSHIP
Mangyaring magtungo sa Embahada ng Pilipinas para sa mga impormasyon ukol sa dual citizenship.
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Isang Pilipina, inakusahang nagbenta ng mga nakaw na alahas sa Bologna

Faceapp, boom na boom. Safe ba at napangangalagaan ba ang privacy ng mga users?