in

Mga dapat gawin ng mga dayuhang ipinanganak sa Italya makalipas ang 19 anyos

Isang Gabay sa Pagkamamamayan para sa mga dayuhang ipinanganak sa Italya makalipas 19 taong gulang sa Prefecture. 

Kung sakaling lalampas sa labinsiyam na taong gulang, ang dayuhang ipinanganak sa Italya na hindi gumawa ng “deklarasyon ng hangarin”, ay hindi maaaring bigyan ng citizenship batay sa “benepisyo ng batas”, bagkus ay sasailalim sa ibang proseso. Sa katunayan, ang sinumang lumampas sa 19 na taong gulang ay maaaring mag-aplay para sa citizenship matapos ang 3 taong regular na paninirahan batay sa Artikulo. 9, talata 1, lett. a) ng Batas 91/92.

 
Ang aplikasyon ay dapat na isumite sa Prefecture na sumasakop sa tirahan, sa pamamagitan ng pagpi-fill up ng form B at paglalakip ng mga kinakailangang dokumento na orihinal at mga kopya nito. Nananatiling kondisyon na ipinanganak sa Italya at ang pagkakaroon ng kita o sahod na mas mababa sa 8500 € bawat taon sa huling tatlong taon bago ang pagsusumite ng aplikasyon. Mangyaring tandaan na ang tinutukoy na kita ay ang kabuuang kita ng pamilya. Kung isang mag-aaral, kailangang ipakita ang kita o sahod ng magulang.

 

Dokumentong dapat isinumite

1. Resibo ng pagbabayad ng halagang 200 € sa account number  809020 sa Ministry of Interior (halimbawa)

2. Balidong pasaporte;

3. Buong kopya ng birth certificate ng aplikante (halimbawa);

4. Permit to stay: sa kasong may patlang ang panahon ng pananatili sa  permit to stay, ang aplikante ay maaaring magsumite ng mga patunay na dokumento ukol sa panantili sa Italya (hal: school certificate, medical certificate at iba pa..)

5. Historical residence permit. Sa kaso ng late registration ng menor de edad sa Munisipyo, ay kailangang maglahad ng patunay na dokumento ng kanyang pananatili sa Italya bago pa man ang pagpapatala (hal: medical certificate) 


 
Obligasyon ng Ministry of Interior na humingi ng karagdagang dokumentasyon kung kinakailangan. Ito ay ipinaaabot sa aplikante sa pamamagitan ng registered mail with return card na ipapadala sa tirahan na tinukoy ng aplikante sa aplikasyon ng citizenship. Sa kasong nagpalit ng address sa panahon ng pag-proseso ng citizenship ay kailangang ipagbigay alam sa Prefecture ang bagong tirahan at ilakip ang resibo ng pagsusumite ng aplikasyon o ng protocol letter ng aplikasyon upang maiwasan ang mawala ang liham.  
Ang panahon sa pagproseso ng aplikasyon ay 730 araw. Kung aprubado, ang Prefecture ay magpapadala ng abiso sa kinauukulan sa loob ng 90 araw mula sa pagkakatanggap ng dekreto ng pagkamamamayan. Kapag natanggap na ang naturang dekreto, ay kinakailangang magtungo sa Munisipyo na sumasakop sa tirahan sa loob ng anim na buwan upang manumpa ng katapatan sa Republika batay sa Artikulo 10 ng Batas sa Pagkamamamayan (L. 91/1992). Kapag lumagpas sa nasabing palugit, ang dekreto ay mawawalan ng bisa at ang kinauukulan ay kinakailangang muling magsumite ng aplikasyon at kalakip muli ang mga kinakailangang dokumento.
 
Paalala! Isaalang alang na hindi lahat ng mga bansa ay kumikilala sa dual citizenship kaya’t ipinapayo na makipag-ugnayan sa sariling Konsulado at alamin kung kumikilala sa pagkamamamayang italyano ng hindi mawawala ang orihinal na pagkamamamayan.
Ang gabay na ito ay batay sa Batas 91 ng Pebrero 5, 1992.
 
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Mga dapat gawin ng mga dayuhang ipinanganak sa Italya sa pagsapit ng 18 anyos

Marvin e la generazione 110 e lode