in

Mga Requirements at ang Paraan ng Pag-aaplay ng Assegno Sociale 

Ang Assegno Sociale ay isang benepisyo na ibinibigay sa mga aplikante mula 67 anyos na may pangangailangang pinansyal dahil sa kawalan ng kita o ang kita ay mas mababa kaysa sa halagang itinatalaga ng batas taun-taon. 

Ito ay isang tulong pinansyal na ibinibigay ng 13 buwan, sa mga hindi na maaaring mag-trabaho o bilang karagdagan sa maliit na pensyon o sa mga walang pensyon (vecchiaia) dahil hindi naka-kumpleto ng pagbabayad ng kontribusyon sa Inps.

Basahin din: Halaga ng Assegno Sociale 2023, tumaas sa €503.27

Ang limitasyon ng sahod at ang kalkulasyon nito

Ang aplikante, para sa taong 2023, ay kailangang walang sahod o kung mayroon man ay mas mababa kaysa sa itinalaga ng batas. Upang matanggap ang benepisyo ay kailangang:

 • Ang sariling sahod ay mas mababa sa € 6542,51 sa isang taon,
 • O kung may-asaw, ang sahod ay mas mababa sa € 13.085,02.

Ang assegno sociale 2023, na ang halaga kada buwan ay € 503,27 sa loob ng 13 buwan, ay matatanggap ng buo kung ang Italyano, Europeo o dayuhan ay walang natatanggap na anumang sahod. Habang, matatanggap naman ang dipirensya ng halaga ng assegno sociale at ang halaga ng sahod na natatanggap, kung ito ay mas mababa sa itinalaga ng batas. 

Hal. 1: Ang isang single na may sahod na €2000 sa isang taon, ay makakatanggap ng € 4,542,51 sa isang taon. Samakatwid: 6542,51 – 2,000 = € 3,983.64

Hal 2: Ang matandang may-asawa na tumatanggap ng kabuuang sahod na € 7000. Ang kanyang asawa ay nag-aplay ng assegno sociale at makakatanggap ng € 6.085,02 sa isang taon. Samakatwid 13.085,02 – 7,000 = €6.085,02.

Hindi kasama sa kalkulasyon ang mga sumusunod:

 • TFR o anumang anticipo nito,
 • Pag-aaring bahay,
 • Indennità di accompagnamento,
 • Assegno vitalizio 
 • Arrears sa trabaho sa ibang bansa

Sino ang maaaring mag-aplay ng Assegno Sociale? 

Maaaring mag-aplay ang mga mamamayang Italyano, Europeans at mga dayuhan na mayroong EC long term residence permit o ang dating carta di soggiorno. Ito ay ginawang requirement sa pamamagitan ng Batas 388/2000. 

Bukod dito ay kailangang patunayan ang:

 • 10 taong tuluy-tuloy na paninirahan sa Italya;
 • Residente sa Italya habang tumatanggap ng benepisyo. 

Samakatwid, hindi makakatanggap ng benepisyo ang mga dayuhan na kahit naninirahan sa Italya ng higit sa sampung taon ngunit walang ‘carta di soggiorno’ at permesso di soggiorno lamang ang hawak.

Sa puntong ito, ang Constitutional Court sa pamamagitan ng sentensya 50/2019 ay itinalagang lehitimo ang requirement ng nabanggit na dokumento. Ngunit marami ding pending cases na iaakyat sa European Court of Human Rights. 

Gayunpaman, maaaring mag-aplay ng benepisyo ang mga mamamayang dayuhan o refugees o mga asylum seekers o may international protection status.

Obligadong pananatili sa Italya habang tumatanggap ng benepisyo

Mahalagang tandaan na ang Assegno Sociale ay isang pansamantalang benepisyo at maaaring isuspinde o tanggalin kung hindi na makakatugon sa mga requirements na hinihingi ng batas. Partikular:

 • Ang benepisyo ay mahihinto o isususpinde kung ang tumatanggap nito ay nasa ibang Italya ng higit sa 29 na araw;
 • Ito ay tuluyang ititigil matapos ang suspension ng isang taon

Paano gagawin ang aplikasyon

Ang aplikasyon ay isusumite lamang online, gamit ang SPID. Maaari ding lumapit sa mga Patronati.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Halaga ng Assegno Sociale 2023, tumaas sa €503.27

Celeste Cortesi, para sa korona ng Miss Universe