in

Paano Malalabanan ang Stress sa Panahon ng pagpapatupad ng ‘Io Resto a Casa’?

Sa kasalukayang ang Italya ay isinailalim sa pambansang lockdown at sa paglabas ng dikretong nag-uutos sa mga mamamayan na manatili sa loob ng kanilang bahay sa loob ng ilang linggo, kasama na rin ang banta ng sakit na dala ng COVID19, ang mga biglaang pagbabago na ito sa ating

araw-araw na pamumuhay ay maaring magdulot ng matinding stress, kasama na dito ang takot at pangamba para sa kalusugan at kinabukasan.  

Ang stress ay normal na pinagdadaanan sa buhay ng tao, ngunit ang sobra at matagalang stress ay maaring magdulot ng sakit o karamdamang pisikal (gaya ng pagbagsak ng immune system) o mental (gaya ng depresyon).

Anu-ano nga ba ang mga maari nating gawin upang malabanan ang stress habang tayo ay pansamantalang pinayuhang manatili muna sa ating mga tahanan?

Mag-organize ng mga gamit sa tahanan. Pwede natin gamitin ang panahon na ito para ayusin ang ating mga tahanan, mula sa pag dispose ng mga bagay na hindi na kinakailangan, hanggang sa pagsasaayos ng ating mga gamit upang magmukhang maaliwalas ang ating tinitirhan. Ang malinis na paligid ay nakakatulong sa mas payapang pag-iisip. Maari din tayong maglagay ng halaman sa bahay at sa mga kuwarto na ayon sa mga bagong pag-aaral ay nakakatulong sa pag-alis ng stress.

Mag-aral ng bagong kakayanan o skill. Ituon natin ang sobra nating oras sa paghahasa ng ating mga kakayanan gaya ng pag-aaral ng wikang Italyano o ng iba pang wika. Maari din natin gamitin ang panahong ito para maging malikhain at mag-aral magpinta, sumulat o tumugtog ng instrumento. Humanap ng mga leksyon online. Ang pagiging malikhain ay isang paraan upang malabas ang mga natatagong tensyon sa ating katawan at isipan.

Tapusin ang mga proyektong naumpisahan pero hindi pa natatapos. Kung mayroon tayong mga gawain na isinantabi natin sa dahilang masyado tayong abala o walang panahon, pwede natin gawin ang mga yun ngayon at tapusin. Ang mga bagay na hindi natin natatapos ay patuloy na bumabagabag sa ating isipan, at ang pagtapos sa mga eto ay nakakatulong para sa kalusugan ng ating isip.

Alagaan ang sarili. Maaring sa pagkakaroon ng sobrang abalang buhay ay napapabayaan natin ang ating sarili. Ngayon ang panahon upang bigyan natin ng halaga ang pangangalaga sa ating katawan. Kumain ng mabuti o ng balanced diet at matulog ng sapat na oras.

Gamitin ang oras para mapalapit sa pamilya. Mayroon tayong oras ngayong makasama ang ating mga anak at mahal sa buhay habang walang pasok ang karamihan. Gamitin ang oras na ito upang sila ay kumustahin at kilalanin. Tulungan ang mga anak sa paggawa ng kanilang mga assignments sa school, manood ng pelikula kasama nila, turuan sila ng gawaing bahay at makipaglaro sa kanila. Libangin ang sarili kasama ang pamilya. Pwede rin nating gamitin ang panahon na ito upang kumustahin ang ating mga kapamilya at kaibigan na malalayo sa atin sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono o ng internet.

• Ikilos ang katawan. Mag-exercise kahit na nasa loob lamang ng bahay ng kahit 30 minuto bawat araw. Ang exercise ay tumutulong sa paglabas ng endorphins o isang uri ng kemikal sa utak ng tao na nagsisilbing natural painkillers. Ito ay nakakatulong sa mahimbing na pagtulog at pagpapababa ng stress.

Mag-aral ng meditation. Ang meditation ay tumutulong na i-relax at pakalmahin ang katawan, at ng gayon ay mabigyan ito ng panahon na ayusin ang mga sira dulot ng stress.

Sinasabing ang meditation na kahit 10 minuto isang araw lamang ay nakakadulot ng positibong pagbabago sa ating sarili. Maaring umpisahan ang araw sa self-reflection o di kaya naman ay pagkilala sa mga bagay na dapat ipagpasalamat sa araw na iyon.

Tumulong sa iba. Kahit tayo ay nasa bahay lamang mayroon pa ring mga paraan upang magamit natin ang ating mga kakayanan upang makatulong sa iba. Humanap ng paraan upang makatulong sa iyong komunidad kahit sa maliliit na paraan. Ang pagtulong sa kapwa ay nakakapagbigay ng kasayahan at kapanatagan ng loob sa tao. ni: Elisha Gay C. Hidalgo, RND (Registered Nutritionist Dietitian)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ofw mula Italya, positibo sa Covid-19

Bakuna laban sa COVID19, ano na ang estado?