in

Rasismo o poot panlahi o diskriminasyon, isang krimen

Ito ay hindi isang opinyon, ito ay isang krimen na pinaparusahan ng batas. Kilalanin ito.

Rome – Ang paniniwala na ang lahi, kulay, lipi, relihiyon at bansang pinagmulan bilang dahilan ng ibang pagtrato tulad ng pagtanggi o pagsasaisang-tabi sa mga indibidwal o mga grupo ay isang diskriminasyon na naghahatid ng galit o poot at paghihiganti, ay isang krimen na pinaparusahan ng batas.

Ang saligang batas ng Italya ay kino-kondana ang lahat ng uri ng diskriminasyon, at ayon sa Artikulo 3 ay matutunghayan: “Ang lahat ng mamamayan ay may pantay pantay na karapatan sa lipunan at sa harap ng batas, nang hindi tinitingnan ang pagkakaiba ng kasarian, lahi, wika, relihiyon, pampulitikang opinyon, personal at panlipunan kundisyon. “At para sa salitang mamamayan ay tinutukoy din ang mga dayuhan na nasa bansa.

Ang pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan ay ang pundasyon ng bawat demokratikong lipunan, na dapat ituro sa pamamagitan ng kanyang mga institusyon, upang maiwasan at maprotektahan ang buong komunidad mula sa anumang kilos o pag-uugali ng pagtanggi, pagbubukod o paghihiwalay sa hindi katulad o kalahi.

Ang mga pahayag ng mga ito ay matatagpuan sa maraming batas pambansa at pang-internasyonal, na sa mga nakaraang taon ay nagtalaga ng mga batayan upang higit na labanan ang diskriminasyon at rasismo (Batas 654/1975, Dlgs 215/2003 at 216/2003, EU Directive bilang 198 / 2006).

Dahil sa itinuturing na mabigat ang ganitong uri ng krimen, ay mayroong ding mabibigat na kaparusahan para sa mga gumagawa nito.

Ayon sa batas n.654 ng 1975 ang paghahasik, sa anumang paraan, ng pagiging iba ng isang indibidwal o pagiging hindi katulad ay isang poot panlahi, o ang pag-uudyok upang magsagawa ng diskriminasyon laban sa isang indibidwal dahil sa lahi, etniko, o relihiyon, ay dapat na parusahan sa pagkabilanggo hanggang isang taon at anim na buwan o isang multa ng hanggang sa € 6000.

Samantala ang sinumang magsagawa o mag-udyok upang magsagawa ng mga karahasan o bagay na ikakagalit na magiging sanhi ng poot panlahi o rasismo, ay dapat na parusahan ng pagkabilanggo mula anim na buwan hanggang apat na taon.

Kilalanin ang diskriminasyon

Ang anumang pag-uugali , direkta man o hindi, na nagpapakita ng pagkakaiba o hindi pagkakatulad, pagbubukod, pagtanggi, paghihigpit o pagpabor batay sa lahi, kulay, pinagmulan o relihiyon ay itinuturing na diskriminasyon ng batas ng Italya (art.43 ng Pambatasan atas hindi. 286/98).

Ito ay isang hindi tamang pag-uugali, kahit hindi intensyunal, na sumisira o nagkukumpara ng identidad, at hindi tinatanggap ang pantay na karapatang pantao at kalayaan.

Kadalasan ay mahirap suriin kung ano ang itinuturing na diskriminasyon at samakatwid rasismo o poot panlahi. At sa kadahilanang ito ang batas ay tinukoy ang mga konsepto nito upang magbigay na rin ng proteksyon sa mga nakakaranas nito buhat sa trabaho, sa public administration o sa mga commercial operator.

Mga diskriminasyon

1) ang public official sa pagganap ng kanyang tungkulin na nagsagawa ng mga aksyon sa isang mamamayan dahil sa katayuan bilang isang dayuhan lamang o dahil kabilang sa ibang relihiyon, lahi o nasyonalidad ay nagsasagawa ng diskriminasyon;

2) sinumang  magpatupad ng mas mahirap na kondisyon o tumangging magbigay ng isang bagay o serbisyo sa isang mamamayan dahil sa katayuan bilang isang dayuhan o dahil kabilang sa ibang relihiyon, lahi o nasyonalidad (iba’t ibang mga presyo sa mga coffee bar);

3) sinumang hindi makatarungang magpatupad ng mas mahirap na kondisyon o tumangging magbigay ng access sa trabaho, pabahay, edukasyon, pagsasanay at mga serbisyong panlipunan at panlipunang tulong sa mga dayuhan na legal na nananatili sa Italya, dahil sa kalagayan bilang dayuhan o dahil kabilang sa ibang relihiyon, lahi o nasyonalidad (house rental)

4) ang mga employer o  kanyang mga empleyado na nagsagawa ng anumang pag-uugali na nauuwi sa diskriminasyon, kahit hindi harapan, sa mga manggagawa dahil sila ay nabibilang sa ibang lahi, ibang etniko, ibang relihiyon o sekta.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Prioridad ang mga Italians sa panahon ng krisis – Lega Nord

3 sugatan sa 300 Filipino crew ng Costa Concordia