in

Unemployment: aplikasyon ay on line na

Ipinahayag mula sa tanggapan ng INPS na ang ordinary unemployment (disoccupazione ordinaria) ay pwede nang isagawa online sa pamamagitan ng website nito mula ika-4 ng Marso taong kasalukuyan.

Upang magpresenta ng aplikasyon sa website ng inps, ang unang dapat gawin ay magrequest ng Pin, ito ay isang personal code of recognition na pwedeng makuha lamang sa website ng INPS. I-click sa link ang richiesta Pin online” (request pin online), i-insert ang hinihinging data, makikita ang unang bahagi ng PIN (8 characters). Ang pangalawang bahagi ay napakahalaga upang kompletuhin ang code at maka-access sa telematic service, isang sulat ang matatanggap sa inyong tirahan kalakip ang nasabing code matapos magverify sa pamamagitan ng tawag mula sa Contact Center ng INPS.

Binigyang diin ng Inps na ang pwede lamang isumite sa kasalukuyan ay ang aplikasyon sa ordinary non-agricultural unemployment na may tamang requirements, subalit sa mga susunod na linggo, maaari na rin magsumite ang iba pang job sector.

Kapag makakuha ng Pin, hanapin ang section “Servizio al cittadino” at i-click ang section na “Indennità di disoccupazione”, sa puntong ito, mag-aappear ang identifiable information ng manggagawa at employment history at kung ang impormasyon ay hindi kompleto, pwedeng idagdag ang kulang na data.

Makikita dito ang huling apat na taong contribution period, subalit ang useful contribution period para magkaroon ng karapatang makakuha ng unemployment allowance ay may kinalaman sa tinatawag na “biennio mobile”, may iba pang proposal na ibibigay upang magkaroon ng kompletong picture tungkol sa mga kontribusyon. 

Ang ibig sabihin ng biennio mobile ay ang dalawang huling taon mula sa petsa na pinaalis sa trabaho, ang minimum weekly contribution upang magbenepisyo sa unemployment allowance ay mula 52 weeks o higit pa sa loob ng huling dalawang taon. 

Malalaman lamang ang halaga ng allowance matapos marebisa ang data.

Kung sakaling hindi posibleng matukoy ang retribuzione ng huling quarter, tulad halimbaw,  hindi makita ang data sa sistema, ang request for unemployment allowance ay isasantabi pansamantala upang isailalim ang imbestigasyon mula sa mga inspector ng INPS.

Matapos isagawa ang mga pamamaraang nabanggit sa itaas, hihilingin sa kliyente ang iba pang mahahalagang impormasyon upang kumpilahan ang unemployment application: halimbawa, kung ang CAP (area code) ng tirahan ay isinulat ng worker, may higit sa isang tanggapan ng INPS ang makikita upang makapili ang kliyente ng pinakamalapit na opisina

Obligatory ang pag-specify ng isa sa mga numero ng telepono at e-mail address. Ang impormasyon tungkol sa pinag-aralan at huling employer ay hihilingin din upang sakaling mangailangan ang Employment Center (Centro per L’Impiego) at authorized offices na maka-access sa collocamento ay may nakahandang impormasyon.

Ito ang mga impormasyong kalimitan ay hinihingi sa worker: Ang deklarasyon sa karapatang magkaroon ng allowance para sa buong pamilya. Ang deklarasyon sa karapatang makukuha ng tax deduction, ang deklarasyon sa karapatang makatanggap ng advance notice, ang deklarasyon na pagpapatunay na pinaalis dahilan sa labis na panahong inilaban sa trabaho o kaya naman ay dahil sa pagkakasakit.  

Ang worker ay may posibilidad na pumili sa dalawang pamamaraan sa pagtanggap ng allowance, ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyong account number o tseke na matatanggap sa iyong bahay subalit kailangang pumunta sa post office na pinakamalapit sa inyong tirahan upang ito ay mapapalitan. 

Sa pagtatapos ng pamamaraan, ang worker ay dapat magpasok ng Immediate Declaration.

Willingness ng worker, at pagbibigay ng otorisasyon tungkol sa pangangalaga ng personal information sa ilalim ng privacy law. 

Sa puntong ito, sa oras na maisagawa ang lahat ng mga pamamaraan, makikita ang lahat ng application, at may posibilidad pan na mamodify ang ilang data.

Matapos ipadala ang application, pwedeng i-print ang iyong kopya at pagkatapos ay iisyuhan ka ng patunay sa maayos na application online mula sa INPS.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Supplementary Medical Insurance Fund para sa household service workers

Executive Leadership Training ng POLO -OWWA-OPSFES Well Represented