in

PAGHAHANDA

Sa ngayon ay sumapit na, ang buwan ng pagtitika

Ang panahong kung tawagin, ay panahon ng Kuwaresma

Ang lahat ng katoliko, nagsisissi’t sumasamba

Bilang isang paghahanda, sa darating nating Pasqua

 

Atin ngayong gunitain, ang pasakit at pahirap

Na tinamo nitong Poon, sa kamay ng mga sukab

Ang latigong inihampas, ay lumikha nitong sugat

Na siyang sanhi ng pagdaloy, nitong dugong di maampat

Sa Kanya ay ibinintang, ang lahat ng kasalanan

Na Siya ang puno’t dulo, ng sa mundong kasamaan

Ang lahat ay tinanggap Nya, sa kamay ng mga hunghang

Ang traidor na si Hudas, pasimunong tampalasan

 

Ang buhong na taga hatol, dili iba’t si Pilato

Ay sumunod kapagdaka, sa sumbong ng mga hudyo

Isang hukom na ang utak, ang laman ay puro abo

Ay kung bakit naging hukom, ang tulad nyang isang bobo

 

Sa Kaniya’y iniatang, ang Krus na sakdal bigat

Ang Krus na sakdal laki, at sa haba’y di masukat

Ang Krus na naging sanhi, nitong sugat sa balikat

Isang sugat na katumbas, ng sala ng lahat-lahat

 

Sa dami ng mga latay, na dumapo sa katawan

Isa dito ay sa akin, ito’y di ko tatanggihan

Ito’y aking aaminin, at sa mundo’y isisigaw

Akong ito’y isang hamak, at puno ng kasalanan

 

Oh POON ko, aking POON, ako’y iyong patawarin

Akong ito’y nagkasala, nagsisisi ng taimtim

Ang Krus na iyong pasan, ay ibigay mo sa akin

Ang sugat sa balikat mo, sa luha ko’y papawiin

 

Mahal kita PANGINOON, sa iyo ‘y aking ibibigay

Ang lahat ng aking oras, maging itong aking buhay..

IKAW itong kasama ko, araw-gabi’y gumagabay

Kung wala Ka ay wala rin , ang alabok kong katawan.

ni: Letty Manigbas Manalo

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

CAS.SA colf, dinagdagan ang mga benepisyo para sa mga colf at mga employers

Servizio Civile Nazionale – Higit na pagkakataon para sa mga kabataan