in

Abiso mula sa Equitalia, ano ang dapat gawin?

Magandang umaga po! Ako ay isang imigrante sa Italya at mayroong maliit na negosyo dito. Dumating sa akin ang isang abiso mula Equitalia kung saan nasasaad na ako ay dapat magbayad ng ilang libong euros para sa buwis o Iva na hindi ko nabayaran. Ano ang procedure na dapat gawin?

 

Hulyo 11, 2016 – Ang abiso mula Equitalia o cartella Equitalia ay isang dokumentasyon na ipinapadala sa mamamayan ng isang entidad, sa utos ng creditor na nais singilin ang halagang dapat bayaran ng mamamayan. 

Ang cartella ay nagtataglay ng halagang dapat bayaran at ang entidad na gumawa ng request, bukod sa detalye ng halaga na dapat bayaran, ang gastusin sa abiso at ang gastusin sa paniningil na para sa Equitalia.

IMPORMASYON

Para sa karagdagang impormasyon, ay maaaring lumapit sa Equitalia sa pamamagitan ng numero 060101. Maaari ring lumapit ng personal sa windows ng Equitalia tulad ng nasasaad sa abiso na natanggap o sa pamamagitan ng email sa Servizio Contribuenti, lakip ang isang balidong dokumento. Bukod dito ay mayroon ding servizio online ng Statement of account na nagpapahintulot sa masuri ang sariling posisyon simula taong 2000.

PAGBABAYAD NG INSTALLMENT

Maaari itong bayaran ng buo o maaaring hilingin ang hulugan ito. Kung ang halaga ay katumbas o mas mababa sa 50,000 euros, gumawa lamang ng simpleng request para hulugan ito. Samantala kung ang halaga ay mas mataas kaysa sa 50,000 ay susuriin ng Equitalia ang pinansyal na sitwasyon ng mamamayan. 

Kung hihilingin ang hulugan ito, ay kailangang sundin ang mga deadlines ng pagbabayad. Kung mahihirapan pa ring magbayad ay kailangang hilingin ang karagdagang luwag sa pagbabayad. Kung hindi susundin ang napagkasunduang hulog ay hindi na maaari humiling ng pagpapagaan nito at kailangang bayaran ng buo ang halaga. 

Maaaring gumamit ng bollettino Rav na lakip sa abiso. Ang bollettino, sa katunayan, ay prefilled na ng halagang dapat bayaran ngunit dapat mag-ingat dahil ang bollettino ay mayroong deadline. Samakatwid, kung babayaran ito  hanggang sa petsang nakasulat, ang halaga ay nananatiling balido ngunit kung ito ay babayaran makalipas ang petsang nabanggit ay kakailanganing i-update muna ito dahil sa multa. 

KANSELASYON

Sa pagpapawalang-bisa sa naging abiso, ay kailangang lumapit sa abugado na maghahabol sa hukom sa loob ng 60 araw matapos matanggap ang notification. O direktang magpunta sa creditor (halimbawa Agenzia dell’Entrate) upang hingin ang muling pagsusuri sa posisiyon. 

Mahalaga, samakatuwid na asikasuhin agad ang anumang uri ng abiso matapos matanggap dahil ang kawalan ng pagbabayad nito ay magiging sanhi ng pagtaas ng babayaran at ang posibilidad buhat sa Equitalia ang rematahin ang ari-arian tulad ng sasakyan, real state, busta paga at iba pa). 

 

ni: D.ssa Maria Elena Arguello

isinalin sa tagalog: PGA

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

150 euros sa lahat ng New Moms sa Milan

Ibinayad sa permit to stay, dapat ibalik sa mga imigrante