in

Carta Acquisti, mga requirements sa taong 2022

Carta Acquisti, ano ito at paano mag-aplay?

Ang Carta Acquisti o Social Card 2022 ay isang prepaid card na niload-load tuwing 60 araw ng gobyerno ng Italya. Ito ay isang tulong pinansyal upang tulungan ang mga pamilya sa mga pangunahing pangangailangan. Ito ay maaaring i-request para sa mga:

Mga requirements ng Social Card 2022

Upang matanggap ang Social Card 2022, ang magulang o ang 65 taong gulang ay dapat magsumite ng aplikasyon sa Poste Italiane, lakip ang balidong dokumento ng pagkakakilanlan at balidong ISEE.

Bukod sa nabanggit, ang bagong requirement sa ISEE para sa Social Card 2022:

  • Para sa mga edad hanggang 3 taong gulang, ang pinakamataas na halaga ng ISEE ay € 7,120.39;
  • Para sa mga Senior citizen na nasa pagitan ng 65 at 70, ang maximum na halaga ng ISEE ay € 7,120.39 at ang kabuuang halaga ng kita (hal. Pensyon) ay hindi hihigit sa € 7,120.39;
  • Para sa mga Over-70, ang maximum na halaga ng ISEE ay € 7,120.39 at kabuuang halaga ng kita (hal. Pensyon) na hindi lalampas sa € 9,493.86.

Samakatwid, simula sa January 1, 2022, ang mga magsusumite ng aplikasyon para magkaroon ng Social Card 2022, ay kakailanganin ang bagong ISEE at mga limitasyon sa kita na nasasaad sa itaas.

Ang mga application forms ay matatagpuan sa Post Office at sa iba’t ibang institusyonal website.

Social Card 2022: kailan ilo-load?

Ang Carta Acquisti 2022 ay nilo-load tuwing 60 araw at ang halaga ay € 80. Magagamit ito sa lahat ng mga authorized shops na MasterCard circuits at mga affiliated supermarkets. 

Karaniwang ang mga buwan kung kailan nilo-load ang Social card ay pareho taun-taon. Para sa taong 2022: 

  • January 2022 (marahil ay maging February 2022)
  • March 2022
  • May 2022
  • July 2022
  • September 2022
  • November 2022

Gayunpaman, maaaring magkaroon ng pagbabago sa mga buwan ang bawat mamamayan. Kung kaya’t mahalagang sinusuri ang saldo o balance ng social card. 

Ang saldo o balance ay maaaring malaman sa pamamagitan ng pagtawag sa toll free number na 800.666.888 mula sa land line at 800.130.640 mula sa mobile phone. 

Pakinggan at sundin ang voice guide. Kakailanganin ang card number at date of birth. Maaari ring i-save ang mobile number upang matanggap tuwing ikalawang buwan ang abiso ng ricarica o load sa social card.  

Ang social card ay kailangag i-renew taun-taon. Ipinapayong gawin ito mula January 15, 2022. Kailangan ang balidong ISEE ordinario

Matatanggap din ba ng mga dayuhan ang Social card? 

Simula April 8, 2014, ang Carta Acquisti ay ibinibigay din sa mga dayuhang mayroong EC long-term residence permit permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng Ministero dell’Economia e delle Finanze

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Bagong Covid19 variant, natagpuan sa France

Zona arancione, ang regulasyon