Carta Acquisti, mga requirements sa taong 2022

Ang Carta Acquisti o Social Card 2022 ay isang prepaid card na niload-load tuwing 60 araw ng gobyerno ng Italya. Ito ay isang tulong pinansyal upang tulungan ang mga pamilya sa mga pangunahing pangangailangan. Ito ay maaaring i-request para sa mga: menor de edad hanggang 3 taong gulang. Narito ang aplikasyon. matatanda na higit sa … Continue reading Carta Acquisti, mga requirements sa taong 2022 More