in

Cassa Integrazione at Reddito di Emergenza, maaring matanggap pareho?

Ang Cassa di Integrazione o Work Layoff, ay isang tulong pinansyal simula sa buwan ng Marso kung kailan napilitang tumigil sa trabaho at manatili sa kani-kanilang tahanan ang mga manggagawa at empleyado dahil sa emerhensyang hatid ng Covid19.  Ito ay karaniwang katumbas ng 80% ng buwanang sahod at matatanggap matapos i-aplay ng employer. 

Ang Reddito di Emergenza o REM, ay isang tulong pinansyal mula sa gobyerno ng Italya na maaaring i-aplay hanggang June 30, 2020 at nagkakahalaga mula € 400 hanggang € 800, batay sa kabuuang sahod ng pamilya o reddito familiare.

Ang REM, ay hindi maaaring matanggap kung may miyembro ng pamilya na nag-aplay o tumatanggap ng:

 • bonus ng € 600 na nasasaad sa DL Cura Italia para sa may partita Iva, free lancers at seasonal contract;
 • bonus colf at badante;
 • Pensyon maliban na lamang kung pensione di invalidità;
 • May contratto di lavoro;
 • Tumatanggap ng Reddito/Pensione di Cittadinanza.

Hindi nabanggit ang Cassa Integrazione, ngunit may ilang bagay na dapat isaalang-alang upang mabigyang tugon ang ating katanungan. 

Maaaring matanggap ang dalawang uri ng tulong, Cassa Integrazione at Reddito di Emergenza sa mga sumusunod na kundisyon:

 1. Kung may miyembro ng pamilya na magtatapos o natapos na ang pagtanggap ng Cassa Integrazione, ay maaring mag-aplay ng REM. 
 2. Ang kabuuang halaga ng Cassa Integrazione na matatanggap ng buong pamilya para sa buwan ng Abril 2020 na ay hindi dapat lalampas sa halaga ng REM

Narito ang basehan. 

 • 1 adult: € 400 
 • 2 adults: € 560 
 • 2 adults + 1 minor: € 640 
 • 2 adults + 2 minors: € 720 
 • 3 adults + 1 minor: € 800 
 • 3 adults + 2 minors: € 800
 • 3 adults (na may 1 invalid member) + 3 minors: € 840 

Ito rin ang parehong pamantayan para sa mga tumatanggap ng Naspi o unemployment benefit: ang kabuuang halaga na matatanggap mula sa Naspi ng buong pamilya ay hindi dapat lalampas sa halaga ng REM

Malinaw lamang na ang Reddito di Emergenza o REM, sa kabila ng compatibility nito o hindi sa Cassa Integrazione at Naspi, ito ay pangunahing inilalaan sa mga mamamayan at pamilya na walang natanggap na anumang tulong mula sa gobyerno sa panahon ng krisis. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Guardians Emigrant, hawak-kamay sa kawanggawa

Pin buhat sa Inps, paano mag-aplay?