in

Citizenship by birth – Dapat gawin makalipas ang 19 na taong gulang

Ako ay ipinanganak sa Italya. Sa kabila ng aking pananatili sa Italya, hindi ako nag-aplay ng citizenship noong ako ay 18 anyos. Ako sa ngayon ay 20 anyos na, maaari ba akong mag-aplay ng italian citizenship? 
 

Roma – Sa paglampas ng 19 na taong gulang, ang dayuhang mamamayan na ipinanganak sa Italya na hindi gumawa ng “deklarasyon ng hangarin” (o dichiarazione di volontà) sa Comune, ay maaaring mag-aplay ng citizenship matapos ang 3 taong regular na paninirahan batay sa Artikulo. 9, talata 1, lett. a) ng Batas 91/92.


Ang requirement ng 3 taong residency, para sa sinumang palaging nanatili sa Italya, ay nakatugon na sa requirement na ito kung kaya’t hindi na kailangang maghintay pa ng 3 taong makalipas ang pagsapit ng 19 anyos. 
 
Ang aplikasyon ay dapat isumite sa Prefecture na kinasasakupan ng tirahan, sa pamamagitan ng pagpi-fill up ng form B at lakip ang mga kinakailangang orihinal na dokumento at mga kopya nito. 
 
Nananatiling kondisyon na ipinanganak sa Italya at ang pagkakaroon ng kita o sahod na hindi bababa sa halos a € 8500  kada taon sa huling tatlong taon bago ang pagsusumite ng aplikasyon. Mangyaring tandaan na ang tinutukoy na kita ay ang kabuuang kita ng pamilya. Kung isang mag-aaral, kailangang ipakita ang kita o sahod ng magulang.
 

Dokumento na dapat isinumite

1. Resibo ng pagbabayad ng halagang 200 € sa account number  809020 sa Ministry of Interior (halimbawa)
2. Balidong pasaporte;

3. Buong ng birth certificate ng aplikante (halimbawa)
4. Permit to stay: sa kasong may patlang ang panahon ng pananatili sa permit to stay, ang aplikante ay maaaring magsumite ng mga patunay na dokumento ukol sa panantili sa Italya (hal: school certificate, medical certificate at iba pa..)

5. Historical residence permit. Sa kaso ng late registration ng menor de edad sa Munisipyo, ay kailangang magpakita ng patunay na dokumento ng pananatili sa Italya bago pa man ang pagpapatala (hal: medical certificate) 


 
Maaaring humingi ng karagdagang dokumentasyon ang Ministry of Interior kung kinakailangan. Ito ay ipa-aalam sa aplikante sa pamamagitan ng registered mail with return card na ipapadala sa tirahan na tinukoy ng aplikante sa aplikasyon ng citizenship. Sa kasong nagpalit ng address sa panahon ng pag-proseso ng citizenship ay kailangang ipagbigay alam sa Prefecture ang bagong tirahan at ilakip ang kopya ng protocol letter K/10 ng aplikasyon upang maiwasan ang pagkawala ng liham.  
Ang panahon sa pagproseso ng aplikasyon ay 730 araw. Kung aprubado, ang Prefecture ay magpapadala ng abiso sa kinauukulan sa loob ng 90 araw mula sa pagkakatanggap ng dekreto ng pagkamamamayan. Kapag natanggap na ang naturang dekreto, ay kinakailangang magtungo sa Munisipyo na sumasakop sa tirahan sa loob ng anim na buwan upang manumpa ng katapatan sa Republika batay sa Artikulo 10 ng Batas sa Pagkamamamayan (L. 91/1992). Kapag lumagpas sa nasabing palugit, ang dekreto ay mawawalan ng bisa at ang kinauukulan ay kinakailangang muling magsumite ng aplikasyon at kalakip muli ang mga kinakailangang dokumento.
 
NAG-18 ANYOS MAKALIPAS ANG AGOSTO 21, 2013
 
Noong Agosto 21, 2013, ang tanggapan ng Stato Civile ng Comune ay sinimulang magpadala ng liham sa mga mamamayang dayuhan na ipinanganak at tuluy-tuloy na nanatili sa Italya kung saan nasasaad ang karapatang maging ganap na italyano sa pagsapit ng 18 anyos. Ang liham na ito ay matatanggap kung saan residente anim na buwan bago sumapit ang ika-18 taong gulang. Ang liham ay nagtataglay ng lahat ng impormasyong kinakailangan ukol sa karapatan (L. n. 98/2013)
 
Paalala! Kung ang liham ay hindi matatanggap sa pagsapit ng ika-18 taong gulang, ang deklasrasyon ng hangaring maging italian citizen ay maaaring gawin isang taon makalipas ang ika-18 taong gulang o hanggang sa pagsapit ng ika-19 na taong gulang sa Comune kung saan residente. Makalipas ang paligit na ito, ang aplikante ay maaaring mag-aplay sa Prefecture gamit ang gabay na nabanggit sa itaas. 
 
DUAL CITIZENSHIP
 
Mangyaring magtungo sa Embahada ng Pilipinas para sa mga impormasyon ukol sa dual citizenship. 
 
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

PILAKBAY ng Filipino Community of San Lorenzo sa Milan

Mga Pilipino, masisipag at mapagkakatiwalaan para sa mga Italyano