in

Colf, caregiver at babysitter – Paano kalkulahin ang araw ng bakasyon o ferie?

 

Magandang araw po, ang aking colf ay isang taon ng nagta-trabaho sa akin at nais magbakasyon sa Agosto. Paano po kinakalkula ang araw ng bakasyon o ferie sa wikang italyano ?
 

Hulyo 26, 2013 – Hindi mahalaga kung ilang oras na nag-trabaho ang colf, part time o full time man, kada taon ng serbisyo ng paglilingkod sa employer, ay mayroong karapatan sa 26 working days bilang bakasyon, kasama ang araw ng Sabado (at hindi kabilang ang araw ng Linggo at ang mga pista opisyal sa working days), batay sa artikulo 18 ng CCNL ng 2013. Ang panahon ng bakasyon ay dapat na napagkasunduan ng employer at worker upang matugunan ang pangangailangan ng pareho. Karaniwang ang bakasyon ay ibinibigay sa pagitan ng buwan ng Hunyo at Setyembre, ngunit hindi maaaring kunin sa ibang buwan maliban na lamang kung napag kasunduan. 

Ang bakasyon ay isang karapatang hindi dapat ipagkait at hindi maaaring palitan maliban na lamang kung ang dayuhang manggagawa ay hilingin sa kanyang employer na hindi gamitin o ipunin ang bakasyon ng 2 taon upang magkaroon ng mas mahabang panahon sa pansamantalang pagbalik sa sariling bansa. Gayunpaman, ito ay hindi maaaring lumampas sa 2 taon ng trabaho. 
 
Maaari ring hatiin ang bakasyon sa 2 bahagi sa isang taon. Sa ganitong paraan, ang bakasyon ay mahahati sa 2 linggo sa loob ng isang buong taon at 2 linggo ulit bago sumapit ang ika-18 buwan makalipas ang isang buong taon. 
 
Sa panahon ng bakasyon ang suweldo ay ibinibigay ng buo gayun din ang kontribusyon sa Inps, at ang huling nabanggit ay may parehong pamamaraan tulad sa panahong may trabaho. Batay sa bagong kontrata o kasunduan, kung ang worker ay mayroong buwanang sahod, ay ibibigay ang sahod ng walang anumang kaltas. Sa katunayan, sa bawat araw ng bakasyon, sa worker ay kailangang ibigay ang 1/26 ng buwanang sahod, habang ang mga part timer naman ay makakatanggap ng sahod katumbas ng 1/6 ng weekly hr kada araw ng bakasyon. Kung naka live-in naman, at tumatanggap ng board and lodging, sa panahon ng bakasyon ay may karapatan pa ring matanggap ang benepisyong ito sa kasong walang matutuluyan habang bakasyon. 
 
Sa kaso ng pagtatanggal sa trabaho o pagbibitiw, sa worker ay dapat ibigay ang ika-12 bahagi ng panahon ng bakasyon batay sa buwang ipinag-trabaho. Sa halip, ang bakasyon ay hindi maaaring ibigay matapos ibigay ang abiso ng pagtatanggal sa trabaho o sa panahon ng sick leave. 
 
At kung ang worker ay nagta-trabaho ng mas mababa sa isang taon ay maaari bang magbakasyon?
 
Sa worker na hindi pa umabot sa isang taon ang serbisyo, ngunit natapos ang panahon ng ‘pagsubok’ o ‘prova’ batay sa CCNL ayon sa antas ng trabaho ay dapat ibigay ang ika-12 bahagi ng panahon ng bakasyon batay sa panahong ipinag-trabaho. 
 
Mangyaring tandaan na ang working days ay 6 na araw mula Lunes hanggang Sabado. 
 
Halimbawa, kung ang worker ay nagtrabaho para sa anim na buwan ay may karapatan sa 13 araw ng trabaho ng bakasyon
 
Hal (26gg/12 = 2.17 na araw bawat buwan; 2.17days x 6 months = 13 opisyal na araw ng bakasyon).
 
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bagong kasunduan, ipinatutupad na ngunit kulang pa ang pirmahan sa Ministry

Cervia: Mannequin na may pinturang pula at saging sa stage laban sa Ministro