in

Colf, mamumultahan ba kung hindi gumawa ng Dichiarazione dei Redditi?

Ako Ay Pilipino

Ang page-empleyo sa isang colf o badante ay nangangahulugan, para sa employer, ang gawing regular ang ‘rapporto di lavoro’ batay sa Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, sa pamamagitan ng ‘comunicazione obbligatoria’ sa Centro per l’Impiego. Ito ay nagbibigay obligsyon sa employer sa pagbabayad ng ‘contributi’ o kontribusyon sa Inps ng colf. 

Kaugnay nito, ang obligyson naman ng colf ay ang paggawa ng Dichiarazione dei Redditi, na sa pamamagitan nito ay makakalkula ang Irpef o ang buwis na dapat bayaran ng worker, kung mayroon man. 

Ano ang mangyayari sakaling hindi gumawa ng Dichiarazione dei Redditi ang colf? 

Kung matutuklasan ng Estado ang pagkakaroon ng regular na contratto di lavoro ng isang colf, at ito ay may regular na pagbabayad ng kontribusyon mula sa employer ngunit ang colf naman ay hindi nagbayad ng Irpef dahil hindi ginawa ang dichiarazione dei redditi, ay madaling masusuri ang pagkukulang ng colf kung ginawa o hindi ang kanyang obligasyon.

Tandaan na ang dichiarazione redditi ay isang obligasyon sa kasong ang worker, tulad ng colf, caregiver o babysitter, sa nakaraang taon ay tumanggap ng kabuuang sahod mula € 8,000 pataas.

Ang hindi paggawa ng dichiarazione dei redditi, na batay sa taunang sahod ay obligadong gawin ng manggawa, ay maaaring magkaroon ng mabigat na parusa mula sa batas. Sa katunayan, ang colf ay maaaring magmulta mula 120% hanggang 240% ng halaga ng buwis na dapat bayaran. 

Ang pinakamababang halaga na posibleng bayaran ay €250.00. Kung ang colf ay obligadong gawin ang dichiarazione dei redditi at walang buwis na dapat bayaran, ang multa ay maaaring mula € 250 hanggang € 1000.

Ngunit kung ang dichiarazione dei redditi na hindi nagawa ng colf ay tumutukoy sa higit sa 1 taon, ang paglabag ay lumalala at ang multa ay nagiging mula kalahati hanggang triple ng multa na dapat bayaran. (PGA)

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Ako ay Pilipino

PAG-IBIG Fund, patuloy na serbisyo sa kanilang ika-40 anibersaryo

Ako Ay Pilipino

Biktima ng Covid19 sa Italya, nananatiling mataas ang bilang