in

Hindi bayad ang kontribusyon sa Inps, paano ang renewal ng permesso di soggiorno?

Ayon sa batas ng Italya, ang sinumang nagta-trabaho sa anumang sektor ay dapat magbayad ng social contributions. Sa kaso ng mga dayuhan, ito ay kinakailangan upang manatili sa bansa at batayan ito sa issuanceat renewalng permit to stay. Sa katunayan, sa pagkakataong magkulang sa mga requirementsna kinakailangan para manatili sa Italya, ang issuance at renewal ng permit to stayay maaaring tanggihan batay sa artikulo 5 ng D.Lgs. 286/98.

Sa subordinate job tulad ng domestic job ang pagbabayad ng kontribusyon sa Inps ay responsabilidad ng employer. Ang worker ay kailangan lamang alamin kung ang pagbabayad sa kontribusyon ay nagawa nang regular ng employer at i-follow up ito kung kung sakaling nakaligtaan ng employer. At ipinapayong humingi palagi ng isang kopya ng pinagbayarang kontribusyon. 

Samakatwid, sa kasong nabanggit, ang colf ay walang obligasyon ukol sa pagbabayad ng kontribusyon at hindi maaaring tanggihan o ipagkait ang renewal ng permit to stay. Ngunit iba ang sitwasyon kung ang dayuhan ay self-employed, dahil ang tanging responsabile sa pagbabayad ng kontribusyon ay siya mismo tulad ng nasasaad sa batas.

Sa pagsusumite ng request sa issuance at renewal ng permit to stay, ang Questura ay sinusuri ang lahat ng dokumentasyon na nakalakip dito, kabilang ang mga dokumenatsyon ukol sa trabaho. Sa kasong ang mga ito ay kulang o di angkop, ang awtoridad, bago tuluyang tanggihan ang issuance ng dokumento, ay magbibigay ng abiso ng pagtanggi kung saan nasasaad ang mga dahilan nito. Ang dayuhan, sa pagtanggap ng komunikasyon, ay kinakailangang idagdag ang mga nasasaad na kulang na dokumento sa itinakdang panahon lakip ang patunay ng pagkakaroon ng mga requirements sa pagpasok at pananatili sa bansa.  

Alinsunod sa art. 5 ng batas 286/98, sa pagkakaroon ng anumang administrative irregularities na maaaring mabigyang solusyon, ang awtoridad ay hindi maaaring tanggihan o bawiin ang permit to stay, maliban na lamang kung ang irregularity na ito ay walang lunas. 

Sa kasong ito, ang hindi pagbabayad ng kontribusyon sa domestic job ay hindi maaaring makaapekto sa issuance o renewal ng dokumento, dahil ang dayuhan ay walang direktang obligasyong dito bagkus ang kanyang employer.

Ito ay pinatunayan sa pamamagitan ng hatol bilang 785 ng 23 Set 2013 ng TAR o Regional Administrative Court.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

Fourth dose ng bakuna kontra Covid19, sisimulan sa Marso 2022 sa Italya

Mga Pilipino sa Italya, paano boboto sa darating na 2022 Elections?