in

Italian citizen din ba ang mga anak nang naging Italian citizen?

Ako po ay naging ganap na Italyano kamakailan. Mayroon akong 2 anak na menor de edad na bahagi ng aking ‘family composition’, ngunit hindi sila naninirahan sa Italya. Sila po ba ay naging Italyano rin?

Mayo 14, 2013 – Ayon sa artikulo 14 ng batas sa citizenship n. 91/92 ay nasasaad na ang mga anak na menor de edad ng mga naging Italian citizens ay nagiging mamamayang Italyano rin kung naninirahan kasama ang magulang na naging Italian citizen. Ang art. 12 ng D.P.R. 572/93 ay naglilinaw na ang pagiging kapisan ay kailangang tunay at pinatutunayan ng mga angkop na dokumentasyon.

Ito ay nangangahulugan, ayon sa kasalukuyang batas, ang pagiging naturalized italian citizens ng mga minors ay nagaganap awtomatiko, bilang karapatan, matapos ang magulang ay naging Italian citizen, sa ilalim ng kundisyon ng pamumuhay kasama o kapisan at ang pagiging menor de edad ng anak sa panahon ng pagbabago ng citizenship ng magulang. Kung ang pagiging kapisan ay hindi nagpatuloy matapos ang pagbibigay ng citizenship, ang anak ay hindi magkakaroon ng italian citizenship. Sa puntong ito, ang anak ng bagong mamamayang italayano ay maaaring magsumite ng aplikasyon at humihiling ng pagiging Italian citizen sa Embahada o konsulado sa bansa kung saan naninirahan.

Bukod dito, batay sa regulasyon ng mga residente sa registry office o anagrafe (D.P.R. 223/89), ang pagtatanggal ng tanggapan sa listahan ng mga residente ng mga mamamayang dayuhan, ayon sa artikulo 11 ay magaganap kung mapapatunay ang pagiging irreperibile (o hindi na matagpuan) o sa kasong makalipas ang 6 na buwan mula sa expiration date ng permit to stay, ay hindi mare-renew ang dichiarazione di dimora abituale na obligadong gawin ng lahat ng residenteng dayuhan sa loob ng 60 araw makalipas ang renewal ng permit to stay (artikulo 7, talata 3 D.P.R, 223/98). Ang pagtatanggal bilang residente ng anagrafe ay ipinahahatid sa pamamagitan ng isang komunikasyon sa Questura buhat sa Munisipyo sa loob ng 30 araw.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

“Ius soli, hindi maaaprubahan” – Maroni

Binatang tumalon sa bintana, patay