in

Magpapalit ako ng residensiya. Paano?

Ako ay isang Pilipino at ako po ay nagpalit ng tirahan kamakailan, ano po ang aking dapat gawin upang mapalitan ang aking residensiya?

Pebrero 22, 2013 – Ang request upang mapalitan ang residensiya o ang tinatawag sa wikang italyano na ‘cambio residenza’ ay inilalahad sa tanggapan ng local registry office o ang ufficio anagrafe del Municipio, sa pamamagitan ng “Dichiarazione di Residenza”. Ang request ay maaaring gawin ng personal sa tanggapan o sa pamamagitan ng pagpapadala ng fax, o ang registered mail with return card o pamamagitan ng pagpapadala ng email sa angkop na tanggapan ng Munisipyo. Sa kasong, ipinadala ito sa pamamagitan ng email, ang Circolare n° 9/2012 ng Ministry of Interior ay nagsasaad na ang deklarasyon ng pagpapalit ng residensiya ay nararapat na nagtataglay ng pirma ng aplikante bukod sa scanned copy ng dokumento na nagtataglay na rin ng pirma.

Ang mga dokumento na ilalakip ay nag-iiba batay kung EU National o non-EU National at batay din sa motibo ng pananatili sa Italya. Karaniwang ang mga kinakailangang dokumento ay ang mga sumusunod:

–          dokumento at balidong permit to stay

–          sertipikasyon na nagpapatunay ng civil status at ng family composition, translated at legalized, na kinakailangan upang mai-rehistro ang antas ng relasyon at para sa releasing ng nasabing dokumento

Simula sa petsa ng pagtanggap ng deklarasyon, ang operator ng anagrafe ay mayroong 2 working days para  i-rehistro ang request at 45 days para sa Munisipyo upang suriin kung kumpleto at tama ang mga impormasyong nasasaad sa dokumento. Kung ang aplikante ay walang natatanggap na komunikasyon sa loob ng 45 araw, ang request ay maituturing na positibo at ang ‘cambio di residenza’ ay natapos na.

Maaaring para sa Munisipyo ay kulang ang mga requirements para matapos ang ‘cambio di residenza’. Sa mga ganitong pagkakataon, ay magpapadala ang tanggapan ng abiso ng pagtanggi at ang aplikante ay mayroong 10 araw upang maglahad ng opinyon sa pamamagitan ng isang liham ukol dito. Sa puntong ito, ang 45 araw na nakalaan para sa pagproseso ay ihihinto. Sa kasong negatibo o sa kasong ang aplikante ay hindi maglalahad ng kanyang opinyon, ay isasara ang aplikasyon at mananatili ang dating residensiya ng aplikante.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Migrante (The Filipino Diaspora), mapapanood sa Roma

“Imigrante, bumalik sa sariling bansa!” – flyers ng Forza Nuova sa buong Italya