in

Nag-expired ang permit to stay habang nasa Pilipinas, maaaring mag-aplay ng re-entry visa?

Ako ay umuwi ng Pilipinas dahil sa matinding karamdaman ng aking ama. Sa dahilang ito, hindi ako nakapag-aplay ng renewal sa nalalapit na expiration ng aking permit to stay. Paso na ang aking dokumento at nais ko pong bumalik sa Italya. Ano po ang dapat kong gawin? 

Ang dayuhang mayroong regular na permit to stay at nasa labas ng bansang Italya sa petsa ng expiration ng nabanggit na dokumento at hindi nakapag-aplay ng renewal sa loob ng panahong itinakda ng batas, ay maaaring mag-aplay ng re-entry visa sa Italian Embassy sa Pilipinas, alinsunod sa art. 8 D. Lgs. 394/99.

Kahit sa kasong ang permit to stay ay nawala sa panahon ng pagbabakasyon sa labas ng bansang Italya, ang dayuhan ay pinahihintulutang mag-aply ng re-entry visa sa Italian Embassy sa bansang kinaroroona matapos mapatunayan ang pagkawala ng nabanggit na dokumento. Dalhin ang ginawang report sa awtoridad lakip ang kopya ng dokumentong nawala.

Isang mahalagang paalala kung kailan pinahihintulutang mag-aplay ng re-entry visa:

  • Hindi lampas ng 60 araw ang expiration ng dokumento.
  • Hindi isinasaalang-alang ang 60 araw na nabanggit na palugit kung ang dayuhan ay kailangang gampanan ang military obligations nito o sa kasong ang dayuhan mismo o asawa o sinumang first degree family member ay nagkaroon ng malubhang karamdaman, kung ang expiration ng permit to stay ay hindi lalampas ng 6 na buwan. 

Sa paga-aplay ng re-entry visa ay kakailanganin ang orihinal at kopya ng expired permit to stay, ang balidong pasaporte at anumang katibayan sa paglipas ng 60 araw na palugit.

Mahalagang mapatunayan ang pagkakaroon ng mapagkukunang pinansyal tulad ng employment contract o contratto di lavoro at/o ang pagkakaroon ng pamilya sa Italya (Stato di famiglia) at lahat ng dokumentasyon na magpapatunay ng motibo upang bumalik sa Italya.

Ang Italian Embassy, sa pagi-isyu ng visa ay kailangan munang matanggap ang nulla osta o pahintulot buhat sa Questura sa Italya, kung saan ipapadala lahat ng dokumentayson na isinumite sa pag-aaplay ng re-entry visa. Ang Questura, matapos matanggap ang mga dokumento ay susuriin ang aplikasyon at magbibigay ng opinyon ukol dito.

Kung ang opinyon ay positibo, ang embahada ay magi-isyu ng re-entry visa na magagamit sa muling pagpasok sa Italya, na balido kung mayroon mang stop over sa ibang schengen country. Pagdating sa Italya, ang dayuhan ay kailangang mag-aplay ng renewal ng permit to stay sa loob ng 8 araw at ilalakip ang lahat ng dokumento na hinihingi ng batas.

Kung ang permit to stay ay expired ng higit sa 60 araw ay hindi maaaring mag-aplay ng re-entry visa upang makabalik sa Italya, maliban na lamang sa pagkakaroon ng dalawang kundisyon:

  • kinailangang manatili sa Pilipinas ang aplikante dahil sa matinding karamdaman nito, ng asawa o ng miyembro ng pamilya hanggang first degree.;
  • ang aplikante ay tumupad sa ilang obligasyon sa bansa tulad ng military obligations.

Sa parehong nabanggit na mga kaso, ang aplikante ay kailangang ipakita at mag-iwan sa Embassy ng isang kopya ng dokumento na magpapatunay ng sitwasyon kasama ang expired permit to stay, balidong pasaporte. Ang Embassy ay ipapadala ang mga ito sa Questura na magsusuri sa aplikasyon at magbibigay ng opinyon. Ang Embassy, matapos matanggap ang nulla osta buhat sa Questura, ay i-iisyu ang re-entry visa.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ikalawang taon ng DANZiklaban, tagumpay!

Aplikasyon ng Citizenship, obligado ang SPID ID simula Enero 2019