in

Nakatanggap ng collection notice, ano ang dapat gawin?

Ako ay isang Pilipino, mayroong regular na permit to stay. Ako ay naninirahan at nagtatrabaho sa Italya maraming taon na. Nakatanggap ako ng isang ‘collection notice’ o cartella di pagamento na dapat bayaran ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang pagbabayarang tinutukoy nito? Ano ang aking dapat gawin?

Collection notice

Ang Collection notice (cartella di pagamento o cartelle esattoriali) ay isang uri ng dokumento para sa koleksyon o paniningil ng isang halaga,kung saan,sa iba't ibang mga kadahilanan ay dapat na binayaran ng addressee ng notice sa nakaraan, ngunit sa halip, ay nanatiling hindi bayad. Ang notice ay maaaring ibinigay dahil sa hindi pagbabayad sa panahong itinakda ng batas ng mga administrative sanctions, buwis at social security contributions. Karaniwang, ang mga entidad na nararapat tumanggap ng mga kabayaran (Munisipyo, social securityatbp.) ay ipinagkakatiwala saibangtanggapan (tinatawag namgadealerso mga collection agency) para sa pagbawi ng  halagangdapat bayaran.

 Mahalagang tandaan na ang pagbabayad ng anumang administrative sanctions, taxes at social security contributions ay may nakatakdang deadline. Sa ilang mga kaso,  ang pagbabayad ay maaari ring gawin kahit tapos na ang deadline, ngunit maaaring tumaas ang halaga dahil sa pagkaantala, saibang kaso naman, matapos ang deadline, gayunpaman, ay sinisimulan ang mekanismo ng sapilitang koleksyon o paniningil sa pamamagitan ng mga collection agency, na nagiging sanhi ng pagiging walang halaga ng pagbabayad matapos ang terminong pagbabayad.
Hindi palagi, na ang kabuuan ng halagang pinababayaran ay lehitimo at dapat bayaran. Maaaring mangyari, sa iba't ibang dahilan, na ibinibigay ang notice ng collection agency at ang halagang nakatakda ay hindi ang tunay na dapat bayaran ng addressee. Halimbawa, maaaring ang payment na dahilan ng pagkatanggap ng notice ay nabayaran na o maaaring hindi naman kahit kailan dapat bayaran. Maaring maling tao ang napadalhan ng notice. Ang mga motibo ay maitutuirng na marami.  

Ano ang dapat gawin kung ang notice ay ilehitimo

Sa kaso ng ang notice ay itinuturing na labag sa batas at ang halagang nasasaad ay hindi dapat  bayaran ay kailangang tutulan ito, at ilapit sa karampatang awtoridad upangi-verify ang pagiging legal o hindi ng nasabing notice. Kahit sa mga kasong ito ay dapat ding sundin ang mga deadlines para sa pag-apila, na nag-iiba depende sa subject o paksa ng notice kung ito ay administrative sanctions o tax na hindi nabayaran, at dapat puntahan kung sino o ano ang angkop na hukumang dapat lapitan. Halimbawa, ang notice dahil sa hindi pagbabayad ng administrative sanctions, partikular ang multa sa street rules violations, ay dapat na mag-apila sa Autorità giudiziaria ordinaria o Giudice di pace. Kung ito ay ukol sa hindi pagbabayad ng buwis ay mag-apila sa Revenue offices. Ang Giudice del lavoro sa halip ang mananagot naman sa hindi pagbabayad ng kontibusyon. Sa ibang mga kaso, ang tanggapan ay ang Tribunale ordinario. Kung ang notice ay lalabas na walang basehan, ay maaaring lumapit mismo sa mga collection agency o ibang entidad (na maaaring nasasaad sa notice mismo) upang hilingin ang kanselasyon ng notice.

Bukod dito, may ilang pagkakataon na maaaring personal na kumilos samantalang sa ibang kaso naman ay kailangan ang asistensya ng maaaring abugado, accountant o ibang kwalipikadong propesyunal na nagbibigay ng mga serbisyo ukol dito. Nanatiling ang payo ay, kung nakatanggap ng isang collection notice buhat sa anumang collection agency at dapat na kumonsulta sa isang propesyunal sa lalong madaling panahon, upang tuklasin ang mga hakbang na dapat gawin.

Mag-ingat sa posibleng pag-ilit

Mahalagang tandaan na ang mga notice na ipinadadala ng mga collection agency ay ang huling pagkakataon upang gawin ang tunay na hakbang ng creditor sa mga dapat magbayad. Sa madaling salita, huling pagkakataon bago gawin ang  mga legal na aksyon tulad ng pag kumpiska sa sasakyan (fermo amministrativo), pag-ilit sa bahay (iscrizione ipoteca sulla casa), pag-ilit sa gamit (pignoramento dei beni mobili) at maging sa pagkuhang sapilitan sa sahod ng 20% (quinto dello stipendio). Ito ang mga legal na aksyon na maaaring gawin upang mabawi ang kabuuang halaga na dapat bayaran.

Ang pag-aapila sa notice ay hindi naghihinto sa pag-ilit. Ang suspension nito ay maaaring hingin sa Giudice adito, na maaaring pakinggan ito o hindi. Kung ito ay ipagkakaloob, ang execution ay hindi maaaring gawin hanggang sa katapusan ng kaso. Kung hindi ito ipagkaloob, ay dapat bayaran ang halagang hinihingi maliban na lamang kung dapat itong i-reimbursed kung mananalo sa kaso at sa kaselasyon ng notice.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Away sa pagitan ng mga Pinoy at Tunisians, lima arestado

Lega at Pdl, isang Odg para suspindihin ang nalalapit na regularization