in

Paano babayaran ang kontribusyon sa Inps?

Kung noong una, ang mga kontribusyon ay maaari lamang bayaran sa pamamagitan ng kilalang bollettino postale, sa ngayon ay maaari ng piliin ang maginhawang paraan ng pagbabayad, nang hindi na kakailanganin pa ang gumamit nito.

 

Ang mga paraan ng pagbabayad ng quarterly contributions sa Inps ay ang sumusunod:

online sa www.inps.it > Servizi al cittadino > Pagamento contributi lavoratori domestici di uno o più rapporti di lavoro > Nuovo pagamento (con carta di credito).

Ito ay nakalaan sa mga mayroong personal pin code buhat sa Inps.

Online sa website ng Unicredit Spa para sa mga may online bank account

• sa pamamagitan ngtelepono, sa pagtawag sa toll- free number 803,164 INPS (gamit ang credit card )
• sa lahat ng post offices sa buong bansa
• sa mga tobacco shops na may Reti Amiche circuit  at may logo ng “Servizi INPS
• sa mga branches ng Unicredit Spa (sa mga magbabayad ng cash, o sa mga may account sa Unicredit, o sa pamamagitan ng autodebit sa account)

Kailangan lamang ibigay sa operator ang codice fiscale ng employer at ang codice rapporto di lavoro, batay sa mga ibinigay na impormasyon ng hiring at alinsunod sa mga pagbabago (kung mayroon man) ay awtomatikong ibibigay ang halaga ng dapat bayaran na kontribusyon para sa quarterly payment, sa pamamagitan ng database ng Inps.

Ang operator matapos ang pagbabayad ng employer ng halagang ibinigay at magbibigay ng resibo na nagtataglay ng mga mahahalagang datos na maaaring gamitin ng employer sa pagbabayad ng buwis o deduzione fiscal (dichiarazione dei redditi )

NOTIFICATION NG PAGBABAYAD

Ang notification ng ginawang pagbabayad ay makikita sa www.inps.it > Servizi per il cittadino > Pagamento contributi lavoratori domestici di uno o più rapporti di lavoro > Pagamenti effettuati – ito ay makikita sa computer system ng Inps matapos gawin ng operator ang kanyang tungkulin.

Matatagpuan online ang kabuuang listahan ng kontribusyon o ang estratto contributivo relativo ai rapporti di lavoro domestico. 

PAGBABAYAD  gamit ang bollettino postale

Ang sistemang ito ay nananatiling aktibo para sa pagbabayad ng quarterly contributions gamit ang bollettino MAV.

Ito ay regular na ipinapadala sa mga employer ng Inps.

Kaugnay dito, ang mga employer ay maaaring kunin ang kopya ng bollettino online sa www.inps.it> Servizi al cittadino > Servizi rapporto di lavoro domestico > ristampa bollettino MAV. Ito ay nakalaan lamang sa mga nagtataglay ng personal pin code, buhat sa Inps.

* Upang magkaroon ng personal pin code, ay maaaring mag-log on sa website ng Inps Richiedi e gestisci il tuo PIN online“. Upang magamit ang personal pin, ay kailangan ang pagkakaroon ng 2 bahagi nito (ang ikalawang bahagi ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo, matapos ang pagbibigay ng unang bahagi).

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Social card, aplikasyon simula Jan 20 sa Roma

Citizenship – Anong uri ng dokumento ang magpapatunay ng aking sahod?