in

Re-entry visa: Sino ang dapat mag-aplay at kailan ito ibinibigay?

Ako Ay Pilipino

Ang re-enty visa ay nagpapahintulot sa muling pagpasok sa Italya ng mga dayuhang mayroong expired na permesso di soggiorno o carta di soggiorno o ang kawalan ng mga nabanggit na dokumento sa muling pagbabalik sa Italya kahit pa balido. 

Ang mga requirements at mga kundisyon para magkaroon ng re-entry visa ay itinalaga ng artikulo 8 ng DPR bilang 394/1999, at mga sumunod na susug nito partikular:

I. Ang re-entry visa ay ibinibigay sa mga dayuhang mamamayan na ang permesso di soggiorno ay:

  1. expired nang hindi hihigit sa 60 araw – at pinalalawig hanggang anim na buwan sa kasong mapapatunayan ang malalang kalagayan sa kalusugan ng dayuhan, o ng kanyang mga first degree na kamag-anak o ng kanyang asawa – at nakapag-aplay ng renewal sa loob ng panahong hinihingi ng batas. Sa ganitong mga kaso ay hindi kinakailangan ang releasing ng nulla osta mula sa Questura;
  2. expired nang higit sa 60 araw – walang limitasyon sa panahon – at nakapag-aplay ng renewal sa loob ng panahong hinihingi ng batas, kung lumabas ng bansa upang gampanan ang military obligations ng dayuhan. Sa kaso lamang na ang permesso di soggiorno ay expired nang higit sa 6 na buwan, ang re-entry visa ay iisyu nang matapos ang releasing ng nulla osta mula sa Questura. 

II. Alinsunod sa mga probisyon ng art. 8, talata 4 ng DPR bilang 394/1999 at mga sumunod na susog, ang re-entry visa ay ibinibigay, matapos ang releasing ng nulla osta mula sa Questura, sa mga dayuhan na walang permesso di soggiorno, dahil nawala o ninakaw ito.

III. Ang re-entry visa ay ibinibigay din sa mga dayuhan na ang permesso di soggiorno ay expired nang hindi hihigit sa 60 araw at hindi nakapag-aplay ng renewal nito sa panahong nasasaad sa batas, matapos ang releasing ng nulla osta mula sa Questura,

Tandaan na ang re-entry visa ay dapat i-aplay sa Italian Embassy ng bansa kung saan naroroon sa sandaling nawala o nag-expired ang permesso di soggiorno.

Ibig sabihin, ang Italian embassy o Italian consulate ang nagdedesisyon kung ibibigay o hindi ang re-entry visa.

Sa paga-aplay ng re-entry visa ay kakailanganin ang orihinal at kopya ng expired permit to stay, ang balidong pasaporte at anumang katibayan sa paglipas ng 60 araw na palugit.

Mahalagang mapatunayan ang pagkakaroon ng mapagkukunang pinansyal tulad ng employment contract o contratto di lavoro at/o ang pagkakaroon ng pamilya sa Italya (Stato di famiglia) at lahat ng dokumentasyon na magpapatunay ng motibo upang bumalik sa Italya.

Ang Italian Embassy, sa pagi-isyu ng visa ay kailangan munang matanggap ang nulla osta o pahintulot buhat sa Questura sa Italya, kung saan ipapadala lahat ng dokumentayson na isinumite sa pag-aaplay ng re-entry visa. Ang Questura, matapos matanggap ang mga dokumento ay susuriin ang aplikasyon at magbibigay ng opinyon ukol dito.

Kahit sa kasong ang permesso di soggiorno ay nawala sa panahon ng pagbabakasyon sa labas ng bansang Italya, ang dayuhan ay pinahihintulutang mag-aply ng re-entry visa sa Italian Embassy sa bansang kinaroroona matapos mapatunayan ang pagkawala ng nabanggit na dokumento. Dalhin ang ginawang report sa awtoridad lakip ang kopya ng dokumentong nawala.

Sa parehong nabanggit na mga kaso – nag-expired at nawala ang permesso di soggiorno – ang aplikante ay kailangang ipakita at mag-iwan sa Italian Embassy ng isang kopya ng dokumento na magpapatunay ng sitwasyon kasama ang expired permit to staybalidong pasaporte. Ang Italian Embassy ay ipapadala ang mga ito sa Questura na magsusuri sa aplikasyon at magbibigay ng opinyon. 

Kung ang opinyon ay positibo, ang embahada ay magi-isyu ng re-entry visa na magagamit sa muling pagpasok sa Italya, na balido kung mayroon mang stop over sa ibang schengen country. Pagdating sa Italya, ang dayuhan ay kailangang mag-aplay ng renewal ng permit to stay sa loob ng 8 araw at ilalakip ang lahat ng dokumento na hinihingi ng batas. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Tourist Visa 2022: Ang mga dapat malaman sa pagpunta sa Italya para sa Turismo

Centrodestra, nangunguna sa Survey