in

Sahod ng colf na maysakit, binabayaran ba ng INPS? Paano ito kinakalkula?

Bukod sa pagpapagaling, isa sa alalahanin ng colf na may sakit ang kanyang trabaho, pati na rin ang kanyang sahod: kung ito ay babayaran ba o hindi ng kanyang employer o kung ito ba ay babayaran ng Inps.

Ang sahod ng colf habang nasa sick leave ay hindi binabayaran ng Inps dahil ito ay hindi covered ng Inps. Sa halip ito ay binabayaran ng employer.

Ang employer ay nakatakdang magbayad ng sahod ng colf na maysakit hanggang 3 araw ng 50%. At ang mga susunod na araw ay babayaran naman ng 100% hanggang:

  • 8 araw, sa mga nasa serbisyo ng hanggang 6 na buwan;
  • 10 araw, sa mga nasa serbisyo ng mula 6 na buwan hanggang 2 taon;
  • 15 araw, sa mga nasa serbisyo ng higit sa 2 taon.

Samakatwid, kung ang sick leave ng colf, (na higit na sa 2 taon sa kanyang employer) ay 15 araw, ang unang 3 araw ay bayad ng 50% o ng kalahati ng halaga ng sahod nito at ang natitirang 12 araw ay 100% o katumbas ng kabuuang halaga ng sahod.

Paano kinakalkula ang sahod ng colf na nasa sick leave?

Ang kalkulasyon ng sahod ng colf na may sakit na tumatanggap ng buwanang sahod ay ganito:

SAHOD SA ISANG BUWAN / 30 (araw ng 1 buwan) X ARAW NA DAPAT BAYARAN  (o 50% at pagkatapos ay X 3 para sa unang 3 araw).

Halimbawa:

  • Buwanang sahod: € 800
  • Sick leave: 15 araw
  • Sahod sa sick leave:

Unang 3 araw: 800/30 = 26,67 X 50% = 13,33 X 3 araw= € 40

Mula ika-4 na araw hanggang 15: 800/30 = 26,67 X 12 araw = € 320,04

Basahin din:

Ilang araw ang pinahihintulutang sick leave na hindi mawawalan ng trabaho ang colf?

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Protective mask, saan nananatiling mandatory sa Italya? 

ACFIL, nakiisa sa “Plogging-drive” sa Torino