in

Colf, nag-positibo sa Covid? Extended ang tulong pinansyal ng CassaColf

Extended hanggang October 31, 2021 ang tulong pinansyal ng mga packages ng CassaColf upang malampasan ang krisis na hatid ng pandemya.  

Narito ang mga packages:

1) Para sa mga Colf na nag-positibo sa Covid19

  • Allowance araw-araw na nagkakahalaga ng €100,00 hanggang maximum na 50 araw sa isang taon sa kaso ng pagkaka-ospital + isang lump sum ng €1000 na nagiging € 2000 sa kasong napasok sa ICU;
  • Allowance araw-araw na nagkakahalaga ng € 30 hanggang maximum na 10 araw sa isang taon sa kaso ng home isolation at hindi na-confine sa ospital;
  • Allowance araw-araw na nagkakahalaga ng € 40 hanggang maximum na 14 na araw para sa sinumang may menor de edad na anak na kasama sa bahay o ‘convivienti’;
  • Hanggang € 200 reimbursement sa pagbili ng mga gamot at health materials;
  • Hanggang € 100 reimbursement para sa home check-up ng  duktor o nars. 

2) Para sa mga Colf na na-home quarantine dahil pinaghihinalaang may sakit na Covid19 

  • Allowance araw-araw na nagkakahalaga ng € 40 hanggang maximum na 14 na araw sa isang taon.

3) Mga benepisyo sa Magulang

  • Hanggang sa € 200.00 reimbursement para sa mga gastusin sa edukasyon o para sa mga serbisyo ng babysitting, para sa mga anak na ‘a carico’ o ‘convivienti’ hanggang sa pagsapit ng limang taong gulang ng anak; gastusin para sa ‘assistenza domiciliare’ ng mga non-autonomous na anak na ‘a carico’ o ‘conviventi’ hanggang 12 anyos; reimbursement ng mga gastusin para sa pagkain ng anak hanggang 18 anyos na ‘a carico’ o ‘conviventi’.

Ano ang Cassacolf? 

Ang Cassa Colf, bukod sa Inps at Inail, ito ay karagdagang insurance sa kaso ng aksidente ng colf at nagbibigay rin ng benepisyo sa tulad ng tulong pinansyal kung maa-admit sa ospital, refund ng mga medical expenses, free medical check-ups sa mga accredited clinics.

Sinu-sino ang mga nakatala sa Cassa Colf? 

Nakatala sa Cassacolf ang lahat ng mga manggagawa at employer na sakop ng Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico o CCNL, at regular na nagbabayad ng kontribusyon na ginagawa ng employer quarterly, sa parehong kundisyon ng social security. Ayon sa CCNL, ang pagpapatala sa Cassa Colf ay isang obligasyon sa domestic job simula noong Marso 2015.

Paano babayaran ang kontribusyon sa Cassacolf?

Batay sa napiling paraan ng pagbabayad ng kontribusyon ng employer ay kailangan ding bayaran ng employer ang Contributo di assistenza contrattuale (Codice F2) para sa Cassa Colf.

Ang halagang dapat bayaran ay € 0,06 kada oras ng trabaho. Ito ay babayaran ng employer at ang bahaging para sa worker na €0,04 ay maaari na lamang kunin ng employer sa susunod na sahod ng colf.

Kailangang i-multiply ang oras ng trabaho quarterly sa € 0,06 , at ilagay ito sa ‘importo’ at idagdag ito sa halaga ng kontribusyon sa Inps. 

Paano matatanggap ang mga serbisyo ng Cassacolf? 

Upang matanggap ang mga karapatan mula sa Cassacolf ay kailangang:

  • regular ang pagbabayad ng kontribusyon;
  • kinakailangang umabot sa minimum na bayad ng € 25,00 sa isang taon ng kontribusyon sa Cassa Colf upang matanggap ang mga serbisyo nito. Upang umabot sa nasabing halaga ay maaaring magbayad ng ‘quota integrativa’ o additional amount sa 0,06. (PGA – Source: Assindatcolf, Cassacolf)

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang http://www.cassacolf.it

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

Colf, tinanggal sa trabaho sa panahon ng pandemya. Naaayon ba sa batas?

Bonus Cultura, matatanggap ba ng mga kabataang ipinanganak sa Pilipinas?