in

Second generation: “Berlusconi, hindi kami dayuhan!”

Ang panawagan ng mga anak ng migrasyon: “Baguhin ang batas sa italian citizenship”

Roma – Ang mga anak ng mga dayuhan sa bansang Italya ay maituturing na italian citizens. Mga italyanong may permit to stay (permesso di soggiorno). Sila ang mga anak ng mga migrante, isinilang at lumaki sa Italya, subalit ang karapatan at obligasyon ay tulad pa rin ng kanilang mga magulang.
Ipinaglalaban ng mga kabataang ito ang kanilang pagiging italyano kahit sila’y anak ng mga dayuhan upang iparating sa mambabatas ng Parliament ang kanilang panawagan na baguhin ang batas sa italian citizenship at ibigay sa kanila ang dignidad at pantay na opotunidad bilang mamamayan sa lipunan”.

Nakilahok sa labang ito ang Anolf giovani (Anolf youth), isang asosasyon ng Cisl na ang mga kaanib ay mga kabataan sa second generation, na siyang naghain ng panawagan sa gobyerno. Isang imbitasyong isasantabi lamang “ang ideyoliya at ang pagsasamantala sa usaping migrasyon, samantalang alam naman natin na sa Italya may halos isang milyong kabataang italyano na anak ng migrasyon na hanggang sa kasalukuyan ay nakatali pa rin sa isang permesso di soggiorno”.

Makikita sa ibaba ang teksto sa wikang italyano, na isinulat ng mga tagapagtaguyod ng apelo at nanawagang lumagda at ipadala sa pamamagitan ng e-mail na (berlusconi_s@camera.itsegreteriabonaiuti@governo.itsegreteriadelportavoce@governo.it ) sa Presidente ng Konseho.

 “All’attenzione On. le Berlusconi

 “Non siamo immigrati, non veniamo da un altro paese, non abbiamo attraversato frontiere, siamo qui dall’inizio della nostra vita”.

E’ l’appello delle “seconde generazioni”, delle migliaia di figli di immigrati nati o cresciuti in Italia, che vanno a scuola con i nostri figli, parlano italiano con le nostre inflessioni dialettali e spesso non conoscono nemmeno il paese da cui provengono i loro genitori.

Si sentono a tutti gli effetti italiani, ma per la nostra legge sulla cittadinanza sono stranieri perché figli di stranieri. Sono giovani italiani che vivono nell’incertezza perché legati a un permesso di soggiorno e in bilico tra questure e uffici immigrazione.

Per quanto tempo ancora l’Italia farà finta di nulla?

Per quanto tempo ancora questi giovani, risorsa tutt’oggi inutilizzata e discriminata, vivranno nell’invisibilità?

I nuovi italiani chiedono risposte per il loro futuro.

Un futuro che, per miopia politica, è ancora negato.

I figli dell’immigrazione dicono basta ai giovani italiani con il foglio di via; chiedono alle Istituzioni di prendere, concretamente e nel più breve tempo possibile, provvedimenti che riconoscano ai figli degli immigrati il diritto allo “jus soli”, riformando l’attuale normativa sulla cittadinanza che, invece, lascia crescere questi ragazzi in una “terra di nessuno”.

Firma
Nome e Cognome”

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Forum Ukol sa mga Programa at Serbisyo ng mga Rural Bank para sa mga OFW

Mondaini: Igalang ninyo ang aming pagluluksa